Goudsche Courant, woensdag 26 april 1893

Meermalen leest men in de couranten advertentien van uitverkoDpen tegen ongeloofei k Wge prijzen en maar at te dikwijls bevinden de menachen die zioh ohappij een afzonderlijk lichaam uitmiakt Tezamen j door zulke irpraohtige aanbiedingen laten verlokken worden zij het leger genoemd Ten allen tijde moeten i zich leelgk bij den neus genomen Zoo kwamen tQ hunne superieuren de eerbewijzen onlangb in het Nieuwê van den Dag en de ütrecMtche ment vaa üaAiioiëD uitgegeren als haodleidiQg voor hen die io de veraK eDsbelutiag Tallen den boena burgen en buiieBtut nog al duur ui komen vant segt hi Er zijn belaBtiDgwIiuldigen die dit boel rertrouwsnde niet de iret celfe raadplegende meenende dat het den iohoud der vet getroaw weergeeft er deerlyk in lollen toopen en veel te veel zullen betalen Vijf centen ia niet Teel maar tocli nog te veel Toor itd dat u op den Terkeerden leg helpt en oorzaak i dat gij te Teel belasting betaalL Een ieder zy gewaarschuwd I De Jrnh Ct berat de Tolgende TingerwijziDg op militair gebied Er beetaat een groot miabruik in het Nederlandsobe leger Het is het In burgerkleedercn gaan Tan officieren Opper hoofd en Subalterne officieren vormen met de onderoffioierea korporaals en minderen één geheel dat in onzn maal de minderen aan hunne superieuren toebrengen die het reglement vooraohTijft Verscbijnen de officieren in burgerkleeding dan ziet men dagelijks dat die eerbewijzen nagelaten of zeer anti militair b r door een schildwacht aan een burger bewezen worden De discipline zou er enorm bgwin en ook de beurs van menig officier wiRineer bepaald werd dat steeds elk militair ia de voorgeschreven tenue moest verscbijaon Op 87 dezer zal voor de Haagsche rechtbank de 2aak tegen den directeur det Leidsche Duinwater Matsohappij te Leiden behandeld worden Beklaagde 1b gedagvaard op grond van artikel 178 Wetboek van Strafrecht luidende Hij aan wiens sobuld te wijten is dat in eenen put pomp bron of in eene ten aigomeenen nutte of tot gezamenlgk gebruik van of met anderen bestemde drinkwaterinricbting eenige stof wordt aangebracht waardoor het water voor het leven of de gezondheid schadelijk wordt wordt koBtraft mut gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden oi dboett van ten hoogste drio hon derd gulden Onlangs stierf op North Brother Island door de regeering der Vereenigde Staten bestemd voor de verpleging van lijders aan besmettelijlu ziekten een man wiena overlijden een b zonder Tomantischen levensloop fietüiDnerde Baron Sohuiz die stierf als een gemeene vagebond was eenmaal millionair en een bekend dandy die de eer genoot echtgenoot te zgn van de in het midden dezer eeuw zoo beroemde lopraan zangeres Anna Bishop Mevrouw Bishop s eerste man was Sir Henry Bishop Zy was een vronw van buitengewone schoonheid eo had een prachtige Um Haar woning was vorstelijk ingericht en het inkomen van man en vrounr stond huu toe eru weelderig leven te leiden Het echtpaar had twee kinderen en hun geluk fcheen volkomen Toon vestigde zich een zekere harpeniat Boohaa te Xjonden Mevr Bishop kreeg plotseling lust harp te leeren spelen en z j werd leerlinge van Boohsa Deze was een man van 60 jaren dtk log en leelijk met een cholerisch temperament en brutale manieren Ëeu minder verleidelijk raensch kan men zioh nauwelijks vooratelton En om dezen man verliet mevr Bishop zioh zelfs de oudsten uit Hersabrunn uiet utt de kronieken herinneren en daarom werkt deze verras ing alsof de brandklok geluid werd eenige oogenblikken lang is alles in rep en roer De vensters worden opengesloten men roept lacht gilt en bekomt tot eenig antwoord uit een galmend aantal mannenstemmen de gezongen verzekering i GiJ gij woont in mijn harfe U u min ik alleen Met sleependen tred komt de oude Conrad reetls liatf in naohtcostuum in zijn hemdsmouwen mot en gebreide slaapmuts op het kale hoofd uit ijn kamertje gestrompeld en verlicht het naehtelijk too neel met de stallantaarn die hij in de hoogte houdt Zgn gezicht met de tallooze rimpels en plooiea vertrekt in de wonderlijkste grijnzen gelijk een stotteraar die spreken wil en uiet kan en zijn linkerhand omvat de tabakspijp waarvan de oude in zijn eersten schrik daar de paukenslag hem door merg en heen drong hst knopje heeft afgebeten lu doodsangst zich aohter de halfgeopeurle onderhuisdeur verbergend verschijnt de stevige gestalte der wakkere keukenmeid Doortje langzamerhand in hare volle ronding naar voren komend precies als de lieve vrieifidelijke maan die boven de boomkrui Den uit zich door het jagend zwerk baan breekt 2e houdt beide banden op haar maag gedrukt als roeide ze de werking van de groote pauk nog altijd huii echtgenoot en kinderen en vluchtte zij methem naar New York Verschilleode pogingen om een achouwburg op ta richten