Goudsche Courant, vrijdag 21 april 1893

i8oa 1V 6037 Zaterdag 22 Afril GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken Oe iDKendlng van sdvertentiön k n geioliieden tot M nor des namiddags van den dag der uitgaTe de socialistische bonden mOBten rangschikken maar naar de zonderlinge wgze waarop hy ons een onschuldige treffen wil voor de beweerde schuld van een ander riekt wel een kieiu beetje naar de heerlykh en der toekomstige maatschappü Toevallig wordt ons geWMejop de Nieuw GoudKhf Omrant van den Heer S W van Buuren Kz die in zgn Nr van 15 April volgende over de quaestie schrijft we drukken bet eenvoudig over maar geven voor zooveel uoodbf aan dien geachten uitgever met onzen dank de vfrklaring van folko men instemming i i jt f tfWryring tutschpu patroons werklieden behoort 7 ondervinding leerde datdehearH gelukkig met tot de heeriykMea dia in Goud Reen betere gezellen op gawordea dikwerf voorkomen Uetzijn otditaudigheden waar i zoo l waarsohynlyk niet een verbod volj df Ffstie staat moeietyk i voweniging te zija maar wel een kende verschillende K 1 ke leden niet langer bij dew Ara esteld en de echte ïj kunnen in dienst i vvn dat doorgaans antwoord van den Bind P Men Zal wort j a l avi l te treffen di den bmd Zondagavond was hier de Typsgrafenbood terga j K diensten bewezen t Is niet erg aanberelenaderd die zich by monde van den heer P Hol uit n A hebben hunne Amsterdam mengde ia een gesofail tuaeobeu de heeren ff weldeokenden zeker bepadeeld A Brmkman Zoon uitgevers der fioudiohe Gou ageeren omtrent iemand die bulten de kan oordeelen omdat de citak partyen versohillond wordt vi positie eerst na oen rijp on de raoeitfl niet loont bepaald voelen dat men zyn recht verdedigt Ër werden woord zyn in den laatsten tgd hcrhaaldolyk innoh nydigu uitvallen tegen rden heer Brinkman gedaaii tingen en opgaven van de prorinoiale en getQeentt er wenl zelfs getracht hem financieel te treffen besturen gevraagd zoo luidde de geleerde term Maar de woordvoer ders verzuimden aan te ïoonen datde heer Brinkman Men meU t uit Rotterdam iets oubillyks hul gedaan Aan bet hulpkantoor der rgkatelegraaf aan de leder heeft naluuriyk het reoht om zich Ie ver 1 Boompjes werd gistermorgen oen telegram aangeplakt red uDVoer handel vlu 16 a 22 Nuchtere kalveren Rroote aanvoer handel ring f f 6 PokkaWeren 7 a 18 Aangevoerd 69 partijen kaai Handel vlug lite qnal S3 a 86 3de quel 20 a I ƒ J2 Noord Hollandaohe 21 i 86 Boter groole aanvoer handel gewoon Goeboter 1 00 i 10 per kilo Weiboter 0 80 a 0 90 par kilo PETHOLKUM I OTRIilKINGE van de Hakelaari CiBtzlaar Sehalkwijk te aotterdam Be markt was heden flauv Loco TankfuBt 5 80 Meien Jum UreriaK fi SU September Octo ber en Nuvember laverinK 80S BurgerlUke Stand OEBOBEN 18 April Pauiu oudert P K ran Maaren en C Burger Chriitin omlera K Heij en N de Koninj Cornelia Pieternella ouder K A d n Ouden en M W Blok löGjjebertus ouden l Merkostijn eu J de Jong Gerritje oudere A do Mooij en A de llaiter OVEELEDEN 17 April B Verkleij 3 w 19 W Groolendorst tmisvr ran P Bakker 77 j J C Sparnaaq L4 m OEHUWD 19 April L tan Beekum en C Nieuirenhuizen APVERTENTIEW Voorspoedig bevallen van een Zoon Mevr A I MÜNTIJ N HU Lnia Gouda 20 April Heden overleed onze lieveling JEANETTE CLAEA in den sanvalligen leeftgd van bgna 15 maanden C J 8PABNAAIJ H A A 8PAaNAAIJ Lahpb Omda 19 April 1893 Goedkoop Aangeboden een gebraikie doch pnike STOOMRETEL 3 10 hoogte 1 25 diam 10 5 M verw oppervl 3 binnenhuizen 4 atmosph Rykskeur alle appendages Geschikt voor allerlei bedrüven Brieven franco letters M V N Algemeen AdvertentieBnrean NIJGH k vas DITMAB JiotUrdam WEESTEN Voor Bruiloften raadplege men het modelboek vau G BBS POOT