Goudsche Courant, maandag 24 april 1893

1803 Haandas 24 A rll IV 602a 60UDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad v wr Gofida en Omstreken 0 imendlng ran adTertentlda kui gesotüedsn tot Ma aar aei Dsmiddags ran dan dag der ultgsTs moest dienen voor de reii naar Rome dni spoed s V p 1 De beer Loomaus die in lya uitgebreide laken al eens er aan heeft bloot geataan met leden van het fleasohentrekkersgilde kennis te maken gelukkig aonder er in te loopen nam de vryhoid oven uv u ija u 1 Mevrouw te informeercn on kreeg bet beriekti Men meldt u t s lfagfc afblyven Later volgde een nommer van de fm Sedert eenigeu yd verwjhljuM in Öe i W 4 r J j De tHertegtnb tri sohrgft Uit Amsterdam is weer eebi een poging gewaagd om van oea onzer stadgenooten goederen los te krijgen Ditmaal was het mevrouw A Ëiiibhorn Ldtter Houtman kade 45 aldaar die op een sierlgk corree pondentie kaartje met furguide randjes den hoer Corn liOomans handel in lederartikelen en kofforfabriek alhier begunstigde mei een verzoek om prijaopgaaf Dr H J A M Sohaepmau lid van de Tweede en daarna met een beatelling van een GladstoiintaBcb Kamer der Staten Oeneraal heeft gisteren een reis van 25 een bruinen koffer eeu paar reisdekens naar Italte ondernomen Hy zal ook Rome bezoeken van 12 a 13 eeu toilwtrol van 10 a 12 waar I uit een keuze zou worden gedaan eeu en ander BulgirSs i Printen bmid heeft fOor BM r dan een aiimoeB gld aan i aeHenken outTaDgeD Ka tgiv teru kaer uit Iiélië tal de prim de Sobnoja openep ea met de prinaea sijn feMtetqken iotoebt boaden in Sofia Üp 80 Apri ziJD de f9ik maK n voor de Bobraii ja die de grondwet xal moetan henieo ADVERTENTIfiN Voor de Tele bewgzen tui deelneming ontTSDgen bg het oTerlgden ui myn innig geliefden Kchtgeuoot betuig ik bg de mgn hutelgken denk Wed J KOBTENOEVER Janior TAK Dlü BeU3 Aan allen die ona hnnne deelneming betoonden by het OTerlgden T n anten beminden Zoon Broeder en Behnwdbroeder betuigen wg onien oprechten dank J KORTBNOEVEB Senior H C KOBTENÜEVER U n KORTENOEVBB SiirMii E KOBTBNOEVER U B KORTBNOEVEB BoRoauDiJK J BBLLAART I G BELLAART ScHiXK Degenen die gelden Tericbnldigd zgn aan of goederen onder ich hebben van na wglen den Heer ARIS DBIBaSE van de WEO Wan in leven Hontb ndelaar te StoU ye kmhit en aldaar overleden den 20 Maart 1893 worden vermcht daarran betaling of afgifte te doen roor den 1 MEI 1893 ten hniu van Merr de Wed vaN di WEG HoooWDUK aldaar terwgl degenen die iet te Totderen hebben en Aunne rekeningen nog niet tiwchte hebben ingeleverd beleefd renocht worden lulka alanog ten apoedigate terzelfder plaatae te willen doen Openbaar Onderwijs ToelatiBg ran Leerlingen op de Tusschenschool De Commiaaie van Toeiioht op het Lager Onderwga alhier maakt bekend dat de InscbrUviDg van LeerlinKen wier plaataing meii met den laten JUNI 1893 op boTengenoemde achool Terlangt lal geachieden op DIj SDAG den 25aten APRIL 1893 dea naraiddaga ten Tgf nar Voor verdere bitonderheden wordt Terwoien naar da aanplakbiljetten Namena de Comniatia De SKnUtrit J H VAN der VOORT Gouda 12 April 1893 Alom te bekomen B £ SOÜBS02S MSS © f de beachrgTing der beroemde geachilderde Kerkglaaen van de Groote of St Janakerk te Tar Öoude benevena de geachiedenia der St Janakerk der Glaaeu der carionteekeningen om waarbg ia toegevoegd een afionderlgk levena bericht der beroemde Glaaachilijpra de Gebroodara Dirk en Wouter Crabeth nooa CHRIBTIAAN KBAMM PrVJs 80 Cents A gRlNEMAN Openbare VrUvilHse Verkooptog De Noten J P UkBlSHKUEix BernamIxuht il Toomemeni op ZATERDAG 29 APBIL 1893 dea Toonaiddegi teo 10 nre ten hniie T n A ABT NATZUL te Ammtrttol in het openbaar te rerkoopen BE BOIIWKANSWONINI geteektnd no 158 met EBK en BOOMGAARD onder Ammerstol en verachillende pereeeien