Goudsche Courant, dinsdag 18 april 1893

kindermi moeten ook voorzichtig zyn hy t kussenvsn spoelkaroeraadjet Zoo licht worden hierdoor Mvnariijke smetstoffen diphtheritia kinkhoest enz Qiergebraobt gB aiMI I De kus als begroeting is een gebruik dat evengoed ib de handkus uit de mode kan raken iels wat zeer ffsoschelyk zou zijn Ëi n bureau voor den iudustrieelen eigendom pe Begeeriug heeft onlangs een wetsontwerp ingediend inhoudende nbieuwe bepaliogou op de fabriekseii handelatnerken dus eene herziening der wet van 1880 die later in 1885 gewijzigd ia Het zwaartepunt dur voorgestelde nieuwe wijziging ÏB naar het oordeel der N Rott CL die een artikel Bsn de zaak wijdt het voorstel tot oprichting van een bureau voor den iudnstrieoleu eigendom te sGrareuliage onder het beheer van eenen zelfstandigen directeur Het blad meent dat er inderdaad reden beataM om zulk een bureau op te richten Nederland toch behoort scdtrt 1883 tol de Internotionale Unie voor den industrieelec eigendom die bij de Parysche oonveutio in dat jaar tot atand kwam en waartoe ondersehüidene Öiaten lan Europa en Amerika behooren Sommige groote Staten o a Duiiscbland lyn nog niet toegetreden maar men hoopt dat zij Uter ook toetreden zullen gelijk met de Post Unie I Boliieddde Die Unie heeft ten doel om wat in overeenitemming wus met het Joor Nederiand voor zijn eigen gebied reeds gevolgde stelsel binnen het göbied run lederen Uniestaat ook aan da burgers en iogezutenen van de andere Unieataten golyke beicherming voor hunne marken te verzekeren indien zy binnen lederen Staat overeenkomstig de daar ftifideuilu wetgeving inschryving van het merk verzochten eti vurkregen Ken bureau te Bern onder het toezicht der Zwitlerache Bondsregeeriug moest reeds krachtens die conventie als centraal bureau voor informatie on publiciitle er voor zorgen om de inschryving der merken in elk der onderscheidene Staten en de bekendmaking van beschermende merken te bevorderen Met de vestiging van dit iuteruatiouaal bureau hing daa samen eu aan eiken tot de Unie toegetreden Staat opgeirgde verplichling om iu bet eigen land f eeu bureau voor den bijzonderen dienst van den industricolen eigendom op te richten Hier te lande vervult de 2 le afdeeling van hot departement van Justitie totnutoi die taak Muar nu is sedert eene door de betrokken Staten in 1881 gehouden ovoreenkomat te Madrid het centraal inttruatiouiial bureau to Bprn pen centraal bureau voor imckrycinff geworden Dit is zooals de N R Ct doet uitkomon eene belangryka verbetering want het geeft voor dfl belanghebbenden eene groote vereenvcudiging en eene aanzienlyke besparing van kosten Op welke wijze toch moeat tot duaver ieacbryving in de onderacheidene staten worden gezocht Wegens onbekendheid met taal en wetten roept men de tusschenkoms van vagentsohappeu in aan ier strijkstok heel wat hangen blyft soma vijfmaal of volgens de Mem vauToel tienmaal meer dan de nationale taks Daarbij komt dat zelfs de aom dor enkelvoudige nationale taksen van de onderscheidene ststeti samen meer bedraagt dan het bedrag vnn 100 franken idat voor de geheele iuternalionale inschrijving zal worden gevorderd Onze Staten Generaal heeft gelyk te verwachten vas in 893 die Madridsch overeenkomst goedgekeurd En daarvan nu is meent de Regoering het voorste dat zy thans doet tot vestiging van een zelfstandig centranl huroan voor Nederland te s Gravenbage een noodzakelijk en logisch uitvloeisel Ook Ie N Roti Ct geeft dat toe o a omdot bet niet wel aangaat nu de werkzaamheden op dit bied het voeren van correspondentiéu bet verilrekken van inlichtingen bet heoordeeten van stukken het bewaren van merken toenemend zyn en zullen blijven die vermeerderde werkzaamheden te laten hy ono ministerieele afdeeling welke reeda met de Cewiohtigste werkzaamheden von justitieelen en wetgevendeu aard de