verkrflgbaar bj den Boekhandelaar J de VE OPROEPING Die iel te vorderen heeft van verschuldigd is aan of papieren onder zich heelt van de nalatenschap van Mejufvrouw A C de LAJIOM weduwe J A van de WEBVM in leven particuliere gewoond hebbende te Waddin rOTeii enjaldaar overieden op den 12 APRIL 1893 wordt dringend veraocht daarvan voor 15 MEI 1893 opgave betaling of nfgifte te doen ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen A D V E R T E N T I E N in alle Binnen en BuitenUtndache Couranten worden dadeljk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN eii ZOON te Gouda Hen Mede liet Qeluk de hani 500 000 Mark als boofdpriJB in het K lukkigtt gerat biedt de nieunsie fTOOte f eldv rlotiiif die door de Hoo e Regeurinir van Hamburi goedgekeurd eu getranrbor d is t e Tooriiwlige inrichtinv ran het nieuwe plan beslaat daarm dat in den loop van slechts weinige mannden in 7 veilotingea van 110 000 loten dd 400 pryz n iKdra ende 10 452 425 Mark 8 prijzen a M 15000 26 prijzen s M 10000 5000 8000 8000 1500 1000 500 148 ter volk diife beslissing zullen komen daaronder zgn kapitale prijzen van eventueel 900 000 Mark bij uitnemend beid echter 1 prijs a M 300 000 1 prijs a M 200 000 prijs a M 100 000 66 prijsen a M prijzen M 75 000 106 prijzen a M 1 irijs a M 70 000 263 prijzen a M 1 prtjB a M 65 000 6 prijzen M 1 prijs a M 60 000 756 prijzen a M 1 prys aM 56 000 1237 pryzenaM priJKi n a M 60 000 33950 pr jzen a M 1 pnjs aM 40 000 18U91prijzeDÜMS00 200 5pryzenaM 20 000 150 127 100 94 67 40 20 De prijttrekkingen tiJQ volgens plan van ambtswege vastKealeld Voor de aanstaande eerste pr strekking dezer groote door den Staat gewaarborgde GetdverlotinK ko6t I geheel origineel lot slechts M 6 of 3 60 1 half 3 1 80 1 kwart n u n n l s Ö O tegeu inzending van het bedrag in bankpapier of per postwiaael Alle oomniissies worden onmiddellyk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ona de met het wapen van den Staat voorziene Orllplueeie Loteu zelf in handen Bij iedere bestelling wordt hot vereischte oSi ieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden w aan onze Begunstigers oiiaangevraagd na elke Irt kking de oQioieele lasten Do uitbetaling dor prijzen geschiedt steeda prompt onder wafitborg van den S at en kan door directe toezeitding of ook naar verkiezing der Belangheblwuden in alle grootere plaatse van Nederland bowerkatelliKd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andero aanzienlijke pryzen hebben wij meermeleü volgens officieele lienijeep de eerslo Hoofdtroffors verkre en en onie JiegunstiKcrs zuil uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 0 0 60 000 40 000 enz Het IS te voorzien dat by deze op den heohtsteu grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om slle commiasies te kunnen uitvoeren de bestellinkcen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor don In MJEil 6 k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en GeldwisHelaars tn ilamburtp P S iCiormede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken eu daar wij hg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wjj ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven De NIEUWE LONDON doet het gröze Haar binnen fikele df en verdwijnen maakt het lansrijk en zacht is onachadelyk voor de huid en verft niet Prjjs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkr baar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per poet 15 et per flacon hooger Gouda Snelperedruk v in A Beinkmak Sc Zook FrMemps TE PARIJS Zenden gratis Hl franco het prachtig geïllustreerd HBE lLlltl met nederlandschen of frnnschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modelten voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames D kmderen op geflankeerde aanvraag aan Ift JULES JM UZOT C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijD Beileltmgen van S5 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franoo encM anorijoan Inkomende recMan tn nU ptaaUen van Nederland aan hui $ dezorgd De klanten hebben geene formaliteiten Toor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réaxpédltiafialt tt Rozêndaal Noord Brabant daarmede belast is Htollwerck s Hart Caoao Hoogste etwit k hoogste theobromin gshalte VoordeeligI Hort Oeboao is fijnste PoederCacao in bart vorm gepersd Spoedige oploabaarheid fijne geur deliciense smaak steeds gelijkmatigheid du dranks In blikken butsen è 2S Caoao bartH 4S cent 1 Caeao hart = 1 8 mi == 1 kof Cieao VeArijsbatr bij H H Conflsenr Banketbakkers enz BngroB Eipeditie Jullufl Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 10b Zeer ITette Gesteendrukte NAMAARTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Men leenite xich vorjr f J iVI VS Dames Glacé Handschoeiien Markt A 68 GoCDi bg Dé nitgave deser Goarant geschiedt dagelgka mat nitaondermg Tan Zon en Feeatdagen Da prga par drie maanden ia 1 36 tranco par poit 1 70 Aiioaderlgka Nommen VlJK CENT£N BINNENLAND OOCTDA 21 April 180S Eergisteren avond eu nacht werd alhier b vele stadgenoüteo een billet verspreid nao de Burgerg van Gouda gericht door het Hoofdbestuur van den Algcmeenen Nederlandschen Typografenbond In dit billet worden onze uitgevers de HH A Brinkman Zoon flink door den modder gesleept nver een quaeatie die zy als Ui evers met sommigen hunner werklieden hadden diti leden waren vau genoemden Bond en die zg outslaitn wilden wanneer zy dat lidmaatschap niet opzegden van dat oogenbiik af worden genoemde Uitgevers ichterrolgd met laffe dreigementen Hoe hierover het oordeel van ieder fatsoenlijk menich z n moet kan aan geen bedenkiag onderhevig zyn maar wy willen dat in t midden laten zie echter facit olgend art £ r is evenwel iets anders en daartegen protesteereu we met kracht Meu wil de hh B atraffen en wekt iedereen op voor het abonnement op de Goudêche Courant te bedanken Wy zouden dit de grootste onrechtvaardigheid uoemen die bestaan kou De band die ons aan onze Uitgevers bindt ia niet een zoodanige dat als zy getroffen moeten worden ook wy een deet der slagen zouden moeten ontvadgen Het ontbreekt er nog aan dat ons voorgeschreven zon worden wie we in hun plaats ala Uitgevers zouden moeten nemen om weder in genade te worden aangenomen Wy weten niet of we den Nod ïyp Bond onder FEVILLETQIV E X Tj s Naar het HoogdttitKk I 3 Haar hate was niettegenataande t late jaargetij laag ontbloot en slechts versierd met een smal zwart fldweeten Uut waaraan een met brillanten omzet paetelportretje een officier met g oeierden prnik voorstellende sebomnof de De hals waa geel en ontzettend mager oven ontvleesd en verdord ala de armpjes die uit de volle pofmouwtjes staken en nethandaehoenen droegen die dikwyls versteld waren Ëen bebloemde shawl hing over de ellebogen heen en een opgepropt volle schelbonte reticule bengelde aan den pols Een niet te omsohrijren ohoos van bloemen vederen en linten balanceerde op t hoofd dat onder eenige moeite tot verberging door eon zeer roodachtig gewprden pmik bedekt werd Zilverwitte haartjes waren neuswya onder de krullon op t voorhoofd te roorsohgn gekropen en de kelroode afgeronde plekken op de wangbeenderen waren nooit of te nimmer langa natuurlyken weg daar gekomen rant eu hunne gezellen die zoo hy zeide ten koste van hun betrekking verbod kregen lid van de Typografunbond te worden De manier waarop het woord gevoerd werl wai niet die waardige toon welke al