Goudsche Courant, maandag 24 april 1893

1893 N 6029 Dinsdag 25 A ril GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad poor Gottda en Oma treken Oe loiendlng van advertentien kan guaotaieden tot tn nor des Damiddags van den dag der uitgave StatioBchet SUatsspoor I Oonda Soelpenditik ra9 A Binouux Zooh 7 i C JoDgegnl 16 BMa jk il j en U V il l M J Via 14 j m C Venlai tïL r 1 tu Wyii a j H 8imfi M OidMMMi 1 J C na HofvwD It i il M irtom 7 J H J Blunr 3t j m H C Wul j O L H nM Jl j U C O Urn il J W LlOfier fl j n H H StrafeT il j Usaatreoht OVEBLEÜBN Q Stnog 71 j M Pot OiONOKRTBOUWU O B l Tan UumU M ao dar Vliit VlUt GEHUWD F Oakam au W Terlomr Moordracbt GEBOBEX U April Piatarnalla oadara J Krait au L da Kwiadilealat OZHUWD 19 April T Sabap an T Dekkor Adverlentiën openbare VrUwlllige Verkooping D NotMia J P MAHLCTEDE te i ery m boek ia voornemeDa op ZATERDAG 29 APRIL 1893 daa roormiddiga im XO un Un hui TU AART NATZUli U Ammerttot in het openbaar te Tarkoopen EE BonwmswoNiNB geteekend no 158 net KEIF en BOOMQAABD ondn Ammerstol en renchillende pereeelen ut ux lil en AANBBHOORBN ildiu en ouder BaryemiocAf tergeumentlgka gtootie Taa 3 Hectaren 7 Aren 39 Centiaren Te aaoTaatdea de Woning en eanbahooren S list a a het orerige bg de toewgzing Breeder bg billetten en inliohtingen bg dm Notarit ttIJNLANOSOHË DRUIVEN BORST HONIG sedert 2S jaren mei Itoeda klimmend aucoea in gebraik ia het edelate ungenaamata en krachtdadigate Hniimiddei bü Hoaat HeeichbètS Veralgming Koelen Bontxwalen Kinderhoeat eni Door tal van aanbeTaliagen en getuiganiaaen wordt dit gaetaaid Allaea eeht rerkrggbaar in Fleaecheo Ik S 2 fl 1 en 65 osnt Te Gonda bg F H A WolB Boakoop bg J Tan Bergen a Haaatnoht bg J D den Hertog Ondenter bg F Jonker Idenbnrg a BodegraTen bg P Veraloot en O Bgnekamp Stolirgk bji C G t d Berg a Bergambacht bn J t d Oool Baieraeroade bg Wed W Hendrika n ADVERTENTIEN 4WalleB nM n en Buitetitanétoh OounMt n worden dadeiyk opgeionden door het AdTertentieBureao Tan A BRINKHAM ZOOM ie amda Openbare Vrijwillige Veikoopisg De NoUrii J P MAHL STEDE te Btrgamiackt ia Toomemena op D I N ë O A G den 2n MEI 1898 dea Toormidddaga ten 10 ore ten hnize Tan C T4II oaa HEB op het dorp aldaar in het openbaar te Terkoopen SE S0DWMSW0NIN9 geteekend nr 471 eu 5 HecUren 67 Aren 13 CeatiBren Wel Hooi en Roowland en DUKOaOND ataande en gelegen onder de gemeente BËBGAMBACHT in Bovenberg Te aanraarden de Landergen 1 NoTember 1893 en de Bonwmanawoning en aanbebooren 1 Mei 1894 Openbare VrUvllllge Verkooping Ten OTerataan Tanden NotariaG J SPRUUT reaideerende te OiuUrltri aan dm IJul inllen op WOENSDAG den 10 MEI 1883 bg Telling en rerhooging en op WOENSDAG den 17 MEI 1893 bg afalag en toewgidng beide dagen dea Toormiddaga ten 10 are ten hoiie tbu den heer ARIE BROERE Koffiehniabonder te Ouderkerk aan den IJsel in bet openbaar worden verkocht SI7EI13S WOOHEÜIZEN met TUIN of OPEN GROND en ERVEN een nitgeatrekt Oebonw Tioeger gediend hebbende tot het maken Tan gieren molenroeden een groote TIMMBRSCHOOR eene B0DWMAN8W0NING met Koeachnnr benerena diTene pereeelen WEI HOOI en BOUWLAND groot te lamen 16 Hectaren 59 Aren 16 Centiaren allei ataande en gelegen in de gemeente Oadtrltiri aan dm IJhI en wel twee HUIZEN met PAKHUIZEN de Toormalige Roedenmakerg en de Timmeraohnnr in bet Dorp bnitendgka aan de ririer den IJael waardoor het terrein oitetekend geichikt ia Toor het oprichten Tan eene fabriek het aanleggen aener achaepatimmerwerf of aoortgelgka zaak OTerigena allea breeder omiohreTen in boekjea ter lexing liggende in de roornaamate koffiehnizen te Oouda bg den beer tin oin BERGB aan Stolmjkmluu en genoemden beer BROERE en op aanrrage rerkrggbaar bg genoemden Notaria die ook de noodige inlichtingen geeA mmm ds ot STA JiLTSSFOOE Hibernia en Shamrock STEE ROLEi branden