Goudsche Courant, vrijdag 21 april 1893

dsfr s Toorldiireod in de muekwheid verkeereD of bflo Kip DBatiën wel h t geheel jaar of langer geldig sallea xgn Eoodat vaa e i goede bemesting ten einde de üader B mulitbaar te malF i geeo prake ku Eq Het ware te wenaotin dat ona Goafsrpcnient voortaan wut minder willekeurig in de paaaing Tan dergelijke ToorschriAeo te werkg ng dan voof uker lott men mogen rekenen op eecige mt rdere inwhikkelgkheid vao de zijde der BelgÏMhe fiegeerïng Hen aehrgft uit a Hage aan bet Utr Dbl Het ichyot zeker ta zijn dat de ond miniatrr Havelaar benoemd zal worden tot hoofddirecteur van poetw eo en telegrafie terwijl de heer ran derFeUz cal worden tMvoMerd tot boofdinapeoleur der poaterqen De roorgenomen reorgautaalie zou dan hierin beataao dat de beide takken ran dienet ieder onder een hoofdioBpecteur geplaatat iets meer zelfstandigheid zouden rerkr gtn en dat aan die hoofdinspecteurs een deel der werkzaamheden zou worden opgedragen rroeger door deo beer Hofstede rerriobt terwjjl de taak ran den hoofd directeur zich zou bepalen tot de hoogere leiding Daar bij herbenoeming ran den beer ran der Feltz tot hoofdi nipeoteur waarsohgnlgk het getal luspeolenri der poeterjjen niet onaaugevuld zal bigren komt deze reorganisatie neer op aene rerhot ng Tan nitgaren Hiddervyl bl j en roor de lagere ambtenaren de oude grieren beataan De telegraafambtenaren die in het roorjaar ran 1891 tot oommies 3e klasse werden benoemd zyn nog altijd niet in het genot gesteld van het aan dien rang rerbonden traiHement In aanmerking geliomen dat bij de reorganiiatie ran dat jaar de premiea werden afgeBohaft verkeeren die ambtenaren voor het meerendeel geldelijk nog in di nzelfdeu toestand als róÓr de reorgaaisatio Het Kgk onthoudt hunjaarlgks 20U wat op Jji6 lage traotementen nogal iets beteekent De door de vertegeuwoordigiug toegestane gelden roor de verbetering der traotementen worden besteed in t belang der ambtenaren in de boogare rangen en de jonge uibtenaren magou toezien Ook in de promotie is g an Terbetering gekomen omdat df ambtenaren die een 40 jarigen dienst hebben geen ponaioeo vragen Staten Oeoeraai 2 iUi ih zitting run Woensdag IV April 1S93 Het thans aan de orde zijnde onderwerp moge voor jariaten een dibat geven om van te watertanden leekeu wordt het groen en geel voor de oogeu bg at dnt Koradeneer over faillissement en wat daarmede in verband atant Het groote bezwaar aehgnt te zgn dat het outtyerp kooplieden en niet kooplieden ongelukkige en frauduleuze bankroetiera aan dezelfde regelen onderwerpt Volgens den minister van justitie laat de praotgk geen andere regelen toe omdat de rechter za b voorbaat niet kan ouderaoheideu De heer I ery heeft een ander systeem bedacht voor nietkoopliuden het buiteoreoblelijke aoeoord Zjjn Tooratol ent geheel nieuwen titel vormende tal nader in de afdeeiingeu oaderzoeht worden Het bleek voorts dat sg die tegen gelijkstelling van partioulieren en handelaren opkwamen te v zoenen zouden xgn als maar duidelgker werd aangegeven dat met ophouden te btitaleu bedoeld wordt afeitelgk onvermogend zijn Daarheen stuurden kwartier daarna op dan geplareiden slothof voor de vestibule stilhield Olivier met snelle beweging eruit sprong en den lakei voor freule von Speyern de hand retkt trilde hare hooge geataUe even en toen hunne blikken elkander ontmoetten