Goudsche Courant, zaterdag 22 april 1893

I wHrbq d joagite mat groot verfof cgode lidbliog dar militie onder de wnpeni werd geroepen Men bagraap in den beginne nioti van dit telegram Een pur uar later werd bet afgetcheurd en bij ondarzoak blaak bet dal bet op een misrerotand rustte Het telegram bid niet gapnblicaard moetan worden Sten Wirrao de jonge Zwaadaobe joomaliat die tooals w vroeger meedeelden een waddenschap heeft aangegaan om Bonder eeo cent op uk de wereld rond to reizen ii in de Straiti geiond en arm ala altqd aangekomen Uit Amiterdam wordt getcbreren Men zal Eich btirinneren dat eenige tijd geledan bier aan nieuw model brierenbns werd ingevoer l welker inwendige conttructie van die der oude voornamelijk in dit oplicht rarwhilt dat de blieven niet meer in gealoten tromtnHli worden opgevangen maar by opening van bet z deurtje door eon opeuipringeude klep automatisch in den voor de opening geplaatsten beugeluk worden geworpen Een tiental der oude bus en werden door bet nieuwe model vervangen en dit laatkten roldaet aoo goed van verstopping der brieveuspleet nf achterblijven van briüven bij de Itohting waa geen sprake meer dat tbans besloten ii het uieowe model gaandeweg overal in de stad in te voeren Altgd anden dan in de Oude Wereld In de Arnb Ct chrgft v O uit Chicago dd 12 Maart dat daar toen een Siberische koude beerschte Twee dagen hagelde bet gedurende eenige minuten zoo hevig dat de steenon gemakkelijk opgeraapt konden worden een aatnurverschljnsel dat aich er zeer zelden voordoet Ër was reeds de dobbeW boeveelheid regen van het vorige seizoen gevallen eo selTi de wfoot hilla waren op den geringan afstand van 1 6 a 30 mglen met oen dikke laag sneeuw bedekt wet een zeldzaam schoon tafereel maar toch te bar voor doze maand nu amandelen en perziken lom in bloei staan Er wordt dan ook braaf gestookt want BAQ zulk ruw weder is men hier allerminst ill Maart niet gewend zegt bjj Kr wonen vele goede firma s op do Prinsengracht te Amsierdara in den omtrek van de Weaterroarkt maar er bestond er toch ook eene die in de laatste daren heel wat wttaels trok op het goede vertrouwen en de lich i loovigbeid van menigen winkelier daar ter atede Zoo wist zg in een achoeowinkel voor een waarde van 24 aan schoenen op zicht to Icrygan een boter band ulnar ontlastte zjj van zes viiatjas boter voorul lijiie oatuarboler luidde do commissie Bij een goudsmid kreeg zy twee gouden horloges los enz t Ging in den regel zeer vlot obique gekleed en tttrdeeg van dan toDgriem gesneden werden de tirmantoo in menigen winkel met voorkomendheid ontvangen Ook een bekend meubel magazünbouder behoorde tot de begunstigden doch bg zou ook de oorzaak vau hun vat worden Zij badden reeds al hun meutwlen van dezen in buis Nu verlangde mee nog sleohts een kleiner ledikaut onüdat bet gezondene te veel ruimte innatn Toen de magazgnbouder hut nieuwe meubel door oen kruier liet brsugen was Hmgnheer niet thuis De kruier verzocht nu aac een kastelein in de buurt of by dat ledikant zoo lang in zgn voor t wel den raooien echtgenoot en de kindertjeaP ner goed met de kindertjes niet veel pruimen laten eten alrabte tijd nu zoo n jonge moedei is onervaren iiatnurlijk onervaren en dan is t ongeluk gebeurd I Kn u daar Wie is u toch aha kan t me wil voorstellen met twee honderd thal ra verdienste en vrije woning kreeg ik ook ala hofdame cog kort