Goudsche Courant, woensdag 19 april 1893

D Htntvromo maakt melding Tan een nieuw ei gesaardig beroep dat te Londen en te Par s door i damra wordt uitgeoefend Het bestaat hierin dat men door middel van suggestie abonnees aanwertt Toor dagbladen Hoeielijk is deze saak in het geheel niet Men beeft eenvoudig eenige uren daags in den omnibus te rijden of een boejcje aan het portier in den spoorwagen io t nemen of in een veel betocht wandelpark op eene bank te gaan zitten of wel in waobtzalen restauratie lokalen enz zich eene operatie plaats te kiezen Sohiijnbsar tonder achtte laan op zgno omgering ie men dan rerdiept in de leoteur van het blad waarvoor men propaganda maakt daarbij zorg dragende dat do titel van het blad duidelijk zichtbaar is voor de personen die stoh in de onmiddellgke nabijheid bevinden De rest komt dan van zelf Wie iemand met iogespanoen aandacht ziet lezen voelt steeds zijne nieuwsgierigheid gaande gemaakt en zoo kan het niet misaen of de damei die naast de elegunte lezeres gezeten zijn werpen een blik op het blad hetwelk t 66 geheel haren geest sohgnt bezig te houden dat zy voor niets anders oog heeft Gebeurt het nu dat men herhaalde malen betzelfde blad in hauden ziet Tao veraobillende dames die alle evenzeer door de lezing schijnen geboeid te worden dan is men maar zelden tegen de verleiding om zich dat blad aan te scbafTen bestand Te Pargs wordt tot hiertoe dit middel om abonnementen te winnen alleen toegepast door bladen die meer bepaald voor vrouwen bestemd zijn Men schijnt dus van de meening uit te gaan dat vrouwen bg Toorkeur vatbaar zyn voor suggestie De Soer Crt van 13 Maart schrijrt Een raadselachtige moordaanslag had Zaterdag in den namiddag in hei groot militair hospitaal plaats Daar is sedert kort als administrateur opgetreden de 2o luitenant der administratie Van der Linden iemaud voorbeeldig in plichlabetraobting zoowel als in kalmte en humaniteit Als spijl verzorger heeft hij onder zjjoe bevelen den sergeantmajoor Keiser iemand dis in den regel zich ook een uitstekend dienaar toont doch eene zéér enkele maat zooder eenijo bekende reden zich wel ens plotseling bedrinkt Zaterdagmiddag omstreeks 8 uur komt de S M spysverzorger nog volkomen normaal den administrateurwaar8chuwen datdemelk die a middags den patiënten moest worden verstrekt geschift was De administrateur gelast ham onmiddeIgk naar den leverancier te gaan en te traoKton andere melk te hekomen Omstreeks rijf uur halfzes op bet uur der verstrekking gaat de adm naar de keuken waar h den S M sp sverzorger niet vindt Op zjJQ informatie verneemt hy dat deze nog aan het baden ia Hy ziet den 3 U uit de badkamer komen maar bemerkt onmiddelyk dat deze Hoiet friach U en gelast hem kalm weg om zich dadelijk naar zyn kamer te begevea Een oogeoblik daarna gaat de adm naar bet bureau dos spysrercorgers om daar het dieetboek te nemen Op weg daarheen en byna vlak voor dat bureau ontmoet hij den sergeant majoor die met een inlandsoh snijof Btukwapen een blatij gewapend zonder dat de adm dit zeis maar bespeurde op hem aanvliegt onder den uitroep van Wut heb ik u misdaan of iots dei elijks en hem waaraohynluk een por tracht te geven dien hg mot den linkerarm afweert hem opnieuw gelastend naar zijne kamer te gaan De sergeant mnjoor vliegt opnieuw op den luitenant aan en niet denken dat de zuster van den Wandelenden Jood uw vrouw is of dat uw zuster met den Vliegeaden Hollander is