handen vol heeft Do centralisatie bij een zelfstandig bureau naar het voorbeeld ook van andere Staten geeft zoovele voorbeelden zoo eel vereenvoudiging bespoediging ontheffing van wkeerd geplaatsten arbeid dat de wenaohelykheid la vBUielve spreekt Te eerder zegt de iV Rott W nu do kosten door de baten welke uit de mterMtioualo inschryving voortvloeien ruim zullen wor b güdekt Rniteolanilscb Overzicbt De avond is te Brussel Zaterdag kalm voorbijgapW Er worden in het gebeid geen optochteu ga ailfn In de varsohdiande plaatsen waar de werkil iag uitüfebroken is worden talryke meetinffs geMBtlfiii maar or wordt geen enkel ernstig voorval tolkte bail beiden eteneena aangetast door de geheimzinniga en oDverbiddelijke kwual welke weldra ook aan hun leTen een einde zou maken Charles stierf bet eerst de 20 jarige Ëiuile wilde nu het noodlottige huia waar al de zijnen binnen zoo korten tjjd wareri gestorrun ontrluchten en liet Eioh naar Hoaillea overbrengen eeaige weken Uter bracht men zyn itoffel k oTcraehot naar het kerkhof Binneo 5 jaren dus wsa het geheele gezin van zea personen als prooi geralten van den dood Alvorens te sterven vei maakte Emile twee milUoeo frank tnee derden van z a vermogen aan goede werken Over den brand in do steenkolenmün Oreat B eatern bij Pontypridd Glammorganihire verneemt meu het volgende Een vonk uil de machine stak eea hoopje werk is brand de vlam deelde zioh onmiddelgk mede aan bet houtwerk en de brandbare stuffen in de omgeving De arbeideri die daar werkten vluchten naar den nitgang waarbij een hunnar misstapte en in den 490 voet diepen put viel hij was onmiddelyk dood Zij die het eerst den uitgang naderden werden spoedig naar boven gehesohen en daar vernam men van ben wat er gebeurd was Dadelyk zochten eenige werklieden de mrjn binnen te dringen doch een dikke rook dreef hen terug by de tweede poging gingen zy de schacht een meter of 10 in waar zij de lichamen van 4 arbeiders vondeu Verdere moeite WBS tevergeefscb daar de m a in brami geraakt was Do zaakwaarnemer der eïgenaara daalde nu met den opzichter en den ouder opzichter af in den put waarin de arbeiders neergelaten werden en redde nog 70 man die in het oostelijk gedeelte der myn werkten Even doarna storten eenige gedeelten van de mijn in Men begon mot hot wegruimen van het puin en slaagde er in vele mynwerkers te ret den zoodat er nu in het geheel 150 ongedeerde arbeiders bevrijd eu 6 doodon gnvonden itijn Omtrent bet lot d r 60 overigen verkeert men in bet onzekere vooral omdat bet reddingswerk zeor bemotilijkt wordt door den brand die nog steeds voortwoedde Met bet wegruimen van het puin en het bluaicben van bet vuur ging men yverig voort geholpen door opziobtera en arbeiders der andere mijnen By een laatste poging om in de mijn af te dalen bleek hot dat er gas ontstond de noodige maatregelen voor de goede luohtververscbiag om zdo moselijk een ontploffing te voorkomen werden toen genomen Een zwakke hoop koesterde men no dai de 50 werkliöden die in du myn zyn zich zoo ver mogelyk van den brand verwijderd hebben en nog levend te Toorschyn gebracht kunnen worden Een getemde natuurkracht Het denkbeeld om de reuzenkraoht die bet water der Niagara ontwikkelt dienstbaar te maken aan de industrie is van een Duitscher uitgegaan In 1877 wees uu wijlen air William Siemens directeur van het IroD and Bteel tustitule en broeder van den bekenden elflotro physicus een ongeloovig glimlachend publiek op de mogelijkheid die kracht langs eloctrisohen weg over te brengen naar enkule oentra der nijverheid Veertien jaren danrua was zyn denkbeeld op de electriciteitsteutoonstelling te Frankfort a M vermezenlykt Daar werd de waterval van SohalFhauaen gebruikt tot het drijven van een dynamo electriache machine en de eleotncitoit over een afstand van 176 ffSpitzer of uw zwager F tfDr Spitzer loeft