Goudsche Courant, donderdag 20 april 1893

1803 N 6025 Donderdag 20 April KRAEPELÏEN ih HOLÜ S GOUDiSGHE COURANT Nieums en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken JMr A B Genees en Scheikundigen Bekr nel Gouden en Zilveren ledailles am Versterkend en Aangenaam van Smaak Vet melk gekookt zeer aan t bereten toer dag lljb eh gebruik b kinderen wakke personen en klierachtige tellen Het water toebereid ii zy als g eneeflkracbtigv drank oitatekend b diarrbée ik Toor inigelinKen en Ueine kinderen I e echte ElkeiwCacao van Kraepelien Holm is aloin verkrijgbaar ia TieikanCe bassen van a Kgr 1 1 70 14 JLgr k f 0 M en h Ugr it f 0 50 Toorzien Tan Ëtiqaet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de handteekening van de fabrikanten SHpr KUAEPKIJU en HOLM te ZEIHT Fabrlskiinnt Oe lozendlng van advertentldn kan geaoliiaden tot Mn anr des namiddags van den dag der uitgave Les 28 jours de Clairette Operette en 4 Actes Musique de Victor Rogier PAR0LËS ieM M H PA1 M0NDetA 4J4RS Aatears des sSorpriaea do Divorce AANVANO 8 UVB Plaatsen dagelgkate bespreken Entree LEDEN 0 90 NIET LEDEN 1 49 Wed M mOL Korte Tiendeweg D 3 ia het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie Men teende lch voor Nieuwste Dassen Markt A 68 Gouda by H f JMVMjVS OPROEPING Die iets te rorderen heeft ran TerschDldigd ig MDof papieren onder zich heett teii de naUfceDRcbap van MejairroDw A C deJjAlS GE weduwe J A van de WMHVB in leren particaliere gewoond hebbende te Waddinxveen eD aldaar overleden op den 12 APRIL 18Ö3 wordt dringend Terzocht daarvan voor 15 MEI 1893 opgave betaling ot afgifte te doen ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen Uen biede het Qeluk de hand 500 000 Mark Il hoofdprga in hel uelukkiRil getal biedt de nieuwste ITOOtt iüldverlotlllt die door de llooge RegeerinK van HamlmrK goedgekeurd en gewaarborgd ia Ue rooriieelige inrioiili i van het nieuwe plan beslaat daarin dat in den foop van siechta weinige maanden in 7 veilot ngen van 110 000 loten M 400 prezen bedragende 10 452 425 Mark ter volledifce beslissing nullen komen duaroiider zijn kiipitaU pr en van oventueel A00 000 Hftrk bg uit nemend baid ecbter 8 prgzeniM IBOOO 26 pryzenftM 10000 66pryMnaM 5000 lOftprCBfliiaM 3000 253prÜzeuaM 2000 fi prijzen a M 1500 7 6prijïenftM 1000 12S7 pryzenaM 500 83950prgzenaM 148 lSU91pruteDtLMS00 200 160 127 100 94 87 40 20 l prys a M 300 000 Iprqi a M 200 000 Iprij èM 100 000 2priJMnftM 75 000 1 pryi aM 70 000 Ipriji aM 66 000 1 prys M 60 000 Iprya a M Bü OOO ïpryzonaM 50 000 Iprys aM 40 000 SpryMniM 20 000 De priJHirekkingen z n volgens plan van ambUwoge vait eatt ld Voor de aanstaande eerste prystrekking dezer groote door deu Staat gewaarborgde Geldverloting koit 1 gelieel ofigiueel lot sleobts M 6 of 3 601 half H ff 3 1 80 1 kwart w l A O ÖO tegeu inzending van het bedrag in bankpapier of por postwissel Alle oommisBiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd eu ieder speler ontvangt van ons du met het wapen van den Slaat voorziene OHffluede Lüt II zelf in handen Bg iedere bestelling wordt het voreiaclite offiticele plan waaruit de verdoeling der pryzen op de versohilleude klassen alsook de betreffende mieggelden te verneraeti is gratis bygevoegd en zeudes wg aan onze Begunstigers onaangovraagd na eiku trekking de ofïieieele lysten Do uitbetaling der pryzen gesohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal on kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbendeu in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstellind worden Ons debiel is steeds door hot geluk begunstigd on onder Telp andere aanzienlijke