trouwd maar ik moet bekennen dat ik er geen andere verklaring voor weet Ik heh nauwkeurig aanteokeniug gehouden op myn manchet De naam va uw zwager is Eli Low en hy is tegenwoordig deelgenoot der uitgeverifirma Carpentier en Co Maar in het jaar 4Ö ging hij naar Californié besteeg in 63 de Jungfrau verloor in den slag by Qettysbury in het jaar 1868 oen been en kwam by het vergaan van de stoomboot Tecumseh ia het jaar 64 om het levcD wat hem echter uiet verhinderde om een paar jaar later als knaap iu Bretagne te zijn en in den oorlog van 70 by Champigny te vallen hoewel ik vind dat de Pruisen zich haddon moeten tuhamen om met granaten te schieten op een verdronlcen menioh En die tweede dood komt volatrekt niet overeen met bet feit dat bij in Chicago by den groeten brand in 7 l directeur van een maatachappij was of met den onderzoekingstocht iu Afrika in hetzelfde jaar En dan moeat hy zich toch erg gehaast bebbeu om trrug te komen want in het jaar 1873 studeerde hij te eenen bjj Dr Spitzer waar hy voor de derdo maal stierf Cookshaw luisterde met het grootste geduld naar deze lange drukke redeneering van Braokett en slechts hier eu daar vertoonde zich een byna onmerkbare glimlach op zy n vriendelijk gelaat Nu zag hy op en keek Braokett bedaard aan Gy denkt dus dot ik gelogen heb vroeg hy Dflt woord zou ik uiet gaarne gebruiken ant ditmaal treft by hem met een kolossale snede in den linkerarm met welken de aangevallene den slag irachte af te weren Op het hulpgeroep komeu er anderen toeschieten en de pijs verzorger gaat op den loop en barrioeert ziob iu zijne kamer De gewonde luitenant zakt in elkaftr wegens het schrikkelijk bloedverlies Het is inlusscheu vry spoedig mogen gelukken den slagader dicht te drukken en de woud te verbinden Over een lengte van l i decimeter is de arm gekorven n wel zoo door en door dat aan den anhterkaut een dichte spierbundel uit de wond hing Dank zy der onmiddelijke en goede hulp bestaat er intusschen alle hoop dat de vreeselyke wonde niet doodelyk hlqken zal Üo slagader schijnt ongedterd ten minste De ongelukkige plotseling geheel ontnuchterd werd spoedig geheet ontnuchterd werd spoedig in arrest gebracht en de zaak is in militair onderzoek aaluurlyk Naar wij vernemen bestaat bij onze rogeering het ernstige vournemeu de opnchtiug eener rykapostspaarbank in Ooat fudië te bevorderen Keeds is er omtreut deze zéér belangryke nangelegeubeid door onderscheidene Indische hoofdambteuaien rapport uitgebracht eu werd daarna de zaak om advies in handen gesteld var den heer Armauci Basen directeur dir rykapostspaarbank in het moederland Ook de Indische regeenng schijnt volkomen doordrongen Ie zijn van het groote nut dat eene doelmatig ingerichte poatspsarbank voor de bevolking van girlsoho gewesten uiet het minst voor de inlandsche kan opleveren en ofaoboou beseffende dat hier tul van mul geringe administratieve en tinanoieele moeielijkheden zulleu te overwinnen zyn ten volle bereid te wezen het tot stand komen der ginds door velen levendig geweoschte rijksinstelling ktaobtigtesteunen Kveneeos zullen invloedrijke vereenigingen als deNederiandsohIndische Maatsohappy van landbouw te Batavia die reeds eenige jaren geleden dit onderwerp iu hare verga lerini eH en haar tijdschriftaan do orde stolde en dorgelyke gewis gaurne tothet welslagen medewerken N R Ct Uit Os schrijft meji van gisteren aan De Tijd Een menaohonteereiide daad is in deu