Goudsche Courant, maandag 24 april 1893

Maandag M April 1895 Tmgrint Biggelzand en etoede Toorridig bg A JONKER ZONEN HANDEL IN STEENKOLEN E BOllW MATERllLIN Van VoUenlioven s Stout is de meest gezonde drank Van foUoren s L4GISR eo WM DIER ign heerlgke Tafelbieren Bg C Vi fi Stoot k 12ct ontTangtmengnti de V n VoUenhoTen i 8toat M r h Aanberelend J J fM VKLZEN Turfmarkt Goud Het Eogelsclie Log rbuia heeft het Home Rulaontwerp bij tweede lezing met Ml tegen 804 stemman dus met ean meerderheid ran 43 stemmen aangenomen Da Hultsche werkstakers hielden en vergadering waarin de voorstallan an den reedersbond werden daien zomer aan proef doorstaan zal waardoor zij verworpan i naar hij hoopt geschikt zal blijken voor betrouw De reeder Wilson telegraphoerde hedan aap Mun jbare waarroorpellingea dalla minister vtvi handel dat hy verdere oonfereatios doelloos achtia daarde werkgevers niet v rdar konden Da haar Van Marken contra mr Z van deu Bargh gaan dan da reads toegestaane concessies Mr Z TAS dan Barifh aohtagaltard adfUaar i d I Da DaitieiM kn r eii da kaiiariu É n t Boute j 4 EEQimrS BIEBBBDÜWEBIJ mimFFU van af 1 APRIL voor deze Maatschappij met het meeste succes werkende zijn alle Bieren uit voornoemde Brouwerij steeds bij mij tot BROUWERIJ PRIJZEN verkrijgbaar op fusten van af 16 Liter Gebotteld op heele en halve flesschen met Beugel of nieuwe Sluiting npar verkiezing waarvan monsters en prijscouranten gaarne ter kennismaking gratis verstrekt worden door J H ROODE Bierhandelaar Zeugstraat No 85 Heinekoi s Bierhandel H Bovenstaande Bieren worden steeds verech van t vat vertapt in de HEINEKËN 8 BIERHALLE IH NA AMLOOZE VENNOOTSCHAP Hollandsclie Fabriek van BacteriêovrUe Melkproducteo 13 O TT E Z3ID A IM eËZOiniEIUSMËLE volkomen vrij van ziekte hleinea Behoeft niet te worden gekookt Wordt niet zuur Gemakkelijk in de huishouding Het beste voedsel voor kinderen Kan wofden bewaard Aanbevolen door vele geneeskundigen IPxijs 0 cearaut ipex I la coaa Te tiovms eerkriffbaar bU P H J van Wanknm Oostliaveii B 14 ZUIVERE FHANSCHE WIJINEIN De bekende BORDEAUX 27 per 48 Flessohen met aooUns fl anoo huU geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en balf ankers belegen verkrUgbaar VoortB alle MERKEN Prijscouranten gratis en franoo Van alle merken lijn proeffiessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE G 13 Goada Eenig Depot van EeynWit s Soonekamp Elizter Ope bare Vrijwillige Verkooping De NoUri J P MAHLSTEDE te Bergambaehl ii Toomemsns op ZATERDAG den 6 MKl 1893 lies ToormiddsKa ten 10 ore ten hui Tw P BTOPPELRNBDRG te Stolitgk in het openbMr te Terkoopen Diverse perceelen WEIËNHOOILAN gelegen in Benedenkerk en Benederhenl onder de gemeente 8 T O L W M K ter grootte van 107 HECTAREN Om te annurdeil dadelgk bg de taewy ing In het hraede omwhreTen hg biljetten die met Terdere inlichtingen te bekomen ign bg deu Nolarii Ooud Snelpendrak ne A BmnnciuK fc Zoon t OPIIBABE TERKOOPIHG te GOUDA ten overetuo ran den Notaria G C FORTüIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 8 MEI 1893 de morgeni te elf nren in het Koffiehuis Habiionii aan de Markt ran No 1 Een goed onderbonden ran gas en waterleiding roonien dobbel en ERF aan de Turfmarkt vijk H No 35 te Gouda befattende 8 Kamera Keuken Zolder met dienatbodenkamer Open Plaats en groote Bergloods Te aanTstarden 15 MEI 1893 No 2 Ëen goed onderbonden Tan waterleiding voorzien WOONHUIS Erf en Plaata aan de Tnrimarkt wgk H No 70 te Gouda beratteude 4 Kamen Keaken Uergpliiate en Zolder Te aanvaarden 1 Jnni 1893 No 3 Een enkele jaren geleden gebonwd gunstig gelegen met ationderlpe BOVENWONINU en Erfaan de Ooatbafen wgk B No 106 en 106a te Gouda Terstond te aanvaarden No 4 Een tot winkel ingericht HUIS enErf aan den Turfsiogel wgk P No 162 te Gouda bevattende 2 Kamers Kenken en Zolder Te aanvaarden 15 Mei 1893 No 5 Een HUIS en Erf in de Dubbele Bonrt van den Groeneweg te Gouda wgk L No 19 bevattende 