Goudsche Courant, woensdag 19 april 1893

Kraepelien en Holm s Qiiina LarocheQ u ieSRoSÈE is de meest Krachtige en Versterkende KIIVA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandscbe geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES VprkrBgbaar in flacons i ƒ 1 90 en f 1 Dopêt t Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker Toorheen C THIM Kraepelien Holm HofleveraDciers Zeist De knaap dia nooit zoo iets gezien had on niet wist waartoe dit bakje diende dronk eenvoudig het water op en deed zijn lucifers op het schaaltje om CQ des nachts by do hand te hebben Wanneer was dat vroeg Brackett terwyl hy een potlood uit den zak baalde irin het jaar 67 of 68 antwoordde Cockshaw Harry Brackett trok zijn linkermanchot wat naar beneden en schreef daar snel iets op zonder dat Cookshaw het bemerkte tLator vervolgde Cockshaw leerde mijn zwager nog vela monniken uit Bretsgne kennen j want terwyl ly 4e Parijs in de medicijnen studeerde brak de oorlog U 70 uit en hy sloot zich aau bij ean Amarikaac che ambulance dia meer dan eens in da gelegenheid Vas de dappere BretaguEirs bij te staan Ja op het wgveld werd hy juist terwijl hij een gekwetsten etaguer wilda helpen door een stuk van ean granaat poffen en gedood Daar ik my herinnerde hoe Cockshaw ons vroeger Öli verteld had dat zijn zwager verdronken was zag OPINBARE VERR00PIN6 te GOUDA ten OTerBtAan van don Notaris G C FORTDUN DROOGLEEVER op MAANDAG 8 MEI 1893 des morgens te elf nren in het Koffiefaais Habhom € aan de Markt van No 1 Een goed ooderlioaden van gas en waterleiding voorzien dubbel en ERF aan deTnrfmarkt wiJk H No 35 te Gouda bevattende 8 Kamers Keuken Zolder met dienetbo denkamer Open Plaats en groote Berglooda Te aanvaarden 15 MEI 1893 No 2 Een goed onderbonden van water lei Dg voorzien WOONHUIS Erf en Plaats aan de Turfmarkt wp fl No 76 te Gouda bevattende 4 Kamers Eeoken Bergpluats en Zolder Te aanTaarden 1 Jani 1893 No 3 Ben enkele jaren geleden gebouwd gnnetig gelegen mat aizonderlyke BOVENWONINU en Erf aan de Oosthaven wyk B No 106 en 106a te Qouèa Terstond te aanvaarden No 4 Ees tot winkel ingericht HUIS en Erf san den Torfsingel wgk P No 162 te Qoutia bevattende 2 Kamers Keoken en Zolder Te aanvaarden 15 Mei 1893 No 5 Een BUIS en Erf ia de Onbbele Banrt van den Groeneweg te Gouda w k L No 19 bevattende 3 Kamers Kenken Zolder Vliering en Open Plaats Boven terstond te aanvaarden beneden verhnnrd voor ƒ 1 50 per week No 6 Een PAKHUIS met twee afzonderlyke Bovenwoningen en Krf in de Cappeuaarateeg wyk G No 14 14a en 15 Het laatste verhaard voor 80 cents per week Te aanvaarden 1 Juni 1893 No 7 Een HUIS en Erf in den Vogelenzang te Gouda wyk M No 87 Verhaard by de week voor 1 40 No 8 Een HUIS met afzonderiyke BoTjenwoning en Erf in de Vlamingstraat te Gouda vfyk O No 364 en 364o De Bovenwoning is verhuurd voor 1 65 per week het Benedenhui is terstond te aanvaarden No 9 Ken enkele jaren geleden gebouwd aangenaam gelegen wooNums en Erf aan het Plantsoen tegenover den Kattensingel te Gouda wflk C No 100 Verhuurd by de maand voor f 10 En No 10 tot 12 Drie HUIZEN en Erven in de Korte Akkeren te Gouda wyk P No 180 202 en 203 Verhuurd bg de week elk voor ƒ 1 De perceelen zyn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren behalve No 2 t welk op die dagen te zien is van 2 tot 4 uren en allen boveddien op den dag der veiling des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOKTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Bi