Goudsche Courant, donderdag 20 april 1893

vas werd hij op het kerkhof voorloopig bijgetet pen volgenden dag werd dt kist opgegnven eu boorde men daarbinnen een dof geluid Oomiddellgk opende men de kist en de vermeende doode rees op door zijn lijkgewaad omhuld en keek verbdasd iu het rond Een geneeskundig blad informeerde zich dadelijk bij de mairie der plaats naar de waarheid van het getal CB ontving het volgende antwoord St Gatieu les Bois 10 Maart 1893 Münheer Vau hetgeen gij in de couranten gelezen hebt il geen woonl waar Da jonge man vraagt wie wel de geurmaker is die eene dergelijke scherts bedenkt Gij kunt het feit ten stelligste tegenspreken O Gosrrie Maire Htt ware te wenschen dat alle berichten van schijndood die steeds uit de verte wordwn gemeld eveo goed als dit geval werden onderzocht Het dreigend crinoline gevaar ia afgewend voorspelt de Figaro De heer Felix le premier de nos couturiers heeft verklaard dat hij liever zijn zaak aan kant wit doen dan de vrouwen niet zód iets wanstalligs toe te takelen We kunnen du Falb s weervoorspellingec wel voor goed op zij zetten Zondag 16 April zou de allorkritickato dag van heel 18tf3 zijn met erg buitengewone storingen in den dampkring Mou weet hoe t is afeeloopeo BniteolaDdscli Overzicht Het voorstei Nyssens is io de Belgische kamer met 118 togen 14 stemmen aangenomen Men hoopt dat thans de rust spoedig zal hersteld zijn De aanneming vau het voorstel NyssoriS algemeen stemrecht met meervoudige stemuitbrenifing met een meerderheid vsn 105 stemmen vürrast iedereen De voorstanders noemen het billgkste stelsel en halende meening ran het Journal dea Léhats aan Jammer dar het niet eerder geschiedde I De liberalSi afgevaardigde Frère Orban zeide inde Kamer Je ttgretie amh ement que le vote ait lieu dansles circoitataace actueUn les agitateura dironi descendez dam la rue et vous oUiendrez ce que voua voudrei Velen zgn het biermede eens De socialisten zullen natuurlijk zich zoo spoedig niol tevreden laten stellen Voor bon is het algemeen stemreeht slechts een middel tot agitatie zoo dit wapen hun ontvalt zal er wel wat andera gevonden worden Wij zouden ook gaarne gezien hebben dat dr Belgische Kamer eenvondig haar zittingen geschorst had tot de orde heraield was thans kan zij den schgn niet ontguin dat zq voor pressie is gezwicht Over de schikking welke de minister Mundella John Bums de roeder Wilaon en eenige afgevaardigden heblien gemaakt voor do werkstakers te Huil werd gisteren den geheelen dag beraadslaagd door de readers van Huil eenerzijds en door leiders der werklieden anderzijda Tot nu toe is de uitslaic niet bekend De reedera hebben zich echter gisteravond met het centraal bureuu der roederijvereeni ging te I ndon in verbinding gesteld Intusschen heoft genoemd centraal bestuur heden besloten het recht om vrije arbeidera aac te stellen tot geen prijs op te geven en verder verklaard dat de reedorijvoreenigiog van de door Mundella voorj estelde regeling volstrekt niets wil weten Deze regeling geldt trouwens alleen roor tluU Zal de Gladatoneaansohe meerderheid afbrokkelen wanneer het Home rule op stemmen aankomt in de derde lezing P Ër zgn wel conservatieven en Unionisten die hiervan droomen maar over het geheel wordt het och niet voor waarschijnlijk gehouden Het partijvcrband zal sterk genueg blaken om HomeHole zü t ook met kleine meerderheid er door te halen Het ontwerp gaat dan naar het Hoogerhuis die hot wie en zeker verwerpt Gludstcne zal echter in dat freral niet tei stond tbt de ontbinding van het Lagerhuis overgaau maar