Goudsche Courant, dinsdag 25 april 1893

5 metOT Ung hierogtyphenslang da t met r lange boa had venlondan De gabeurtoaia wm t merkwaardiger wyl ook de boa reeda was gevoederd geworden ea haar pmvang over het grootste gedeelte der lengte 60 tot 1 centimeter be lroeg ongeveer het dubbele vaa de gewone dikte Man vreesde dat da hierogljrpheoslang een leer kostbaar ttemplaar aaa de gevolgen vaa haar vraatzucht zou beswijken doch deze vrees is ongegrond gebleken i spgsvertaring hoewtl langzamer dsn gewoonlijk ing aar normalm gang on het monster ho ft zelfs geen oogenblik aan maagoverlading geleden Van 18 op 19 dezer logeerden in een der aerate hotels ta s Hage twee beeren zich noemende Baedeker uit Stuttgart I Zij buiden van den eigenaar reeds gald gevraagd en gekregen voor reklame in da beki nda reisboekm van Karl Baedeker ta Leipzig doch werden ga dwongen het terug ta geven toen de man een waar Bohuwing tegen hen bad ontvangen Op IB dezer zyn zij hier in verscheidene andere hotels geweest I en in een daarvan is het bun gelukt f 50 te krggen zij zgn daarna vertrokken Den SOn dezer ontving de politie van deu uitgever der reisboeken de mede daeling dal deze mannen oplichters gu Zy zyn ook te Hottordam geweekt i De politie verzoekt opsporing en aanhouding met I bericht Qb UtaUiiiK d lult Wfl UtproreA m our M OM foorkomt in boofiluuk bseft behandeld Ui hoer SD riftir lererüe ear een dieDotercenkomitice bncbouwiag ren bet nebt net de toepeMing op bet Qoderhavifte gevil D tweede onjuiitheta ie dat de heer Briakmao niet rerbodeo beeft lid te voiden maar lid leblyTBo oo dit een onjuiitbeid i dan komt die op TokaDiDK Tin den ipreker van diem avond die tich bepaald aldtu zeker by vergiialiig beeft uitsedrakt doob ook hi tr ia de onjuistheid zoo groot niet bet eoD fluit bet ander niet uit Haddeu de beereo het du by deze optommini geUten ty zouden den aardigea toon behouden hebben Waar echter leien éa hoeren in od itukje ne yferdachtmaking ala ouden leageni zgn opgediMht 2ifl dat ie au een an die nijdige uïtTallen geheet ongegroiid woaU leder moei toestemmen die ob artikel berloeat Strjjdea is goed DAar men moet eerlijk blijvf o Waarlijk men kan werkman z o en zgn roobt met waardigheid verdedigen Mooie woorden worden niet gevraagd maar wat men zegt anoet in de eeraUt plaats waar z n en in de tweede plaats kgve men oi t maar apr jke Xog imm r zgn wg van gevoelen dat de woordfoerders vertuiioden aan te toonen dat de beerBrinkman ieu oobillgki ge n beeft tien berlezeons stnkje maar Het hierboven door de heeran geschrevene is in di vergadering niet gezegd wsre dat geschied er ware althans een poging gedaan De heeron hebben tn die vergadering echter heet wat anders gezeg t en waren toen of zgn nu oiijuiat Juist betren zg toen z ideu bracht ons in den waan dat d heer Brinkman bunneti bond eerst genogen was en dat hij daarna er tegen opkwam hetgeen daa niet in het voonlettl van die leden van den bond lou pleiten Nog merken wg de beeren op dal wq als buiten de kwMfIe atauitde geen oordeel hebben uitgesproken ttaar alleen de zaak bespraken uitsluitend volgens Ap gegevens die de beeren in hunne vergadering nrsirekt hebben Wakker houdeu is goed en scherp mjo kan geen kwaad maar ngdig agn en onjuist kan men niet verdedigen met de vrrkiariug Wg aijn maar werklieden Ken goed werkman aobtzgn stand door zulke taal gehoond Bed Mr M Mees gaat in het Apnl oommer van da EcoHomitt de verauderingen na die de minister van finantién heeft gebracht in bet ontwerp zijnar belasting op bfldi ijfB en andere inkomsten Evenmin sis in zgn vorig opstel raarin bij een résumé gaf van hrt erste ontwerp ligt het ditmaal in zgne bedoelintt een kritiek te geven Maar hierover zal ieder het z i eens zyn dat van den kaol der Tweede Kamer nog zel n