afgetoopeu nacht te Os gepleegd Het was den onverlaten uiet genoeg een plichtgeitouw ambtenaar aU wactitmeester Hoekmau was op afschuwelyke wgze te vermoorden het was hun niet genoeg van een gelukkige vrouw een weduwe van een vijftal kinderen halve weezen te maken zy zouden ap uQg rertehtelyker wijze hun werk hekronen De moordenaars zouden ook grafachenners zyn Zondag morgen hing aan het hekwerk van het proUataiiUche kerkhof waar Hoekman eeu laatste rustplaats vond de krans die namens de divisie kouinklijko raaréohaussée op het graf gelegd was Die krans was bevmld Ëeu blik op het kerkhof was geaoeg om de grafschennis te constatee en De kist die bedolveu was onder circa IVi meter zand lag thans ontblbot Het deksel was gescheurd terwijl de beugscis van de kist waren gebroken Men kreeg deu iudruk dat de oumensohea nog geweld op hei lyk haddeu willen plegen dooh door eeu of andur toeval in hun snood voornemen zijn verliindenl geworden Os il val ontzetting Sommigen zijn van meening woprdde Braokett maar over het geheel vind ik dat uw zwager toch ougeloofiijk veel doorleefd heeft Ik begrijp üigenlyk niet waarom hij geen voordrachten houdl over zyn avonturen of waarom gij er geen roman over schrijft Gy houdt mij dus voor een leugenaar P herhaalde het nieuMc olublid Harry Brackelt zweeg Bedaard en op denselfdeu toon ging Cockahaw voort Gij budoelt dat ik t ea ik u al die diogen vertelde die gy zoo vrieudolyk Jvaart in chronologische volgorde op uw manchet te schrjjven u onwaarheden heb voorgepraat Nu wat zegt gij als ik u verzeker dat alles zuivere waarheid is ffAla gij mij verzekert dat uw zwager eerst iu bet jaar 1S64 dau ui 70 en dnu nog eens in 73 gestorven IS dan kan ik mij alleen voorstellen dat hy bisonder veel pleizier in sterven hai ylk stel een weddenschap voor heereu 1 zoo mengde ik mij in het gesprek eigenlijk alleen om bet een vroolijke wending te gfiven Bijvoorbeeld om oen paar tlessoneti ohnmpagne i Lr Brackett autHoordde het uieuwe olublid zich tot zyn tegfupartij wendend ernstig eu zouder op mijn voorstel te letten vtoeu ik u al die histories van myc zwager verttilde bedoijldo ik ni t en ik dacht ook niet dat gy bet zoo jtoudt opvatten dat dit alles een on denzeltden zwager was overkomen Mijn vrouw hoeft zes broodera en ik heb vjjf zusters dio allen dat deze daad heoft moeten dieoen om d verdenking af te brengen van den gearresteerden A v B De Bossche rechtbank intusschen heoft jl Vrydag bevel tot geraogenhouding tegen hem verleend Over den invoer van Hollandsche boter in Spanje schryft de heer F B Lóhnis in het Ned Ldb mkb Door Hr Ms gezant in Spanje baron Gericke van Hrrwjjnen werd voor eeuigen tyd de aandacht van de Nederlandsche regeeriug gevestigd op het feit dat de import van boter uit Nederland in Spanje culk een hoogst onbeteekeoend cijfer bedraagt terwijl Frankryk en vooral Denemarken zich langzamerhand geheel van dien handel hebben meester gemaakt Üii een nader onderzoek is my gebleken dat de meeste exportürma s van boter bij ona te taode weinig relaties iu Spanje bezitten en zullen daarom ouderstaande nadere inlichtingen eveneens door den Nederlaüdsohen gezant verstrekt er toe kunnen bijdragen belanghebbenden op te wekken tut het aankuoopen van handelsbetrekkingen De buitoniandsche boter dan welke uit Kormandië en Denemarken betrokken wordt vt steeds gezouten en wordt verzonden in blikken vai l B 7 en H kilo De beste tijd voor verkoop