eerst de wetsontwerpen afbandulen welke op het program zgn gebracht om de radicale en aocinie kiezers te buloonen Wanneer de7 e Btukk en zijn afgehandeld herstelt het Lagerhuis de vroezere lezing van Home Hule Bij de tweede verwerping door het Hoogerhuis vol eerst de Ontbinding en het motto van de algemeane verkiezingen zal dnn niet zgn Home Rute maar hervorming vati pt Hoogerhuis Gladstone In fewoigerd eeu deputatie te outVHOüen vnn het Kerkgenootsohnp der Presbyterianen in lurland De deputatie heeft uu gehoor verzocht bij de oud Miuisters Balfour Chamberlaiu en Heyry James In Ierland zelf zgu de Unionisten steeds met Angelsakaisclie energie asu t werk zioh voorbereidend voor den grooten strijd als die uuodig mocht blijken Weldra zullec twuu Unionistische conventies of hebbeD htar geheel tot kUarbeid te brengen Zgn de geruolit B waar du ii hm schtodMÜ md het graf Tio HoekiOan gepl egd ia den nuht Tan Zaterdag op Zondag jl ab da oonaak te iMechouwea waardoor mtm tbau lÓó ver ia als mtn u Men beweert naoMligk dat en inwoner van Ot b over dat schandaal verootwaardigd m loear v n dan moord wetende dau by tot nog toe had darven zeggen Ggsbertoa ran Gelderen als den moordenaar en G J de Bie en A ran Galen als diens medapliehtigen tou hebben aangewezen Eerstgenoemde ongeveer 30 jaar oud is gepensiooneerd O I militair thans broodjsger te C b woonachtig Ue Bie 27 jaar oud en Van Galen 32 zijn beiden arbeiders en wonen made te Oseb Wij vinden vermeld dat van de radicale Amster damsche Baadsledec eeu Noliing op de audiëntie Tan H M ts verschenen een Traab op de audiëntie 6D het diner en een Becker op hot diner en den raout terwijl de boeren Gerritsen Ueineken ed Muller zioh nergens vertoonden Vermoedelijk wordt dit vermeld om te doen uitkomen dat men zeer goed radicaal kan wezen zonder tegen de Koningin te zijn Het door Ged Staten goedgekeurde kohier van hoüfdelyken omslag in de gemeente Westdongeradeel opgemaakt tot een bedrag van 48 800 wgst een beffingsoijver aan van 14 64 In de hoop op een buitengewoon rykssubsidie heeft de raad hiervan 70 pot invorderbaar verklaard In IB0Z bedroeg de hoofdelijke omslag 38 600 en het percentage 9 77 Doordat de arbeiders in deze gemeente bqna uitsluitend landarbeiders zijn waarvan t jdons de wintermaanden een groot deel werkloos is moost in de laatste tien jaren gemiddeld 26 000 aan subsidiën aan de burgerlyhe armbesturen worden gegeven Dit Bog versterkt door de slechte uitkomsten der vis cherij Ie Wierum en Moddornat in den herftt van 1802 moet als de oorzaak dezer treurige finanoieele omitandighnleu beschouwd worden D sobrgrer van Dag tot Dag in het Handels bM zegt over den Servisoben staatsgreep bet voUende Voor vroolyke schooljongens moet de krant asngename lectuur geweest zjjn in de laatste dagen Dat hebben wij journaüsten te danken aan koning Alexander van Bervió Wat jammer dat die altgd jonge attgd frissohe Alexander Dumas père niet meer leeft Beae fierrisobe Alexander ware eeu held naar zgn kart geweesti Wat zouden d Artaguan Porthos Aramis en Athos met zulk een koning niet hebben kunnen verrichten Een vorst die op zgn zestiende jaar begint als een tooverhflld uit de apotheose van een ballet moet het ver brengen Nog nooit heeft een scbooljongeo van 16 jaar zulk een feeat uit de Duizend en ééa Nachten bÜROWoond als koning Alexander verleden Donderdag zelf gaf met het binnenrukken van de Igfweoht bg het dessert gevolgd door oen middcrnachtelgke revue over de troepen do afzetting van zgn voogd en de verheffing van zgn onderwijzer tot minister Hij