scheen t den bari n alsof plotseling t gs gesmolten was dat tot nu toe zoo koel en trotsoh haar grijze oogeu bewazigde Heraabruoo is een klein eeuwenoud slot de kronieken vermelden de Markgravin Wilhelmina Qorothea f 1507 als stichtster Oorspronkaljjk weduwcnverblgf voor vorstelgke gemalinnen werd t liUer domein een tgd tang sieki nbuis daarna weeshuis wederom domein en eindelgk als geschenk ran den Groothertog een geBtioht voor onbemiddelde bejaarde adellijke dames De breede zalen de lage nuuwe varwulfde gangen en smalle houten trappen hadden reeds veel leren en veraudering bggewoond In dun beginne hadden er sombere weduwenaluiers gezweefd met bont omzoomde brooaataleepen geruisoht en hadden de schoei zolen ran hovelingen onhoorbaar de irapprn aangeraakt later hailden hooge groanschoven den gebruinden houtvloer bedekt haddan ratten en muizen door t booneiistroo gewipt en hadden vroolijke kinderaoharen hmbaaldelgk rumoer In de langt reeks uien gebracht Nu eindelgk heersohte er een bonte mengeling vnn dat alles Op hel stroo dor zolders waar oude porlrettan van voorouders aan den wand hiniten lag de ingezamelde oogst der bewoonsters uitgespreid verscheidene dor freulea wandelden de o a ook de heer Vaa der Kaay die de bezwaren voor particulieren mede gevoelde al mat h ze niet zoo breed uit als de heer Van Houten en ook de beer Harte die zeer duidelyk het veraohil van poaitie tusschen beide categorieën uiteenzette maar die ook erkende dat het tegenwoordige wel wat te moeilijk ia een parttoulier in staat van keniielgk ontermogen verklaard ta krijgen Het ia t hopen dat de Begeering en de eoonisaie nich legen amendementen in dien zin niet zullen bljjven verzetten Ren misdadige poging om een naar Bazel rgdenden trein ta doen ontaporeu wordt uit Laufen gemeld Twee zware steigerbalkeo weiden daar dwars over de rails van de B loohbrog over een diepe bergkloof gelegd Gelukkig werd de versperring tijdig opgemerlct en kon de trein vódr du brug stoppen Niet lang geleden is een soortgelijke poging bg Möoobenstein gedaan waar voor drie jaren de Bisohbrug bezweken ia Bij Koithoff fc Co te s HiOE is veraobenen het proefnummer van De Reclaate Qid maandblad ter bevordering der belangen van Handel en Ngverbeid Het blad stelt zich ten doel zgn lezora een KÏds te zgn opdat bun geld niet aan nuttalooze reoUme vor pild worde hen bekend te maken met bet nieuwe uit de reclame wereld en verbruikers en leveranciers van reclame ariikelen nader bij elkander te brengen Het Schoolblad zegt In de pers rindt men nog atreda berichted over een voorstel tot ontslag van een openbaar onderwijzer to Leeuwarden els gevolg van de bekende circulaire der sohoolopzieuerS Wg kunneu mededeeleu dat bedoelde ooilerwgzer beihaaldelgk door de choolopcienera en duor burgemeeater en wethouders i gehoord dat hij zgo standpunt daarbg beoft gehandhaafd on verdedigd en dat er geen roorstel tot zijn ontslag bg den Baad is ingediend Een leeraar van het C llege Rollio te Pargs Lucaa genaamd beeft zijn 19 jarige rrouw met wie hg eerst sinds 3 maanden getrouwd was vermoord fly doodde haar ipet drie messteken wierp haar lichaam ran een balkon der tweede verdieping op straat en eprosg daarna zelf van dat balkon waarbij i i i hoofd verbrijzelde Deze moord blijkt alweder een misdaad tu zijn die aan drankraisjvttik ita wgten is Luoas een eroalig man sta