oen zoo zaakryk en uitmuntend gesteld voorloopig verslag versebenen is en dat da minister van zijo kant getoond heeft dit te waardearen door zooveel het hem mogelijk was te Reraoet ta komen aan de gemaakte aanmerkingen Kn niet te onllceunan is het dat in hel we evoorslet groote verbetering gebracht is zoowel wat da volgarde der onderwerpen ala wat da redactie betreft Aan het einde van zgn opstel herhaalt mr Meos dai vorm en inhoud van het wetsvoorstel veel verbeterd zijn Releveerande dat de commissie van rapporteurs eea nieuw onderzoek in de afdeelingon niet sohynt te hebben noodig gekeurd spreekt hij da hoop uit dal dit een voorbode moge zgn van de spoedige aanI neming van het wetsvoorstel met eau flinke meer derheid Hot Weatland is thaaa een ware lusthof TusBoheo bet voorjaangroon golft bat reine wit der wijd uLtgcipruide bloaoten van pruime en püreboomeo wat een solioon effect maakt met het uitbottend rood d r appeibtoesems Du bodem is ovonlaki mot de heerlijke kleuren der in vollun bloei staande tulpen waartussohen bet jonge groen der vroege tevlteu verrukkelgk schoon uitkomt Kn tuiscben deze bloemen omboog en omlaag wiegelt en trilt in bet getemperd connRJioht de dof gele praobt der rgk bloeiende besMbboomeu Door den ongewoon weelderigen bloei bood in C jaren Mei zoo n schoon bloementaferoel als tb us I Van een hoog gelegen punt gezien bv vaK Töreozioht te Poeldgk maakt dit Uferuel een overweldigend indruk Wie eon bloemenland vol afwisseling wit bezoeken Bpoeda zich naar bet Westland In een brUf uit de hofstad in da Ank Ct lezen wg Wij leven in een tyd van overdry ving da is zeker Niemand is tevreden voordat by een nieuwigheid hoeft mtt evonden iets tiiemalsdagewesenes datdoor d nieuwigheid van bet verzinsel de groots menigte verbtiudt en sommige menscben inderdaad voor ew oogenblik medesteept en overtuigt Als blijkt dan ook spoedig tot welke onzinnige gevolgen het nieuwe verzinsel leidt de indruk is gemaakt en de vurzinner tevreden de meeste uitvindsels van onzen lijd zijn ook maar pour rire en kunnen de proef der toepassing dikwyls zelfs die van da nadere beschouwing niet doorstaan heftig geweest en bracht snel zijn batiisten ukdoek naar den mond om da losschietende tanden weer vast te drukken ICen smalle ploot lag tusscheu de wenkbrauwen der hofdame Ryd door James 1 beval zy op hare rustige ta ernstige manier en voegde er tot den opperstalmeesUr met Eacbte stem by Ib u werkelyk over dezen grap verbaasd ExoallamieP Bg mij is juist het omgekoerda het geval ik beo ten hoogste verwonderd hIs or en dag voorbij gaat zonder dat ar over een uilgelaten strenk van myaheV von Nennderaoheidt goloohen wordl jrZeer waar freule babaha zeer waar boe loa by anders da dolle jonker hoeten Fides baalde diep adem en klemde de tanden op elkaar trDat by zoo beet is niet alleen door eigen schuld Excallenlie maar als oen diamant ia blik gevat is verliest hy zgn waren glans en wordt van zgn waanleloote o ngeving door de wereld voor een kieselsteHn aangezien De oude hoveling liet zyn kin tan hoogste v bluft op zijn jaskroag vaMon Ah Ugelooftdat hel gezelschap vnn dien dien anderen zonderling vsn graaf Gosock sc aailelgk op hem werkt ordt mnêt y met een at immel bespannen rolde snat aan en ba leikttf da brug voor de hofequipage Do koetsier van bet eerBte voertuig hield da teugels in en week al wMhtand uit daar de doortocht te smal was voor twtti wagens Kenndersoheidt richtte zioh op en blikte vüt sympathie naar bet wai antja dat languam over het bouten bruggetje kwam asngastommeld en zulk vrooljjk gezelschap borg Uorpsmuzikanten t Fideelu kerels met scheefgezelte villen hoeden en kale jassen mat paokon en boraos clarinetleu n triMigels en meteen mrnroheuhalenden blafl unden hond op den bok die de eenige is