aohoon weg en goTen eer weinig walm Prima groTe EACBBLKOLEN rrg thnia per H L 0 70 ïl C Scboutes Eapelk afd Usel leTert alle looaten VEEBROOD Pnike Kwaliteit Lage Prgzen Voor Gouda verkrijgbaar bg de Heeren A fian VBEy WiftMraat Uen biede liet Qeluk de lia i 500 000 Mark lit hoofdprijs tn het gelukkigst gevnl biedt de nieuwste geroete Ütldveri die door de Hooge Kegeenng tui H mblIIY go lgekounl ea gewaarborgd is De Tooraeclige inriohlinfif vao het nieuwe pira besUut dttria d t in den loop tan aleohta weinige maanden io 7 veilotingeo vao lltt WO loten dd 400 pryzen bedragende 10 452 425 Mark ter volledige beslissing gullen komen daaronder Etin kapitale prgzen van eventueel 500 060 nark bij uitnemendheid echter l prgs a M 800 000 1 prgs i M 200 000 1 prga i M 100 000 SprguD H 75 000 1 prgi a M 1 prga it M 1 prgt i M pr ja k M priJKo i M t prgs M 70 000 65 000 60 000 65 000 60 000 40 000 6 prgsen i M 20 000 Sprgsen M IBOOO 26 prijeen a M 10000 66 priJEen M 5000 lOOpriJMDiM 8000 268 preien M tOOO ffprgsenlM 1600 756priJMDaM 1000 1287prg BitU 500 38950 prgsen M 148 18V91prgt DiM800 200 160 127 100 4 87 40 20 De prgttrekkingen zjjo rolgena plan vairambtS wefle vastgesteld Voor de aanstaande eerste prgstrekking deter groote door dan Staat gewaarborgde Geldrerioting kott 1 geheel origineel lot leohts H 6 of 8 801 half 8 1 80 l kwart t iVi 0 20 tegen inxeodiog van bet bedrag ia baakpapier of per postwieael Alle oommiuiea worden onmiddellijk met de grooUte zorgvuldigheid uitgevoerd en leder apeIer ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Ortfflneele Loten elf in banden B iedere bestelling wordt bet vereisobte offiieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de versobitlende klaaaen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zeodea wij aao onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de offioieele lijsten Do uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bawerkstelliifd worden Ona debiet is steeds door het geluk beganriigd en onder vele andere aanzienlijke prgzen bebben wij meormaleo volgens offioieele bengzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Bêguasti gers zelt uitbetaald o a Hark ISSO OOO 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat bij deze op den heobtaten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelgk in elkjjeval TOor den In HfitI e k te doen toekAen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars In llamliuiK P S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg bjj het begin der iiie we verloting ter deelneming invitreren zUlleo wij ook voor bet verrotg bemoeid zgn door een stipte en reëele bediening de tevredenhaid van oase geëerde Begnnatigera te venrervea De aitgaTe deaei Coarant geachiedt dagelgka met nitiondering Tan Zon en Feeatdagen D prga per dne maanden ia 1 25 franco per poat 1 70 Aboaderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND OOUDA S4 April 1828 Op Woensdag 24 Mei a s zal alhier eene keuring Tan paarden plaats hebben om to doen luaohrgven in het Nederlaudsoh Paardenstaraboek Men m ldt ons uit sUanfe 66t oenige weken maakten wij melding van de procedure waarin bij hftüereohtshof alhier de quaestie lURsohen den bouwondiirnemer A L tegen de bouwers v d B alsof door laatstgenoemden zou zgn gemaakt misbruik van eene handteekening iu blanco Het Hof deed beden uitspraak en anbtte even als de Rechtbank en de l rooureur GenBraal de beweringen var d L ten eenonmate onbewezen maakte uit dat de verklaring van den eenigeu getuige düu Hove weinig vertrouwliaar voorkomt en overigens elke aanwgiiog t h van sehuld ontbrak bevestigde dus het vonnis en veroordeelde den appellant de u in de kosten van het hooger beroep Op verzoek nennen wij hieronder uit de N GoudtckeCt bet volgende ingezonden stuk over met het antwoo Éharop van de redactie