is van November April gedurende de zomermaanden is de invoer veol minder Andalusié is een belangryke markt voor buitenlandsohe boter daar de inlandsche boter ongezouten en niet iu blikken verzonden wordt waardoor zy in dat warme klimaat ppoedig bederft terwyl daareütegen de buitenlandsohe gezouten en in blikken verzonden wordt waardoor z j langen tyd tegen bederf gevrijwaard blyft Men betrekt Qok versoho ongezouten boter uit Isignj Normandië maar dit artikel is een weeldeartikel en weinig courant Om zaken te kunnen doen zoudon Nederlandsche exporthuizen agenten in Spanje moeten aanstelle Ten opzichte van de Doensche boter ia dit steeds het geval De hoofd agent van den heer Bruuu uit Denomarken is de heer Ravol te Parys die te Madrid ecnen agent heeft die er op zijne beurt andoren in de ondatsoheideno Spaansohe steden aangesteld heeft Voor nadere bijzonderheden verwyst de Nederlandsche gezant tot de hoeren Max van Hulsteya Ned vice consul te Madrid Calle Correo 3 en tot den heer P S Briiuer te Amaterdam Laatstgenoemde heer deelt my mede dat hij goarao bereid ia nadere inlichtingen en voorlichting te verstrekken en meen ik dus niet beter te kunnen doen dan belonghebbenden naar dat adres te verwyzen Naar de HaarUmtehe Courant verueemt kan Kïnaenkort de benoeming van den beer J F Harelaar tot hoofddirecteur der Posteryen eo der Telegraphie en van Baron van der Feltz tot boofd inspeoteur der Posteryen worden verwacht Het proefnommer is verschenen van De JiAUet orgaan van de Amsterdamache Athletiscbe Club Uit blad roorloopig om de voertien dagen verschijnende is gewijd aan Athletiek Voetbal Wïelryden Cnoke ïloeien IJssport Zwemmen enz Uitgever firma Blankenberg Co Te Constantinopel is weer een lid der berucht getrouwd zijn dus heb ik nu nog acht zwagers ia leren 1 Harry Braokett belde en riep den kellner toe Vraag wat Mr Cockehaw zal gebruiken rooverbende vaa Anatase gevat de bende die ongeveer twee jaren geleden zooveel opzien baarde door baar aanslag op den sneltrein naar het Oosten en het ontvoeren van vier passagiers Ie klasse De man die de bende verliet kort na het betalen van dan lospr s voor de Rovangen reizigers had een Bom van ruim 26 000 tii zijn bezit UuUeolaodscii Overzicht Hedeii schijnt de dag der crisis in België te zijn Althans men ziet du gebeurtenissen met eonigo belorgdbeid te gemoet Het kan wel zyn dut zeriuwscbtiKe oorrespoudfiiten de zaken wat pesaimistidch iniieili maar bet blijft altijd spelen met vuur wanneer neo politieke doeleindeu najaagt door bet uitlekken rm ttraatrumoer Hodeti moet de kamer eene beatiaaiug nemen over de nieuwe voorstellen tot groudswetslierzieuing en van deze gelegeuheid willen de sucialiston gebruik makeu om met dichte drommen men zegt lUO a ISO duizend werkstakera betoogiiigen ie houden in de hoofdstad Natuurlijk kan de overheid zulks niet toelaten vandaar vrees voor buitensporigheden en betreurenswaardige botsingen Wegens den zeer overapaniien toeatand der geiDOederen is de butooging verboden Noch de burgemooater van Brussel noch die der voorsteden neemt de verantwoordelijk op zich voor de dingen die zouden kunnen gebeuren Het ia te vreozen dat dit verbod aanleiding zal geven tot daden van geweld van den kaut der sooinlisten De stftatsapoorwegen ziitlwr geen werkatakers uit da provinciën naar Bruasel voeren byzouder strenge maatregelen zyn door de burgerlijke en de overheden genomen De groote betoüging