ftHterwiusftr aeer geacht was in stilte aan den drank Hg had dan vlagen van woestheid waarin h g z jn geheel ongegronde jaloezie uitte door zgn vrouwtje dat veel van faem hield te mishandelen en later had hij spgt over zgn ruw gedrag De familie drong op ern minuelgke aoheiding aan maar de echtgenooten wilden dat geen van beiden en eindelijk kwam het tot het rre lgk drama dat Maandag werd afgespeeld Verdi heeft Zaterdag te Bome een triomf gevierd bg de opvoering ran zmi opera Falstaff De belaugstutlmg van het publiek roor den beroemden toondichler die sJnda lf 69 niet tè Bome was geweest was zoo groot dat zgn muziek bijna een bgtaak werd Groot wba de geeatdrifi toen IConing Humbert die met da Koningin de opvoering bg abdis navolgende pleditig rood in baar waardig langsleepend amotagewtad terwgl ilu kleedg ran t meerendeel der bowotnsters een wonderlijk aaman raapael vormde van lang r rgeten modes Tegen de grgze muren van het uit drie gevels gevormde hoofdgebouw groeiden druiren en andere leiboomen terwijl een niet wingerd omrankt latwerk eau aoort van tommerrgte laan vormde ródr t amalie trottoir Ëen zeer oud brouhui e stond midden in den hof tuBsohen t plaveiael aoboot welig het onkruid op en t graaperk waarop kWioe bedden mot astera en dablia a prgklen zag er lit als pelawerk waarin de mot geweest ia Al de bewoonstora va t gesticht hadden zich roor t buis geschaard oq de hooge personages te begroeten In t eerste gelVl stond de overate eene ioeengedrongen vrouw van middelbare grootte die t vergrgsde hoofd vol natutrli é waardigheid op de schouders droeg en in beweging en blik haftr rang en stand op de etlelete wgzc opkield Ze was de eenigste onder de Qames dio erd zwart hoofdversiersel droeg dat op een toogen kroon vau krip geleek waarvan een zwarte eltier tang over deu rug neerviel t gewaad van bet geaticht had uit een tgd van vrgwillige ziekenverpHging een atijie witlinneo knp behouden die t geloit als met een I paar ooglappen omigatte en die zonihr uitzondoring door du gezumenigke Itewoonstera vai Heraabrunn ais tj in gala waren gedragen werd woonde Verdi in £ jn loge ontbood den grqaea componist bg de hand oam en met hen naar vom trad Br kwam geen eind aan het geroep Viva il Re Viva Verdi Een juichende menigte begeleidde den toondiehter naar zijn hotel Het gemeeDiebesluur van Bome dat Verdi reeds tot eerebui ar benoemde heeft f ok besloten een getbsflte van de nienwQ Lungo Tecert nuu hem te noemen Ëen onteigenings ontwerp is ingediend roor dan aanl6g van een spoorweg ter vurbinding van het gemeansohappelgk station van den Staatsspoorweg en den Holtaudaoheu IJzeren Spoorweg aan de Delftacho poort te Botterdnm met het station van den spoorweg van Utrecht naar Rotterdam met afbuigingen in de richting naar Schiedam en naar Kapelle Na ingesteld onderzoek van reraoliillende plannen is da richting gekozen die door de JSoUandiche IJzeren Spoor wtg MaaUchappij welke zich tot den aanleg hee rerbonden ia voorgesteld Zg loopt om de stad door den Blgdorpachen en den HoogOudendijk sehenpolder den BergpoMor den Oost Blommendgkschehpolder en den pulder Prina Alexander door den polder Kralingen eindigende ten oostea vau het attftiou Maaa te Rotterdam met de bovengenoemde afbuigingtn In den A leiaoderpolder ia een groot rangeerstatiou opgenomen De kosten der voorge stelde baan zijn begroot op 1 900 000 De