3 Kamers Keuken Zolder Vliering en Open Plaats Boven terstond te aanvaarden beneden verbunrd voor 1 50 per week No 6 Een PAKHUIS met twee afionderIjke Bovenwoningen en llrf in deCappeiiaareteeg wgk G No 14 14o en 15 Het laatste verhuurd voor 80 cents per week Te aanvaarden 1 Juni 1893 No 7 Een HUIS en Erf in den Vogelenlang te Gouda wgk M No 87 Verhnntd bg de week voor 1 40 No 8 Een HUIS met afzonderlijke Bovenwoning en Erf in de Vlamingstraat t öomfa wgk Q No 364 en 364a De Bovenwoning is verhuurd voor 1 65 per week het Benedenfauis ia terstond te aanvaarden No 9 Een enkele jaren geleden gebouwd aangenaam gelegen en Erf aan het Plantsoen tegenover den Kattensingel te Gouda wgk C Nn 100 Verbunrd bg de maand voor 10 En No 10 tot 12 Drie HUIZEN en Erven in de Korte Akkeren te Ooudo wgk P No 180 202 en 203 Verhuurd bg de week elk voor ƒ 1 De perceelen agn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren behalve No 2 t welk op die dagen te lien is van 2 tot 4 uren en allen bovendien op den dag der veiling des morgens van 9 tot 11 uien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOKTüIJN DROOGLEEVER te Gouda Men wende xieh voor Nieuwste Dassen Markt A6800ÜD bg IT f JMfM VS BINNENLAND I GOUDA 88 April 1893 Itooinv Aleuoder raa Serviti xoo vurhaalt bet mJ tf iener lagthlaU wm res jareu ijeleden met sqtil moeder te Baden bij Woeaeo en kroeg daar op lijrf uitdrukkelijk verlatfgea ook Ewemll De elfjarièe knaap hunkerde naar het oogenblik lat hij evenaU de andere jobgent loi tou moffen swemmcii in het groote bauin maar de xireniDieaater wilde dat niet toestaan voor hq tien leasen had gehatt Daai spioiig de jonge Vont op den morgea dathy lijn negende les waan de Ign tou krijgen onTerhoflds in het dtepo liasain Of de swemmeester bam al anraehvirdfl Toor het gevaar en hem aaamaaade terug te keerrn of zijn gouremeor Dr Dukilach tha £ lyn eerste Minister al dröigda met de fframsobap ran Uaaas bet hielp niei Alexander bleef in het diepe bassin en stak zijn tong uil tegen den leermeeater die hem weer aan de Ijjn wilde hebben Dat kleine Toor al uit a Kouings jeugd is als een zinnebeeld tan wat hij nu als 7 jwig jonkman deed toen taij onrerfaoeda de lyo der Regenten onUprong om zich op eigen verantwoording in de diepe wateren der regedrkanst te wagen De rermaarde postzegelveraaraeling ran K de Coppel is dewr dagen te New York vorkooht Zij bevatte alleen poatcegcta Van bet westetgk halfrond en onder dow teer Eetdiame exemplaren Voor de seldsaanipte postzegol der Vrreenigde Staten een 8 eent 18fiO werd voor 1000 dollars 8500 voor t n van 1H8 werd 427 dollars en voor de voorloobig poituntia van 1894 f ots en 4 ou werd U8 M WO doUrii twMdd Voor ten HMtamenpoetzegel ▼ AD Britieb Oninea 8 ots van 18S0 betaaldu man 1000 dollars en vopreen 4oenM van 18A8 900 dollars I De voornaamste veruraelaa van New York woonden de verkooping bij Rr waren ook vele Uefhebben uil bet Wealen en Canada en de vooroaamato postiegelbsndelaa van Europa hadden hun orders gezonden aso hunne vertegen woord igera te New Yotk De Iman van Laratenga Atjeti die van den kanonnier Frings te Lamti Beaumontpatroaen heeftwillen koopen doch gdqk unzen leeers bekend is daarin niet geslaagd ia wegens de onomkoopbaarheidvan dien braven militair die hem in banden deroneen heeft doen Tallen is deswege door denbevoegden rechter te KoU Radja tot da straf vanvijftien jaren dwangarbeid tn den ketting veroordeeld Uet de laatste Westboot werd de Iman naar Javavervoerd om zijn straf ergens in de Uolukken teondergaan Toendie boot dezer dagen van Atjeh tePadang aankwam werd ook Frings thans alhier ingarnizoen n ar Java overgeplaatst FrinRi had zichdaartoe reeds aan boord van dion bodem begeven enzou weldra in gezelschap van zgn ouden bekende deruis maken Te elfder ure echter werd Frings weder van boord gohaHld en mocht h niet meegaan Hen was nl bevreesd dat het bij elkaar z n vandie beide togenvoeteri tot minder