had dien dag een examen afgelegd met het goede gevolg dat een prins raak geniet Hij gaf dadelgk eeu diner ter eere van zgn triomf en gaf zijn gevoel lucht Want wat gevoelt in dezen tijd menige jongen ran 16 jaren ook al heeft hg n geen examen afgelegd Natuurlijk dat toezicht vaa ouders of voogden iets stoppels strijkt natuurlek als hij eerst getrouwd is een solo buiten is ontzettend En daarbij Ü f ule voo Speyern zoo lachend in de oogen geblikt dat ü baar parasol op eens liet zakken als verblindde h ar plotseling de zon welker stralen toch door t dichte bladerdijk der linden werdun afgeweerd Voordat u eens trouwt mijnheer von Nennderscheidt hebben zich uwe passies lang gewijzigd men legt zelfs dat de smaak alle zeven jaar verandert Olivier streek met een uitdrukking ran pleizier zijn blonden snor Ëo ik sal uw consent niet krijgen voor een beo e vroeger huwelgk F PidoB schudde glirolaohend t hoofd een wonderlijke uitdrukking gleed over hare trekken half regen en batf zonneschijn Het huwelgk is oen hazardspel mgnheer ron Nenndersoheidt waarbij alle kaarten blindelings getrokken worden en wanneer ge lelfs in t guoBti flt gerat weet of ge harten of ruiten in de haud hebt dan ligt toch daarover het fljne glimmende vernis don verbergt of t de hoop vervullen zul die er op gesteld was Gij sgl nu een oubesoisd en roekeloos speler baron wanneer ge verloren hebt werpt ge do kaarten driftig op tafel betaalt uw rouwgeld en ge zijt vry als te voren In t spel van t huwelgk heel het ffuithoudon Wat sre daarin begonnen hebt heeft geen oinde en onverschillig of de kaart dia ge getrokken hebt u geluk of ongeluk orerbodigs ist Hg vrai volstrekt niet of zgn rot deo en sijo onderwijzer bet met deze overtuiging eens zgn miar handelt onafhankelijk Daarom stoud de Koning onrerwacht op van het dessert en zeide tot ds legenten en voogden dat hg eeo paar woorden wenaehu te spreken Algamaene aaodacbt De Koning Geachte heeren Vier jaren lang hebt ge in mgn naam de koninkigke macht uitgeoefend Ik dank u barlelgk voor al de moeite welke gij u getroost hebt Thans voel ik mg echter zeer goed in staatzelf mgn koninklijke macht uit te oefenen en ik zal dit van dit oogenblik af doen Ik verklaar mü zelf meerderjarig Ik verzoek u vriendelijk mg oomiddellük sohriftelgk uw verzoek om ontslag te overhandigen De Heek BiancH Ik ben zeer ontsteld door door wat Uw Mi esteit daar opmerkt De Regenten kunnen onmogelijk aan uw verzoek voldoen Het groote bezwaar er tegen ia dat de Grondwet het verbiedt Hierop stond de Koning op en verliet de eetzaal Nn werden mondeling boodschappen gezonden van de studeerkamer tot nu toe sohootkamer genoemd naar de eetzaal Kolonel Tetentob adjudant van den koning ging tot driemaal toe in naam van Z M deu regentoQ en den ministers die bun partij kozen het verzoek om onulag te berbaton Toen ze bleven weigeren werd hun gelost donr de officiereu van de tgfwacht onroiddellgk van bet Oude Paleis waar het diner had plnats gehad uaar het Nieuwe Paleis te gaan en daar den nacht door te brengen met schildwachten voor de deur van hun slaapkamer Ze moesten gehoorzamen want de commandant van de lijfwacht kwam binnen met een tiental soldaten Hierop stelde de iConing zijn gouverneur don heer Dokitch den leermeester die van t complot was aan tot minister hü hield een middernachtelijke revue over het leger werd toegejuicht door de menigte en ging om twee uur naar bed na den faoofdufficieren een eed van trouw te hebben laten afleggen Het volk het leger en uaar het schijnt ook de mogendheden keureu den staatsgreep