LM en AANUKHOOREN aldsar en onder Berjrami aeA tergezamentlgke grootte TBD 3 Hectaren 7 Aren 39 Centiaren Te MDTaarden de Woniog en aanbebooren 3 MEI a B het orerige by de toeirgzing Breeder bg billetten en inUchtingen bg den Notaril GRANDS MAGASINS BOURSE BBVXSLLES Lea plnx Beam et Vaatea Magaaina de Noaveantéi de la Belgiqae 8 avfhhojsi C Fonraiaeenra de S M la Reine dea Belgea De Qroote MagaxljnemdèlaBOUB SB te Brasael lenden gratin en franco in geheel Holland hunnen prachtigen geïllcatreerden catalogaa van noaveantéa voor het aeitoen welke twee honderd gravoren van de nieuwate mode TOor Damea Heeren en Kinderen ala ook verachillende opmorkenawaardige koopjea bevat De atalen en beatellingen worden gezonden vrg Tan Tracht en inkomende rechten ADVEBTENTIEN i alle Binnen en Buitenlatidiiehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTerlentieBnraaa Tan A BRINKMAN en ZOON U Gouda Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vuorecbrift van den kon Üniïersiteita Prof üehm Hofrad Dr HarlBSI Bonn hebben sedert 50 jaren als TOrzachtend middel tegen hoesten heeechheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bgzonder aanJwTelenswardig een bonbon te gebmiken Verpakking G do pakjes i 25 cent Alom varkrijgbaar ICea biede het Qeluk de lund 500 000 Mark all hoofilprüa in het RelukkifiBt ge il biedt de niauwite groote SeMterlotiag lie door de Hooge Begeeriai van lUlubltrg goedgeliourd OD geiraarbórgd u Ue voortieeüge inriclitim vao bet nieuwe plan beslaat dHarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 feilotingen van IIO OM loten 35 4W prUten bedragende 10 452 425 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronderzijn kapiule pryzen an o enlueei 900 000 Mark bg uitnemendheid echter 1 nrgs kM 800 000 s prijien a M 16000 1 prgs a M 200 000 26 prijzen a M 100001 prns a M 100 000 t6 prijien a M 5000 SprijieniiM 75 000 108 prijien ü M 30001 prijs bM 70 DOO 58 prijaen a M SOOO 1 pr js i U 95 000 prijaen a M 1500 1 prijs sM 60 000 75 preien il M 1000 1 prijs bM 55 000 1 i37 prijaen M 500 i priiten a M 50 000 33950 prijïen a M U8 Iprus aM 40 000 l8 91pr seDÜMS00 200 Spr MnaM 20 000 160 127 100 94 e7 40 20 De prijstrekkiogen sija volgens plan van ambtswege vaatgesteld Voor de aanstaande eersta prijstrakkiog deter groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting koit 1 geheel origineel lol sleobU M 9 of 3 O 1 hal 3 1 80 1 kwart 1 tegeu inrending van het bedrag ia bankpapier of per postwiaael Alle oomraissies worden onmiddellijk met de grootste zorg uldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van orb de met hot wapen van den Staat vdoraiene Oflglneele loten zalf in handen Bij Tedare bestelling wordt het wroischte offijieelo pUn waaruit de verdealtng der prysan op de verschillende klassen alsook de botreffonde inleggelden te vernemen is gratie bügavoogd en Beadea wy aan onze Begunstigers ouaange vraagd na elke trt kking de offioieele lijaten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan dhpr directe toeiending of ook naar verkiezing dur Belangholibenden in alle groeiere plaatsen vaq Nederland buwerkstollijd worden Ons debiet ia steeds door hot goluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgena jSioieele beaijieil de eersie Hoofiltreffors verkregen en onze BejunsUgers zeil ullOelaaW o a Hark ÏSO OOO 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hot is te voorzien dat hij deze op den heobtsten grondslag gevestigde onderneming van al e kanten op eeno zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verioaken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor don In MEI 6 k t doen toekomen KAUFMANN SIMON BaiiUers eu Geldwisselaars IB Hamburg V S Hiermede danken wü voor bet vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wü by het begin der nieuwe verloting tor deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid liJn door en stipte en reèele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunsti era te verwerven Zeor ITette Gesteendrukte NAAmmJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Met wende tich voor Ondergoederen Markt A 68 Good bg W F JMVIjVS Gouda Soelperadruk van A 3ai nu SlZooi Oo aitgave deser Conrant geachiedt dagelgka niet nitKindaring van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden ia 1 25 tranoo per post 1 70 Alsoaderlgke Nommers VIJK GEN TB N By deie Conrant behoort een Byfoefsel BINNENLAND GOUDA 22 April 18B3 Het programma üer feestatgkbeden te Bodegraven ter gelegenheid van hut inlialeD tar doD Burgemeesster Dp Uinadag 26 April 1893 luidt aldui 8 uur UitJeeliag aD de armen op ïiet Eaadhuis 10 aar Aantreden ran de Kerewicht op betKerkp eio lO i nur Vertrek ran deKerewiobt mot musiek 11 uur Halt houden aan de grens der gemeenteaan deo Groudichen Straatweg Welkomstgroet door den Voorzitter der FeestCom miHie IP i uur Aankomst by het Boadhuis Ontrangst van dun Burgemeester door den Baad der tïemeente Déjeuuer I uur Aantreden van de £ erewaofat voor het Budbuit Optocht lang de Zuidz de naar Nieuwerbrug Aanbieden van don Ëerevr n oq A den Boer Terugtocht langs de Noordzyde over het Kerk plein Bruggeetraat Tocht Ond Bodegraven langs het Station en terug naar bot hotel irvan Haaften waar den Burgemeester door de Leden van den Uad en van de Feest Commissie een Diner wordt aange boden Van 6 tot 8 uur Muziekuitvoering op het Kerk plein van het 3de Regiment Veld Artitlerie 9Vl UU Vuurwerk op den Eiju O E3 FEVlhhETOK xj k ifl T htl SmiMUci Msria Louise evenwel ging op den wenk eener geatiohtsjonkvroDw naar den bytafel en nam deel aan t aanbrengen der koSlekoppen Met alle soorfen van blikken was t zonderling tponeel gadegeslagen Velen der oude jonkvrouwen geleken gift en gal over de greozenlooze brutaalhaid van dat mensch Körberitz anderen lachten en vermaakten zich ooveel mogelgk de beleefdheid in acht nemend Olivier wendde zich tot zijn bunrvrunw een niteHt lieftallige en waardige jonlïvrouw von Bohlen en TWiooht nadareq verklaring tover deze zonderlinge rorschgning Mevrouw von Körberitz is de eenige getrouwde TO uw van t gesticht creog hij tot antwoord die door b zocdere voorspraak van wijlen de Grootherfa Q moeder bg ous werd opgenomen daar zg geen ndersteuning meer op de wereld heeft ven hare ilie Ze is door en door origineel en leeft om sop te zoggen in eeuwigen twist met ons daar Vela AU een Eelilzaamheid wordt ons bericht dat teBergAmbaobt i den landbouwer Q de Jong eenkne drie kalrereu ter wereld hMft gebraobt en dat oen koe van den landbouwer A Oskam Az een kalf wierp van 138 halve kilo s cke Courant opstellen gemerkt Uat drie sterretjes die naar onlangs gemeld werd geeehreven worden door een bekend staatsman Kaar men verneemt zya die opstellen van de hand van MrS Van Houten die voor het vervolg in genoemd blad zgn gevoelen tal bloottegKeu over vraagstukken van den dag vooral op politiek gebied Dientengevolge zullen zijn Staaiintniiige brieven naar men beweert niet meer versohijnen De kleine Cramer uit Utreobt wft bzer da 6n te Dresden bjj de iutemntionale wMartsesten een eereprys behaald een kostbare vHiebtachaal waarop gegnir Md ifEliraopreis geatift ai H J CranM 9 Jafar fiir Kunttfahren Süohiioher Radbbrbund Bezirk Dreaden 14 April 1893 Ook ontving hg nog eene berinueringa medaille grillige en zenuwachtige huisgonooten zich tegenhaar verzetten En wia ia Louïse eF Haar aohternioht Maria Lonïza gravin HerH Ken zeer beklagenswaardig wetoiitje dat volmaakt alleen op de wereld staat en daasöm t ok bij uitzondering