gewunacbte aanrakingen zoude aanleiding geven Men verzekert onsdat Frings voor dei door hem betoonden mo d entronw tegenover dien Iman o s voorgedragen islot ridder der Militaire Willemsorde Sum Ct De bekende weervoorspeller Dr Rud Falb heeft in een gesprek met den Woener berichtgever van DihI Telegraph bevestigd wat velen vreezen en eenseer natten zomer voorspeld nn deze vroogo zonnigelente Hy voorspelt een buitengewone droge Meimaand een minder droge Juni en ztrare regens in Juli Augustus en September het ergste in laatstgeDoemde mnnnd welke buitengewoon nat zal zfjn Dr Falb voegde er by zijne voorzeggingen nn npg n r gissingen zjjn maar dat zijne tweortbaorie in de inrichtiatten van den heer Van Marken te Delft hield Onlangs ta Rotterdam aaiie reduvoering waunn by zieh omtrent bet parttcipattestslset at de boer Van Marken op zyne fabrieken heeft ingavo rd volgens het versing van de A R Ct uitliet als folgt Het partial patio stoliel heeft reeds geltwrd dat men op liat gtime ünsobapi jfevoal niet meer rekanon kan In klaina bcdrÜ sm waar le arbeiijurs kunnen zien welk Iwlang zij bevorderen is het nog lats anders maar lu groote zaken guefi tot lulfs het participatie stelsel gwu baat Als voorbeeld wijst da spreker daarumtrintopde Oül cheSpirituafabnek waaraan hy is verbondun De fabriek heeft haren arbeiders 10 pCt aandeel in da inst toojrekeml uu spreker heeft nooit kunnen merken dat daardoor boogare toewijding bg da arbeiders werd aangakweekt liet Agnetapark is gamoenschappelijk eigendom en er kan geen huisje leei stjus of da glaien wormian er ingeworpen Dat alles komt omdat de arbeiders hun eigenbelang niet meer voeU n door ds groote oissw dar gemeenschap dia r in deelt In De Fabrtekibode komt de heer Van Mntken mat klem tegen deze woorden op die volgens hem eeu algemeeue ontstemming onder het personeel der inrichting hebban teweeggebracht Wel heeft de heer v d Bergh later in d N Rot Ct en De Fabriektbode verklaard de partioipatio toe te juichen en uit het oogpunt van rcohtraardiga verdeeling en uit dat ran de goede verata dbouaing tusaohHii kapiulist en arbeider maar hy blyft beworun dat da liooge toerfyding van het personeel te Delft niet moet worden tuegesohraven a n fhai zakje zooala da parlioipntie wordt gonoeoid Met deza udere varkUring is da beer Mtrken echter nog geenulns tevreden Hij guuft niet onduidaljjk ta versUan dat nr r d Bergh weinig bevoegd moet worden geachti om te oordaelen over de Buto na toaw iag t t h t p nonwal daar liü eerst sedert korten i d met het peraoneel heeft kunnen verkearen en zoo weinig haeft rarkeard Voorts wgat da haar v Marken er op dal mr v d Bargfa tijnf erkentenis van de hooge toew diog vel eenigszins heeft verzwakt door de mededaaling omtrent het ingooien der vensterruiten door da bengals van het Agnetapark een jongansatraek dia geer x ker mets bewgst I tfOngoarna atdns besluit de beer r Marken vatte ik hier da pen op tegen oen lid van bet personeel wiens talenten ik waardeer mat wian overeenstemming van overtuiging op maatsohappalyk ge bied mij samenbracht maar waar onbekookt da baud wordt uitgestrekt naar da grondslagen van ons njj varheidsle ea dat met de groote meerdarlieid van ons personeel on met mijn gaiische persoonlijk bestaan ia tamongewaven en vooral waar krakkeluos in het openbaar volgens een algemeen gtdezen verslag dat niet it teirengeaproken een kreukend oordeel wordt geveld over een penoneel van medewarkers woarundar tk in alle rangen vnurtrefFalyke mannen tal wier voorbeeldige toewijding ik baacbouw als de hoogste bekroning van da begtnaalen lUo ik met taaie volharding gedurende 25 jaar verdedigd en toegepast heb eu in wier trouwe aanhnnkelijkhaid eh ongehuichalde vritndschap ik di n besten prija aanvaard voor al wat da warmto van mijn hart da kennis van mijn hoofd en da hoogsta inspanning van al mjjna krochten aan on e ondernemingen en aan haar personeel gegeven hebban danr konden eu mochten