bezwaren welke tegen bet plan van aanleg zijn gemaakt ziju van ondeig eschiktrn aard Halten zullen worden guraaakt op verzoek ran het gemeentebestuur ran Bolterdam aasuhen d Uelftsohe Sobie en de meest wetitelgke aftiuiging ran de rerbtndiugabaan en op verzoek van het gemeeate beatuur van Hilligeraberg nabg den Oost Blommendgksohen Weg Bergwei Door de commissie ad hoc is verslag uitgebraobt op de inlichtingen op het adres van den gepensionneerden kapitein inteudaet van bet leger in Neder laodschlndie Tb Kley zich beklagende over hem naar bij meenl door zQne penaionni ering aangedaan onrecht De gepeiisionneerde kapitein intendant ran bet Indisch l ur Th Kloy beklaagt zioh dat liet hem in 1S90 rerleeuil eorvot ontalag uil den militairen dienst in strgd zou zgn met reglementaire voorschriften Te voren had adrussunt wegens o erprikkeling van het zenuwstelsel door hem toegeachreren aan orermatigen en ouaaoguunmen dienatarbeid een verlof bekomen van twee maanden naar Magelang hetwelk vervolgens op zgn verzoek met ne maand verlengd waa Zyn ontslag was gegrond op eene verklaring van de geneeskundige commissie tot undorzoek en afkeuring van militairen in de 2do militaire afifreling vhD Java dat adressant moest geacht worden voortdurend ongesahikt voor aite militaire diensten uit hoofde van slet pende overprikkeling vac het zenuwstelsel Adressant voert bij adres aan de Kamisr dd 30 April 1892 tegen zijn onaUg aan dat bij op last van bet legerbeatuur voor die commissie gebrsoht is op aen oogenbHk dat het reobt daartoe naar zgne meening nog niet bestond ja zelfs op een oogeublik dat hij nog beschermd werd door een geneeskundig certificaat af even op wettige wijw door do bevoegde autoriteit Zgna inziena breft het legerbeatuur zioh i daardoor schuldig gemaakt aan misbruik van gezag Als een nonnenaobaar de een evenals de ander in het zwartzijdeu kleed met t groote Wilhelminakruis op de borst hadden zioh de gestichtsjonk vrouwen vol angstvallige nsuwkeuriicbeid naar titel en rang achter de otorate opgdsteld een uitgezochte keur van deftige oude vrouwen gezichten Dadelijk werd men te midden dezer gelgkgekleede dames getroffen door de versohijuing van eon zeer oude kluine vrouwen gestalte die met zeer veel rertoonmakende eigünzinnigheid zich niet alleen naaat maar zelfs róór de overate drong Bont als een papegaai stak ze tegen de anderen af zoo eigenaardig en womlerlijk zoo on beach rijfelgk ouderwetsch als ze gekleed woa on tooh tot op lederen draad Z09 echt en oorapionkelgk dnt t acheen of zich een dt r graven nchter de kapel geopend had om eeu dochter nit langverrlogen tijden inhaaroorspronkelgko gedaante weer te doen opleven Ken zeer zeer engsluitend grasgroen zyden kleed waarop kostbare door den tgd een weinig gebleekte bouquetten geborduurd waren stoot als een koker om da kleine ingeaohrompolde güstalte met korte taille die hoog onder de borst door een roze satijnen ceinture met een punt naar boven was afgoeloten De rok eindigde boven den enkel in een dikke ep een weinig verkreukte ruclie on liet den voet vrij die in een groen eaignen auhoen zonder hakken met kruisbanden Iwbaagziek de agden kous toonde dia eenmaal roic geweeat wa Wvfdt MvW iraard i t t allee groot onrecht is geschied maar waardoor hij titiaooieul levenalang is benadeeld Hg verzoukt dd ICiimer ile in zijn arlpes bedoelda taak wel te