geleden ik ben toch nog in mijn beste jaren en alleen om Miria Louïzrtje bier om MariaLouizeije weetu Waar la toch t kind niet hier Oh oh Louïzatje I Louizetje en mevrouw von Körberitz draaide de gasten plotseling den rug toe en vloog als een bakviacbje de trappen op rides wierp een blik op Nenuderacheidt De dolle jonker stond roerloos etaraod verzonken in aansohouwinft Zijn geheele geaiofat straalde van genoegen met wijd opengespalkta oogen volgde hij t zotte kleine raenaohje wier roze oeintuurlinten van nit den gang zichtbaar waren Daarop wendde hü zich haastig tot freule von 6peyeru hZoo dat waa dus de toegenegen Körberitz riep bg juichend uit zoader de stem in te Houden t It toch een kolossale grap Op dat oudje raak ik verliefd die moet mee naar de reaidontie die moet ik ma laten ohitderen zoo iat vindt men geen Iwet raaal rWaarom noemt ge dat arme kinderaohtlgo fmen d iftoegr D gen Körberitzl huil moeht nadcneUnt p dronk er teven aea glaa bier Na mocht de t tbtgenpote van drn kastelein zoo vragen voor wien dat meubelstuk was en de kruier antwoordde dat w voor de firma Ooede man zei de juffrouw als ja het daar brengt dan kriJK je geeo oeot De man gaat dad gk uaar den meubelfabrikant en sa bam zijne ervaring te hebben medagedeetd wordt hg s avonds met een paar karren naar de woning der firma gezonden en toen hij daar vernomen had dat ymijnbeer niet tbuis was zegt hij tegen de verhuurster dat mijnheer allei nieuw had Iwtsteld en dat de goederen wagen met hut nieuwe meubilair onder weg w Binnen tien minuten was er geen stuk metr in buis Toen later de firmantan tbuia kwamen keken zg gek op i zg wisten natuurlgk an niets en de juffrouw moest voor hare liabtgeloovigheid op ruwe wgze bovten Intuaseben vom en de firmanten t thans geraden hun bieKU te pakken en elders hunne tenten op te slaan De verhuurster zelve behield nog oene onaangename berrinnering aan de firmanten want zg lieten haar een sofauld van 60 aan huishuur achter Omtrent da aardlMving dia Zaute voor een goed deel vernield beeft wordt het volgende gemeld Zonder eenig voorteelten en bg belder weder bad bei eiland een hevigeu schok die bgua een minuut duurde te verduren De stad was plüts jling geheel vervuld met dixke stofwolken der instortende gebouwen en alom weerklonken de angstkreten der bedolven slachtoffers Enkele blokken buizen verdwenen spoorloos Da schouwburg en bet zeur groote clubgebouw zgu ingestort De klokketoren oen meesterstuk van Voneliaansche bouwkunst was één puinhoop Da straten vertoonden spleten van meer dan 5Ü meter ieen dozijn huizen op het gansohe eiland is meer bewoonbaar De richting der trillingen was van Oost naar West en zg begonnen juist op dezelfde plaat als de vorige in bet einde van Januari Zij giugen gepaard met een groote vloedgolf en het oppervlak dor zee was na da ramp een voat gedaald Ue wouingf u op het geheele eiland tullen nu weer opgebouwd moeten worden van bout of eenig ander mutonaal dat tegen aardbevingen bestand ii Ëohter maakt de algemeeoe armoede nu een landverhuizing op groote schaal van de helft der berolk gnoodig omde aohterblgvenden ta kunnen behoudea Voor zoover baj end vertQren 50 inenschen bij deze weede sardb viug bot leven terwijl een honderdtal min of meer ernstig gekweUt werden Twee Gneksohe i rlogsschepen de Erausoho monitor Ipkiyettie eu bet Kngelsche pautaersobip Injlexible zgn