opde kunstreizen door dn doipon dia geen aandoet krygt uit dejanevarfleaoh Met snellen blik heeft da dolle jonker den toaatand oversieu en begrepen Zijne gedaohtan m plannen jagon bliksemsnel door zgn hoofd en ordaa eren vlug on zuuder overleg uitgevoerd irHaida irl jongens waar gaat dat heon Da hoOmblaier neemt haastig de p p uit den inond vNoar Oboruwioi achter Hersabruni Haiti ik ga mee En v J 5r j dorde zoon van iDutarpe xgn scbimi stilhouden en da groolhurlogelgke kóeUier hoogst verbaasd zgn gezicht mat engalschen baard omgewund hteft stoot Olivier het portier opon an springt op dan groud ir Vdieu fraiila adieu Etoellsntiul ik moet mevrouw Körberitz aan serenade brengen Heb de goedheid momeu mga rijtuig naar Mersa brunu ta teu leo Uw diuaaarl en voor nog Bk Di awt nodiog van den Zweedaehea Kdiaon Gustaf de Laval aal wettiebt op het gebied der sUximkracht veel veranderen Tot on to was meu steeds van oordeel dat by vermeerdering van het stoomvermogen een evenredige vermeerderÏBg van de grootte der maobines en van het stoomverbruik per paardenkraobt onVermydelyk waa Het ia echter aan de De Lafal gelukt ene stoomtnrbine te vervaardigen die bg vermerrdering van vermogen minder stoom per P K verbruikt en ook laug niet evenredig grooter wordt in omvang Dit is verkregen doorditm op de buitengewoon dnone as de wrijving zeer verminderd i waardoor eena snelheid van 30 000 wentelingen per minuut kan i orden bereikt Üok gebiuikt de uitvinder vast beddingen terwyl toeh de beweging eeno uitent rmlige is De sioomtoevoer wordt automatisch door eau regulator geregeld cu de verzorging der machine is zoo eenvondig dat men er nauwelgks naar behoeft om te kgken Bovendien is de machina In eene nette kast bvslutan on volgens den ZweedBcbeu ar beidsinipeoteur alle gevaar dan ook vermeden l£ene turbine van 5 PK verbruikt met een druk van 6 atm i KG stoom overeenkomende bij vgf voudigfl rerdamping van deu ketel met 2 5 KG kolen per PK en per uur Keu tuibine van 18 PK met alm verbruikt tlcofati II KG stoom per PK en p r uur en een van 50 PK stecbU lO S KG of I IO KG kolen per PK en ptr unr Behalve de taga prgs een maohine van 5 PK kost circa 650 zijn bovendien uog verschillende andere voordeelea aan desa nieuwe finding verbonden Zy is ook toegepast op eleotrischu varlichting en by de hei reu Jonker en ii k oh fabrikanten vttu atoom en audorn werktuigen op het Biokersplein te Amsterdam zagen a y een turbin dynamo in werking die lie fabriek van electrisch ticht voorzag r Wy konden oi s er van overtuigen dat het licht volstrekt atil was flikkering was er hoegenaamd niet Dit ia verkregen door een zeer kraclitigen en g voe j ligcn regulator zoo zelfs dat men bg eene maohine van 6 pk met 60 lampen alle lampen op L na uit 1 da geleiding kan nemen zondür dat do lichtsterkte I vau de 60u ooemensffaard verandert Waarschgnlgk zullen ook aan deze nieuwigheideigenaardige kleine gebreken zyu die aan elke nieuwevinding gewoonlijk niet ontbraken boewol de talrgkegunstige getuigschriften dia wg zagen deHrvan nietsvermelden Yn allen geval kwam het om echter voordat een viuTing van too groote voordeeleu haar weg th buiten en met he minst aan boord van schepenwaar geringe plaaUhttsttiog en klein gewicht dubbelevoordeelen z n Ü6d Ëen merkwaardig stryd tauohen slangen heeft in den zuóbgischen tuin van Breslau plaats gehad Vier groate slangen waren in èéa kooi bijeen Ëen van haar oen teer groote biarofilyphonslang kreeg het by de voedering te kwaad mat een veel kleinere iUid Amerikoansche een boa eotutrictor doordien da i hieroglypbenslaug een konyntja bg den kop pakte tarwijt de boa deu buit by de oebterpooteu groep an treohtto liem aan de teganparty to ontrukken De eerste maal gaf de boa toe Tw a uren laier echter vond du oppasser de