wtlltin ond rzueken haar oordeel uit te spreken eu ibare mrdew rkinR te Terieenen om hst nadeel aa aflvesuRt oegubraabt eooveel mogelijk te doen herstelleit Tot slaving adressant s beweren wordt iii zijn eerste aitres verwezrn naar verschillende daarbg geroeicde bgUg n Tt vena brengt Rdressnol bedouklngen in teg n da juiatheid van du uitspraak der geneeskuodiste c imiuissic di tot zijn ontslag hei ft geleid Hy ZTfït saderl zijne afkeuring n üua sedert oiroa twoe JKron uimmor iuta buspeurd te hebben van de hem luegt dHchtf kwaal en op vurtob il lende lijdstippen door verschilleade du loreu voor twee Nederlandscbe levensverzekmngronaisohappgen geneeskundig onderzocht en zonder eeuig bezwaar aungi nomen te zgn Naar du meeiiing Akt commisaic kunnen de laatstvormcldu bedenkingen van adressant duor haar niet onderzocht wonleii Iiidu n adretsant te n cbt roor eene geneeskundige commiasiu gebracht is kan de juistheid Tsu du uitapniak diur cummtesie door hem niet worden hncifevuchtün Dio uitipraak bevat voor hem formeele wnarLeid an staat in soovcr met een rechieilijk gewgaile golgk Wiu zirh in militairen dienst begeeft onderwerpt zich daardoor aan de eveutueele irjtapraak vnn hut bevoegd gezag omtrent zgne K vt liilttbcid voor dua diens Hoe hg over eene zoodaHi t nlispniaK moge denkun er tegen opkomen kun hij iiir t Kvitamui meent de commissie zii h te morten inlaten intt vroüi ere buztvaron van gubeal andaren aard door adrüaaaut nuebrachi Zij bepaalt zich tut de euui e vraag waarop het volgens haar in dezo auukomt de vraag of adressant al dun niut ii atrgd met reglementaire bepalingen uit den InilitairuD iliunet is ontslagen Adr saiit ifrondt ïijn toestummund antwoord op deze vraai vooruurnt up art Il der bepalingen op de binnenlaiiilsche vorlovdn v n officieren Naar de opvatting der oommiasie leidt adressant uit de bedoulde bepaling nt dut een Modanig officier eeret naar oinmekomat der zes mnauden voor eene geneuakumliKu coinmusiu tot ondencoek en afkeuring van militairen gt bracht en op grond van bare heslisstag ontslagen en gtipensioneerd kan worden De commi ïid bftooi t dat deze bepaling vau de ordonnantie op de biuuenlandsehe rurloven aan de bg a gumrene verurdeuii geregelde bevoegdheid t q den Gouvarnvur Geueranl betreffende het ontalag ran ofliciereu vati bet ludmcli leger geenerlei afbreuk kan doen Naast din algenicuue verordening gelegd Isaf zij alleen deze uitlegging toe dat liet militair dejiartument verpliolit ia een voorstel to d en omtrent eeneu officitir die aan het tfinde van eeu verlof geduiende deu msximum termijn vnn tea maanden weder verlenging van verlof vraagt of zijn dienst nog nii t kan aanvaacdün Maar zij vurmai de bevoegdheid van den Gouvürntiur Generaal om binnen dien termgri den met biiiut ataiidscU verlof afwezig zijnden officier op den voet bij algemaene verordening be pa ld ta ontslaiin uu t ta beperken tn de tweede plaata beroept adressant zich op art 46 § 3 der vermelde algameenu verordmiiog Voor bet slidlen op non activiteit redeneert adressant is eene tgdulgke onicesteldheid van zes maanden nooriig j diirKalve de plus forte raiaou voor ontslag D t men wegens korter ziekte uit het leger zou kunnen worden ontslagen zoo leeat men in eene der bgtageii vbn hat adres terwijl voor non aotiviteït eene ongeitetdhetd van zea maanden noodig ii xv inicmand 111 ernst willen