Goudsche Courant, maandag 24 april 1893

J T SWARTSENBÜRG BINNEN EN BUITENLANSSCHE BOEKHANDEL LeesiRdchtingf Leesbibliotheek Hoofd Agentschap ITieuws van don Dag Advertentie Bureau voor alle Binnen en Buitenlandsche Dagen Weekbladen Sepot der Eantoorboekeaf abriek van Weismad Zinuner te Qladbach vertegenwoordiger in Muziek van de Heeren AJLsToacla ean Co te ISotterdaoaa RiJKSDEPóT van Post en Plakzegels en Briefkaarten MAGAZIJN VAN V De ondergeteekendeo betuigen hunnen oprechten dank voor de groote belangstelling betoond op Dinsdag 18 April 11 j J Woudenberg J A M WOUDENBERG Nbttbn I Openbare Verkooping te REEUWIJK ten overstaan van den te Gonda gevestigden Notaris Ö C FORTÜIJN DBOOGLEEVEB op MAANDAG 24 APRIL 1893 des morgens te halt 10 uren aan de Bonwmansivouing bewoond door H DB BUirEE aan den s Gravenbroekschen Weg dicht bg de Reenwgksohe brug van 12 KOEIEi die gekalfd hebben of nog kalven moeten 1 gedekte overgeweide VAARS 3 PINKEN BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN enz Des morgens vóór de Verkooping te lien Firma J WELTEK SpeciaHtoit in Corsotton Ondergoed Koasen Handschoenen enz i voor dm MoUg Tas oen triat of pUia nü vordeogebezigd niet betrefi de bniaboiiding der fïcineeate Docb net belang der openbare orde zedelijkheid ofgezondheid eabalre de gemeenteraad door borangemelde beperking van het eigtodumareobt da grenzen tgner wettelyke beroegdbeid hoeft ovenohredeo dat dua geouemd art 10 in ttryd ii met art 13Sder gemeentewet Gelet op art 10 der gemeentowet enz euA Hebbeu goedgeroadsD Art 10 der verordening op het bouwen on bloopen raatgeatold door don Haad der gemeeoto Utrecht te vernietigen wegens tr d met de wet Sujjbn Qeneraai s iUmbk ZitUog ran Vriid r April 1 93 De kamer ts goed oj etcbotea Met eeae kleme wijziging door den minuter vcoi esteld wt rd spoedig lirt t faatgoateld en daarna een senigsxina innig debat gsfoerd ofer art 8 dat de wyte van uitvoering van art 1 betrof Ken amendement Ue Kaoter vond geen ganade doob wel een nieuw art 9 door de eoramissie van rapporteurs voorgesteld en warm verdedigd Verder giug alles b na zonder atemmtng onder den hamer door zoodat reeds 124 artikels zijo afgehandeld Nu een wet waar twee ministers aan gewerkt hebbeo die door twee oommiaties is vovbereid en door tal van juruten ia beoordeeld mag wet vlot van stapel loopeo Tbons is het toaala men weet Md eoaw geleden dat de etatlhouder Willem V liet voorbeeld fan Frederik den Oroot n volgende de rijdende artillerie b oni leger invoerde Hut besluit daartoe werd in Februari 17U3 genomen maar eent in April van het volgende jaar werden twoe brigades opgericht elke brigade sterk twee rompagnieen tezamen bedienende vier batterijen twee batter en elk van SS kanouiiun van vursohillend kaliber en 8 houwitsers van 84 pond i jzor Ouder de K jpubliek ontstond het korps Bataafsobe rydende attilterie aterk twee kompagHieén Na verschillende wg igiogen door koning Lodew jk er in f ebraoht werd die ariiUeria weiler sameogestuld ge Ijk sy Ü troonbestgging Onder de Fransohe heersohappg werd zij ingedeeld bjj bet Fransohe leg r Ne herstel onzer onafliaukeIgkheid werd zg weer een Nedorlandsoh korps op venohillende t datippen verandering ondergaande wat hare getalsterkte betrefi tot cij in 1841 weder don naam van regiment kreeg Voortdurend echter werd do samenstelling gewg igd Ëvenzou vijfmalen lu de uniform Ue tegenwoordige dagteekent Tan Ui Men ut liob herinaerau dat