hoofd au hart niet zwijgen daar mag eu moet ook bet personeel weten wat myne nvening is in de quaaatia dia alter gemoederen tUKtinzen kring in lieweging brengt KuileDlanilscti Overzicht hartelijk verwelkomd Da CjpHtoiM heoht aan de rei des te meer bateekenis en belang omdat du kaïte zelf bat iniatief nam De Folcketto sobryft Heden reikeu twee volken elkaar de hand Do Italianen zien dat ly en da Duitschars gumcuusoltappulgke belangen hebban en getoalen zich krachtig in desa rerveniging llqt antwoord der Russische rugeering op DuitsaUlamU vuorttellau voor een hnndelsvrrdrag is vry oab fwald votgous dun Berlynaehen oorrespondent der Neut Frett Frette Hy vervaoht met dal bat veMrag v66t den herfst zal gtjraed komen daar Rosland niet aam alle voorwaarden van Diiitschland wit volduetl en en da sclmfteliikeonderbnudaliugen nog geruimoii Igd zullau duren Ue minister van binuanlanducho enbin heeft maatregelen ganomen tot venakanng der orde op den rersteu Meidag Te Parjjs i jn die maatregelen dezelfde als hal vorige jaar genomen lyii Politin en militaire macht sullen in aanzienlijke sterkte op vorsohiUeml punten geraad wordeu gehouilen maar op de openbare straat zal mun er nitta van merken Allerwegen ui er volledige vrghcid van beweging zgn doch sainensoholiugen of optochten zullen nargaua loegelatan worden Indien warklleden garnuobtiKden verzoaksobriftan naar da ICamers moohien wille brengen dan suUan zg niet meer dan tianpertoiien sterk mogen z n en zooala te vorigen jaren ia geschiud zullen zy de verzoeksohriftan neer te leggen hebben ia bat bureau der quaestuur van de Kamers Voor het overigH wordt gemeld dat de berichten dia de mitdalar uit da departementen heeft ontvangen do hoop wlsttigaa dat aldaar da eerato Meidag even rustig ui vourbfjgaan als te Pargs Da weinige sooialistisoha gemeente odan die in de departementen zijn schijnen van l Hei eer aan faestdag dan een lüg van staatkundig manifasttiia ta wittan Uet il nader omtrant hal Balgtaoha tCiMraoht gebleken wat uil da onduidelijke Kamerverslageu eerst ntat was op te maken dat bat voorstel N ijsaena ten alotta niat ia aangenomen in den vorm waarin bet is tu iaod De rolgenda veranderingen behalve enkele ondurgaschikte wgxigingetf zyn daarin aangebracht lo do rerpliobta stemming ia varraltan 8o in pUate van g vallea van onwaardighefd door de wet te bepalen waardoor man van kiasbavoegdheid znl vSratokcB ifjn wontt gataxen i garallen van aitaluiting als een middal om ook da soldalen ondtfrourateela aiaanden ani uit te sluiten 3o voor elk dar beiila gevallen van oapicitejt worden twee snp damentaire stammen loegekend in plaats van èen omdat feitelyk ook op grond van welstand twae supplementaire stemmen zullen worden toegekend daar velen die ala gabuirda ft fr batalvrs een twaade ateoi eriangen wagana gruiidbozii of bezit van Btaatsrenfa ean derde alam zulteu krggeu Daar ateiiwel 8 stemmen als maximnm gehandhaafd blgft sulten in zeer vela gevallan de stemmen op grond van oapioitait niet meer mtietetlon Hat tmrHal de BmxeÜet inlarvtewde Bara enWoeste om te hooreo wnt tg er van zeggen jaatstgenoemde voud hut sialsel dwaas maar was vol vertrouwen dat het voor zyn partij goed twu werken Bara noemde bet da lierceertng van t algemeenstemrecht BurgerlUke 8t ft a d ÜKHOHKN 30 April Ëliuibeth Maria ouders A de Korte en K van der Laar Johannes Juatua ouders J A P Montijn en K J Sohelling U Uarrit ou lers F U IJsselstijn n A deWerk Aria Marinus ouders J Binee en A M Heemskerk Elisabeth ouders J J Broer en E da Jong OVKRLBUEN 80 April F van der Unden 88 j C Plomp 7 w J Sohver 8 m 2ï C Deumers huisvr van C Buumans 89 j ONDERTROUWD 21 April N K Bettink ta Utrecht 24 j ao H C Zuidwijk 80 j A F K Tan Wageningen 87 j an O van Welzenis 81 j ü Kdelman 87 j en M J van der Hooft 80 i U C de Roojj 81 j en W H Baormao 88 1 i E Korver te a Hage 80 j en M Mes 88 j A Boot 81 j en S van der Stugs 81 j i rw dar Vliit IS j H J Btrarar