beweren CMt argument is achoonschijnend maar het is naar de overtuKïing uwer oommisaie tooh onjuist Aldus red eartMid verwart met twee versohilleode gevallen dot vuil ongesteldheid waaruit tgdelgke en dat ran zipifl of liohaamsgabrekon waaruit blgrende oni aschiktheid om dienst te doen voortvloeit Of de ziels jaf liehaanisgebruken die den officier roor altijd ongflbchikt voor don dienst maken alecbta korten tijd bg hem zijn waargenomen duet niets ter zaka Het crilermm ligt allutiu in den aard der geb rok9u Ër is niets irrationeels in dat non activiteit eerst gemotiveerd wordt door eene tüdeUjke Dnunteldboid van meer dan zes maanden ontslag daarentegen door een kortere ziekte Na enkuia andere bezwaren te hebben nagegaan tegit de commissio dat zg het beklag van adreeeaot abi zoude hem in strgd met reglementaire voorsciiriften eervol ontalaii uit den militairen dienst verleend zijn ongoarimd acht Had zg ilu vraai tu beantwoorden of de meer voorlvaroiide dan tactvolle wgzH waarop de regleJBejatairw voorsohriften op adressant zijn toeifepast i alleu deelu ran wulwillendheid der Indische mibtaliro autoriteiten jagunn hum getuigde zij zou aarmI u daarop uen toestemmend antwoord te geven Üi vr ag ligt Bchtar buiten het punt in geschil pe commissie heeft da eer aan de Kamer voor te ptellen lo adressant s nader odrea i 80 Januari 189S Qe ler te legden ter griffie ter inzage roor do leden ity den minister ran kolonïfin dank te z gen roor de rerstrekte inlichtingen en dit verslag in aüiohrift aan dien auniiCar tos te zenden Uit Ëemnes wordt ran 17 April aan het V 1 gemeld Dezen middag passeerde hier een ouderpaar met een meisje van ongeveor 11 jaar oud Beeds seer rroeg hadden de ouders Amerffooit rertnten om hun kind op te sporen dat ongi jeer vier jaar gelüden bg gelegenheid der Amersfoortlsohe kermis plotseling verdwenen was Het kind sohjjnt door een kurmisreiiiger ontvreemd ta zijn Eenige kermisreiziiturs vertoefden deze dagen met bnn wagen te I ren On jitand De bosaohjn en de vale besciiutto plaataen die men daar rindt worden bg voorkeur door dat alag van mensebon opgezocht Naar men zegt logeerde de vader bij aanverwanten iri gezegd dorp en herkende zgn kind Hg bracht van zg oe bevinding verslag nit aan dun burgemeeater Daaro i werd de moe lar van zijn kind ontboden en op het eerste gezicht werd zg door h ar kïiid herkeud In de Maandagavond te s Hage Ruhouden vergadering van Folktonderw s l wenl door dr Vttiua Bruinama een lezinit behouden ovor HAIgcmaen kosteloos ondertvga Sp wees er op dnt dit deel der sociale quaealie tot dusver nog weinig besproken ia I Slechts is door de atgemoone vergadering van Folkê ondenegê in 1893 het beginsel uitgesproken doch daarbg bleef het Door de wjüsigiiig daronderwijs j wet in 1889 is zelfs eva stap achteruit gedaan toon lie scboolgeldheffing verplicbtend werd gesteld Breedvoerig atulde spr uiteen zioh sleuuead op I de artikelen van mr Kerdijk in de Vragen OetTijdt van 1877 en van prof Quak ia de Qida van 1856 hoe algemeen kosteloos onderwgs het standenverBohil dat nu reuds wordt afmfekiveukt knn doen I vurmindereii Als zijn ideaal sahetsta apr de geheel vrge school waarin zoowel de godsdienstige als de politit ke neutraliteit dient te worden guhaudhaafd I Deze toestand diende nu reeds voorbereid te worden in afwachting van het uitgebreide kiesrecht waarvan dii