wjj indertijd mededeelden dat een niet eervol ontslagen sergeant majoor der dd s ihutierg in een der pruvmoiale hoofdstelen itoh bg di n minister beklaagd had over de willekeurige wgzo waarop de bataljons commandant hom ontslagen had Veel suoooa heeft odreesant niet gehad HIJ is eenvoudig met een kluitje in t riet gestuurd Hut kan zijn nut hebben hier tfrop te w ien hoe bij de thans vigeerende Sobuttergwet ieder kadertid eenvoudig afliangt van de nukken van een regiments bataljonsof oompagnica commandant L blaar worden l Zgn stem klonk als sprak hg tot een kind Za glimtaohte en werd afwisaelend bleek en roo l Het doet geen p jn Ze zeide dit teer uch ee en de uitilrnkking van haar geziohlja d In ign uchte geduldige liefelijkheid ieta roerends Daarna liep se w Toen men later een wandeling door bet park gemaakt had en door hei plantsoen terugkwam was Maria Ijouiie met eep oude dienstmaagd bezig do koffietafel op te ruimen Met een blad vol kopjee ontmoette se den baron met freule von Speyern Olivier was Mer opgewekt kneep bet lorgnet op zgn neus en Hap de jonge dune tegemoet Nu gravinnelje hoe gaat bet met de vingers P Mag ik de patiünie eens zien om te weten of t noodijc IS Maria Louize mee te nemen naar den dokter in d retideniie Opnieuw dat stomme angstvotle aanaUren en rood worden D kopjee rammelden laohtjca haar hoofd tonk snel et met haastigen atnp cgwaarta op het gras uitwijkead vloog se hem vuoibg Nfonderwheidt zag baar lachend na MtFia Louiie bleef eohter weg a Ka zoutondei ug wm het koel geworÜnii mevrouw Körberitz had ten gevolge daarvan een zeer TtrsUten wg lou pelamantol die alseao uk om haar D liinista koaft adreieaat te kcnaea gegeven dal vermits de vraag of de leden d r Scbutterg overaeokomstig art 31 der Scbuitergwet tdt onderofficier of korporaal aangesteld als zoodanig in dienst koimea blijven en of hun eervol ontslag kan worden verleend uitsluitend staat ter besiisetug van de sehuiterttjke overbeul zijn verzoek met vatbaar is voor de tosscfaenkomtt der B geering Uat zulk een besluit kwaden indruk moet maken op kaderleden van de sohutterg en zeer leker niet bevorderlgk zal zga aan vrgwUlige mdienst blgving bg de sehutter lal wel geen betoog behoeven Een pertooMftte veete van een autoriteit en een kaderlid wordt eenvoudig afgemaakt Een ongezonde toestand voorwaar I Omtrunt bot Nieuwjaara£ it tahoen bahroe der javoansohe bedienden van de maatschappg Neikrlatul meldt een der dtsehganooten aan bet N e d D bet bet volgende i Alle Bpgzen waren door de Javanen zelven bereid Ër zaten 21 Javanro en 7 Europeanen aan Op een gegeven oogenblik zooder dat bij daartoe waa aangespoord stondleeu der discbgenooten Darmo genaamd op en bteld in zgn moedertaal een improvisatie die at de Javanen in verrukking scheen te brengen bg stelde een dronk in op koningin Wilhelmiiia die naar hg hoopte óok eenmaal laug en gelukkig zal r earen over bet dierbaar Vaderland Dormo die bg zgn hollandsche vrienden bekend staat als een zeer intelligent inlander werd uitbundig loegejuioht ook toen bg eenigo oogenblikken later zgn tweedtin drunk wgdde aan do directie van de De hier i P Vink eerste hofmevtter op de Pruuei H ühetnuna die vloeiend Javaanscb spreekt sprak daarna de aanwezigen in die taal toe Hg herdacht d vrouwen en kinderen en verdere beirtfkkin ien der Javanen en deed het zoo dat het een diepen indruk maakte Ëen aardige afwisaeling gaf da komst van de hoeren Hakker inspecteur en