nog antwoordde Cockshaw bedaard myn zwager stierf Qoddank I voegde Brackett my hafluid toe als hy dood en begraven is hopen wij niets meer van hem te zullen hooren En werkelyk wy zaten nog eenige uren samen te praten zonder dat ons nieuwe lid dien avond meer over zijn zwager sprak Een week daarna waa ik in é in studeerkamer bezig met eeu novelle in verzen die ik geschreven had voor bet Kerstnummer van een blad nog eens te herzien toen Harry Brackett aangediend werd Ik had geheel Tergeten dat het vandaag Zaterdag was en Brackett stond erop dat ik met hem naar de club zou gaan vanavond moest ik om bizondere reden vooral komen Her was een afschuwelijk weer regen en wind sloegen ons in het gezicht toun wy op straat kwamen Ik ontbeet vandaag in de club begon Braokett nadat wy myn parapluie die omgeslagen waa mot mooiu weer in orde bracht hadden en daar hoorde ik dien Owksbaw weer alleriei merkwaardige avonturen van zijn zwager aan Lawrence Langton vertellen Ën daarom sleept gy mij door zoo u hondenweer iiaar de club riep ik boos om u gezi Isohap te houden bij het luisteren naar de verhalen van Mr Oocka haw r ffJuiat vandaag ben ik erop gesteld dat gij erby zijt Veriedeu Zaterdag waa ik zoo bljj dat de onvermydelyke zwager eindelyk begraten was eu ik kilometer zonder noeineoawaard verlies ten gevolge van de booge spanning overgebracht om tot verlichting van een daar aanwezigen waterval te dienen Eeeds worden de kleine vallen bij den Niagara gebruikt om voor houtzaagmolens papiermolens kortom voor alleriei daartoe geschikte Inricfatiogeu de beweegkracht te leveren maar nog steeds bleef het grootste gedeelte van de 213 000 kub voeten water die per seconde over de vallen neerstorten ongebruikt terwijl by de vermeerdering der bevolking steeds de behoefte aan een goedkoope en duurzame beweegkracht zich meer en meer gevoelen deed Een ingenieur te New York Thomas Everehed zocht naar eea middel om aan die behoefte te voldoen en als resultaat van zyn denken maakte hij een plan bekend d t in 1886 aanleiding gaf tot de oprichting van de Niagara FalU Power Company een vereenigmg van kapitalisten te New ïork die do uitvoering van het plan opdro aan do Cataract Construction Company Oen 4en October 1890 word de eerste Made in den grond gestoken en iu Juli van dit jaar i £popt men met het werk gereed te komen Voor het welslagen is allereerst een gelykmatige toevoer van de hoeveelheid water noodig en dezo Ïb I by de Niagaravallen aan geenerlei storende invloeden I onderhevig en zal dat naar berekening na duizenden jaren nog niet zyn Du werken bestaan uit drie doelen het kanaal dat het water voert in het 2de deel de schachten waar op den bodem deturbinesdraaien en de tunnel waarlangs het water onder do vallen in do rivier stroomt Het kanaal begint 1 6 Eng myl boven de vallen het iB l OO voet lang aan hot eene einde 125 aan het andere 200 voet breed en 11 15 voet diep en verdeelt het water over de molens eu fabrmkea alsmede over de krachIstations die alle dicht by de rivier zyn Aan ieder van deze atatiuus zyn 150 voet diepe laodreohtstaande schachten in de rotsen geboord waarin bet water door stalen pijpen op de turbines stort Ieder van dezen heeft een vermogen van 5000 p ardekracbt de grootsten in de Vereenigde Staten faebbeo aletehts 2000 paarde kracht Nadat het water de raderen met dutzoliugwekkende snelheid heeft doen ronddraaien stroomt het door kleine tunnels naar de groote hoofdtunnel die het weder lu de Niagara terugvoert l e hoofdtunne is 7B00 voet lang dwéra door oen harden rotsatüen geboord en heeft by eep breedte van 19 een hoogte van 21 voet Zy is over haar geheele lengte met 4 lageu harde baksteenen bekleed De helling bedraagt 7 voet op de 1000 Aan den mond vsR ledere chacht staat een dynamo die de kracht der turbines in electriciteit omzet welke dan naar ver