noodwendig het uitvloeisel al ign Dubat werd met geroerd De verKaitoring gaf door applaus hura inaiuramiog te kennen Balt alandscii Overzicht De beraadslagingen over lurvdhe Home Bule zulten Vrgdagavond eindigen Na middernacht zal de president de tvi lezing in slemmibg brengen De heer Balfour zal de latiiste spreker zg n der unionisten Du onderhandelingen tussoh n de werkgevers un de werklieden te Huil door de bemiddeling van het comité uit het La erhuis hebben gisteren voortgeduurd maar zijn tot uu toe zonder uitstag gebleven De raedara te Huil verklaren dat ng niut kunnen treden in eene schikking welke niet de goedkeuring zou wegdragen van het Beedersbond en dit laatste wil niets weten van bet door het comilè uit hot Lagerhuis aamungekuutselil vergelgk In een vergadering van het bestuur van het Ueuderaliond is in dien geest besloten In een later plaats ehad hebbend inturviflw deed de secrotaria van hot Bond zulke met nadruk uitkomen Hg zeide dat h t Beedersbond de plannen voor een compromis zouatsdtutot nu toe geformuleerd zijn niet kan aannemen en evenmin kan afwgken van de eigen voorstullou reuds uene maand getedtin aan het Dokwerkersbund voorgelegd Heuft de reederg firmant Wilson de formule voor eeneii grondslag van vergelgk aangenomen dan bindt hg alleen zijn eigen firma bet Beetlersbond ts daardoor niet in het minst gebonden Wg blijven zeide de secretaris vasthouden aan ons eigen program van volstrekte arbeid vrijheid en berusten in geonerlei diotatuur vau eanig wurkraansbuod De leden en de niet ledt n van bet Dokwerkersbond kunnen samenwerken manr onze mauaohappan hebbun de beslitite voorkeur roor engagementen De kiesrecblquoastie in België is eindelgk opgolobt en daarmede is naar het sohijnt ook een einde gekomen aan de beweging dia in eeu duel run hut land een zeer dreigend aanisien had gekregen Om den toestand goed te bfgrgpen moet men er op letten dat zoowel het ministerie ala de clericalo meerderheid in de Kamer tegen een aanzteulgke uitbreiding van het kiesrecht gestemd waren eu dat alltt rooratellen waren verworpen Groot waa dus de vrees dat het bestaande Z iur beperkte kiesrecht zon blijven beataan wesens do onmogelijkheid om een grondwottulgke hieerdurbeid roor een ander atalsel Ie erlangen Van die rrees heblien du revolutionnatre elementen gebruik gemaakt om een rolksboweging uit te lokken wulke ongelukkig K uoeg zioh niet tot een indrukwekkende betooging heeft bepaald maar tot daden van geweld heeft aanluding gegeven en burgerblced heeft doep storten De beslissing ran gisteren is dan ook genomen onder een zeer betreurenswaardige pressie welke had kvanen worden voorkomen als de regeering en de meerderheid bijtgds den ernst van den toestand hadden ingezien De oplossing waartoe da Kamer is gekomen gaat reel rerder dan hare meeiderheid eigenigk goedvindt want xg roert algemeen kiesrecht in roor de S5jarige burgera na het verbigf van althans één jaar in dezelfde gemeente maat tooh ia niet ten rolle aan den eisob der demooratiaehe richting roldaao Een belangrijke toeroeging in bet vooratel Nyssens voorkomt de overmacht ran het getal boren da muerdero ontwikkeling en de stoffelgke belangen Zooals man weot is dit tegenwicht gerenden in een netrooudig ttewtrecit toegekend aan lo hen di bocaa S5 jaar agn of gehuwd of weduwnaar met wettige kinderen en die bovendien 5 franca in de