Burger iagenieur van de maatsobappg Nederland Beiden werden bij den ingang mat vuurwerk en groot gejuich omvangen Kr heersohta een prettige gezellige toon aan tafel en toen het uur van scheiden sloeg sprak de heer Verwer lid van de firma A Verwer Zoan eenige woorden die met instemming werdon begroet van bartelgken dank voor bet onthaal en van warme ympatbio voor bet votk van Insulinde Di vniHOffauAeUiti leiddraad voor IsMlastingpliohtigen door Q van Itersoo hoofdinaoKiteur der registratie en domeinen is de titel vaveeo boekje uitgegeven voor rekening van bet dewtemeot van financiën bg Martinus Nijhuff te s Gnvenbage In het tiental hoofdstukken waaruit dit werkje bestaat worden vorschillendp inlichtingen verstrekt die voor de belastingplichtigen van belang kunnen zgn Ach tereenvolg ns worden de vragen liebandeld wie belastingplichtig is wat volgens de wet op de vermogensbëiaxting onder vermogen begrepen is hoe men zgn vermogen moet schatten een zeer belangrgk hoofdstuk door wie op welke w jze en wanneer aangifte van btt vermogen moet worden gedaan hoeveel de belasting bedraagt en hoe de aanslag geschiedt wanneer en op welke wgze men zijne bezwaren tegun don aanslag kan doen gelden welke heenviel over haar groenzijden japon aangetrokken en twes stukjes gebak lu krantenpapier gewikkeld die de erfgroothertogin voor de kiudoten tehuis van tante Korburits moest medenemen Ik heb een zakje gemaakt lieve dame en t rondom vastgenaaid jawet vietgenaaid I fluisterde ze t en de prinses voor bet geval dat de kofdame het gebak dragen moet wel te verstaan Snoepen allen als katten die hofdames weet dat weet dat nog uit arvaring en haar aoherpe oogjes flikkerden vijandig dan kant op van freule von Spejern Oudurwgl da rgtuigen enIeo ingespaunon nam oe bare Hoogheid nog eens geheimzinnig terzijde en matto zich af mei de grootberto ïo boodschappen naar do residentie mede te geven dio daar bezorgd moesten worden Met buiienguwone welwillendheid en goedheid liet de hooge vrouw den wervelwind van woorden over zich been stormen wenkte de bgna tot vertwgfelin gebrachte overste glimlachend terug eo beloofde du rilmeesturavrouw alles tot haar volle tevredenheid te vervullen Daarop besti eg het geselschap te rgtuigen Dua niet vergeten den schoenmaker daohtig de lea te lezen prentte mevrouw Kbrberiü de dames nog erna met gewiohltg opgeheven vinger in an toen tnUle zg plotseling Loai die zich zeker weer ergens in euu hoek verstopt had Hard roepend en gebaren makend fladderde ze weg en do breizak donate ïu sterke shngeringeu naast haar mede nodeeten aan bet nalaton van aangifta v ndenzga in welke bgzondere geval en ontheffing van verschuldigde belasting kan worden verleend wanneer en waar de belasting moet worden belaaltl terwgl het boekje besluit mat de inlichting dal bg de vermogensbelasting geene zegel of registratierechten verschuldigd zijn Het was van den minister van financiën goed gezien voor rekeoijig van zgn diparteraent zulk eeneo onmisbareo leiddraad te doen uitgeven en hel opstellen daarvan toe to vertrouwen aan eenen hoofdambtenaar die volkomen op de hoogte vau het o itwerp is De uitgave t io het boekje dat slechts 5 cent koit zal zeker door de belanghebbenden met ingenomenheid worden begroet Zooals gemeld is was bet raadslid van Opetertand N V Zinderen Bakker bereid voor Gedeputeerde Staten van Friesland te veraehijni n om zijne levering aan de gemeente toe te lichten mits Gedeputeerde