Goudsche Courant, dinsdag 25 april 1893

1803 De Cholera Commissie brengt in herinnering dat het gebruik van RUW IJS als zoodanig ook in gesmolten toestand zoogenaamd IJswater GEVAARLUK IS TE ACHTEN voor de Gezondheid daar het naar a le waai schijnlijkheid opgeschept is in tijden dat het water met Cholera kiemen verontreinigd was Bevriezing bewaart deze terwijl koking hen onschadelijk maakt Woensdag 26 April N OOSO 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Os inzending van advertentifin kan geaohleden tot Mn Uur dei namiddag van dan dag der uitgave De Miniater van Waterstaat Handel en Nijverheid maakt bekend dat te Waddingsveen met ingang van 1 Juni een Postkantoor zal worden gevestigd Aan het beheer van dat kantoor hetwelk in do Ssla klasse wordt gerangschikt is eon jaarwedde verbonden van ƒ 800 benevens genot van vrye woning Sotlioitstien naar de cetnelde betrekking zullenuiterlijk t Mui moeten zgn ingediend Voor den Hoogen Raad w rd gisteren de vraag behandeld of aau een proops verbaal van een spoorw egboambte bewyskraoht moet wordrn toegekend Het Hof te L cuwarden dat die rraag vroeger Iw▼estigeud ▼ had beantwoord had thana m tegenovergestelden zin beslist Hiertegen voorzag zieh de prooureur geüeraal by den Hoogen Raad ia het G E X TT H ilfaar het Hoagiuituk II V ial Kenndersoheidt la een goed inenseh een hart van goud gaf freule von Spoyern met bitteren lach ten antwoord jffflaar gi pf Goseck kneedt dit goud tiissobou zyii haodtsn m versmilt bet kunstig met alterlei gemeon metaal wat door het publiek met zijn slechte smaak als oorspronkelijkheid en dwaaehoid wordt oegejuicht ln k een recht op den man af aitgesproken bo schouwifig had zyn Kxcellentte von Wolter oog nooit ontmoet on daar hy zicb zgn leven lang tot grondbeginsel gesteld bad noott een vaste meenin te hebben laat staan ze uit tr spreken beperkte hy zich na tot het uitkucben van een niet i bepalen men gelmoeli van toestemming en twyfel en lot een zeer beleefd glimlachend gekreua van achter zijn voor den mond gehouden zakdoek Aha waarlyk zeer Hrdig xeer aardig De wind floot scborp over l t veld en sneed hot onderhoodaf Fidwé echter ttendde het Iioofd ter zyde met de uitdrukking vatt lenend die zich plotseling herinnert dat men g on Maar a tegl z f dat de baod dia a aao b itgvTflre btDdi niet en xoodaniRa ia dat ala cy getroffen modea irordeo ook u mh dwl dera ageu KOU moeten ootBaaKeo dit jb volkomen juist maar h t ligt toofa aaa u 4 te willen ootvaagea j das neen Ua baad dia u aan uwh uitgaven bindt is ÏBOiera met van zoodaaigoa aerd On weder iu genade te worden aangenomee oudt gg u nog moeten laten aanwyzeo wie gij ia hao plaata ala uilgerert zoudt ni ieteii nemen dat dr ft a een beetje ter went ik rerooderslet dat bet de Algem Kad Typ Bond al weinig tal kunnen acbel n wien ge kie t wuneer het i edits zulke uitgerara iqn die hun vbeidera hun grondwettig reéht laten behouden of bun geen bonicerloou gavun llat kan voor u toch geen dwang tyn ge soudt iiumera als t ware inatinetmalig too iemand nemen r Het onmtsbaro toorerwoord bet nekt wal een klein boftja naar de becri kljteueu der toekomstige maatMhappü t is diw sooialisme kon ook by u niet aobterblfjveii t Ia ala eon pyl togen de werklieden i Ho alt d doeltreffend maar gelukkig zyn we WO ver gevorderd dat bel iet altijd treft en ik kan u aanraden de statuten art Ij