dadelijk naar iet eiland geatooqad om hulp te verleenen Staten Qeneraai 3 üUmib Zitting vi n Donderdag 2u April ItJDS De hoer Van DelÜan kwam op de goede gedachte eerst te stemmen voor bet beginsel van de boeren Ijevy s voorstellen tot invoering van een nieuw buiteureclitulijk accoord Daardoor kon monnikenwerk worden voorkomen want werd art 1 voorloopig niet goedgekeurd dan waa de omhaal van een nfdeelingaonderzoek nibt noodig De voorz had daar nWel dit is immers toch zij die haie brieven aan zijue koninklijke Hoogheid nooit andera onderteekent dan tf met hartelijke groeten uw toegenegen K orberiti I omdat ze beweert dat ze niemand onderdanig is dat ze betaalt in t geaticht eu geen tnenach ergena voor heeft te danken Fidea glimlachte ifWat zijt go goed onderricht Waarvan weut ge dat nlles F Olivier haalde de schouders op vËen man die trouwplannen heeft moet toch rondkijken onder de schoenen van t land 1 Help me een handje dat de kleine plaag ieke groene specht me geen blauwtje laat loopen Met Ansbnch eu Bayreutb toegetreden Heilige onverdetgbaarheid 1 dat ia bgua honderd jaar 1 Onder de zware breedgetakte linden in het park stonden drie tafels gedekt waaraan t hooge gezelschap plaats had genomen De lakeien droegen in wit gevlochten manden t gebak dat deOroothartogin jaarlgka tot viering van den dag gewoon was mee te brengen en dat velen onder de oude jonkvrcMPven met verrukt meesrauilea over de voortreffelijkheid en de groote hoeveelheid zich met graagte lieten smaken Toen men zich juiat aan tafel had gezet dook uit do heesters weder de kteuriice gestalte van mevrouw von Körberitz op Ze voerde of beter gezegd trok een jongmeisje ook in t gewaad der gesticbts lame8 gekleed met zich mee Tegenover t gezelschap gekomen zonk t kopjo in den vormloosan kap als geknakt op de borst willoos tegen ge n bezwaar en zoo werd het beginsel van het nieuwe instituut in discussie eu stemming gebracht en met 41 tegen 1 stemmen verworpen De baan was nu weer vrg doch de discuaaie over art 1 vunierde weinig ledermn was ooneiliant maar tegen elke nieuwe redactie rezen luzwaren zoodat ten slotte de minister weinig wil had van zijn van den beer Tydeman overgenomen wgziging De nacht zal raad moeten schaffen Het geheim rapport door den heer Snouck Uur gronje betrvffende Atjeb aan den minister Van koloniën ingediend is door deze bij do Indtache bogroo ting onder geheimhouding aan de Kamerleden ter lezing gegeven Hot geheim is vermoedelijk door iemand in Indie die het rapport kende intusschen niet zoo zorgvuldig bewaard gebleven of er aohgnt vrij VB uitgelekt In de Deli Crt treffen we een uitvoerig overzicht r van aan waaraan wij tbans het Vullende ontleennn De heer Hurgrooje atelt zich geen partij ten opzichte van de wijze waarop men Atjeh wil onderwerpen Hij meent dat de vrede alleen zal verkregen kunnen worden door een krachtig optreden van elk bestuur ook mits het wete wat hot wil hoe het wil en waarom bet wil Dat wg gedurende twintig jaar maar al te zeer blijken bobben gegeven van niet te weten wat wjj wilden aldus tezen wij in de Deli Crt viel den Bobrijvor natuurlijk niut moeiolijk aan te toonen Hij kastijdt zooala t behoort de voortdurende systeemvuraoderingen vorbonden aan du namen v Swieten V de Heyden Pruijs v d Hoeven Demraeni en Scherf en het verdient speoinle vermelding en ik voeg er bij het heeft velen verbaasd door een