Goudsche Courant, vrijdag 21 april 1893

Nederlandscbe Stoomboot Maatschappij 1803 I 6026 Vrijdag 21 April GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De 8toom c iepen HOLLAND kapt J 8MIDT en BATAVIEB kapt J 8AUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stcomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen scben veiling en afslag worden aangenomen ten kantore van voornoemden Notaria WË3TEROÜEN VAN MEETEttEN 14 WoUshoek hoek Korte Wgnstraat te Rotterdanif alwaar inmiddels nadere inlichtingen te bekomen zyn i e miendlng van advenentien kiui geaouedeu tui edo uur aea namiddags van den dag der uitgave OPROEPING Die ieta te Torderen beeft Tan iTerachnldigd il aai of papieren onder zich heelt ran de naUtenichap van MejniTroow A C de LAN6M weduwe J A van de WSBVE in lefen particnliore gewoond hebbende te Wad dinxveen enjaldaar orerleden op den 12 APRIL 1893 wordt dringend Terzocht daarvan voor 15 MSI 1893 opgave betaling ot afgifte te doen ten kintdfe van Mr I MULENAAR Notaris te Waddinixveen Tegen 1 Juli aanstaande wordt in bet Vereenigde Weeg en jBIemoeBeniershni te Gouda GEVRAAGD eene voor het onderwye op de Naaikamer Salaris 150 behalve kost en inwoning Zich te adresseereu aan Mevrouw de Wed Vi ESSEN geb Collswij bg wien nadere inlormatiën te bekomen zgn id Id het begin der maaudMËl aangtaande l voor den Heer F VERBOOM SOÜMAIN in openbare veiling worden verkoclit BET BEOEELIOOILAND genaamd DE OTTERGKIENDf gelegen buiteodyks in Gelkenes onder tiroot Ammers groot ongeveer 4 HECTAREN A OASTELEIN Notaris A 7an QAJM Bloemist BteekerMtingel Handel in Bloemen Planten HOUQÜETTEN KRANSEN MANDEN Nouveautés in STELLAGEN GLAZEN enz Onderhoud van TUINEN en BLOEMTAFELS b j abonnement en verder alles wat tot het vak behoort Wie zeker zgn wii de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamengeetdd en na vele proofnemingen in den handel gekomen ondev den paam des uitvinder Dr MlohaeliB vervaardigd op de beste machines in het wereldbercemde étabbliBsement van Oebr StoUwenik te Keulen eiiche JOrimellZiLelH Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dar geiykBch gebruik een k 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocohite Als geneeskraditige drank by geval van diarrhee slechts met water to gebruiken Terkrügbaar by de Toonuuunsts E H Apothekere enz i Ka Ko proetbuejes f 1 80 o 0 90 o 0 35 Oeneraalvertagenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaria WESTEftOUEN van ME STEKEN resideerende te Rotterdam ia voorn lens om op ZATERDAG den 29 APRIL IS J te veilen en op ZATERDAG den 6 MEI daaraanvolgende bg afslag te verkoopen beide dagen des voormiddags ten elf nre tn na te melden Uitspanning gelegen aan het Nieuwe Veer in de Gemeente Krimpen aan den Yssel Nommer Een Een gunstig gelegen hecht en sterk XOQEMENT met VUnpanning WOONHUIS enTIMMERMANSWËRKPLAATSmet grooten TUIN beplant met vele vrocbtboomen alles staande en gelegen aan het Nieuwe Veer te Krimpen aan den Tsêel gemerkt A nommer 169 kadaster Sectie A nomroers 2651 en 2652 te zamen groot 24 aren 30 centiaren benevens een perceel WATEH daarachter gelegen zgnde een gedeelte van het kadastrale perceel Sectie A nommer 2653 voor het geheel groot 3 aren 30 centiaren Grondlasten over 1893 ƒ 27 72 Verhuurd gedeelteiyk voor ƒ 182 per jaar Overigens in Ogen gebruik Nommer Twee Drie jRUIZEN en Erven met open GROND en TUIN staande en gelegen naast perceel nommer een gemerkt A nommers 170 170a en I70i kadaster Sectie A nommers 2654 2655 en 2767 te zamen groot 8 aren 88 centiaren benevens een perceel WATER daarachter gelegen zgnde een gedeelte van het kadastrale perceel Sectie A nommer 2653 voor het geheel groot 3 