Me sUfgan andermaal aan j het veohtuo urn ees weede tot dusver gespaard i gebleven kougn Da oppasser dacht dat de saak ook nu wirer londer ernttige gevolgen zou afloopen doob dan volgenden monmi bleec dat de meer dan Woll r of Fidas o n woord in t midden Jcunoon brengen springt baron von Xenndorsehuidt i aeds op het wiel van het manden wi enija eu verdringt bet woedende katfar e van xyn rechtmatige plaats naast den koeUier Junguus Ga moet me er in Harsabrunn eens op los btozec Hoe meer mooie minnedeuntjes hoe i meer ik betaal Kn nu voort breng wat vuur i in jullta afgezeuld ros dat we d kippen al niet op stuk vinden als we komen l Kp jiibolend hallo is bet antwoord de trom 1 petten wxrden aan den mond irazat eu ean donderend onomsohrgfbaar gesobal weerklinkt da koetsier sloeg als bezeten op het schimmeltjo en ging voort bel terwyl da vonken uit de hoeven spatten terug naar Horsebrunn Do groothertogelyke hoflakeien zaten op do achterbank ruggelings naar bet rgtuig en staarde met ivydgeopende monden het mandonwagentje na als are teen visioen Zyiie EioeUeuüe WoUar evenwel sloeit hoogst ge ergurd di hsudeu in elkander an hier e als bezwerend it Fidos op Nu bid ik u om s hamels wil lute wat zegt u daarvan In nacht n only met I güuiui iiste mniikan tan volk er op uit t o serenade te llersabruun onder het venster van de ritmeesters vrouw I t Is niet to gulooven niét in te denkou Grace Dien wat zal onze goedo residentie over lulk een dollen streek weer den mond zijne Eitwllenti olfi zijiicr wojrdeu bigven itie moest ongelukkig in ide j fen steken want hy waa a Tol dia Doodazefr af leo van den dag reken ik de ialemieuwe uitvinding van den Hoagschen r fofwdaris dia de borgatelling voor rekanplichlige uabtaaaran wit afschaffen en daarvoor een zekere eodperatieve aansprakelykheid van alle eoUagaa ia belaeLfde vak invooreo dte voor den Staat voordeeügei dan bet tegenwoordig stelsel en voor de t elaogbebbenden nog veel voordeeliger zal sya Hg heeft Eyo ei van Columbus gevonden in de doodeenvoudige bepaling dat de Staat by een kas Ukort van de reIcenpliehtiKe dit niet op den tekorthebber verhaalt maar op da medeleden van deu ooöperatieren krinif dia ie ler maar een bagatel betalen Dit Is inderdaad simple oomme bonjour voor dan Staat maakt het weinig of geen verschil daar het tekort wordt gedekt en voor den delinquent is bet al bysondor voordeelig daar by niet aangesproken wordt en van zijn borgtocht bat bedrag van zgn tekort verliest maar tol dakking Tai zgn eigen tekort ook maar een bagatel te beUUn beeft evenals zij rolL gss die getn tekort in de kas hebben Ziel men Jan niet tn hoe onbilyk hofdwaas boa onseilelgk zulk eene ondurlin e verzekering tegen da gevolRen van oneerigkheid zou zgn Misschien beu ilc wat ouderweUcb zoo ik een tekort in da kas van een ambteroar diefstal noem maar dan denk ik er toch over zooals anderen dia in n e mouvement zyn bgvuorbeeld van Noubuys dia Halma dea rjjksontvaoger wien zoo iets overkomt als eerloos voorstelt maar in myn oog is zulk e n vereenigiog zoo ongeveer dicfiilal eii commandite Verzekeringen zijn uitstekend onderlinge verzekeringen voorireffelyk maar dun moeten ze oitRevallen betreffen die ieder manscb buiten eigen toedoen boven t hoofd hfingen en lot afwering waarvan hij zelf weinig of niets ksn doen Brandvertekoring lozeusverzf kering togen ouderdom roilitairen lionet eu zoo voorts vinil ik opperbost maar een verzekering t f n de nadealige gevolgen vitn het sleten niet bustoleii wordon is sóó logon de zoden dut de minister van Justitie uaar mijne meening geen groot ougalyk zou hebben indien hij op de statuten dar vareeniging die de vind in j rijke referendaris misschien zou willen opriobtan weigerde de goedkeuring der ReKeering vereisohte van rechtsparsoonlykheid