verwijderde plaatsen gevoerd wordi Alles is zoo ingericht dat de werken steeds uitgebreid kunnen worden Dag en nacht werkdag on Zoudag wordt er aan de tuunel gearbeid De plaatsen waar gewerkt wordt zyn eleetrisoh verlicht muilezels slepen de afgehouweu rutiblokken uit de tuunel Aan den andereu kant vau de rivier zal door een andere maatsohappy een dergelijk werk begonnen wordon Liefhebbers van natuurschoon behoeven niet ougeruBi te zijn dat bet grootsobe van de vullen door deze werken vermmderd ia Wie ze voor tien jaar zag vindt zi thans eer iu hun voordeel veranderd dacht dat wij hem nu voorgoed kwijt waren Maar I reeds Woensdag heeft Cockahaw hem weer opgegraven en hem levend doeu worden Deze week heeft hy alle dagen in de club gegeten ff De zwager vroeger ik Oczin natuurlijk Cockahaw Als ik dien zwager maar eens levend te zien kon krygen zou ik met ge noegen zyn souper willen betalwi Maar dat genoegen zal ik wel nooit smaken De man bee al te veel merkwaardige avonturen moeten meemaken Ik was het volitrekt niet eeas mat Brackett ten opzichte van Cockshaw en guf te kennen dat ik bet nieuwe olublid voor een zeer bescheiden en goedig mannetje hield Dat is het juist riep mijn makker ik zou het hem nog kunnen vergeven als hy ioo arrogant was om leugens van zichzelf te vertellen Maar dat ïa het juist het kleine kereltje oeroemt zich nooit op zijn eigen avonturen Alle heldendaden stapelt liy op het lioofd van zijn zwager Het is de gemeonste streek die ik ooit bijgewoond heb Denkt gy wezenlyk dat hij een zwager heeft of er ooit een gehad heeftF Ja waarom niet rNu natuurlyk ly zijt zoo n lichtgetoovig menschenkind dat men u allei kan wysmaken Ik geloof hel dan niet Uto Cockshaw heeft nooit een zwager gehad geen levenden en geen doodon Maar hij moest een beetje voorzichtig zyn met zyn praatjes In den loop van veertien dagen heeft hij ons verteld dat zijn zwager in het jaar 53 de Juagfrau heeft bestogen dat Naar aanleiding tan Uaffkino s mededeelingen omtrent zijne inenting tegen de cholera sobryft P iu vde Telegr Het komt mij nog zeer twyfelacbtig voor of men in onze omgeving van inentingen tegen cholera ooit vee praotisob nut zal zien De ziekte is daarvoor te zeldzaam en men kan er zioh ook zonder inentingen te goed voor vrijwaren Indien er iets van te wachten is dan moot men zooals ook Haffkinc wil de cholera nangrijpsn iu haar bakermat waar ze steeds beerschend is Slaagt men er in ze dsar uit te roeien dan zon ze voor goed verdwenen zijn Maar zoover zyn wij nog niet al hoeft men ook zooals de referent zegt slechts de proef op de groote acbaal in bat oosten toe te passé om zekerheid te krijgen Zooals hij de proef wil uemen door de eene helft van een dor ibe vol king in te enten en do andere niet heeft Haffkine het zij nog even opgemerkt het gelukkig nis t bedoeld Eene dergelijke proefneming is zeer gepast waar het marmotten geldt of konynen maar meuschen laat men toch liever niet ten prooi aan eene zoo moordende ziekte als de cholera om door hun dood de heilzame werking to bewijzen van een middel waarmede men anderen genezing bracht Als men bat geheele dorp inent en niemand krijgt meer cholera is het bewijs ook al overtuigend genoeg Het was natuurlyk niet mijne bedoeling hier de geheele quaestie a fond te behandelen Ztj is nog geheel in wording en daarvoor dus nog niot ryp Tal van vragen over den duur der immuniteit b v wachten nog op antwoord uaar wat er gevonden is belooft veel voor de toekomst Voor het oogenblik wilde ik slechts voorkomen dat men zich te veel voorstelde van het onmiddelijk nut voor de practyk en scheen het mij dienstig om de quaestie zelve nu ze toch besproken ia iets nader toe te lichten Eeu dokter in Ohio beeft niet lang geloden de humorUtische bladen heel wat stof gegeven tot spotternij wyl liij in allen ernst op sanitaire gronden het