aren 30 Centiaren Grondlasten over 1893 20 09 Verhuurd in diverse gedeelten voor 5 75 per week of ƒ 299 per jaar Nommer Drie Een perceel BOVWORONn gelegen in de gemeente Krimpen aan den Ytset binnensdyks aan den Weg naar Krimpen aan de Lek nabij te Nienwe Veer kadaster Sectie A nommer 2922 groot 5 aren 32 centiaren met het gedeelte buitendykheUing daarvoor gelegen kadaster Sectie A nommer 2925 groot 1 are 28 centiaren Grondlasten over 1893 ƒ 0 24 Geheel in eigen gebruik De polderlasten hebben over bet jaar 1892 bedragen 2 30 per hectare Aanvaarding en Betaling der Kooppenningen op den 1 lULl 1893 Te bezichtigen alle werkdagen in de week der veiling van dea voormiddags 9 tot des namiddags 3 nre De perceelen zullen eerst afzonderlyk geveild en afgeslagen en de perceelen nommers een en twee daarna in combinatie worden afgeslagen Verhoogingen op de perceelen zullen tus Sociëteit ONS GENOEGEN t Donderdag 20 April 1893 Les 28 jours de Clairette Operette en 4 Actes Musique de Victor Rogier PAR0LË8il MJ D P41 M0NDetA AJ4R8 Auteurs des Surprises du Divorce AANVANG 8 ÜÜB Plaatsen d elykste bespreken Entree LEDEN 0 90 NIET LEDEN 1 49 Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op MAANDAG 1 MEI 1893 svoorm 11 uur in het koffiehuis HRT Schaakbord aan den Kleiweg ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Pëbc 1 Een flink welingericht WOOI HÜIS met afzonderleken opgang hebbend BOVENHUIS met SCHDÜKTJK ERF TUIN en vrye POORT gunstig gelegen aan den Kattensingel W kQ nrs 197 en 197 i kad Sectie k no 3351 groot 8 A 26 o A Het benedenbuia ia in eigen gebruik het bovenhuis ia verhuurd geweest voor 3 50 per week doch ia thans buiten huur P EC 2 Een zeer logenbel ITOOXHViS met ERF en TUIN naast perc 1 Wyk Q No 198 kad Sectie A No 3352 groot 2 A 74 c A Verhuurd tot 1 Mei 1893 voor 22 75 per maand met inbegrip der waterTeidingskosten Pbec 3 Een ITWtmUUMm en ERF aan de Bleekerskade of Vlaamsche Haven Wjk P No 8 kad Sectie E No 1027 groot 67 o A Verhuurd voor 1 10 per week met inbegrip der waterleidingskosten Aanvaarding dadelijk na betaling der kooppenningen Betaaldag 25 Mei 1393 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 oor en op den dag der verknoping Nadere informatien verstrekt voornoemde Notaris Breeder by biljetten Men wende ttch voor SPORTHEMDEN Markt A 68 Gouda bjj W t JMVIjVfi Goniia 8nelper dnik ran A BMUlMiN Zoo IH Qitgave deser Coorant gescbietit dagel ka met nitsottdering van Zon en Feestdagen Da prga per drie maanden is 1 25 Iranco Mr pMt 1 70 tiundarlgka Nommers VIJK UENTEN gen voor die sohoolgaande kïnAerrn wier ouders geacht worden ütt noodig te hebben Over het voorste wi rdeu uitgebracht 1146 stommen Tóór 7 4 tegen S98 hianoo 8 stemmen De algemeune vorgadering HIMDt dnt zonder genoemde kinderroüdiug een wet jop den leerplicht alte zedelijke gronden mist De gemeenteraad van Schiedn beeft zonder discuasie mei 16 teicen 0 steramon verworpen bet vooratol van een raudsoominissie out lan H M de Kont ngin Begentes te verzoeken ivr stelling van het voorschrift tot instandhouding Van het gymnasium onder toekenning van bet vrgvtllende rijkssabsidio am de gemeente tot bestrijding a van de helft der wachtgelden voor het personeel Mn het gymnasium 6 vsn de kosten der H B 8 ÏD den vorm van een vorhuügd subsidie of als hierte bij H M overwegende bezwaren moobteo bsitian m den vorm vao overnemen dezer school door het ryk BINNENLAND GOUDA SO April 18BS Heden inorifen ten 11 uur bad in het gebouw irArti Lef i de aaubeatedms plaats van 1 het eenjarig onderhoud van de Kazerne gebouwen ei z te Jouda Raminz f 8980 Iiigesobrèren verd door W do Jong We voor ƒ 4850 D Amesz 4017 H J Nederhorit 8997 