Sociëteit 0 S GENOEGEN 1 LtlM Donderdag 20 April 1893 Les 28 jours de Clairette Operette en 4 Actes Musique de Victor Rogier PAR0LË8deM H H PAÏM0IiDetiiH4RS Acteur des iSurprises du Divorcee AASVAISG 8 VVBPlaatsen dageiykste bespreken Entree LEDEN 0 90 NIET LEDEN 1 49 Openljare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G O FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 15 MEI 1893 des morgenste elf uren in het Koffiehuis HiB iosia aan de Markt van Een goed onderhouden gunstig gelegen Winkelhuis en ERF in de Keizerstraat op den hoek der Komflusteeg te Gouda Wflk K No 127 met BLACHTPLAAT8 daarachter uitkomende in de Komynsteeg met af onderiyken opgang hebbend wyk K No 45i Het Bovenhuis is verhuurd voor 1 50 per week het overige is te aanvaarden 1 Juli 1893 Een onlangs geleden gebouwd WINKELHUIS en ERF in dë Komynsteeg te Gouda wyk K No 45a Verhuurd by de week voor 1 50 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER Voorloopiee Aankondiging In den loop der maand MEI aanslaande zal in het openbaar ten overstaan van Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda worden verkocht Een op goeden stand gelegen en ERF aan de Hooge Gouwe te GocDA wgk C No 252 Te aanvaarden 1 Jnni 1893 Gouda Snelpendrulc van A BKnn Ui K fe Zoon OPROEPING Die iets te vorderen heeft van verscbaldigd is aanof papieren onder zich heeit van de nalatenschap van Mejufvroaw 4 C de LANGE weduwe J A van de WEH VB in leven particuliere gewoond hebbende te Wad 2inj v en eniaidaar overleden op den 12 APRIL 1893 wordt dringend verzocht daarvan voor 15 MEI 1803 opgave betaling of afgifte te doen ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen Depot der StoomliierlDroiiwerij De Drie BoefUzers F SMITS VAW WAESBERGHE Hofleverancier van wglen Z M den KONING Breda Zeven malen Bekroond DEPOT VAN Van VOLLENHOVËN S STOUT Acht maal Bekroond Deze drank is in deze tyden stellig de meest Versterkend Verwarmend Men bestelle 12 2 fl Eitra Stout ƒ 1 50 eu ontvangt dan gratis de van VoUenhoven s Stout Marachc H DüUnstee Klejneg i o 4 Ontvangen de Nieuwste Modellen van M L KlI T V Dam WIJDSTRAAT A 42a in de nabyheid v h Koffiehuis Dé Kap eene PORTEMONNAIE inhoudende ongeveer ƒ r en een Lotertjbrlefie No lS9iS klassikaal Zy wie deze terug bezorgen aan het Bureau van dit Blad zullen beloond worden Zeer Hette Cfesteendrukte KAAlimnTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Men wende ieh voor best Linnen Goed MarktA680oDDA bg W f JMVÊjVS 1893 1N 6084 Woensdag 19 iprll GOUOSCHE COURANT ISieuuH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ot oitgaTe de er Courant geschiedt dagel ks nat uit ndering van Zon en Feestdagen Ds prys per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aliooderiyke Nommers VIJF CENTEN ADTERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regvl meerlOCenten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe mzandlng 7an advertentien kan gesohieden tot Wn nor des Damlddags van den dag der uitgave Er is zeker geen twrede dorp in Nederland dat zich zoo in de gunst mag rerfaougen bezoeken te omvangen van marskramers bwUlaart en dergelijk slag van volkje als Baam Maar een soort van maaoeuvreereu zooals daar oolangi gebeurde is zeker nog niet voorgevallen Plaats der handeling een tamelijk groote vilU Ër wordt geacüeld on de meid liet ero mijuheer net geganteerd op de stoep Is raovrouw thuis P Ja Gaarne spreken De meid