dier Courant M d R Vergun ons een plaatsje in uw blad als antwoord op do IU aw vorig nummer geplaatste oiguistheden voorkomende onder wrgvingen lusscheQ patroons en werklieden behoort gelukkig niut tot de heerlijkheden die in Gouda dikwerf voorkomen Wg willen nift bepalen of het heerlijkheden zijn dit daargelaten maar ten hoogste verwonderde bot ons een stuk gesohreven te zien door iemand die zelve verklaart dnt er omstandigheden zijn waaromtrent iemand die buiten de kwestie staat tooeilgk kan FEUILLETOIM Alwr Aet HoogduiUch Hg was in tegenstelling met zgn reingenooten uiterst opgewekt draaide zijn blonde saor brutaal op schoof zgn bood naar gewoonte lu den nek eu verzekerde dat bij ziflh uitstekend geamuseerd bad Zelfs schonk fag vergiffenis aan de slechte koffie en verklaarde rich in staat nog een emmer vol van dat vergif op te drinken als hg tot loon te Hersahninn mocht lerven En bij Fidea sag hem peinzen4 m hot gelaat de snel leenemende schemering schilderde diepe schaduwen tW hare oogon en deed haar ernstiger dan ooit wijnen U beklaagt bot meisje mijnheer vorf Heonderapheidt en woel locb heelemi l niet of ze kelijk te beklagen is Wèl hera die de wereld oordeelen en daarover zelve tooveel doorslaande bewijzen tf eft Immors de heer P Hils voerde nuit bet woord op de bedoelde vergaderiug Secretaris van den Bond zgndo trad bjj dien avond als voor zi ter op om do ver ad iriog tv leiden Hg die het woord jvoerde waa ü Sujjtleli r voorzitter van bat Hoofdbestuur van den Alg Kad Typ Bond Eigenaardig is dd venlachtfiakiDg als zouden in die vergadering leugeua zgn epgsdiscbt Gg zegt eu hunne gezetion die zoo b § ceide ten koste van hun betrekking verbod kregefl lid van den Bond te worden Dit is de tweede onjuistheid de geiellen w i r e n lid hun werd verboden lid te blgven o p straffe van ontsla g Verder De manier waujto het woord gevoerd werd was niet die tfaardige non enz Maar wg zgn sleelits werklieden en geeo Nuts redenaars Wg zorgen er voor dat onse h wrders wakker btgven onder hol gesprokene wij t ii geen geleerden en wisten ook niet dat f i n an t teel t re f f o n tolde i ffgeleerds lormen behoorde ïe weten wg l en zgn Q dankbaar roor dat onderwys Venier jrMan u weeidMiMevt verniflideB m te toonen dat de heer Brinkman iets onbillgks badgedaan Dat is oomiacb en wg vragen ieder weldenkend mensoh of bet niet ontriltgk is de vrijhi ui welke tie wet ieder burger geeft un banden i leggen iof het niet oubitlgk is nadat men eorst zelve hauft medegewerkt tot de oprichting eener afdeeling vanden Alg Ned Tvp Bond drie weken later zulks weer tegen te werken P EnfÏD het ou ons Io ver vooren alles in brecde trekken wper te ge en Alleen dit nog rWat is nu hol antwoord vau don Bond Man zat trachten ban Ünanoieel Ie trelfun Ja beste heer dat zal de Bond heeft de beer Brinkman het recht zgn werkliedou met hunger lo dreigen wg verleeiion ons zelve het recht lat datgene ta doen wst de heer Brinkman geldelgk nadeel kan berokkenen ingeval met haar schrale bloetemt en vele neteb en doornen niet kent hg weel zelf niet hoeveel bittere ontgoocheling kwelling en kwaadsprekorg hem bespaard blgft Zoo lang Maria Louize achter de muren van Hor brunn blgft in dezen stillen weldadigen vrede eenzaam en zonder dronkeiimakenden levenslust maar ook zonder opwicding van liefde en haat zoolang beklaag ik haar niet maar bengd haar veoleer Mnar als hel kooitje geopend wordt en het onervaren ouderloozo vogeltje er uit vliegt in Maarlsohe buien sneeuw en zonneschijn die jonge zielen als een wervelwind meesleapen dan zal ik Maria Louise uit dan grond mgns harten beklagen en dan eorst zat zij zulk medelijden noodtg hebben Olivier vouwde zijn handen en trok een vroom geztobt om zoodooudo den plechligon ernst waarmee de hofdame gesproken had in t gekke to goolon Daarop luclite hg