van den zestien jarigen Kouing goed Men moet niet rergeteu dat deze IS jarige prins gea koning is in West Kuropa maar dat de eetzaal waar de revolutie piaaU had deel uitmaakt van een paleis te Belgrado op den oever van den Douau De Balkano vorstenlommen behoorden onlangs nog aan Turkge en Servië behoort tot uu toe nog half tot het Oosten Het is wel geen harvm tnlrige maar de zoo aandoenlijk met elkander verzoende koningin Nathalts en haar echtgenoot zullen w het grootste aandeel gehad hebben in deze welgeslaagde acte uit eene opéra comiqi Doch grappig is deze coup d état slechts op den eerster aanblik Want het heeft er veel van of een zber ernstige revolutie welke deu vrede tusscbeo Oostenrijk en Rusland in gevaar had kunnen brengen door dit optieden van den jongen koning is voorkomen Met veel kalmte en beleid heeft de koning van zestien jaar zgn moeilijke rol gespeeld Volkomen geheimhouding was noodig Indien regenten en ministers niet verrast werden door iett waaraan ze geen oogenblik hadden kunnen denken dan zou een burgeroorlog zgn uitgebroken brengt blijft zij met duizend onzichtbare bandenaan u r Ic geketend Zoudt gij ooit geduld hebben uw gebeele leven de bank te houden wanneer iederenieuwe ontgoocheling u zeide dat ge reddeloos verloren ziJt Zijne Excellentie von Wolter knikte met open mond ter leeken van inslemmiug da jonge dame daarbij aausiarend als daoht hij in zgn hart Een vrouw die niet hengelt P I O eeuwig wonder IV Olivier drukte zijn kin op den kostbaren knop van zijn kleinen wandelstok en zag freule von Speyern lachend aan met half toegeknepen oogen Hoe kan een man veiHeEen 9ls h op hartevrouw speelt I Wie werkelijk hartevrouw wint heeft bijzonder geluk De heldere stem der hofdame klonk een beetje dof en de zon die door de nu op grooteren afstand staande linden scheen schilderde het patroon van I de nederh ngonde guipure van baar parasol alsof schaduwen over het ernstige gelaat trilden I Ben ik dan eeu ongeluksvogol Boren den I drempel van miju voorvaderlijk slot is een steen I ingemetseld waarop onze voorouders aau Siona ofI ferdeo uiumand is gevoeliger voor teedore oplettend I heden dan gevallen grootheden en ik verbeeld me zoo dat vonireren godheden een dagboek hebben waarin sommige namen van sterfelgken rood onder streept zijn Wanneer Siona mjjn vriendin is hoe zou hartevrouw dan mijn vijandin kuunen agn De toesUod in Servië was hopeloos geworden I e regenten heerschteo als despoten De heer Ris tics ontsloeg het ministerie ofschoon dit in He Skupsbtina 117 aanhangers had terwijl hü er slechte 16 had Hij benoemde een ijverig hitdlaager Avakoumovitch lot minister en toen de Skupabtioa niets van ban wilde veten werd ze OBtboodon en regeerde Bistics zonder Kamer Alle invloedrijke ambten werden aan zijn volgelingen gegevea elke maatregel werd genomen om tegen dat de verkiezingen zouden plaats hebben deze te leiden zooals keizer Napoleon III en zijn ministers dat wrieer vermochten Ue heer Bistics was er op verdacht dat eeu revolutie moest uitbreken len gevolge van liJn optreden als dictator eo had met het oog daarop maatregelen genomen Hij wist dat heileger hartstochtelijk aan de dynastie gebeoht was en hg handelde immers in naam van den Koning Wat geschiedde was het eenige waaraan hij gaen oogenblik gedacht bad I Werkelijk grappig is do wijze waarop hg om den tuin geleid word De koning en z die hem zijn rol inprentten konden niets doen tenzij ze wisten dat Oostenrijk en Rusland de tireo mededingers om de hand van het schoone Servië geen partij zouden kiezen