der buod epns te raadplegen ook dai ia wel voor u vt rkrijgbaar wowd all bet door u met instemming overgeuomeo verslag uit de Nieuwe Qoudwhf Courant van 16 April over de door het Hoofdbestuur gehouden openbare verged eriiig Sohryvor deiea was er persoonlijk tegenwoordig en kan u vertekuren dit bet veralag iu de N O Ot ia opgemaakt Muder eenige aanteekeniug op de vergadering xelve i t moet voorwaar e n kranige versliqtgover syn die tonder aatituekening te hebben gehouden allea tó6 precies in t hootd kan boudon dat hy er op durft blijven strijden of een enkel woordje nl of niet duur dan spreker ia gezegd xooals by nu doel m zijn antwoord op Het ingevolge K a schryven door het lloofdbeeiuup ingezonden atak dat u zeker ook wel m uw blad lult willen overaemeD Met Tnendelgken dank voor de plnaUing Hooffaohtend F K Oaarne votéum m t vertoek tot pUatstuff van du ingezonden atuk en van hel artikel uitdeN O Ct iw Bmnfuland mj voor ont vinden geen aanletdmff op de laak terug te komen Rrdactik ADVERTENTIËN V Grtroawd VALETTE T G G A M M GASTEtt Da Beer en Merrouw VALETTE GiSTiK lietaigeii bannen dank voor de vele bewyzen Tin belangstelling bg bun hnweiyk ondervonden Oouda 24 April 1898 Voorapoedig bevallen van een Dochter A Dï UUITEB DB VbIU Ooudo 23 April 1893 Voonpoedig bevallen Aan een Zooni C H vm STKAATEN Fauj 28 April PEAKSCHE STOOMYEEVEEU Chemische o Zwitsersehe Wtsscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen D Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoooien en verven van alle Heerenen Danieskteediugstukken ook alle loorten Meubelen Ledikautgordynenj Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwaaten Garoituren Neteldoek TuUea Kanten Veeren eni Alle goederen kannen in elkander blijven en worden onachadeiyk voor de geiondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN 08 Az KleiWeK No 73 Depot der Stoomijierbroiiwerij De Drie HoefUzers F SMITS VAH WAÈSBERGHE Hofleverancier van wglen Z M dis KONING Breda Zeven miUen Bekroond SPECIALITEIT VAN Vao VOLLENHüVEN S STOUT Ae U maal Bekroond Dese drank ia in deze tgden stellig de meeat gexonde Versterkend Verwarmend Men beatelle 12 2 fl Eitra Stoat 1 50 en ontvangt dan gratis de ivan VoUelihoven s Stout Marsch H UuUnslee Kleiweg m 4 Een ware Schat Toor de ongelokkij e Alachtoffers der Zelf boTÏekking Onaoie en gebeime uitspattiagen ia het beroemde werk Z Dr Itetau s ELFBEWABI G HoUandsche uitgave met 27 aib Prga 2 garden lader die aan de verschnkkelQke gevolgen van deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jaarlüln duizend van een Eekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzeg jis en in eiken boekhandel in Holland Hart Cacao t Haogsle efwit t heogate thaabreaiia gelialte OliWBl ACi Voordee ligl Hart Oa ao is ftjnate Poeder€acao in hart Spoedige oplosbaarheid f oe geur deUcienae Bmaak steeda gelijkiBatightid dee dranka la blikkaa bueaen è 2S Caoae bart 45 oent 1 Cae liirt = t it 1 k ficu VerkrÜgbaar by H H OoniUears Baaketbakkera eni GngrfMExpeditle Julius Mattenklodt Amiitenlam Salventraat lUb ADVERTENTIEN n alle Binnen en Buitenlandttche Couranten worden dadelijk opgezonden door bat Advertentie Boreau van A BttlNKMAN en ZOON te Gouda 34 2 Staats loterij 4e KUue Trekking tan Msand 18 April 1893 No 6868 ÏOOO No 4340 1000 No lSO i on 068 ƒ 400 No 1864 9657 9904 1683Ï on 18083 100 Prijzeii vao 65 