nietmilitair den palm te zien uitreiken aan generaat V d Keijden Dims systeem gedurende de eerste jaren van zijn gouverneuraohap er op inhakken heeft volgens den schrijver een machtigen indruk bü do Atjebers achtergelaten dit ia zijc couoluaie na acht oiaandeq uitstuttend onder en mut Atjebera geleefd eu verkeerd te hebben na zich bun taal macfa tig te hebben gemaakt en kennis te hebben genomen van hunne verhalen en krijgszangen vGeen genade voor wien zieb verzet oog omoog tand om tand predikt hg t is de eenige rapnier om Atjeh ten onder te brengen cntzag in te bo zemeu en den Atjeher onder den duim te honden iedere zwakheid oncerzijds straft zichzejf het geringste t cheo dat wij l jden is t en welkom wapen in de handen dar onverzoei lijken die van geen vrede willen weten Hat te vuur en te zwaard vernielen ran s vijnnds have n goed het verdelgen van een ieder hoog of laag die met de kwaadwilligen heuliof het waagt zich tef en de Compagnie tu verzetter ia zijoe oplossing van de vr tBg hoo hij den oorlog wensoht gevoerd Slechts dd bestuurder die onverbiddelijk stra overtuigt den Atjeher van macht en die overtuiging daarop dringt bij meermalen ann moeten wij hem inprenten tot eiken prgs Na de straf echter van onzen kant goeu haatdragendheid geen al te angat allig napluizen wie aan verzet be meegedaan Ken beetje meer Oostersche onverschiltigboid op dat punt kan geen kwaad iedere Atjeher doet mee en zal in de eerste jaren nog meedoen als bü de kans schoon ziet Aan ons bom zoo weinig mogelijk kans geven Zijne huldiging van v d Hegden s régime is de vrucht van hetgeen hem de Atjehsche krijgsli eratuur leerde Qednrende zijn ver liet ze zich leiden en de hand die een ongekunsteld saamgevoegdon ruiker herfatbloemen vasthield beefde zichtbaar Maar Ijouïzetje gansje dat je bent wil je wel eens dadelijk je opwachting aau do hooge personages gaan maken ja ja je opwachting maken Heb ik toch bij God niet voor uietf m jn mooie asters afgeplukt ja wol ja asteia jezultzeoogeublikkelijk geven Louïzetje en mevrouw von Kórberitz trok baar sLiohtoffer tot naaat den zetel van Rudolpbine AleiaudrowBa eo ging voort vlugwippond en bewegend als een kwikataartje Dit ia namelijk MariaLouizelje mijn achtarnioht Wemm Doorluchtige een allerliefat jong meiaje ja ifMr zeer jong meisje die de andore giftige spinnen zooala ik zeg gittiije apinnen bang voor u gemaakt hebben zo zouden ons allebei er wel uit willun bijten omdat we de jongaten zijn ha ha duidelijk de jongaten De bloemen zgn van mij wel te verslaan Loetje mag ie maar geven Met diepen plechti p kniekmk zonk de ovenlanka en nog zeer kiwditfl k hoakife gestalte van Maria Lonizje ineen gloeiend lOod kleurde t smalle gezichtje dat zich nog dieper aahter de kapkleppeo scheen te vertjet en De vorstelijke dames wondden zich met de vriendelijkste woorden tot de zoo wondoriijk voorgwtatde mevrouw von Körberitz wrong zonder complimentan een stoel tnaschen do overste en de Qrootbortogia en voorzag op de levendigste wijze in t gesprek blBf in Atjeh vond hÜ gelegenheid onder dictaat van dan dichter den krijgszang over te sohrgven waarin A eh s worsteling tegon de HoUanüeis bezongen wordt Koning Eenoog beet de held die in het epos lydelgk Atjeh in zijn raaehtige vuist bekneld howlt Het ge twongen aftreden van den generaal bleek an schrijver uit brieven is zelfs door de aluwe kwaadwilligen