voor Bistics Daarom ging de heer Dokitch de gouverneur van den koning in de Paoseh vacantia naar Triest Hü nam eeo biljet daartoe aan het station Maar te Weenen stapte hij uit en ca daar eren geweest te zijn ging bij met den nachttrein naar Parijs waar hij het model van Le Rota en exil bezocht die bet plan verder uitwerkte Zijn verzoening met de BusBiaoh gezinde koningin Nathalie was de eerste acte der comedic geweest Zij polsten den Czaar en vernamen dat Z M de omwenteling met genoegen zou zien En toen de gouverneur bij zijn le rling terug was gekomen werden eenige boofd offioioren en ex mi nisters in bet geheim genomen en alles liep goed volgens programma af WaarsohÜolgk zullen zelfs zij die zeer weinig iagenomen ziju met hel streven naar Zondagsrust t verregaand cynisch vinden van den Leidschen bakker die in het Leidsohsoh Dbl van Zaterdagavond adverteerde jvTer bevordering der Zondagsrust Dagelijks verkrijgbaar enz Zondags driemaal daags v rsch brood De aspergeteelt is dit jaar in het Westland zeer voorspoedig De eerste arperges zijn reeds gesoe den dat is drie weken vroeger dan verleden jaar De veilingeu der vereeoiging Westland zullen reeds aanstaanden Vrijdag te Wateringen aanvangen Te Naaldwijk zijn ze reeds begonnen Ook de overige gewassen beloven veel Bü de jongste lichting ran het instr bat te Kampen is o a eeo jongeling aangenomen eren 16 jnar met de ongewone lengte van 1 86S meter In de Vou Zeitung laa men onlange hot rolgende Uit Caën wordt aan den Petit Parisien een geval van schijndood vermeid Een jongeling van 30 jaren stierf in Gatieu les Bois aan typhus Daar voor hem eeu graf moeat gemetseld worden eu dit niet geree Een vlinder wiegelt dronken van geluk op den kelk der roos en hij heeft haar lief omilal hij weet dat hij ieder oogenblik weg kan vliegen ontoam ze hem echter de rrijheid en wilde ze hem vasthouden hü zou haar moede worden en van wege de dorens ook do bloemen haten Maar freule welk een pessimisme 11 Een vlinder ja maar hjj en ik zgn toch niet met elkaar te rergfllijken Fides moest lachen De zichtbare vleugels isist ge mijnheer von Nenndersoheidt anders zondt ge op elkander lijkeu als t eene eï op i andere I Maar dat n em ik kwalijk dat is gewoon een beleediging I In hoever Kunt gij t loochenen dat t evenals bg den vlinder in uw natuur ligt om wanneer dè zon in haar volsten glans straalt van bloem tot bloem te fladderen rol van de beminnelgkste lichtzinnigheid niet een oogenblik er aan denkend of er netten en vollen op de loer kondan liggen of ge door uw overmoedig spel den nek zoudt kunnen breken of niet Aha ons otfde thema I Olivier zuchtte met iets van humor in zijn stem Wat heb ik dau toch weer voor kwaad gedaan strenge gebiedster dat ik veiwijten verdien Overmoedig Lie God wanneer was ik voor t laatst in mün leven eens overmoedig I I vNu I op dit oogenblik I parlennteu bgeankomen een roor Ulster m een rcor de drie andere proriooiëo ran Ierland Beide tullen samengesteld zijn elk uit 600 ladan rerkozeu door de leden der Unionistische rereenigingen Alleen mannen en jongelingen dio den leeftgd van zestien jaren hebbeu bereikt nemen aan de verkiezing doel en naar men berekn zullen dus 600 000 personen stemmen De twee conventies of parlementen zullen een verklaring vau beginselen en grieven uitvaardigen en een program voaisieUeu Daarna zullen zjj een raad van veertig kiezeu aan wie uitgebreide volmacht woidt verleend Het Unionistische leger dat op de roepstem van de leiders eensklaps zal te voorschijn treden op het oogenblik dat dit zal worden noodig