vroolgk God zij geloofd en geprezen dal er itiet vele jonge dames riji die uw kluizenaorasnanak deelen anders moesten wg het alerke IhcIiI hut met vrgsters van spfcutaas voor hef nemen Apropos van koek gesproken Dat doet mi weer ann de koiRetafel van vanmiddag denkun I Onderwijl dat de lakeien bezig waren ipet de wagenvraohten zottigheden uit te pukken liep t me koud langs den rug bij de gedacllle dat di oude juffers nu tot aanalaaud PnaoHen aan dien koek zulten zabbelou Gezegende maaltgd 1 Hebt gg gezien hoe de ouile garde stierf nog overgaf i Hm hm toegdf waarde baron verbeterde ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regele k 50 Centen iedere reg meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaataroimte BoTendien worden alle AdTCrtenËSn gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dee Maandaga Teraobgnt bg geen afstand doet van zgn verbod En waar ge oog even aanhaalt de ngdige uitvallrt tegen den heer Brinkman daar kunnen wij u geruit verzekeren dat wg ons lang zoo ngdïg niet hebbon getoond als de heer Brinkman toen wg Zondag 9 April ten zijnrnt vertoefden waar hg den Bond over dan hekel haalde bedreigingen tegen personen deed en zijn persoueel betitelde met de liefdergke namen schoften kwigongeus prutsers krukken unz uitdrukkinxen dia alles behalve pleiten roor t karakter van fttsoenl jk man Neün wel ton duidel kste ia door den spreker in Ie vorgadonng bewezen dat de lieer Brinkman bet recht van veroonigen heeft gekrenkt en van een man die t Koninklijk gezag hoog böudt die liefde koestert voor t Huis van Oranje die zelfs de bestaande wetten huldigt zooali hg zelf verklaarde van zulk een man hadden w in t minst oen dergelijke inconiequontle tegenover een Koninktgk goedgekeurde verucniging niat verwacht Ziedaar waarde heer r B eenige ophelderingeo omtrent de door u verkeerd voarijealeide quaestia Hoefev f W BMciueie tiriMMMgeH iteoonnnTyk of wensabelgk achten ook daartoe zgu wg volgaarne bereid Dankend voor de opname Namens bet Hoofdbestuur v d A N T B G SNUDELAAR FoorziÜer V HOLS Secretaris Amsterdam 18 April 1698 Wg maken den hoeren van don Bond op bet volgende opmerkzaam Zij vragen antwoord te mogen geven op noujuisibedeo in ons stukje voorkomende en wij voldoen daaraan gaarne Op twee oujuistheden wordt gewezen Niet de heer Hols maar de heer Sngdelaar voerde het woord Daargelaten dat wg ia hoofdzaak van de Tvpografenbond schreven en bet er dus weinig toe duet wie het woorJ voerde ia hel toch zeker dat de hoer Hots wel degolgk in Zgn Kxcelentie von Wolter kuchend met vriendelgke giijus Zooals gg beveelt gestrenge heer De vjjandaIgke sohaar nu velde de tanzen en besiormde de verschniising van beschuit en deeg en dnar deze den aanval niet kon weerstaan handelde hetamazoncnoorps er pro iea mee als wglen Scipio mot Kartliago er bleef niets ook niet liet minste van over Nenndersoheidt had zijn doel bereikt Zgn Ex celtentie von Wolter wierp zijn hoofd dat hg luisterend voorovergebogen hield teruit en tussohen de lippen der hofdame glinsterden de witte gelijke tanden Do schaduwen werden dieper m dieper on de stemming des berons steeds opgewekter du plannen dtu bg voor een volgend beziek naar Hersabrunn ontwierp al doller en avontuurlgker Als vormlooze rcuzengestatten dansten de hoornen van den l aschknnt voorbij uit de weide stóf en vochtige dampen op en in een dorpje in de vurie Hikkerden de eurste lichtjes Een riviertje slingorde zich ondfr diep overhftugende struiken door het vlakkoland en word aan den rijweg door oen smallo brug ovorspanueo Knotwitgen reikten elkander roohts eu links van de wille hoeksteunon de dorre lakken toe als wonderlijke spook gestat ten dia zich mei ttadderunde haren ten dans wilden omvatten Vrootgk gelach en luid gezang klonk tan ds iid derc zgde van da brug Een iioht mandenwagentje