prijzen hebben wy meertnateo volgens ottioieele bewijieo de eerste lloofiltröffurs verkregen en onze üegunatigers zelt nitt elanld o a Mark SAO OOO 100 000 80 000 O OUO 4O O4 0 en £ liet IS to voorzien dat bg deze op deu hechtsten groudalag gevestigde onderneming van alle kanten op eene seor werkzame deelneming bepaald kan worden gerekeud en verzoeken derhalve om 1 oomniissies te kunnen uitvoeren de bestellingen i 0 spotlig mogelijk in elk geval voor don In MEI e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers eu Geldwisselaars in liamburs I S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons lot hiertoe geschonken en daar wij bg hel begin der nieuwe verloting tor deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reèele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers to verwerven Gouda Snelpersdruk van A BainiMAK b Zoon Fabrikanten Kraepelien Holm Zetst Hofleveranciers Sociëteit O SGË OËGE Degenen die gelden versühaldigd zyn san of goederen onder zich hebben van nu vglen den Beer ABIE DKIE8SE van de WEG Wzn in leVen Houthandelaar te Stol Donderdag 20 April 1893 teijkfrsluis en aldaar orerleden den 20 Maart 1803 worden verzocht daarvan betaling of afgifte te doen voor den 1 MEI 1893 ten hnize van jMevr de Wed van db WEG HooGKflDiJK aldaar terwyl degenen die iets te vorderen hebben en hunne rekeningen nog niet vtochten hebben ingeleverd beleefd verzocht worden zalka alsnog ten spoe digete terzelfder plaatse te willen doen TERSTOND GEVRAAGD een MEISJE eenigszina met naaiwerk bekend om zich verder te bekwamen I Adres ZEUGSTftAAt 42 ilKIi S iiBilllllIJ Van af de oprichting der Maatschappij baar als Agent werkzaam z nde zyn de bieren uit voornoemde Brouwery steeds hy roy volgens brouwerij prij en verkrügbaar Het Tafelbier 9 Ct per fl en 5 Ct per fl als uitmuntend van kwaliteit beveel ik byzonder aan A I ortier Gouwe 34 35 Een ware Schat voor de ongolokkige slacb ffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retail s RLFBEWAItliXG Holla dsche uitgave met 27 aib Pri s 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die hot geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen mzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Advertentiën n alle JïJnnen en Buitenlandttche Couranten worden dodelijk opgezonden door hetAdverlentieBureau van A BRINKMAN en 1 Z00I4 te Gouda Ol mtgare deser Gonrant geschiedt dagelgks met aitsondering Tan Zon en Feestdagen Pt prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiionderlgke Nommers VIJF GENTEN BINN ENLAND GOUDA 19 April 1898 De verdere uitslag der kerket ke verkiezing eerst na het afdrukken van ons vorig nr bekend geworden is aldus Voor de ConimisBie van Oppertoezicht verkregen dn hh A Kwiukelenberg 342 J T M Temminck 366 H W M SteeveuB 266 H Ripping 241 J A B van Straalen 234 Mr D J vau Heusde 283 H J W Huher 214 J H d Togt 198 en H Qroenendaal 182 stemmen Verder verkregen nog de hh D Blommendaal 154 J G fan der Laar 135 B van Tongerloo 131 M van der Burg 120 J Scheffer 118 J Bik 112 W V Dort 112 P Blazer 103 L P Duijmaer v Twist 24 en M van Deth De heer K v d Torreu Kz te Waddingaveen herdacht jl Maandag onder vele blijken van waar deerÏDg lijn 26 JHrig vrethoudersohap in die gemeente Uit het jaarverslag over bet geneeskundig gestichtvoor minderjarige idioten te s Gravenhnge btykt dal de oorrespondent te Gouda de heer G C Fortuijn Droogleever wegens ambtsbezighed beeft bedankten dat in z jn plaats ia opgetreden de heer C G J van Mierop Op de tuiiibouwlentooDstelling te Gent is de firma A Koster en Zonen te Boskoop bekroond met len prijs voor 20 Azalea hybrideii mollis