ala een bewija van Holland s kwade trouw aan de lieden binnen de linie vooigehouden Hoe dwaas sohrevm zg vertrouwen te atelltn in de Cum pagnie die zóó met haar besten generaal handelt ffZal het bovenstaande gewis van militaire zijde worden toegejuicht daar is vervolgt de Deli Crt ginder instemming te verwachten met zijn aanprijzing van de ontwikkeling van Xljcb s handel als middel tot bevrediging De scbeepraartregeling vindt in hem een warm voorstander openstelKng van de havens op de kust bnpleit bg ala noodig voor het ontstaan eener partij welkp have en goed te verliezen heeft als wij tot tuchtigen gtidwoniïen worden Ht t schrikbeeld dat door vergemakkelijking van het scheepvaartverkeer het binnensmokketeu van wapens en amunitie bedenkelijk zal toenemen brengt hij tot zijn ware proportie terug met do vraag onder nelk atels l niet jreamokkeld werd Dat de blokkade bet niet kon beletten zullen haar warmate voorataudem moeten toegeven In w t meer of minder wapens in hAiden dea vijands ziet bij niet zoo n vreeselijk gevaar het voordeel dat eiifenbelnng der Atjehsche handelaars dwingt nottm voieni onze zijde te houden weegt zeer zwaar bij den scbrg ver en in t algemoFn loIt bg in deze n aar Pumpe s opinie over nWaBroui wij in zoo menige aangelegunbeid Atjeh Iwtreffend in het duist r verkeeren waarom wij na een twintigjarige worsteling zoo bitter weinig betrouwbare Regevens bezitten omtrent ouze tegenstanders stolt hij uitvoerig in bet licht Tot het bestuur richt hij het verwgi zich veel te weinig te hebben Itekommerd omtrent het verkrijgen vnn de vele gegevens welke noodig zijn om tol in het innerlijke leven van het Atjehsche volk door te dringen De kennis van taal en volk welke er voor noodig is waa bg de meeste bestuurders een qualiteit wulke Veelal ooibrak V Dinsdag kwam de Amsterdamsohe politie ter oore itot zekere W Kadinaky die zijn intrek genomen had in bet Victoria Hotel zich schuldig had gumnakt aan oplicbterij voor e n bedrag van 62 000 irank ten nadeele van een gr te firma te Parijs enVlat bg daartoe gebruik bad gemaakt van den naam eener juwetiersfirma ta Peterabu Do hoofdinspecteur der rechoroe B Bntelt die met een onderzoek was belast kwam te weten dat de lich noemende Kadiosky niet in het hotel logeerde monr daar alleen zijn brieven ontving Woensdag middag waa de heer Batelt in de portfersloge van hut Victoria Hotel toen De Kadinaky juiat deftig bïnuenaiapte Nauwelijka bad bij uohter den politieman in het oog of bü zette bet op een loopen en hotda uit alle macht langa de Prins Hendrilckndn naar de Martelaaasgracht De inspecteur en de portier randen den vluchteling na en kregen hem bij den Nieuwendgk te pakken Daarmede waren de groote aprongen van den deftigen oplichter uit Hg werd naar den politiepoat aan hel Centraalstatiou gebracht en toen bg door den hoofdinspecteur werd gefouilleerd bleek het dat Kadinsky geboortig wua uit Polen dat bü hier ter sttide in de Jan Steenstraat woonde maar ook en dit zette de kroon op de mooie vangat dat hg de geheele waarde aan edelgesteenten bij zich droeg De optiohter werd per rijtuig naar het houfdbueau overgebracht Deo portier van bet hotel komt zeker alle eer toe voor de fiinke hulp welke bij aan den rechercheur bij dezo belangrijk arreatatie verleende JV o d D Dins lag werd te Amsterdam de janrigkache algemeene vergadering gehouden der Prins