afschaffen van t kussen langs wettelijken weg aonraadde De ffiener Allgemeine Mediztnmhe Zeitunff schrijft naar aanleiding van s dokters eisch het volgende Zoo wonderlijk de meening van den dokter ook moge schijnen eu hoe weinig kans tot inwilliging van dien eisch er ook bestaat zoolang d eene helft der volksvertegenwoordigers nog niet den leeftijd brtroikt hoeft Waarop de galante avpnturen vaarwel zijn getegd en de andere helft nog uit huisvaders met volwassen dochters bestaat toch moet men erkennen dat er iets waars zit in de motieven die de dokter voor zijn meening had j Het zoete contact der opparbuid zal altijd do leor der positieve wetenschap weerstand blijven bieden hoe dikwijls men bet ook herhalen mag dat dé porten van onze alijmhuid een open poort zijn voor allerlei besmettelijke ziektaa van de giiep tot de tering die zoo vaak door het kuaooiitact door de echtgenooteop den echtgenoot of omgekeerd wordt overgebracht De verliefden hebben nu eenmaal de eigenaardigheid liever billet doui dan verhandelingen over microben te lezen Ze zullen doorgaan met kussen zelfs als ze daardoor te gronde zouden gaan Doch een waarschuwing aan de moeders kan misschien een nuttig gevolg hebben Zij moeten baar kinderen verbieden zich door vreeraden of dienstboden te laten zoenen en in het algemeen beperke inen het onderling kussen tot den meest nauwcn familiekring hij iu 63 in dan slag een been verloor en e idelijkin 64 mot een schip verging en wat niet al meer Na een zwager die dat allts volbrengt is een bovennatuuriijk wezen oen spook dat verdient op de tentoonstelling te koinen Ik zeide dat ik alles voor zeer mogelyk en waarsohynlyk hield Intusachen waren wij in de club aangeland en vonden in de eetzaal den rechter GillMpio De Ruyter on Cockshaw gezellig aan eea ronde tafel bij een der ramen zitten De rechter riep ons en men schikte op om plaata voor ons te maken Het gesprek was weldra in vollen gangen liep over alleriei onderwerpen Eindelijk kwam men op de kerken en kloofltera Harry Braokett had een nacht by de monniken in het klooster op den Simplon doorgabracht De Euyter had het Trappistenklooster m Kentucky bezocht Ik zelf was bij da 9 paansohe zendelingen iu Zuid Californie en Mexico geweest Alleen ons nieuwe olublid had in dit opzicht geen eigen ervaringen mee te doelen Hy luisterde met vriendelyfce belangstelling toe terwijl wij onze avonturen vertelden Eerst toen wij daarmede gereed waren begon Cockahaw lachend on bijna veriegen ffik heb een zeer rustig leven geleid en nognooït een monnik van aangezicht tot aangezicht gezien Maar myn zwager reisde als knaap met zijn vader in Bre tagne en overnachtte daar in eon klooster Hy kreeg een cel om in te slapen en boven zijn bed hing een Ook Zondag wat bet betrekkelijkrwtig DetineerBuis werd met een ploertendooder gewond doehniet gevaarlijk i Ten aanzien dar hyeenkomst van de reohterzyde uit Kamer en Senaat valt het volgende mede te deelen In aanmerking nemende de oneenigheid tusachen de beeron Beernnert en Wöeato heeft de heer Van Put afgevaardigde van hjtwerpen voorgesteld invopring van bet algemeen xtesrecht zonder meer voor allen die den leeftijd vat 40 jaren bereikt hebben terwijl om kiezer te zyn op 25 jarigen leoftyd noodig zou zijn hot in eigendom hebben van een onroerend goed met eene kadastrale jaarlykscbe opbrengat van 70 francs of wel bet beritten von een universiteits diploraa een diplon a van eindexamen middelbaar onderwys of hel bewijs det men met goeden uitslag een volledig examen heeft afgelegd in de vakken der lagere school De regoering heeft zich niet verzet tegen dit voorstel waarvan men de geheele strekking nog niet kont dooh dat naar men meent voor de democratie gunstiger ia dan het vooratel Nysaena De beer Coremuna die het voorstelVan Put ondersteunde verklaarde dat daardoor 800 000 personen van 