en sinensis Beroepen bij de Ned Horv Gemeente te Zevenhuizen Ds Jtooseboom te Varik In de plaats van den heer H Paul die tengevolge van z JDe benoeming tot Gemeen te architect FEVILLETODi G E r XJ ÏT Naar het HoogduÜKh I 1 Ëen uitgelezen Septemberdag Als een wijde koepet spant de hemel zich vlekkeloos uit over de vlakte een gewelf waarvan de grijze en blauwe tinten wonderschoon zyn dooreengemengd en dat niEttegen staande zyn helderheid den schyn geeft alsof t met eea zeer fijnen nevel oversluierd is Aan den horizont versmelten de tinten iv geet Loeuwrikken en spreeuwen vliegen jubelend over de stoppelvetden en hier en daar wuift nog een achtergebleven korenbloem als een trouwe ster die de wacht houdt over t graf van den zomer Een paar gele lupineveldon zijn nog als sterk afstekende tapyten tegen den vlakken heuvel uitgespreid en terzydo liggeu de erwten in grauwbruine ryen verzameld door welker gedroogde doppen het geheim innig ritselt als ur haastig een veldmuisje doorheen schiet Het boscb dat zich aan gene zijde van den straatweg op sommige gedeelten afgebroken uitstrekt heeft nog weinig herfsttint Ëenige eikekruinen kijken als verhruinde gezichten over de jonge te Leiden voor die betrekking heeri bedankt is tot opEiohter van den Tweemaattplder te Zevenhuizen benoemd de heer A Gelqirblom opzichter van Schieland te Nieuvrerkerk a d IJsel Correspotidenten van groote dagbladen gooien er soms ook met de muts naar Zoo leest men in de N Rott Ct dat do jeugdige Koaingin uit Amsterdam vertruk gekleed in een blauw kleedje en dat eenige honderden belangstellenden op het Damrak haar met geestdrift begroetten Ue overige Amsterdammers waren nog niet op het pad Intussohen blykt uit het Handelsbiftd dat de Koningin in bet crème was eti dat zij tegfn gewoonte langs den O Z Voorburgwal en de Mt taarigracht naar het station reed zooJat duizeodtffi nieuwsgierigen baar te vergeefs op het Damrak stonden te waobten Blijkbaar ia de oorrespondent der iV Rott Ct niet matineus genoeg om te 10 a s op zlju post te tijn en heeft hij reeds den vorigeo avond aen pbantatitberioht gereed gemaakt naar het model van vorige jaren Indien men boveustaavle bgzonderhedeD de moeite waard acht don Totk te vegbundiffa di Dt men althaua te zorgen dat zij met de wAarheid overeenkomen Staten Qeoeraal 2 Kamer Zitting vao Dinsdag 18 April 1893 De Kamer begon de behandeling der wet op het failliseemenl en de surséance van betaling een onderwerp naar het hart dor juristen Mr Lory bod een grief men maakt het fadlissement te gemakkelijk De heer Van Houten hud minder bezwaren tegen de uitbreiding van het fuillissement tot niet koopliedeii maar duchtte toch in de praktijk moütlijkheden De heer Hnrtogh en de minister verdedigden liet stelsel van het ontwerp de laatste ia ook liedtn nog aan het woord dennenaanplanting en hita en daar liggen gele bla deren afgeworpen door Jp linden aan den rijweg terwijl naar den aard van t jnargetij ook nog wel een herkebooinpje met verbleekt loof uit t onveranderd lommer van het I euken i roün te voorsehya komt In onbeschrijfelijk plechtige Sabbathsrust sluimert de geheele streek kalm bggen de kleine modderige vyvers die in groeten getale den ocntoiiieen bosohrand breken vredig slaapt het dorpje dat in de verte met zijn roode daakjes en klokvormigen kerktoren in t groen liict ingebakerd en ruslig graast de kudde schapen die als opgezet kinderspeelgoed op de bruinachtige heide staal Do straatweg leidt stygend naar een gesticht dat op een hoogte gelegen als een vriendelyke wachter zijn gebied overziet Plotseling weerklinkt er hoefgetrappel en in even snol tempo alsof een