die de werkstakers mt de Bonuage te Bergen wilden houden is door de militairen bolet doordat zij alle toegangen tot de stad verspre ill en Toch hebben de werkstakera beproefd den toegang te fercieren Joch du schutterij maakte van haar ruurWffieiis gebruik zoodat er 4 doeden vielen Een daotour dor F aro heeft te Brussel rerBchillende offloieuse persouen geïnterviewd eu hunne meening gevraagd over den afloop der gebeurtenissen Over bet algemeen kwam het antwoord hierop neer Wy kiinnöu niets vooruit zeggen maar wij houden het voor dat als hut nlgemeon atorareche niet binnen twee daf en aaogenomen wordt de maatschappelijke rust in Btilgiè daarom nog volstrekt geen gevHar loopt Burgemeester Buis gaat vooruit by moet echter op buvel van dun geneesheer nog eeutge dagen rust houden Alle bladen laken den aanslag die den dood ten gevolge zou hebben gehad indien niet de hoed van den burgemeester den slag gesmoord had Iedereen dnugl aan dat ten eind aan de crisis gemaakt worden Het overige Bruaaelsohe nieuws van Zondag toont hoe ernstig do beweging in de mijndistricten is Te Bergeu groote betooginj eü j te La Louvière bloedige gevechten en al emeeiie werkstaking Ecu dorp Chapelle ldz Herlttimont werd door omalraeks 1600 werkstakera meest jonge mannen overvallen die de arbeiders en arbeidsters mishandelden maar vervolgens voor nepen politieagenten op de vlucht gingen Te Chsrlfroi algemeene werkstaking enz Wel was Zaterdag de toestand in de Bonnage iets kalmer dau den vorigeii dag maar er hadden toch ernstige incideuteu plaats Te Bergen werd de burgemeester gewond toen hij aan het hoofd van eeu troop politieagenten tegon du oproerlingon optrok Te Luik bleef het kalm Werkttakingen dreigen echter nog teeda op vele plaatsen Van 507 495 ingesohroven kiezers hebben er Zondag voor de Parijacbe Kemeenterandiverkiezingen 355 386 gestemd eene verhouding welke de Debat doet zeggen In België is men aan hot rechten om het algemeen kiesrecht te hebben in Frankrijk heeft men bet maar maakt men er geen gebruik van Doeh bat genoemde blad is uit 2ijn humeur duur het in do weggebleven Iciezera voor het meerendeel oonaervatieven ziet en dus hunne deelneming tot eenen meer gewenaohten uitslag liud kunnet leiden Neemt men toch het groote aantal verhinderingen in aaamerktu dut op een cijfer van een half milhoen kiezers on in oeue stad als Parya moet roorkoraou en het mooie weer met de gewoonte der bevolkiiifi om ZoDilngs nnar buiten te gaan dan is het cijfer der g steinil hebbenden vrij hoog Amsterdam of Rotterdam heeft het iu verhouding iniasohieu nooit hert ikt De nieuwe gemeenteraad zal in zijne anmenatelling wpimg veraohillen van hetgeen dio van S9 was on wanneer men weet dat ook Fiffaru en Débata aon dczt 1 Rund de hulde niet hebben onthouden ran o er het algemeen beter dan zijn voorganger bedacht te zijn i e B6Bt op do belangen dör gemeente Parijs kan diu vrij wel jeder tevreden zyn het moest nntuurUjk de rooruitatrevendü republikoioon Bij de eerste stemming zya gekozen 31 republikeinen en 12 reactionairen allen aftredende leden terwyl van de 37 herstemmnKfen 36 geacht worden te zijn in het belang der republikeinsche party De JmtraiaiffeaHt is natuuriyk het meest ontstemd daar geen der aftredende B ulanj iaten herkozen ia en slechts en slechts m tweediatrictuu Boulaugisten of grondwetsherzieners zooats zy heeteu in herstemming komen Parijs zal dus opgescheept blijvun oordeelt de