hier opgwomen is Olivier keek de genoemde medeiydend aan die vol pgnlgke veriegeaheid uiterst onhandig haar werk verrichtte juist giog zij weer roüd om de leege koppen weg te nemfn Ze scheen den blik te voeltm keek haastig op en staarde hem aan Haar verwarring gaf baar iets grappigs en vertrok tsohrala gezichtje op leelijke wijze Olivier knikte haar toe en bief zgn kopje op Weder kleurde haar voorhoofd en als een smalle donkerroode streep stak t gelaat uit de witte niche der kap Snel kwam A naderbg struikelde over een i boomwortel ph liep tegen een lakei aan toen stond j ze eindelgk achter hrm en stak haar arm uit en natp den kofflekop aan Een roode werkhand wenl ziobt baar aan den zeer mageren arm toen die i t de I wijde mouw kwam kgken Olivier wendde zich lachend om Niet te vol schenken freule lAuisje ik drink deze tweede editie slechts ter uwer eerel Weer staarden hem die groote donkere oogen ren seconde aan toen schrok ze terug ala e n schuwe hinde en gide weg 1 Is ze nfet erg lobuchter vrt Nflandaraoheidt aac i buarmnur ADTKRTKNTIISN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedera rsgal meer 10 Centen OROOTK LETTIBS worden berekend naar plaatamlmte Bovendien worden alle Advertentiin gratis opgenomen in het ADVERTENTISBIiAO t welk dee Maandags verschuilt bladzydeu worden gewyd aan den heer Albertas Eiohhorn en igue geachte eohtgenoote mevr Apolooia Elisabeth Eiohbor o Lot ter vroeger te a Gravenhaga thans te Amst jrdam en waarin brutale staaltjes staan vermeld van de wyze waarop da luidjes bq bun beatellingen te werk gaan In bet algemeen belang doelen j dit mad Meu dof er zyn Toordeel meal Mag een gemeenteraad bepalen dat iemand nltt mag bouwen of herbouwen op grond die bij raadt besluit voor den aanleg van een straat of plein ii beetemdP I ei9 vraag ia tsn aamini van m Vfcreehta raadsbesluit thans uitgemaakt en in ontkunnendw zin De considerans van het deabetrefTeod koninkljjk besluit luidt als volgt Dat bg gemeld artikel vrrboden wordt een g bouw te stelten of te herbouwen op grond welka bjj besluit van deo Qemeeatoraad voor dun aanleg van een straat of plein beatemd is dat de Gemeenteraad volgens art 136 der gemeentewet de bevoegdheid heeft verordeningen te maken betrelfende de huishouding der gemeente of iu het belang der openbare orde zedelglcheid enge tondheid dat eohirr gemald artikel hetwelk vei iedt het bouwen op grond nis boven oinsohreven ook wannen die aan bjJKondere personen behooit en tot bgzonder gebruik bestemd is maar elecbta waarsohgulijk een Meer dan dat Hoe zou took anders kunnenP Het arme kleine ding ziet buiteu ons ook nooit een vreemil geziobt Most ze altyd hier big ven Daarvoor behoede haar God I Freule voo Bohlen zuchtte zscht ik houd van de kleine on wonsok haar een beter lot toe God alteen weet hoe dat mogelijk is Heeft ze geldP Zoo goed als niets Hm en bgvonder lief sohgnt ze ook niat ta z n nu komt tgd komt raad De baron brak het gesprek af en keerde zich ridderlijk om ten einde voor de terugkevr nde jongt dame op te staan en de koffie in ontvangst ie nemeo Maria Louize had dat evenwol oiet vooruit gezien ze was haastig naderbg gekomen en stootte nu tegen zgn arm aan De warme koffie liep over den rand en verbrandde hare hand zonder een spier in haar ne nii to vertrekken zette zg t kopje neder Olivier evenwel liet een nachten kreet van schrik hooren baalde z n geparfumeerdnu zakdoek uit den borstxak en vatt de rechterhand der gravin om den bezeerden viogwr af te drogen Ze wrek terug Bijna onlzet verborg ze haar hand op den ruif nog eeus sloeg ze da donkere wimpers op Toen schudde ze heftig het hoofd zoodat de witte kap baar tegen de wangen sloeg en ze er oneindig kluchtig uitzag 6u hebt u gebrand frenls Louiiel dat sal Mn