07 2853 6108 7828 10862 13204 16673 18077 100 2896 6168 7842 10837 13291 16649 18096 189 2737 6249 7870 10919 13310 15657 18078 209 2746 5390 787 10993 I832r 16693 161 18 317 2802 6392 7893 10993 18350 16718 18213 337 2843 5397 7918 HOOI 13364 15740 18238 467 28 0 6898 7911 11012 13369 16807 18296 495 2860 6405 7933 11096 13380 15877 18300 683 2879 5412 7939 Uli3 I33i5 16909 183U 619 2837 6421 7983 11281 13466 16921 18402 646 3002 6487 8040 11262 13491 15949 U411 705 8082 6506 8097 11280 18525 16081 18411 713 9160 5516 6138 11318 13532 16059 18420 731 3205 5664 8270 11379 18697 16079 18617 737 3327 6698 8342 11396 13627 18098 18661 770 3391 6607 8382 1U61 13697 16163 18666 994 S 95 6676 8410 1147 8 13728 16172 18667 nu 3409 5631 8456 11493 13743 16298 18862 1140 3562 6683 8471 11636 13747 16801 18691 1214 3684 6907 8486 11657 13807 16308 16765 1249 3690 M41 8651 11676 13911 1632i 18770 1233 3632 pm 8636 11689 13912 16348 18886 1309 3808 040 8722 11593 18917 16399 18986 1406 33i6 064 8743 11506 13947 16410 19086 1451 3835 6268 8767 11613 13979 16443 19091 1468 3b83 6272 8768 11632 14010 1 488 19131 1612 3907 6285 3808 11652 140 3 16494 19166 1618 3958 6370 3322 11663 14078 1669U 19238 1668 3986 6377 3372 11692 14098 16696 19328 1612 4015 6413 8869 11707 14160 16601 19387 1622 4148 6451 3946 11789 14223 16642 19869 1653 4186 6466 8967 11790 14S25 16633 19441 1696 4231 6469 8970 11821 14288 16744 19478 1703 4251 6488 9819 11866 14360 16761 19506 1798 4264 6610 9101 11864 14404 16768 19616 1850 4368 6589 9288 11886 14469 16784 19529 2014 4416 6618 9263 ll889 14568 16841 19579 2020 4446 6638 9287 12114 14576 16863 19613 2033 4606 6678 9309 T2134 14652 16894 19644 2118 4621 6924 9486 12216 14700 16986 19680 2123 4667 6979 9665 12337 148S0 16956 19748 2188 4634 7057 9661 12289 14895 16968 19762 2173 4660 7092 9694 12330 14902 16869 19807 218l 4666 7099 9768 12846 14924 16992 19967 2210 4669 7119 9782 12867 14940 17016 19991 2222 4665 7186 9816 12479 14977 17040 20037 2226 4701 7198 9886 12605 1 028 17191 20089 2254 4717 7240 9964 126 16 16049 172UI 20099 2266 4767 7266 10065 12664 16089 17310 20131 2279 4769 7867 10003 12666 16127 17325 20254 2291 4841 7429 10172 12716 15146 17628 20402 2293 4843 746410304 12778 15160 17667 20439 2312 4847 7546 10336 12836 15325 17662 20481 2821 4907 7643 10464 12849 15 342 17681 20UI 1327 4910 7668 10468 13012 16351 17690 20639 2339 4923 7637 10544 3039 1 372 17810 S061S 2435 4969 7662 10671 8059 153 7 17830 20691 2463 4964 767810680 13081 16474 1738 0804 2483 4966 7693 10650 13087 16MI 17887 2088J 2513 6070 769410661 13107 lA 17972 2083 2667 6073 7699 10808 13196 15155 18071 21 96 2591 6096 7759 Uen wende xich voor STOFJASSEN Markt A 68 Good bjj W f JMVÊjVS Gouda Soeljjorsdruk n A BaiSKllill ZooN i uitgave dezer Courant eeacbieut dagel ka wt oitaondering van Zon en Feeatdagen Da prga per dne maanden ia 1 35 franco par poat 1 70 Alzonderljjke Nommera VIJK CENTEN BINNENLAND ÖOUDA 35 April 1893 De beer E G Jqchman pboiograaf alfaier beeft düEer da en een prachtverk oltooïd waarop wg ftaaroA de aandacht oazer stad aooten ventiiceQ Door genoemden heer werdeo nl de bi roemde gesobiiderde ftlazen onzer St Janskerk gephotografuerd eo hy det d dit op uene wijze die hem ten volle op een woord van lof aanspraslc doen maken D i bewerking is boojtst verdnms elijk en daar de