geacht be taat uit de leden der Unionistische Clubs en Oranje loges en andere Vereeningen iu Ulster en zou niet minder dan 100 000 gewapende manuen sterk zgn en onder goede tucht Beads maandenkng zijn deze vrijwilligers onder leiding vau officieren en onderofficieren die in het BHtsche leger hebben gediend besig zich in den wapenhandel te oefijuen Aan die tucht wordt loegesühreveo dat tot dusverre nog geen enkel opstootje in Ulster heeft plaats gevonden indien het aan goede leiding had ontbroken I De Gladstonenuen verklaren dit alles voor snoeverg I eu beweren dat Ulster zich wel kalm zal ondurI werpen als Home Rule wet wordt Velen denken er I anders over en zien de toekomst niet zonder bezorgdheid te gemoet Immers ook bij niet tot standkoming vau Home Bule in Ierland zal de ontanisatie die de lereche Unionisten thans verbindt niet verbroken wordeu terwijl de teleurstelling hunner tegenstanders zoo grooi zal zijn dat een langdurige toestand vau onrust niet kan uitblijven Wordt de HomeRule wet dan zou het oomilë rau veertig de feitelijke Regeering van Ierland worden voor de Unionisten De lersche quaestie zou dan in een nieuw stadium treden eu aan Engeland vrij Q b last bezorgen dan vroeger Te Weenen loopt het gerucht dat de Bnlgaarscho minister president Stambuloff de diplomatieke vertegenwoordigers ttaobt te polsen over de houding van het Drievoudig Verbond indien Bulgarije zich onafhankelijk verklaarde eu een koninkrgk werd Te Petersburg zou men zelfs overtuigd zgn dat prins Ferdinand ernstig over dit plau denkt In verband met den jongsten triomf van Bulgarge is o a te Bucharest het gebeurde in Servië een I vreedzi oe omwenteling als die van Willem IU in Engeland aan Bussisohwi invloed geweten De nieuwe minister president dr Dokitch beeft dit erhter tegenover een Oostenrijkbch journalist op zijn eere wourd ontkent evenals hü loochende Milan te hebben gtisproken Hij vertrouwde dat do gewezen koning zijn belofte getrouw zou blijven eu niet naar Belgrado komen I Ondanks de goedkeurende besprekingen in de j Russische bladen maakt men zich dus naar ook de I Hongoarsche miuister presideiit Wekerie verklaard heeft niet bezorgd Graaf Kalnoky beeft den jongen koning van de hernieuwde vriendschap van wer Frans Jozef rrfrzekerd en telegrammen van gelgtfc aard werden van bgna alle andere Europeeache hoven ontvangen Voro den binnenlandschon toestand is het van groot belang dat de kleine Fortaohrit s partij oeuaderliig toont tot de radioalen Hun leider Garaahunine die 4 jaar tang allo betrekkingeu mot bet hof had afgebroken is nu weder met het vorstenhuis verzoeud en is bij de feesten der laatste drie dageo te Belgrado mot gruote onderscheiding behandeld Het duidelijkste bewge dat de Frausche republiek niet door de Panama zaok geleden heeft hebben de kiezers vaü Lure iu het dep Haute Saoue geleverd die zonder oppositie den republikeinsohen candidaat Chaudy naar de kamer hebbon afgevaardigd in plaats vau den oud minister Baihaut die nu een gevangenisstraf van 5 jaren ondergaat als voornaamste aiibuldige in het Panama schandaal AFKOXDIGMXG 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda I Gezien het besluit van den Heer Commissaris der i Koningin in de Provincie Zuid Holland van den I7den Maart 1893 A No 461 1 3e afd Prov blad I no 19 betreffende do beschrijving voor de Personeele Balastiuic dienstjaar 1893 94 doen te weten lo Dal de Ontvanger der Rijks Directe BelasI tingen aan de woningen der ingeseteunn op Maandag den 8n Mei aanstaande eit volgende dagen ter invulling zal doen