te verlceneo Mon herft do working van de verzekering maar te overdenken zooals ik hnar hierbovpn nrdersohreef de man wiens kas etn tekort oanwyst belattlt maar een bagatel ovenvc el als alle anderea dia geen tekort in da kas htbben terwyl hy nu het gebeele tekort aanvullen moet en men cal tol da overtuiging komen dat zulk een regeling op een wondarlyk begrip van moraliteit steunt t Is de oneerigkheid gemakkelijk gemaakt men zou tol zulk eon stelsel eerst kunnen overgaan wonnetr kas tekorten normale omstandigheden waren bij elk rakenplichtig ambtenaar Voor zoover ik weet zgn wy in Nederland nog zoo ver niet ar worden nogal eenige eerlgke comptabele ambtenaren ge ondan t Is alsof onze Uaagsche referendaris dat ras uitdelgen wit nltfaans zij zoudan liet kind van de rekening worden en moeten bluedrn voor da onaorlykbeid van anderen De treurige geschiedenis van Jean Valjean komt onwillekeurig in da herinnering by het lezen van wat er gebeurd is met de senator Roach uit NoordDakota Voor 20 jaar heeft Koaoh een bank te Washington voor 86 000 dollar bestolen Hy ontvluchtte naar bet Westen Hier heeft hij 20 jaar een onbesproken ea voorlweldia leven geleid fu Dakota waar men van zyn vcrieden niet wist nam hy in handelszaken en politiek een eersten rang in Het geatolan grtd had hy reeds spoedig teruggegeven Geüerd en invloedryk keerde hy als senator naar Washington terag Daar kwam een dagblad de oude geschiedenis üphslen Ontkennen deod Roach niet maar hü bertep zich op zgno waardigheid vart senator tegenover d aanklacht die in geheime zitting fan den Senaat werd behandeld De expeditie naar KaUnga ran Ueloommuue is een bulangrijk onderdeel geweest vau een zoor belangrijke viervoudige azpoditia waardoor een der grootste nog bestaande witte plakken op da kaart van Afrika wordt aangevuld Katanga is het zuidelykste deel van den onafhanhs PBOB Congo taat tan zuidwesten van ih groote meren in de onmiddellyke nabijheid van het Engelsch en het Portugoesoh gebied België had er belang bg dat die rijk geachte streek alleen door zijn agenten geëxploiteerd en door Belgen onderzocht zou worden Hel was dus met een drieledig doel ter rille van handel staatkunde en wetaosebap dat vier eipeditien ondernomen werden Het eerat 29 Dec 1690 vertrok luit Le Uariuel Hij ging uit van Lausambo een door hem gevestigde post aan de Saohonroti aan bat westaind nn het groote onbekende gobted trok dat gebied door en kwam na verloop van vier maanden la Bun leia bet verbtgf van het godoehu sUmboofd Mstri welken potentaat hg dwong den Cooico staal als beMhormer U erkennen Op zgn terugtocht ontilekta by de bronnen en den loop van den twveo Lomami een dar groolate byriviaren van den Congo DelesmnuBe vertrok den ISen Mei 1S 1 uit K Congo Lotota aan het noordeinde van bet onbekende gebied Hy onderzocht de landstreek tuascheo den Ijomami en den Sanhuuron en trok toen naar het zuiden ook naar Bunkeia Onderweg moest hg herhoatdelyk bloedig veohtan mat da inboorlingen Van Bunkeia wilde hg verder naar het zuiden gaan maar de streek waardoor hg moeet trekken was longvvolga vsn de aanhoudende oorlogen zoo woest an verlaten dat de expeditie ar groot gebrek laoit en ranoodzukt was naar Bunkaïa terutt to keeren Dnarna b gonneo Uelsommuoe s groote ontdekkin gan Hy maakte uit dat do oorsprong van den Congo niet is de Lounlabe da gvoote wesCalyke stroom niet do Loukonifo da oosteljjko stroom die bet meer Tanganyika mot den Congo verbindt maar wel de Louapoula die uit het meer Moero vloeit Voorts ontdekte Daioommune een nieuw meer oa de I ouaIsbe en ook constateerde hy dal het meer Lsndji op allo kaarten luingegevon nist besuat Daarenliovon stelde hg ticb te Rumbi aan het mepr Tanganyika in belrekking met kapt Jouberi vau de an ti sUverng expeditie