P A Burghout 3976 J E V Dongen Bolding 3966 K Oprel te Schoonhoven 3890 C J Koot 3875 C W den Hood 3870 W Bokhoveu 3768 en C P W Üeisvng 8760 2 bet eenjarig onderbond vsn de Kazernegebou weo üiiz tq Schoonhoven Eaniiog 3160 Irgeiebreven werd door J Klip oor ƒ 2118 fi H Kuilenburg ƒ 2096 en K Oprel 2080 allen te Schoonhoven Voor eon woning op da Wetlriit g iAans Ie AiBttws dam was Didsdag een heel oploopjf Honderden menschen stonden er voor de deur en telkens kwamen er uit do verte nog nieuwsgierigen aanstappon Aller blikken waren naar boven genolit want daar hing voor een raam van de tweede venlioping een dienstbode die zich krampachtig vasthield aan de gcdijnlut boven het raam De omstanders begrepen dat h t dienstmeisje daar wel wat gevaarlijk nan die dunnf gordijnlat fimg eu dat spoedige hulp gewensaht was Daar kwam als een redder in den nood een poUtieaitent aunstappen Hij keek ook naar boven bedacht zich niet lang maar schelde aan en wachtte Niemand deed open hij schuld nog oens maar weer te vergeiifs Blyklmar was er kehalve de meid die voor het raam biug niemand ttuis Gelukkig wist onze agent r gauw raad op Hjj In de Dimda ATOod gehouden raadiEitUag te Wo r den werd nanr aanleiding vbq ingekomen adrvsmn besloten de kermie nitit gfheel ef te Bchaffen terwgl over een vnoratel om de kermis Wbeporken de gtemmaa staakten By lie bersteraming ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer in bet bonfdkiesdïstrict Harlingen zyn uitgebracht 2730 stemmen Gekozen is mr Th Heemskerk anli revoluttomtr met 1366 stemmen De heer Bonman Itètraal had er 1910 Door den Bond van Nederlandsche Onderwijzers is het volgende geamendeerde voorstel aangenomen Hel hoofdbestuur wordt opgedragen fich tol de Rpgeenng te wenden mot hot verzoek om van overheidswege voeding kleediog tu schoeisel te verkrij FEViLLETOIM jyKatakomhon te bezoeken ipAfschuwelijk het HoogduiUek I 3 Wat oJa zeker w t is deze tocht anders dan de dolste grootst mogelijke overn ood De baron schaterde van t lachen FWeetgierigheid is t Ik braud van verlangen om te ordervinden boe t er in een oud dsmesgosticht tegen t koffieuur wel uitziet Heilige Diana uw nimfenstoet moet wol een kijkje waard zyn en het ten volle verdienen dat een jong ridder near buiten rijdt om zioh met eigen oogen te verlusligüu WO de oneindige klucht die men afgunstig achter da muren van Hersabrunn verbergt Daar hebben we tl Ge wilt uitlachen den geesel van uwen spot over de arme oude dames zwaaien die de afschuwelijke wereld in dit stil tehuis oatrlucbt zijn Men behoeft u alleen maar aan te zien om in eens do motieven van uw weetgierigheid te raden Ik geef gaarne loe dat t voor een too vroolyk geaard monsch als gij een buitengewone bekoorl kheid moot hebbeu Dus geen geraamten Ik leb manr ééns in myn leven een abdis gezien dit had overal waar men haar aanzag een woud brr wat een kwaad gexiobt A sof ik er wat atfi had kui non doen AU t u belieft gauw oen leetje zoetigheii dat t weer mooi weer wordt Kn Olivier haalde snel een 4 onbonuière uit zijn torstzak en presenteerde met gebaren vol doodelijket angst en haast terwijl hij van inwendig lachen iibudde Ymü kastanje op mijn hart gebraden pikant eu neer aau te bevelen ik had ze eigonljk voor do HersabrnnnBofae schoone bewaard die d minste tanden heeh Een zeer eigenaardig lichje trok om do lippon der hofdame het midden loudend tus ht n veroni j waardiging en vroolykheii twas als t gelaat van een moeder die haar leveling beknorren wil en I toch lachen moet OngüloofeUjk Vlitt u met deze versuikorde bom men bressen scbiele in de harten der Antieken I Ge zijt een gevaarijk nensch mynbeor von Nennderacheidt uou aielnar in een duivenzwerm