bezorgen een Beichrgvingibüjet inhoudende eene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting welk biljet acht dageu na de uitreiking door of van wage dien Ontvanger zal worden opgehaald en dat zij die guen biljet hebbeo ontvangen ditkunnen verkrijgen ten kantore van s Rijks Directe Helostiiigea terwijl zij verplicht z jn hetzelve behoorlijk ingevuld aan genoemd kantoor lerug te bdzorgen So Dat tot tagensofaattcrs zijn aangesteld de Uetrea P M ROOZENDAAL P A BÜRGHOUT H J NEDRRHORST u A DK ZEEUW Voorts worden de belanghebbenden tn het bijzonder opmerkzaam gemaakt op de volgeode bepalingen u De ingezetenen zijn verplicht om m en uüwognemde dienstboden der eerste en de ia en mttmmemda ydienstmeisjes der vierde klasse die op 1 Mei 1898 reeds den leeftijd vau ld jaren zullin hebben be reikt in de belasting aantegeren $ De belasting is o a niet verschuldigd wa geos de eenige vrouwelijke bediende overigens naar de eerste derde of vienle klasse belastbaar in dienst van belastingplichtige elke geeue andere bedienden houdt en vier of meer eigen of aangej buwde kinderen kindskinderen of pupillen bfj zich jfheeft inwonen die op den Iu Mei 1803 jonger dao il jaren ziJu c rDie na den IKn Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des diensjaars die dan nog over ie verschuldigd an den belastingplichtige die in den loop des dunstjaars een perceel verlaat zouder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijn dienit achter te laten wordt ontheffing verleend van ziJn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des dienst jaars die dan noch over ia indien daarvan door hem binnen den tijd van eene maand volgende op die waarin hij het perceel verliet tegen bewjja schriftelijk aangifte is gedaan ten kantor des Üntisngers op een aldaar kosteloos verkrÜ ar biljet De ontheffing wordt oolrrerleend over het driemoandelijksch tjjdvak waarin hot perceel werd verlaten indien de belastingplichüge daarna doch in den loop van datzelfde tgdvak een ander porceot waarvoor hij belastingplichtig is in gebruik neemt Bij overi den van den belastingplichtige treden zijne erl eoamen in dezelfde rechten an verplichtingen De aangiften volgens het le en 3e lid ingediend worden als gewone bezwaarschriften aangemerkt eu behaudeld d Zg die bezwaarschriften indianen moeten daarbij ingevolge art 1 der Wet van den 4o April 1870 Staatsblad no 60 overieggen een duplicaat ran hun aanslagbiljet tegen betaling van 5 cents bü den OPtvanger der Directe Belastingen verkrijgbaar GOUDA 17 April 1893 Burgemeester en Weihouders roornpemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KEXXiSGEfiXG I VRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMKESTERen WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 3a Juni 1875 iStaatêèlad no 9B Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bglagen vsn lo Gebr Verkleij om vergunning tot bat oprichten eener door stoom gedreven graanmalerü in het perceel gelegen aan de Westhaven Wijk B No 181 Kadaster Sectie D No 1101 en 2o Verzoek van Ëdauw en Johannissen om vergunning tot het oprichten eener door atoom gedreven drukkerij in bet perceel gelegen in de Crabethstraat Wyk Q No 264 Kadaster Sectie H No 28 Dat op Woensdag den 3 Mei 1893 des namiddags ten een ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen iu te brengen en dat gedurende drie dagen fóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA 19 April 1893 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTEWTIBN Zeer ITette Cxesteendnikte HLmmw worden GELEVERD door A BRIi KMAN eo Zn