40 jaren en 800 000 personen van 25 jaren het kiesrecht onilun krijgen De heer Van Put heeft zyn voorstel nader ontwikkeld in de vergadering dor commissie vau XXI welke Vrijdag namiddag gebonden is Do beer Nyaaena handhaafde zijn voorstel terwyi door den heer De Smet onderateuud door du heor Tack een amendrniout werd voorgeateld op het VQora tel Woeste De minister van biunenlandsche zaken verklaarde dat de regeeriug zich bij het laatstgenoooide vtorstel niot kan aansluiten Ton slotte werd de f crgadering der commissie opnieuw verdaagd tol Dinsdag namiddag Het bericht in de Beriynaobeblhden dat ur omtrent de legerwet eeu overeenkomst gealoten is met het Centrum en de aannemiug der wetdaardpor is varzekord is ongegrond Maar er wonlt met enkele leden van het Centrum en met eenige vryrinnigoii onderhandeld en de mogelijkheid van het tot stand komen van een vergelijk is niet uitgestoten Aan da verschillende regeeringen is mededeeling gedflan van de troonsbestijging van kohing Alexander van Servië De minister vau buitenlaudacbe zaken heeft een onderhoud gehad met al do vertegenwoordigers dor mogendheden De koning werd telkens als hy zioh in het publiek vertoonde met geestdrift toegejuicht Blijkens de nadere berichten over den staatsgreep in Servië heeft rleze bepaald een drauiatiacb beloop gehad Alexander de kleine ha de zegentea en miniaters te zijnen paleize genoodigd Na het middagmaal met beu gebruikt te hebben atond hy op en verzocht de regenten mot hem m een eyvertrek te gaan Daar ejde hy kortaf gij hebt het vertrouwen misbruikt bfotwelk myn In het Engelaohc Lagerhuis verklaarde Gladstone Vrydag dat zoo naar de algemeene opinie in de Kamer da discussie over de tweede lezing der HomeKulewet haar einde naderde hij Dinsdag de schorsing zou voorstellen van de bepaling om te middernacht te eindigen Balfour protesteerde daartegen daar vele Afgevaardigden nog wilden spreken Gladstone antwoordde dat hy geen pressie wilde uitoefenen maar dat zoo alle leden wilden spreken zij in September en October daarvoor zouden noeten Door praten eu nog eens praten eo weer praten de behandeling van een onaangename wet te vertragen wat men obstruction is me noemt is een onwaardig demoraliseerend middel maar toen Gladstone met zijn Ieren in de oppoaitie was hoeft hfj zelf daarvan zulk een ruim gebruikgemaakt dat hjj het recht verbeurd beeft het thans in de oppositie af te keuren ADVERTENTIEN Heden beTallen van een welgesohapen Zoon mgn geliefde Echtgenoote A DAM OOSTBK Gouda 16 April 1893 Heden overleed m jn hartelyk geliefde Echtgenoot de WelEdel Zeergsl Heer Dr A KOMBU N in den ouderdom van bgna 81 jaren Wed Dr A ROMEUN Gouda 15 April 1893 Heden overleed onze geliefde Vader en Behuwdvader de WelËdel Zeergel Heer Dr A GOMËIJN in den ouderdom van byna 81 jaren Wed D LDLIUS VAN GOOR Bouiuii Dr J H BAKKER NIEMEIJER Gouda 15 April 1893 Heden overleed na een kortstondig lyden onze geliefde Vader Behuwd en Grootvader BALTHA7iAR dk JONO in den onderdom van 61 jaar W P DB JONG J H DB JONG1 V D Beobk Hhmfbii De Kinderen E SIBBES db Joxa D DB JONG W O DB JONG SlBOT J C SIBBES J F SIBBES DE Jong Jj J D JONG O E DB JONG T M DB JONG Gouda 15 April 1893 Aan allen die mg naar aanleiding van de ziekte en van bet overlijden mgner geliefde Echtgenoote ELIZABETH JOHANNA geb R0ZK8TU TKN hun deelneming betoonden zeg ik by de e harteljjk dank HERMAN H weck Gouda 17 April 1893 Openbaar Onderwijs Maling ran leerlingen op de Tnssclienschool De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys alhier maakt bekend dat de Inschriivlng van Leerlingen wier plaatsing meu met don Isteo JUNI 1803 op bo eDgenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG den 25aten APRlf 1893 dea namiddags ten vyf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Ve Secretaris J H VAN DEK VOOKT Qouda 12 April 1893