Intransigeant met den gemeenteraad die er de meest in schulden sitkende eu meest geëxploiteerde stad der wereld van heeft gemaakt de meest amerige eu de minst veilige Zelden of nooit ia een om venteling zoo kalm in t werk gegaan als in Servië Het volk juicht deu jongen koning toe de vroegere regeering heefl geheel afgedaan Of het land nu volkomeA gerust kan zijn is een andere vraag Voor een goede leirling der regeertngszokeu is meer noorlig dan wat zich achter het ongerimpelde voorhoofd van den 16 jarige jongen bevindt Maar had Alexander beter gedaan door nog 10 maanden te wachten en dan het regenlschap op de gawone wijze te doen ophouden De gewezen regenten konden hem het allerminst vprwijten dat hij onwettig bandelde immers hunne daden waren voortdurend in strijd met de grondwet mon denke aleohts aan het geknoei bij de jongste verkifzingen De ataatsgrt ep van deu koning waa zoo juist beraamd dat hüt onmogelijk i te denkon dat isfion oudere eu meei gealepen personen daarin da hand hebben g th d De nieuwe uiiuister proiidunt dr Dokitch had kort geleden een onderhoud met den gewezen koning Milan Het zou niet te verwonderen zijn als hy eo de gewezen koningin Nathalie die in don loop van de volgende maand te Belgrado zullen aankomen een aandeel hadden iu het wegzenden der regenten Do Roede verstandhouding mot Oostenrijk zal door deze verandering waarschijnlijk niet minder wonlen wol lyn do radicalen Rusland zeer genegen doch die gevoelens worden naar het schijnt zeer goed in toom gehouden Het Journal de St Peterthourg spreekt op beschürmenden toon over hot Servische volk dat aau Rusland zijne bevrijding en onafhankelijkheid dankt en is zeer tevreden Ntüt dikwyla heeft een reVolutie zoo veel onmiddüllyke voldoening versohaft aan iedereen 1 Uit eeu telegram uit Beriyn blykt dat er nogaltijd eeu zeer kleine kaus epen blijft voor hetDuitsohu legerontworp De tegeering poogt nogaltijd de 6B stemmen die haar ontbreken bij betooulrum en du vrijzinnigen te worveu Gelukt baardit met dan valt in de eerste helft van Mei debealiaainif en onmiddellijk daarop de ontbinding vanden Rijksdag waardoor alle paatre elen reeds getrolfen zyn AFKO DIGIIVG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het bestuit van den Heer Commissaris der Koningin in do Provincie Zuid Holland van den Uden Maart ntf3 A No 461 2 3e afd Prov blad no 20 betreffende de besohryving voor bet patentrecht over 1893 94 brengen ter algemeeno kennis lo Dal op den In Mei aanstaande de beschrijving der PATKNTPLICHTIGEN Tabel 14 no 3 tot 40 zijnde de Slijters Tappers Kofiiehuis ICroeghouderi enz zal aanvangen en dat de declaratoiren zullen wordeö uitgereikt j die na verloop van drte dagen van wege don Ontvanger der 2 iri c e o W e weder zullen worden afgehaald Gemelde patentpltcAtiffen worden herinnerd aan de opalingen van art 2 der WET van den 24n April 1843 StaaUthlad no 16 dut zy hun beroep uiet mogeji uitoefenen dan nadat zy de helft van hunnen aanslag over het dtetatjuar 1893 94 hebben voldaan en nudat het verschuldigde over het voorgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverd waarvan zal moetuu blijken voordat do patont ttcten aan beu zulleu kunnen worden afttegareu 2 Dat de uitreiklotf der verklaringen in te vullen door dé gewone jsatentplicktiffen over deu jare 18 begiunen zal den 8a Mei aamtaande eu de wederinzaraeling zal plaats hebben oeA t o eM na de uit ifte De kooplieden of