kart loob dien netten mijn heer niet op den mat laten ataaii en opont de deur van de zijkamer Een oogenblik daarna komt mevrouw Ü w 4n8cbte mij te spraken Jk mevrouw ik was hier bij de famitt noemt den naam van eena bekende familie en daar n vroeger te Amsterdam bjj ons nog al eeua kocht da t ik Mevrouw valt in de rede ik heb uiet d eer ik ken u niet Grot mevrouw I op den Nieuwendyk Op den Nieuwendyk zagt Wflvrouw Hij snel i dan zat het in oiia filiaal is de Eeguliersbreestraat zijn U kocht kanton ona tw altijd van ona Onderwyl wordt iets uitgepakt eo mevrouw minder op haar gemajt kiest eindelijk s9JHC t 0lJa monsters wat uit Morgen stuur ik het u op I maar als ik vragon mag mevrouw I t Is eigeutyk te weinig om een afzgnderi k hoofd ia Het boek te maken O wil u tevens geld hebben ziedaar Ën buigende en dankende voor de klandisie verlaat bij het buis De manufacturen of kantjes laten rchtor nog allydop zich wachten De firma Flessohentrekker en Co was in functie C Z slechten staat verkeerde Boren den wsscm van eenen theeketel gehouden bleek het een palimpsest te zyn en het oorsproukolyke sohrift te voorsohyn gebracht gaf een Sjrisohe overzetting van dg evangeliën te lezen Mevrouw Lewis nam photograpbisobe afdrukken van het bandachrift en toocdo ze te Cam bridge aan Bensley en Burkatt die de nauwe verwantschap van dit handschrift met de Curetonverta ling opmerkten Naar Cureton worden do fragmett ten eener reeds beVende Syrische vertaling def evangeliën genoemd Aangezien Curetou slechts veraohilleude bladen van de Syrische verialing aan het Britsch museum kon aanbieden en het handschrift van mevrouw Lewis bijna volledig is raag da vondst ran groot gewicht beeten Rendel Harris en twee andere geleerden zyn nu met mevr Lewis in het Oatfaarina klooster met d ontcijfering van het handschrift bezig geweest Zoo spoedig mogelijk zal mevr Lewis den tekst uitgeven BINNENLAND GOUDA 18 April IS S De uilalag dor Kerkelijlie veritiazinp ia de Her Kerk ie nop niot geheel bekend Voor loorer zij bekend is luidt zij aldus Ihtgebracbt 391 stemmen vaa onwaarde 1 en blBDCO 7 Daarvan verkreger vaor kerkroogd de hh J M Nootiioveu van Goor 241 en H i Nederhorst 218 8t Verder de hh J J BoQneur 133 en C Kooijman ISO stemmen Voor Notabelen de bh C C Knaap S66 A van Reedt Dortland 252 H Straver 241 A van Voen 313 A K d Garden 206 Dr A Tan Üsendijk 196 en D Hoogendyk 184 atemmen en Terder de hh G r d Zwalm 178 H rar der Togi 157 M van Deth 146 J de Jong Q 83 145 h F Duijmaer van Twist 127 A Braam 12S en J F J i Boon van Oatade 118 stemmen De heer D Rooken teZuidbroek gemeente Bwf Ambacht is herkozen tot hoofdingeUad i JMk S district van de Krimpen er waard De landeryen van de opgeheven verveeniag in de Krimpoofrwaard zyn verpacht voor 4588 Gevankelyk is naar Leeuwarden overgebracht IJ O F oommissonair in effecten en fabrikant te tfa rlingen wegens valschheid in geschrifte door twee onder ha tidsobe volmaohtin waarby h zou gemaoh ttgd zijn door mevrouw H Rodenbuis om voor haar toe te stemman in de doorhaling van 2 hypothecairs iuschrijviDgen vatsobelijk met haren naam te onder teekenon en toen door notaris Tjebbena S akten van roiement te laten opmaken waarby den bewaarder dar hypotheken doorhaling van de bedoelde inschryvingeu verzocht wordt De heer J Hendel Harris geefi in de Briiiah Jfeehljf eenige bijzonderheden over de onlangs gevonden Syrische vertaling der evangeliën Eene Engelscbe dame mevrouw Lewis was