personeele belasting betalen 2o aan allen die een grondbezit van ten minste SOOO francs hebban of twee jaren lang een inschrijving in het grootboek of uit apaarbankgelden van 100 francs rente en eindelijk So aan degenen die een diploma van hooger of middelbaar onderwgs bezitten of een openbaar ambt of beroep bg da wet te bepalen bekleeden of hebben bekleed waarvoor getgke kundigheden wordeg vereischt In lo en So krjjet de kiezer één stem meer in 3o twee meer maar kan teo hoogst drie stemmen uitbrengen België zat dus de proef nemen mot een ateM dat ook hier te lande door den heer Vrolik bg het onderzoek der kieswet in de afdeelingen is aanbevolen en voor welks bitlgkheid ook Stuart Mill pleitte Het Is onbegrijpelijk dat niet alleen een conservatief als de heer Woeste maar ook liberalen ala Frère Orban en Bara zich tegen dit stolsel tot bet laatst hebben verzet Zg beriepen zioh op da geIgkbuid van alle burgers alsof die gelgkheid het we cgferen eii oht van natuurigke verschillen en voa hoogste belangen van den Staat De groote meerderheid oordeelde anders Van da 145 leden die aan da stemming deelnamen rer klaarden zioh 119 vóór het voorstel Nyssens aleobti 14 tegen en 13 onthielden zioh Deze orergroott meerderheid waa voor velen een verrassing rermoedelgk heeft de rerioenende houding der Begeering en niet minder naar bet aohgnt de inrloed des konings tot die uitkomst veel bggedragei De uiterste partgen zgn natuurigk niet voldaan en verklaren steohte voorioopig de wapenen neer te leggen ten einde later een volkomen democratiaoh stemreoht te eriangen De groote meerderheid der bevolking zal intuasohen zich wèl bevredigd toonen en daardoor ie een groot gevaar afgewend Het is echter zeer te bejammeren dat door lang dralen betreurenswaardige voorvallen zgn gebeurd en burgerbload ia vergoten Ken versounond optreden der rageering kan veel bgdragen om de gomoederen die nog aan bet nagisten zgn weldra geheel tot bedaren te brengea Aartshertog Beinier die den keizer van Ooatenrgk op de zilveren bruilofi van het Italïaansche koningspaar zal vertegenwoordigen ia te Bome aangekomen en werd door koning Umberlo met buitengewone hartetgkhÜd ontvangen Men verzekert dat de Oostenrgksche regeering de ontbinding gelast heeft van de irredentistisohe rereenigingen die het koningspaar huble zouden bewijzen bg het 26 jarig huwelijkifeeet Qouda 30 April 1893 De avnroer van granen waa heden voldoende roor de behoefte Handel traag Frgzen onveranderd Tarwe Zoeuwsche fl 80 è 7 Mindere 6 H 6 50 Afwijkende 6 i 5 40 Polder S 26 6 2B Boode 6 10 a 6 50 Angel ƒ 5 90 a 8 26 Bogge Zaeuwaohe 6 10 a 5 60 Polder 4 50 4 90 Gerst winter ƒ 3 80 h 4 30 Zomer 3 40 a 3 90 Chevalier 4 76 6 60 Haver per heet 8 80 a 3 8B per 100 kilo 7 40 7 80 Hennepzaad lulandsch 11 a 11 60 Buitenlandsch Kanariezaad 14 è 16 Erwten niet kokende 6 26 6 40 Buitentandache per 80 Kilo 6 k f 6 3B Voerorwten per 80 KG 0 a O Boonon Bruine boonen on witte boonen onrarkoopbanr Paardenboonen 6 76 a 6 Duivenboonen 8 40 A 6 80 Koolzaad 8 75 9 25 Maïs per 100 KG Bonte Amorikaanaobe 6 76 f 6 Cinquantifio 6 35 a 8 60 Veehabkt Melkvee goedo aani oer handel en prgzun gewoon Vette varkans red aanvoer handel matig 32 a 36 et per half KG Biggen roor Engeland red aanroer handel matig SI a 38 et per half KG Magere Biggen goedo aanvoer handel vlug 0 90 ik 0 80 per week Vette schapen