donderslag kwam aangerold rommelt een geluid over den njweg Een voorrijder in grillig jockt ycosïuum een cocarde met de hertogelijke klt ureti op de pet en een fantasiezweep mut korten handvat in de bnnd draaft op een stanken goudvos voor drie hofrijtuigeu uit die kort op elkander lichte stofwolken opjagend op t gesticht aanrijden Vier schiiterend getuigde paarden van don zadel gemend trekken snuivend t eerste rijtuig waarir Hunne Koninklijke Hooghodon Groolbortogin Kudolphine Aluxandrowaa en do Erfgroolhertogin Margaretha op dg bclitgryze pluche kusüens gezeten zya ADVERTENTIËN orden geplacitt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscfagnt Over de verkiezing van een Staten Iid in h et district Vlaardingen schrijvende waarhy aooflfe men weet de liberale oaudidaat gekozen werd maakte de anti revolutionnaire BoocUchapper do volgende opmerking Een goed anti re vol utionnair behoort mmmer om stemmen te bedelen Hy toont ay beginsel ontplooit ztjn banier Die voor dat beginsel iets gevoelt volgt hem die er mets voor gevoelt betzij uit onkunde hetzy uit vyandschap die volgt hem niet De Maaabode teekent hierbÜ het volgende aan De Calvinisten in Vlaardingnn moeten dus volgens den Boodickapper geen goede anti revolutionnairen zijn want om Uoomsofae slemmen hebben zg zoo erg gebedeld dat zelfs de Standaard er schande van gesproken heeft Üverigcna zouden wy wel eena van den Bood achapper willen weten wat er van de anii revolutionnaire party tsreoht ui komen als de KatholtekeD overal handelen als in Vlaardingen De iVoB mr Ct meldt Aangaande de arrestatie der drie personen alt Osoh loopeu verschillende geruchten Volgens sommigen zou ze zyn geschied naar aanleiding van uitlatingen by eenen twist volgens anderen zou de gruweldaad van Zondagnacht de schennis van het graf des verslagenen iemand er toe hebben gebracht der justitie inliobtingen te verschaffen Hoe dit zy zeker zou wezen dat men in het thans gevangen zittende viertal den dader en zyne medeplichtigen heeft Aan de tont f meldt men uit e Herlogenbosoh Nadat de justitie zich gisteren Masndag schier onifgehroken met het verhonr der voorloopig aangehoudenen uit Osch had beziggehouden is naar men uit vertrouwbare bron verneemt door haar voldoende licht in deze zaak verkregen om de zekere hoop te Achteruit rijdend op de plaats die ly zoo lang gewensoht heeft zit de eeredame der Groothertogiu gravin Molay terwyl haar gemaal de kamerheer in t volgend rijtuig nrt twee hofdames heeft plaats genomen In t laatste rijdt de hofdame der erfprinses freule Fides Wolff von Speyorn met Baren Olivier von Neunderscheidt en Zyne Excellentie de opperstalmoealer von Wolter Hier IS t gesprek t levendigtt Ztjne excellentie IB wat hardhoorend en steeds vol angst een woord van t gesprek te missen met halfgeopenduu paond en een gespannen uitdrukking van tgeostelijke begeerte buigt hy zttb voorover om den dollen jonker de woorden van de lippen te lezen Olivier voert bijna alleen de conversatie hoewel freule vou Speyero met zeldzame loveudigheid t onderwerp van het gesprok aangeeft en uitspint Haar Irotsch regelmatig gelaat vrrsmaadt een sluier en de windvlaag die te vergeefs tracht de zware eenvoudig langs t voorhoofd golvende haren in wanorde te brengen vurgenoogt zioh de anders eenlgszins bleeke wangen met een warm blosje te tinten Het valt Neunderscheidt op hoe goed ft haar staat en hoe die gryze oogen plotseling een glans hebbeo dioti hij vroeger nooit bij ze opmerkte Hij hoeft juist van zyn passie vQor zulke toeren door horfstBchtige stroken gesproken on van yn plsn om steeds op zijn slot te zijn zoodra do wind ovur de eerste