dadelijk doet ge Dd kleine dame fasd geen tanden meer in haar mond geen ongeriropeld plekje moer op t gelaat waaraan t scherp rooriiitspnn end nenaje em eigenaardig vogelaehtig voorkomen guf maar de kleine stekende zwarte oogjes blikkerdnn en schitterden als twee sterretjes ouder de witte wenkbrauwen en ia het gebeele nietige figuurtje was zulk een kwiksilrerige en jeugdige vlugheid dat men geheel en al in rerwarring siond voor de vraag Hoe oud mag die vrouw wel zijn P Üe Orootfaertogin was bnoherrnvrouw van h t gesUoht er nam vol van de beminnenswaardigste belangstelling al de kleine rerdrietelijkheden en vreugden ter harte die zich achter de grijze muren van het gebouw afspeelden leder jaar op den gedenkdag der inwijding ging de hooge Vrouwe poraoonlijk naar Heraabrunn om onder de drie historische lindeboomen by da onde jonkvrouwen koffie te drinken Vóór de overste da boi e bezoekers op haar eer biedigst kon tegemoet treden had zich t wonderiyke kleine persoontje in degroone japon alop t bevalhgst wippend en kniebuigend naar voren gedrongen stak fiudolphine Alexandrowns beide handen toe en overstelpte haar met een vloed van naawelijks verstaanbare woorden God laai u groeten maohtigegebiedster I heel goed heel goed gaat t hier I Verheugt my rerheugt my rerzoek u allervriendelykst nader te komen nader Ie komen de koffie wordt anders koud ten laatste koud en dan smaakt ze ADVBBTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regnli i 50 Centen iedere regd meer 10 Centen OBOOTB LBTTKHS wolden berekend naar plaatimimte eemgen maar ieder beefi ook het reoht om tulk werkrolk te kiezen aU hem best dunkt en weg U lenden ien hy wil om welken roden dan ook evenals ieder werkman het reoht heeft z n patroon te verlaten en een ander te zoeken wanneer en om welke reden hem zulks goeddunkt Da gesellen schromen niet van dit recht een onbeperkt gabniik te maken en vertrekken soms zonder eanige voorafgaande waar 3huwing zonder kennis gering Eelfs Vau buiteh gezien werpt de kwestie een gunstiger licht op de heeren Brinkman dan op dan Typografenbond aangezien die heeren roor den bond een goed hart toonden en i lfc gratis oproepiogibrieyii er roor leverden Het ligt vdór de hand dnt biaasR Da memorie ran antwoord op het roorloopig rer slag over de ontwerpen betreffende het kieareoht kan vddr het Pinksterrecèa by de Tweede Kamer verwacht worden Voor de aamonatolling van het ant Borendien worden alle AdrertentiSn gratii opgenomen in het ADVKRTBNTIKBLAD t welk dea Maandaga Terschgnt niet weet u lieve roevrouw ja ja smaakt niet Üe overate werd donkerrood en koek met wasrl k wanhopigen blik naar deze meer dan eigenaardige groep maar de Groothertogin glimlachte op hare oneindig goedige wyze hut vriendelijk hare handen drukken en heette de kleine dame als een goede bekende welkonu Goeden dag tlü e mevrouw von Korberitz weer friioh en fleurig als verleden jaar Zoowsar nog de jonge dame uithangen met uw gedecolleteerde japon zult u geen kouvattenf fKouvatten hifaihi neen lieve Jeugd heeft warm bloed zeer warm en u weet dat ik eerst teel later dan al deze dames geboren ben ja zekergeboren ben al willen do nydigo slangen om mij te ergerwn b werfln dat ik m t Ansbach en Bsyrentb indertyd al tot Pruisen toegetreden ben hihi louter nijd zijn boosaardige Bpinnen die dametjes daar ja Zeker boosiiardigu spinnen I uw onderdanige dienares dames en heeren en mevrouw vou Korberitz wendde zioh kniebuijreud zonder eeüi gen overgang naar t gevolg der Groothertogin en tikte Prinses Margaretha teeder bevallig mt t haar waaier op den wang Het lieve sctioondoclitertje niM waar verheugt me bijzonder zner bijzonder heb al veel van u gehoord zeer reel hoe gaat