HendrikStichting te Egmond aan Zee De heer A C Wertheim leidde de vergadering Aan het 18e jaarverslag uitgebracht door den directeur de beer G E A van Hall ontleout bet linndelblad bet volgende Groot waa de bezorgheid waarmede wij in de eerste dagen van 1893 het oog geveatigd hielden op tal van die hoogbejaarden kortelings nog zoo opgewekt en tevreden omdat hot verblijf inde Stichting in dien moeielijken strijd om het bestaan waarbij K menigmaal hun levuu bedreigd werd en legenapoed hun deel was hun eeoe vergoeding schonk ▼ oor de geleden ontberingen en die plotseling aan hunne legersteden gekluisterd waren door de influenza Roim vijftig verpleegden op het ziekbed ueerge Agd dat voor twaalf hunner een sterfbed werd gaf wkor overvloedig reJen tot bezorgdheid Maar fcij kwaamt ons Ie hulp door uwensteutien ateldet ons niet alleen in staat krachtige jipijzen aan ziekM en gezonden te verstrekken maar voraoh iftet ons bovendien nog de middelen tot opwekking van do moedeloozen In 1883 werd de stichting opengesteld als asyt voor behoeftige oude zeelieden al dagteekent haar beslaan als oude ltHdenhuia voor Rgmond reeda acht jareu vroeger Slaan wij nu het bevolkingaregïaterop voor den ainds verloopen tgd dan zien wij hoe zij 20 verpleegden bevatte op I Januari 1888 en 110 in 189S De vijftien storfgavallen die in het afgeloopen jaar op onze honderd en tieu verpleegden voorkwamen waren voor t meerendei l indirect bet gevolg van influenza en hoe ongunstig dit ook moite sobij nen het jaar 1889 telde op tachtig verpleegden negen sterfgevallen en waa dua even ongunaiig Ëgmond aan zee verkreeg door vestiging aldaar van dr H Hoim weer eeu eigen medicus na drie jaren daarvan verstoken ta zijn geweest Alle opengevallen plaatsen onder de verpleegden werden dadelijk aangevuld en hoewel de overledenen voor vijftieu auderen plaats haddon gemaakt hunne opname oefende weinig of geen invloed op de geialaterkte der candidatenlgst uit Hierop stonden op den 31 December 1892 tenminste nog 60 personen ingeschreven teruiLzioh daarna nog een dertiental aangemeld hebbnr l ie allen blijven mul hunne dringende aanvragen op de Btichling hot oog gevestigd bonden Moge dit waohten voor hen niet te lang duren misschien dwingt anders het harde lot hen nog tot bedelrn en dan worden zij die eertijds de zee durfiten trutsieren opgenomen onder de paria s onzer maatschappij Een onderzoek naar de mogelijkheid om andermaal door het aanbouwen van een gedeelte bg het bestaande gebouw plaasruimte te verkrijgen leidde tot een ongunstig reaultaat nieuweaitbreidiogaplannen stuiten af op al te groote bezwaren In overweging ia genoman eene nieuwe stichting te bouwen at zijn de kosten daaman verbonden ook groüt zeer groot De maatregel moet afdoende sijn wijl wij verondeiBtelten mogen dut een gebouw voor 200 peieoneu aau het doel kan beantwoorden Wü zijn intusschen met dankbaarheid vervuld voor alles wat in het afgeloopen jaar ontvangen werd om de uitgaven te bestrijden oorparatién en bgzondere personen verleenden ona hiertoe hunnen gewaarden steun en bunne medewerking Even tre nd waren de bewijzen van sympbaiie die strekken mochten tot verhoogiug van hut levensgenot eu tot bevordering van hel g ellig samenzijn der oudjea Ze alle hier te vernsétden door de namen dür schenkers te noemen te spreken van nuttige boek verzameling en die wij dikwijls voor de bibliotheek