den vorigen winter in het St Catharinn klooster qp den berg Sinai Daar vond zy een oud handschrift dat in Tbsn u In de StaaUeoarattt opgeDomen bet kon besluit vm den ISden April 189S tot vaststelling van hot formulier roor de aangifte in de vermogensbelasting Stbl no 74 en het kon besluit an go l lijken datum houdende bepalingen omtrent de radon ïon beroep voor de uitspraken op de bezwaarschriften betrekkelijk de Tarmogensbelasting Sièt no 76 Art 1 vm dit laatste besluit bepaalt Kr zal e n raad van beroep zyn geveatlgd in elk der na te melden gemeenten voor de uitspraak op de bezwaarschriften betrekkelijk de aanslagen in de Termogenabelasting opgelegd binnen den bij elke gemeente T raetden kring o a te s Gravenhage Toör de aanslagen opgelegd in de kringen der kan toren dor sBCcessierecbten te s Graveflbage Delften Gouda FEVILLETOIM zijn gewone vrieudelykhaid Ik zeide dat da zoon ran Lord Stanyhurst da zwager van mijn zwager is om my duidelyker te verklaren hy is getrouwd met de zuster van den man die met mijn zuster getrouwd is Weet gü wal dat gy den merkwaardigsten zwager van de wereld hebtP vroeg Brackett plechtig Hoedat zoop vroeg Cockshaw op een toon waaruit men hoeren kon dat hij do manieren van den nian die tot hem sprak kwnlyk begon Ie nemen Ik zat er stil by en zaide niets ik had geen reden om my er moe te bemoeien on wilde ook wel eens weten hoe het gesprek verder zon loopen Nu ik heb op niamanda zwager iots aan ts mar ken ging Brackett voort maar vindt gy het gedrag van don uwen zelf niet een beetje vreemd P In welk opzicht vroeg Cockshaw zeer koel Nu bijvoorbeeld wat zyn storven aangaat De meeste menscheo kunnen maar eens eterven dooh mijnhoer uw zwager doet bet tweemaal Eerst is hy verdronken en daarna bij Champigny gedood Maar dat was niet begon het niouwe olublld dooh brak midden in den zin af en eeide slachts Nu en verder In allen geval was uw zwager ean merkwaardige vorschyning herhaalde Brackutt niet raecr zoo zeker van ziJH zaak als vroeger Zelfs voordat hij twt omaal dit loven vaarwel zoide ja eigenlyk is hy driemaal gestorven ik vfr at zyn dood in Weenon in betjaur 1873 eerde tentoonstelling geopend werd Il kan MIJJ ZWAGER I ik hem verbaasd aan Toevallig ontmoetten onze b ikken alkander en hij keek mij bedaard hoonal min of meer verlegen aan Dat maakte mij In de war en ik wierp aen blik op Brackett doch deze scheen vol be wondering voor het plafond en spaelda nog mat zyn potlood Uit het EngeUeh 8 Het souper dat opgedragen werd eischte nu onze aandacht Toen wij kwamen hadden onze vrienden byna gedaan en nu stond de reohter Gillespie op om afscheid te nemen tik wou dat ik nog zoo jong was als gy maar op myn laeftyd kan men het late opblijven niet zoo goed meer verdragen Bovendien heb ik morgen vroeg een afspraak met Lord Stanyhurst aan wien ik do Kerk der Qonada wil laten zien ula Lord Stanyhurst hierP vroeg Cockshaw met levendige belangstelling Ja dezen namiddag is hij met de 3iIuria uit ËngelantL gekomen antwoordde do reobtar Kent gij hemP Ik ken zyn zoon en na aenig zwijgen voegde hy erby Wy z n zelfs n g n in of meer familie Hy is da zwager van myn zwager De rechter on De Ruyler tioorden deze itoorden niat moer zy hadden ons met een korten groet verlaten Doch Harry Brackett bad ze vernomen hij richtte zich op in zyn atoel en riep Wat zeidot gy daarP Zoudt gy zoo goed willenzjjn het nog eens langzaam lo herbalen j pZeker antwoordde Cockshaw zfer bedaard met