waar voor men op zij boude moet xyn Met de bandop uw hart mjnheer op wie van de dames hebt gij t toegelegd ffAlfl ik een tpiegel hier had zou ik t u dadelijk wijze De slanke liet at te kleine hand der jonge dame die op t pji tier rustte vertrok even Langzaam ADVERTENTIEN worden geplaaiat van 1 5 regela i 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTB LETTBBS worden berekend naar ptaatarnimte Bovendien worden alle AdverientiSn gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verschijnt haalde zgo wapenstok voor den dag sloeg het roampite in de voordeur stuk on ging naar binnen Na cenige oogenbhkken zagen de menschen die op straat stonden den agent voor het raam van de bovenverdieping versohijnen op een trapje klimmen en de dienstbode uit haar notehge toestand bevr den Het bleek dat de meid herig was geweest metglazen lappen eu dat plotseling de trap onder hare voeten weggleed Zjj bad zich toen aan de gordyolat vistgegrepeu eu was voor t raam higven hangen Üil Rozeudani wordt aan de Jyrf geschreven üoodra de opt ustelling der Belgische grenzen to invoer van vee laaita Esscben bekend was werdea dff veehouders aan de gfeni als ware t bestormd door Vlaamsche koopliedon sommigen ontvingen zelfe vgftien verscbillemle kooplieden op deozelfden voormiddag Zooals dan ook wel t voorzien was beeft een algemeena en voor de fokkers zeer gewenschte I opruiming onder het vfc plaats gehad Aliremeen denkt mes eobtor dat de langdarige sluiting van Bolgic slechte een r6presaüle miuitru l is geweest door het Belgische Gouvernement tegwiover het onze genomen omdat dit zulke strenge maatregelen beeft verordend voor de boweiding en bealtkoring der landerijen aan da grenzen Men moet bepaald grenebewoners zyn om dien henarden toestand eenigazins te kunnen besefftiu Wat tooh is het geval Vee invoer uit Belgié mog reeds sedert jaren niet moer plants hebben doch ter heweiding der grenslanderijon werd hiertoe ouder liepaaldo voorwaarden steeds dispensatie verleend iohael onverwachts mooslal pl ts liug werden deze dispensation ingetrokken en de houders daarvan waren alsdan genoodzaakt hun landeryen tejten tagtiu prijs te verhuren te verkoopen of wel met hun nabnren oen ruil aao te gaan Dat hierdoor root nodeel wordt berokkend aan de Grensbewoners behoeft zeker geen betoog zonken do wimpers over de heldere ernstige oogen Da gy toch nooit uw diplomatisch talent ver bargen kuiüt Een legeuparty die zelf t wapen wegwerpt is onsobadelyk Kemaakt ï yne Exc lentie on Wolter had zijn monoole voor toog geklumd en grooilo genadiglijk de kleine schaar dorpelingen die roet open monden vol diep ruspekt aan den weg front maakten nederige lioe renwoilinkjes avonden rechts en links aau den weg en borrn de kruinen van een breed uitgeplaut park verhief zich de wonderlyk gevormde met lei gedekte torrn van t gesl cht Hersabrunn Olivier boog cioh dichter naar freule von Spfyero het zijn stem zakken en zeide met een zeldieaam webke en hartelyke uiulrukking En waarom moet gij steeds het dolste en ergste van me gelo iven Zou t niet veel natuurlijker lyn als Heftabruno me aangetrokken had ter wille van den rijlofr en niet van t bezoek Als men twee uren lang een root op de borst mag dragen neemt men per slot ala t doe bereikt is den klimop op den koop toe I t Kind moet tooh een naam hebhen freule Fidus en gewoonlijk neemt ge my uiot mee als ge naar bui en rtjdl De zwnrlH kanten rezen eu daalden op dou lioevm der hofdantti en do rijke gitten glinslorden en flikkerden als gloeide er diep van binnen een vugr vlammend eir niachtig dat zyn vonken uitschoot nli wilde t de nauwe omsluiting verbreken Ze autwoordile niet maar toon de equipage een J