photofprafien in een keurig étui verkrijgbaar zijn kanoea Efj dienen tot een eigenaardig cadeau Ie souvenir an onze sUd die door hare wereld beroemd o kerkglazen iteeds oo vele vreemdelingen tot zich trekt De Ie luit T A T Sommftr die van nyne detacheering in Ooat Indié ia teruggekeerd is weder ingedeeld bg het 4e reg inf en geplaatst bg bet 6e bat te Gouda belang der wat in cassatie alb oonoludeerde heden bij monde van adv geti Fat n tot vernietiging van de laauibodoutdo aitspraalc van het Hof te Leeuwarden zonder dat de duw partyen verkregen rechten daardoor rullen wordtn benadeeld Uitspraak 8 Mei De nekte waaraan de heer ur R J Graaf Sobim melpenoick van Nyutihuis wdert de vorige week lydcode was heeft zulk een Kaal g verloop gehad dat de vroegere etaatsmau a de gevolgen daarvan beden is buzwekM Zijn overladen t l in vele kringen met leedwezen worden vorotftnea Graaf Scbimmelpenmok toch werd om zyu peraoonlyke hoedsnighedeb door velen in verachillende kriRgen hooggeacht en zijne minzaamheid en bureidwiUigheid ott in de booge betrekkingen die hy bekleedde anderen van dienst te wtzen waren algemeen bekend Behalve als staatsman beeft graaf ëchimmelpennick in de hofwereld een hooge pluu bekleed Onder wyion Koning Willem III was b eender lavloedrykste mannen aan het hof eu bet terBrouwon dat zyn vorst bwa aohouk w nl toor d t swootdige Vontia tea volle bestendigd daar by na vroeger versohillende hüfcharges te hebbun bekleed thans nog was Opperkamerbeer en waarnemend Grootmeester au het huis der KoninginRügeutes De heor Sprengor van Kyk neemt in zijn weekblad Nederland het formulier van nangiflo voor de vermogeuslieluslt g eens onderhanden l ïn by zegt 9t uiet veel goeds van Dit stuk dat 2ou hopeloos lang op zich liet wnohton ziet er volgens den beer Sprenger ran Eyk uit alsof het ïn en ommezieutje in clksfLr gegoocheld is De voornaamste leemten waarop bij de aandacht vestigt komen in hoofdzaak hierop neer Naar het furmuliur luil den betaatingschuldii e iu FEVILLETOW pïiarlen voor de zwynen moet werpen Hersabrunn lag stil en vredig in de schaduw zijner lindeu en kastanjeboomen De reeks vensters der eerste verdieping was donker maar de ertzaat waar zelfs da oude dames na tafel nog een uurtje samenbleven blikte vriendelijk uitnoodigend groetend in den donkeren nacht Op het grasperk iA den hof voor bet slot sloopJ oeu witte kat eo op bet kiezelpad schuifelde een albependen trod twee drie keer klonk oen getik toen scfioten er eenge vonken het was de oude tuinman Conrad die op weg naar hnis zyn pypje aarstak Daarna klapte oen deur en uit het bcoedenhnie klonk een hooge faussetetem die uiterst klagend het lied aanhief van O donin boora o donnebooin niet altyd precies de wijs houdend Daartusschen door kletterden een paar borden jankte een bondJL dat blijkbaar slecht bobandtild werd klonk gestommel on niozen on ton slotie toch altyd o dennoboom o deuneboom hoe groen zijn uwe bladers Goheim innig voorzichtig rondsluilend als dieven d nachts doken in de schemering van den slothof eenige zwarte geslatton op zy fluisterden en maakten gebaren en drukten x cb in de sehaduw van hot huis om zachlj s langs n mnur tok op bet grasperk voor het middenfrontdoor te drmgan Tui n vormden zy n kring blanke muzi ktiiltrumt nten glinsterdou en baron NtinndtTechejdt trad lachend tuMijbnn zyn kunstenaars on fluistdle Btgin erst