hg hielp luit Dhanis in diens btslrydon van de Arabieren en volbracht nog tal van feilen meer tot bevestiging van betgessg van deu Congo ataat ïn dia streken Da twee andera expeditiën waren die van Bia die Il Nov 1B9I uil Lousambo vertrok en het zuiden van Kalantta onderzocht en van Staira dia van Duitsch OoatAfrika Katangn binnen kwam en evenals zgna vQorganKors nanr Bunkeia trok waar hij een eind maakte aan de heerschappij van Msiri die door zgn metKezel Bodson word Kodood Bia en Stairs zyn gelgk mon weet gestorven vuor bun werk volbracht was Le Mannel is nog iu Afrika eu oan Deloorarauna wordt thans welverdiende hulde gebracht Buitüfliaoüscb Uverzicbl De middeling van den heerJMundella ministar van banda bij do werkstaking te Huil heeft tot niaU gatoid daar do workstakers de voorstellen van den reedersbou l hebben verworpen De reeder Wilson beeft den miuistor luen to ketinen gegeven dat bet niet zou baten nog meer conferenties over deze saak te houden omdat da reoders niet van pinn zgn meer too la geven dan zg reeds geilaan hebben Over het algemeen zgn de roederairouweus weiuig gediend van de tusschonkomst des ministers daar hg ta veel ondor de pink dar werkstakors zit Over de vraag hoo het nu verder zal gaan loopou de maeningen uiteen Terwjl sommige bladon voor spellen dal da werkstaking Maandag geëindigd zal zijn omdat da werkslakerskoa uitgeput is schrüftde correspondent der Daily Nm dat ala er niets oovoorziena gebeurt v 5or aanstaanden Dinadag de stryd tusschen de readers en de werklieden dau eerat in volle heftigheid zal beginnen Hy noemt Dinsdag niet omdat er naar zijn i meaning nog da flauwste kans bestaat op eena vreedzame oplossing van het geschil door de aouferontia welke op dien da is bepaald maar eonroiidig omdat de werkstakers denkelgk tot den stilzwygend afgesproken tgd zuUon wachten alvorens zy voorgo bekend maken welka stappen zij zulten doen Beide partyen zegt de oorrea ponden t verwachten niats van eene minnelgke schikking en bereiden zich voor op oen hardnekkigen strijd Zaterdag namiddag werd in de Albert Hall le Londen onder vooniittersohap van den hertog van Abaroorn eana groote betooging gehouden om ta protestaeren tegen liome Rule Zeshonderd gedelegfei rdan waren daarvoor spmaal gazondon uit l lslHr en een gelgk gefal uit de overige dealen van Ierland Op di meeting die door omstreeks 12 000 personen werd bijgewoond ottdar wie verscheiden leden van het lloogeren Lagerhuis baerschto groote geestdrift Do Britsche vlag word met een uitbundig gejuich begroet waarna verschillende vaderlandsclie liederen worden aangeheven Met geestdrift werden voorstellen tot afkeuring van Home Kula aangenomen Het feest dor 25 jarigo echt verbin ten is van den koning 00 de koningin vau Italië werd Zatordag morgen met 101 kauonsohoten aangekonrligd Üo koning en de koningin e prinsen en de prinsessen woonden da mis bij in de kapel van bet paleis De minister van buitenlandsoho zakao Brin dia Vrijdag reeds een bezoek bracht aan den Dnitsohen miuistar van builanlaudscbe zakon baron von Harschal had opnieuw oena conferentie met hem op het minlslario In gahnal Italië werden salvo s gelost Ier earn van het faest ï 6 geroeaoiebwturen gaven manifustou I uit w zonden por talograaf golukwensehen aaar h f I Quirinaal Ta Rome bewo zich den geheelen dag eana groote menigia ia den omtrek van het Quirinaal Bg de ontvangst der commiaaifin uit da Kamer teids da koning Myn hart jubelt nu ik my omringd zie door zooveel liefde en toewyding M bondgenoot en vriend keizer Wilhelm en de prinsen dia mij ign komen gelukwcnschen geven daarmede aan Italië het bewya hunner sympathie en aobting De koning schonk aan eenige veroordeelden amnestie Des middags was er tan bova gala dinar van 250 oouverts Koning Umberto