mochten ontvangen of van do verrassingen zoowel in den vorm van tabak en siga reu ala van de varSHHperingen die strekken moohtbn om t Paasohfoest 3t Nicolaasavond en hel kersfeest te kunnen vieren het zou een te lange lijst worden Op de uitbreiding van onte groententeelt blijven wij d aandacht vestigen De titoeite en de arbeid daaraan ten koste gelegd geven honderdvoudigen introat Hot voordeel is uiet alleen gelegen in de oiiiniddeliyke besparing van nitgaven die anders groot zouden wezen omdat de gvisoieerde ligging van Ëgmond ona afbankelgk doet zgn vnn elders maar vooral omdat wij iu bet bezit zijn van den benoodij dou voorraad Des niette enalBande schijnt het werk soms lioopetoea Overal zand waar ge ziet dat moet geachikt gemaakt worden voor tuinbouw Maar gedachtig aan den voortdurend vallenden droppel die den ateen doorboort werkten wü voort eu het reaultaat Hoort sluchla Voor den aankoop van groenten werd per week eu per hoofd ongeveer twee en een halve cent uitgegeven Die teelt beeft daarin voorzien zoodat t mogelijk werd de uitgaven die jaar 15816 69 g bed roegen terug te brengen tot 16417 74 j en dat niettegoualaandeer ioor brood en vleeach veel moer moeat worden uitgegeven De verpleegden gedroegen zich uitmuntend eu gaven in elk opzicht reden tot tevredenheid terwijl ze daarbij de werkzaamheid den zeeman eigen behouden hebben Kn nu een verzoek in t bijsonder aan de dames Mooht u in het bezit zijn van niet meer dienstige stalen tapijt van sajet of jutte och denk dan om onzen ouden bedrijvigen zeemau Ok jaarlijkscbe verspreiding onzer circulaire benevens de rondzending van het jaarverslag zijn de beide middelen die wij aangrijpen om ateun te verwerven en te behouden Steeda deden wij dit vol vertrouwen ook in bet afgeloopen jaar werden ouze verwacbtingen niet lieaohaaud Bobalve de in de rukeniuK dotrt den penniiigmeestet aan dit verslag toegevoegd verantwoorde som van 4249 48 i als de opbrengst der oiroulairea kunnen wij hier vermelden dat het getal leden en donateura bg den aanvang van hul jaar 2100 bedragende geklommen ia tot 3226 leden en donnteurs wrardoor 664 96 meer aap jaarlijkscbe bijdrage werd verkregen Wü kannen dit venlag over 1B92 meteindlgan zonder de hoop uit te spreken dat het volgende veralag de mededeeling bevatten moga Lang hebbon a gewacht die zeventig onde zeebonken maar nu zijn M toch goeit eu wet verzorgd binnen de muren van de nieuwe Prins Hendrik tiohting Wij weten het de tijden zgn moeilijk overal rijzen ernstige vraagatukkea die ona met bezorgdheid vervullen maar golukkigerwgie staat de stichting daar buiten Zij vraagt niet en haar wordt niet gevraagd naar godsdienstige gezindte naar etoatkundigo meening naar maatschappelgke verhoudiniten Hare deuren staan open vo r allen die het verdienen en zooveel mogelgk voor allen die het verlangen Zy vertegenwoordigt at la het in b cbeideo verhoudingen de eenheid van het vaderland Ue baUna sluiten aan debet eu creditzijde met een bedrag van Dit jaarveralag en de balans eu winst en verliesrekening wtrden goedgekeurd De aftredende beaiuurstedeq de heer J H van Eeghen J K Huysinga en dr Th Quanjer werden als zoodanig herkozen In plaata van wijlen deu heer J Konijn Jbzn werd aU zoodanig gekozen de heer mr ti Wttewaal te Arnhem De vergadering werd daarna gesloten waarbij de voorzitter er op wees dat de ruimte verbood voorloopig nieuwe