winkeliors dio buskruit willen verkoopen of vuurworken maken worden herinnerd aan Art 21 der Wet van den 29 Januari 1815 Staatsblad n luidende Kooplieden of Winkeliers iu sleden plaatsen of ten platte lande welke buskruil willen verkoopen of vuurwerken maken zullen deze nering met vermogen te doe noch dit beroep uitoefenen zonder dat zulks op hun patent worde uitgedrukt op dn boete van 600 enz Ook zullen diegene welke hunne goedoren of waren tevens op de wijze der kramers verkoopen gehouden zijn op hunnu verklaringen daarvan melding te maken en i lieh dsswegens aan te geven onvencbitligof dit alleen in de gemeente hunner woning dan wel elders plaats beeft 3o Dat de registers der paten ichiigem zullen worden gealuten den Sin Mei aanstaande terwijl de belanghebbenden opmerkzaam worden gemaakt op de bepalingen van art 18 en 37 iler Wet van den ila Mei 16B1 Staatsblad no 34 handelende too over de verplichting van hen welke b de algemeene beschrijving zyn overgeslagen als over de boeten by verzuim van eu gebreken in de aangifte te veriieuren 4o Dat de eigenaars vaste huurders of gebrufkers van bmnenvaartu en ter bekoming van PATENT tusacbeu 1 et 16 Mui a s Zon eu Feestdwen uitgezonderd aangifte moeten doen op het Roadliuis dezer gemeente ten bureele vau HH Zetters medebrengende bunnen meetbnef en hun patent van bet vorige jaar 5o Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemers van vermakelijkheden eu debitanten van loterijbrieQes die beroepen niet mogen uitoetenen dan na hunne aauKifte teu bureele vau HH Zetters gedaan en het verschuldigde patentrecht betaalt te hebben De kermis en marktbezoekende patentpUchtigen worden tevens herinnerd dat de Markmeester hen niet mag toelaten hetzij met of zonder loodaon tenten kramen of stallen wanneer zij niet van patentacleu zijn voorzien 6o Dat by het indienen van bezwaarschriften ingevolge art 1 der Wet van den 4n April 1870 Staatsblad nf 60 moet worden ofergetegd een du plicaat vun bet aanslagbiljet tegen betaling van 6 cents bij den Ontvanger der Directe Belastingenverkrijgbaar GOUDA 17 April 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER B u r g e r 1 ti Ic e Stand GEBOREN 13 April Wilhelmina CoraeHa ouders C Hey en G Boot 15 Cornelia ouders J G Blum en A F Maai Dirk ouders 0 vao Vliet en Ë Lever Grietje ouders J vau Lit en A van den Bosch Johanna ouders J van der Veer en J Blok 16 Gerrit ouders A Dam en M Oosten Geertruida ouders N van Eijk en J A Radix Jan Willem ouders W Boasers on B Kamp Cornelia ouders W Ham en E Bos 17 Neeltje ouders F B van den Broek en J Cabout Johannes ouders G de Jong en H vsn Buuron OVERLEDEN 15 April P van Draanon 3 m A Romeyn 80 j B de Jnug 61 j 16 ƒ C Maskamp 13 j ADVERTENTIÊN Heden overleed onze oudate Zoon Broeder en Behnwdbroeder BALTHAZ B ia den ouderdom Tan 61 jaar Wed W DB JONG J D JONG Wü 3 F D JONG MüssiB W DS JONG Wi H DB JONG US8BI STEIB Qouda 15 April 1893 De COMMISSIE 4 TOEZICHT op de Stedelijke Zwominriehting te Gouda maakt hakend dat met het a s seizoen aan de Inrichting geplaatst kannen worden een Badknecht tegen een salaris Tan 5 per week gedurende het seizoen eene Vrouwelijke Bediende tegen een salaris van f 4 per week gedurendo het seizoen Zg die hiervoor in aanmerking wenschen te komen word ii verzocht zich vóór Dinsdag 25 April a s op te geven by den Secretaris der Commissie Namens de Commissie de Secretarit A D VAK VKB0MIN6EN Gouda 18 April 1893