bracht in het Fransoh een toost uit op den Duitscben keiseren de keizerin op de overige gasten en op de vorsten die hem gelukwenschun gezonden badden Keizer Wilhelm bedankte in het Duitsch voor de hartelgke untrauf t au smai kta den zegen des hemels af over da konipklyke familie tot heil van lulië en van Europa Des avonds werd er overal in de itad geillumineerd De miliiairu commissie van den Duitschen Rijkadag komt heden bijeen om het rappoit ta hooran Men wil dat de tweede lezinii der militaire wet niet voor i Mei zal aanvangen Dat is echter nog even onzeker als de onderhandelingen van de Rehearing met het Centrum over een Irnnsactie Men zegt dat de roohtervleugoj van bet Centnim wel wil maar niet durft aannczien di radicalen en do Zuïd Duitsobora er zoo sterk tegen zgn dat hot party verband uiteenspat wanneer de zaak wordt doorgezet De politieke onzekerheid wordt met olken dag pijnljjkoe schrijven de Duitsoho bladen Do Rijl sdag heeft eindalgk de tweede lezing der woekeiwet ten einde kunnen brengen Toen een stemming noodig was verklaarden zich ISl leden voor en 83 tegun zoodat er 15 letieti boven het veraischta minimum aanwezig blckeu to zyn Dat is zeker nog g en talrijke opkomst en de organen dar nationaal liberale party laten niet aa telkens te doen uitkomen hor oneindig beter de Rijksdag bezocht placht te zijn in de jaren toeu de nationaal liberalen met da conservatieven da meerderheid vormden deu tgd van het zoogenaamde kartel dan thans nu die meerderheid uit clerioalen on radicalen besUiit Koning Alexande van Servië heeft volgens da Knt Ztff aan zijn oudors schriftelijk modegodeatd dat door zijne meerdaTJarigverklariug hot besluit waarbg do gewezen koningin verbannen werd ia opgeheven Het zou niet ta vewonderen zyn indien de koning zijne thans varzoonda ouden ns r Bervió terugriep zonder dat hy hun daarom oenigen invloed behoefde te gaven op de regeering INGEZONDEN Ilooffffmckte Redacteur Vergun ray een ploatvje naar aanleiding van uw schrijven in uw blad van jl Vrgdag betreffende ds wryving tusschen deu heer A Brinkman eo dto Algomoenen Noderlandwhon Typojjrafonbond Eigenaardig is het dat u zegt dut niet alleen in deu avond maar ook in den naolit da door n bedoelde büjeiton zijn verspreid j waartoe moet die veronderatollin vnn rondbronjten in den nacht dienen Ik weet dat het in den avond fóÓT balfolf is gedaan om de eenvoudige reden dal de verspreiders werklieden zyn en dus op don dag geen tijd hebbei Maar t is ook s middagi zij t d ii ook weinig gedaan t is gee i oproeping of aansporing tut misdaden dus zouden da vurspreiders het aven goed op den dag hebben gedaan het is eene eerlgke niet lichuinnige dand dio naar ik meen aanspraak mag maken op du aandacht van ieder woidenkendo Hoe over de handeling van den Typ Bond hetoordeel van iwdar fatsoenlyk manscb wezen moat kan volgens n aan geen bedenking onderliavi IÉ echter zou ik gaarne van n willen wetenll rudncht over de handeliugon van don beer Brinkmandia voor aeno te stichten afdeeling van den Algem Ned T p Bond gratis oproepingsbrieQes leverde eneenige woken na do oprichting hol lidmaatschap ervan aan zijn personeel verbiedt op atrnffa van ontslag uil zgn dienst Men zou als verzachting kunnen aanvoeren dat de heer Brinkman omtrent daa bond verkeerd was ingelicht dat hij op dst oogen blik slecht gehtfileurd was unz het zou aan tenemen zijn als het Hoofdbestuur van den bond denbeur Brinkman niet eenige malan prr brief en eenspersoonlyk hnd verzocht zgn besluit te willen introkken ff Uw schrijven heeft bljjabnar minder ton doel een lans ta breken voor da beitr Brinkman dan wel voor het gevaar dat er in hot strcvrn van den Typ Bond is gtdogen voor nwa courant en ik moet toegeven de bond zou door bereiking van zijn dool dubbel Ireffea r