met efn hartroerende ver ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regela ii 50 Centen iedere ragal meer 10 Centen GKOOTB LETTERS worden berekend naar plaatamimte Bovendien warden alle AdvertentiSn gratia opgenomen in het ADVEJtTENTIEBLAO t welk dea Maaodaga verachgnt t eind vaa Mei of het begin van Juni gevraagd worden of by gehuwd of ongehuwd is Vaar dat is beelemaal lo quaestie niet De vru waar het op aankomt is of do persoon m quaestie b j het begin van bet belastingjaar al dan niet gehuwd was Zy die beweren niet hier te lande te w meu en zy wier vermogen heneden 13Ü0O blgft wordao in htit formulier als niet belastiugpliohtigen uver a kam geschoren Toch bestaat er dit groot versohil tuBsehun deztt btide oalegoricn dat de eersten loeh verplicht zyn de bestanddeelen van hun vermogon op te geven om zich voor groote sobade t vr waren op éc t eodo categorie rust die veiflichting niet Maar in het formulier is met dat vorsobil in bet geheel niet gerekend Ën dan do rubriek 1 1 ffaarde der ovorine bestanddeelen raOs et aa te geven vermogrn daaronder begrepen nog te ontvangen zaken waarvoor reeds eau schuld i aangegaan Kennelijk beoft men zegt de boer Spr vao E het den menseh dutdelyk willen maken dat hctgaea Dc geleverd moet w dea ook tot bel vfirmogea behoort en aangegeven tnoet worden als de daartegenover staande yordering in bet passief komt Doch als ifleu tevens de lieden op oen dwaaUpoor bad willen brengen en had willen doen gelot ven dat zy hetgeen nog ontvangen moet wordan niet beboeveii aan te geven als bet reeds nit r ifbn middelen betaald is bad meu het formulier niet anders behoeven in te richlcii Hot luelykste vap het geheale geval is echter wel dit de wijze van berekeniug ditt aan bet slot van h it formulier is voorgeschreven is onwettig Kn de onwettigheid loopt uit op uadeiH voor da belastiRgplicbtigon I Op dit punt tal de schrijver nader terugkomen Ook beweert de boar Sprenger van Kyk dat bet boekje van S cent dezer dagen door het Doparle zuchtinit zoo als nGïj gy woont in myn harte of ffUfld ik een roodzydon bandje ik bond buï om Crisjo s bandje 1 lezoo en nu erop los geblazen Ik z d tot vursterkiflg mee op de pauk slaan I Geef atht flGy gy woont en een troropelgeschal om mee te beginnen een twee drie Hoeml Tsjinderadada Boem Ken schelle kreet van schrik in de keuken In bet benedmibuis de denneboom verstomt gorammel en gegil en boven in de eetzaal vindt de angst Weerklank fijne damesgilletjes luid gelach stoelen worden omgeworpen en hoofd tegen hooid verdringen zich de doiikere schaduwen aan de vensters Welk oen veranderd beeld van Hersabrunn JJniiwM klinkt in vrooly ken polkamaat het lied der smflfihténde liefde en met regelmatige tussc ieoraimte van twee minuten schalt een oud ruitersignaal tussohen dé roerende tonen door bet oeflig kunstaandeel van den trompetter dat toch bij ieder lied van pas is en dat in ieder stuk zy het f We s immev trouw on braaf myn kind talera a ot Op oen koel plekje daar draalt een molenrad taterata Myn liefje p gestorven dat ik daar vroeger bad tntersU I altijd ooii oven groot effect bereikt Tusschen dtt alles door woedt do p3uk i n maakt cun lawaai als moest het damesgestichl te Ilfnabrunn m hnmbardement van Straatsburg zoo getrouw mogulyk voor dftt geest WQ den getnoverd Eun Bcroosdit s avonds nogen uur etin sorenaxle Zulk reu geval kunnen