Staten hem de kosten aan de reis naar Leeuwarden verbonden wilden vergoeden Da commissaris dor Koningin hoeft bem doen weten dat aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan De heer v Z B heeft nu aan den commissaris geantwoord dan niat voor Gedeputeerde Staten te tullen verschijnun Hot is tbana eene uitgemaakte zaak dat de stierongevechten die te Parijs hunnen intocht gedaan hebben in het tentoonetellingijaar vaa 1689 er niet kunnen tieren zooata in Spanje of zelfs in het zuiden van Frankrijk Al het materieel van het zcbouw der Pta a de Totom in da Rue Pdrgolèss dat met dfn aankoop van de t Tteinon minstens vijf millioen heeft gekost en dat 20 000 personen kan bevaltu ia oodwr don hamer i ebracbt de degens de band rillen de fraaie costumos met goud geborduurd de hooge zadels der jncadores de prachtiffe haruochemunteo de groote vergulde koots waarin de cahalUrQ n plaza en de pnma spada bannen rijtoer deden om het renperk roitsgadure de fraaie decoraties van de balletten dio na het schouwspel der stierengevechtea vertoond werden En nu zal de Ftaia de Tórot zelve in openbare veiling komen Het is te Parga gedaan met die uitbeemsche vermakelijkheid I In zal het teruifvindeo van een kind te Laren wordt nader medegedeeld Eeae vrgow te Amersfoort waa voor ongeveer 6 jaar door hoar echtgenoot verlaten die een zijner kinderen een meirje van bgna 4 jaren met zich meenam De vader leidde na dien tgd een zwervend loven en trok met zijn kind in t gezelschap van eenige andere lieden van gemeente naar gemeente In December 1 1 word de vader ziek en to u hg zijn einde voelde naderen gaf hg het meisje aan een kinderlooB echtpaar ondur voorwaarde dat dit het nimmer aan de moeder zoude afstaan De moeder die nu liericht had ontvangen van het overlgdon van haren mnu en do aanwezigheid van haar kind in een kermilwagen di toevallig nabg Laren stond kwam Maandagmorgen met een anderen man bg den eigenaar van het huis op wielen en verzocht in tegenwoordigheid van den dorps veld wachter om het kind aan welk verzoek onmiddellgk werd gevolg gegeven 1 en do oioamen en veoren der dormeuse wipten naar I voren Een koninkrijk voor een schilder zuchie I baron Nenndersoheidl roet iroolgk stralende oogen De paarden sloegen uit en de rechte grashalmcn tuascben hot plaveiftl begon ziflli onder de verpletterende wielen Oliviers blik vloog nog eens notf den slotgevel on hg zwaaide groetend zijn hoed naar de oude dames ten afscheid en aoheidde zoo ongaarne van Uersabrunn als een kind dat m midden uit zgn aehoonste spel haalt Toen hg naar de mot wonderlijke krullen versierde gevels en uitstekken keek scheen het hem o achter osn dakvenster de vormlooze kap van MariaLouize schemerde bg lachte luid en wierp haar naar bovon een groet toe Kletterend sloeg boven het venster dicht en de waga snorde den hoek om de lindunlaan in Pwule von Speyern was nadenkend en zwijgend zijne Excellentie von Wolter aen beeljo verontwaarwaardigd over de schandeHjke koffie waarin men met een beetje goeden wil duidelijk op den bodem der kopjes mchinen en baoi len hed kunnen onderBoheidon buitendien dreigde het tot overmaot met regen de avond werd zoer koe en de ouda heer sloeg uit zedelgke ergernis den jaskraag op en wikkelde k t getggerde dek vaster om do knieën Op baron Nenndersoheidl kwam bijna alleen het geaprek neer ï fr OoitrMit da siaanede dot ta Laren de boaselien ra beschutte plaatsen bg voorkeur door kermisfcicigera