verpleegden op te nemen Wil dat geschieden dan dient een beroep gedaan op het geheele land en de Vuor dtter hoopt dat dit beroep voor den ouden zeeman niet te vergeefs zal zijn Hü bracht tevens dank aan den directeur en diens vrouw en diena dochter die met zooveel ijver voor de stiobtiug werkten Bulteol Ddscii Overzicht Wanneer de legerwet in den Duitacheu Ugksdag wuur aan de orde komt ia nog onzeker Het rapport der legerwetcommisaie zal deze werk gereedkomen dan moet het nug gedrukt worden en in de club vergaderingen der partgen overwogen het zat dua wel Mei zijn voordat de tweede lezing in den BgkadBg kan beginnen en de beilissing kan niet voor half Mei verwacht worden Daar de bealisiing miaaobien van eeu paar atemmen zal afhangen ia het goed de samenstelling van den Hgksdag te kennen op dit oogenbllk Van de 397 zetels zgn op het oogeublik drie onbezet zg behoorden aan een conservatief een nationaal liberaal en een ultramontaan 32 leden hebben zlob bg geen partg aangesloten men vindt onder ben Bismarck den olericalen redacteur Fusaangel dien de Centrumspartg met algemeena atemmen weigerde in haar midden op te nemen een vgftHt auti aemieten eeu paar Wellen een Deen on de meest Ëlzassera De overige 362 afgevaardigden zijn aldus verdeeld 66 conservatieven 108 Centrum waaronder 6 VVelfen ala boapitauten 17 Polen 41 nationaal liberalen 67 vrgzinniKen 10 democraten 36 sociaul democriten Uil de nadere berichten omtrent ouvoltalligo opkomst van leden in den Bg B log blijkt dat dit verschünael niet enkel ligt aan de daaromtrent vermelde omstandigheden Waut eergisteren beeft zich hol opmerkelijk geval voorgedaan dat ruim 40 leden vrgziuniften en socialisten de zaal hebben verlaten om bet nemen van een besluit te verbinderen Eerst waren er 210 aanwezig dus genoeg om te kunnen besluiten doch toen bet aankwam op stemming over een artikel der woekerwet stuitte men weder op een onvoldoend aantal aanwezige leden en uaar hetgeen uit Berlgn wordt gemeld hebben eenige der heengegane afgevaardigden ronduit te kennen gegeven dat zg daardoor het tot stand komen der woekerwet poogden te verhinderen De hoofden der partgen in het Pruisische Heerenhuis hebben eeue gecombineerde vergadering gehouden ten behoeve eener gedaohtenwisaeling over de gewijzigde kieswet zooals dia door bet Huls van afgevaardigden ie aangenomen Uit de beraadslagingen is gebleken dat er volledige eenstemmigheid bestaat hierin dal die wel zooala zg uit het Huis van afgevaardigden is gekomen onoannemelgk ia De ontmoeting van keizer Wiibolm die heden koning Humbert van Italië zelf gelukwenaoht met zijn zilveren feest met eene deputatie uit den Zwitser a Boben Bondaraad zal den aterrpel zotten opjCaprivi s jongste verklaring in Dec over de tfOnsohendbare onzijdigheid van Zwitserland de aansluiting der republiek bü den Kuropoescheu traetatenbond en den tarief oorlog met Frankrgk De Woblgemuth taak ia vergeten en de vriendschap tuHohen Duitscliland eu de Zwitsersche krachtiger dan ooit Het bezoek van het Duitsohe keizerpaar aan den Paus is op 23 April bepaald Na bet dejeuner gebruikt te hebben ten huize van den Pruisisohen gezinit bg den Heiligen Htoel zullen de keizer on de kóizerin zich naar het Vaticaan begeven Gieter is de aartsbisschop van Lucca Ait Rome naiy Florence vertrokken om s Pausen zegen uit te spreken over het huwelgk van prins Kerdinond van