worden opgezocht verdient opgemerkt Ie worden dat er hier geen bosschen zijn en aan de oonwagena van weke de politie een vaste standplaats aan den straatweg Lareu Eemnes wordt aangewezen N D E N T I E P K zal in ons volgend COBBESFO Het ingezoq lun tuk vai Dr worden opgenomen Doordat h t aan een verkeerd adrea in de brievenbus van ei n ingezetene die met de redactie dezer courant niet in relatie staat was bezorgd kwambel ons te laat in handen om beden geplaatst tewonlen Dz RedacTIE APVERTENTIKN Tot myn diep ieedwezea overleed heden na een langdurig en geduldig Igden na Toorzien te zyn ran de H H Sacramenten der sterrenden myn hartelyk geliefde Ëcbtgenoote MejnfTroaw QATHARINA OËUMEHS inden ouderdom van 69 jaar Ook namens de Familie C BüUMANS Gouda 22 April 1893 OPENBARE VERKOOPING Voor de vele Iwwyzen van deelneming oniTangen by het overlyden van myn innig geliefden Echtgenoot betnig ik by deze m n faartelyken dank Wed J KOBTËNOEVBR Junior TAN DIK BbRO te GOUDA ten overstaaa van den Notaris G C FORTUUN DRCfOGLEEVEK op MAANDAG 8 MEI 1893 in t Koffiehuis HABicoNiigi aan de Markt onmiddellyk na de tegen dian d aangekondigde verkooping Tan Huizen en Ërren van Aan allen die ons hanne deelneming betoonden by bet overiyden van oneen beminden Zoon Broeder en Behnwdbroeder betuigen wg onzen oprechten dank J KORTENOEVEB Senior H C KORTE NüKVEB M O KORTENOEVEtt SiHsou E KORTENOEVKB M B KORTENOEVEB Bu Q ESDiJii P J BELLA ABT L G BELLAABT ScHMK No 1 Een goed onderhouden ran gasen waterleiding en van vele gemakken voorzien WIINRELHUIS waarin met goed gevolg de Broodbakkerij wordt uitgeoefend voorts WOONHUIS TUIN 2 LOODSEN en ERVEN staande en liggende aan de te Oouda Wjjk A No 94 en achter uitkomende aan het water der Zengstraat Te aanvaarden 1 Juni 1893 Het Hnia bevat de Winkel 5 Kamers en 2 Alkoven Keuken Bakker BlOemzolder Knechtflkamer en 2 Zolders No 2 Een HUIS en ERF met een afzonderleken opgang hebbend BOVENHUIS in de VlamingBtraat te Gouda Wyk O No 36 5 en 366a Het Huis van waterleiding voorzien is verhnnrd by de week beneden voor 1 60 en boven voor 0 85 Ëu No 3 Een HU18 en ERF in het Klooster aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 53 Terstond te aanvaarden De peroeelen zijn de drie laatste werkd en voor den verkoopdog van 10 tot 3 nren en op dien dag van O tot il uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORiUIJN DROOGLEEVER te Gouda STEEi ROLEfV Prima Kwaliteit VLAMKOLËM gelyk aan Hibernia per waggon franco alle stations der voormalige Ned Rgnspoorw Maatsch 90 Prima Kwaliteit VETKOLEN gelijk aan Schamrock 0t9 Voor Gouda vrg aau huis ƒ 0 hooger A KA PTIJN Omida April 93 Flnweelensingel 830 mmm mmm te GOUDA op DINSDAG 25 APRIL 1893 des morgena ts 9 uren ten sterf huize van Mevronv de Wed ViH HiHLopEN LiBBsaTOH aan de Oosthaven Wgk B No 48 van eenen goed onderhouden IJSBOEDEL waaronder oud PORCELKIN KRISTAL en GEWERKT ZILVER Zilveren THEESERVIES enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris O 0 FORTÜIJN DROOGLEEVER te Ootida Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 20 APRIL 1893 dea morgens te 9 uren aan het Huis wjjk 8 Nr 53a aan de Oude Gouwe van eenen goed onderhouden netten bestaande iu MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEOOED enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Oouda mmn mm GORDiJKEDI van 1 10 per paar at Laken Linnen Jutten Chenille Trypen en Velvet in groote kenie Schenk en Zn 1 i f