mialukten en met geleend geld trokken beiden naar Australië waar Borhsa eindd k na lange jaren vbi ellende stierf Laterontmoette mevr Bishop Sohuiz die twintig Jarenjonger was dan zg en juiat op het topptiQt van zgnfortuin stonde Zq huwden en na den dtHxt van zynvrouw liet de baron een kostbaar monumeut op haargraf oprichten Van dien lyd af ging hij achteruit Weldra vertoonde de vroeger zoo vermaarde held der mode zich in salons van dtiii tweeden en derden rang Hg geraakte in bittere armoede en in lompen 4 gekleed wandelde h door de strsten van Ne ïork tot b eindelijk half d ïod naar North BrotherIilandword gezonden Courant advertentien roof waarbij door hut magazijn De Taptjthandel gevestigd in de Van Dgckstraat 65 te s GrravflDhage wegens opheffing van den tapijthandel karpetten van uitmuntendu qualiteit groot 3 X werden aangeboden tegen toezending van een postwiesel groot 2 50 Tal vau personen vooral buiten de residentie Hepen er in In genoemd perceel was geen tap tbandel doch bij ontvangst van de poatwiaaels werd een kleedje Brekocht bij de firma F te s Hage ter waarde van = h l IO en dit inplaats van het mooie karpet vaa 3 X toegezonden Hierop volgde protest van de zijde der kooper die een onbeduidend kleedje ontvingen maar die klachten bfeven onbeantwoord en de leverantien werden niet verbeterd Dit mooie kunstje zoude zijn uit evoerl door G B gescheiden huisvrouw van A d V en J W v O beiden te s Huge die zich heden voor de arrond reohtbank aldaar hadden te verantwoorden De bekl v O w s niet verschenen en de bekl O B stond gelijk zij beweerde heel en al buiten de zaak De ware chuldige zou zijn zekere Jansou Bozeugracht te Amsterdam die door de politie echter vruchteloos was gezocht Deze Jansen kwam een paar malen per vreek In Uen Haag en dreef vun daar uit perc l V Dijckatraat 63 zijn handel tloe mooi dit verhultje eohtur in elkaar was gezet de substituut officier Van justitie mr Pleijte geloofde er niets van on vorderde daar h j het samenweefsel van listige kunstgrepen hier aanwezig achtte terzake van opliohting subsidiair wegens bedrog in de koopwaar de veroordeeling van ieder der beklaagden tot 9 maanden gevangenisstraf De verdediger mr L E Telting die zioh alleen met de verdediging van O B huisvr A d V belastte stelde voorop dat er voor zoover hem hekand nog geen vonnis bestaat waaruit blijkt dat handelingen gelijk hier gepleegd werden binnen het bereik van de strafwet vielen Hij trachtte voorts aan te toonen dat de handelingen door zijn dient in casu gepleegd buiten de strafwet vallen en de artt 326 en 329 Slrafw op de feiten in de dagvaarding omschreven niet toepasselijk zijn Uitvoerig behandelde pleiter wat men blijkens de Memorie van Toeliehting vau den minister Modderman in haar binnenste doortrillen De vroolijkste en jongste onder de dames stormen de buitentrap af barones Boocje met haar kindergezioht vooraan op den voet gevolgd door de gewoonlijk sentimentcel gestemde freule Frederike von Goudenheim die van wege het poëtische verzocht heeft ffJCrika genoemd te worden De laatste heeft in de haast het gaiiglampje gegrepen en houdt dit don eenen muzikant na den anderen al bijlichtend voor den neus plotfleting een jubelende uitroep Monsieur Ie baron Ie baron de Nenndersoheidt I en Koosjo roept ook en al naar mate de oude boenen het veroorloven ijlen alleu de trappen af m omringen in de grootste vroolijkheid den seneradebrenger die den ridderlijksten aller paukeuslagers vertegenwoordigt en dan weer mot w d uitgebreide armen en luide stem galmt Weet niet hoe lief ik u heb 1 De ritmeestorsvrouw von Körboritz die zich niet dadelijk gehoor verschnifen kan en het geduld verliest pakt baron von Nennderscheidr van achter bq de jaspanden en trekt wat ze trekken kan jGij I gij jong mensoh moeten wij die kere B hier betalen betalen vraag ik Wel dan zou ik je toch ei dan zou ik je toch dadelyk en Vol ontsteltenis laat ze baron von Neunderscheidt die als een paal blijft staan ei heel verwonderd naar de oorzaak van het getrek aan zyn jas omkijkt varen en houdt luid gillend beide handen voor de ooren De trompetipr had namelijk dicht bij haar eo blijkens de jnrisprudentiej oniler listige kunstgrepen heeft te verstaan de zoodanige namelijk waartegen een denkend mensch iemand met eene gewone mate van omzichtigheid zioh niet koe waflenen constateerde dat die lisli e kunstgrepen hier ontbraken en concludeerde tot ontslag van raohtsvervolginfi subsidiair tot vrijspraak Uitspraak heden over S De j Aljehsche Ct van 13 Maart meldt Een ongeloufelijk feit doch een oor de politiek gewichtige gebeurtenis had op den I6n dezer plaats nl de vrijwillige komst van het invloedrijke hoofd van de federatie Gigbin alhier om in het belang van de scheepvaart regeling en dus ook van Atjeh s pacificatie met hetwhestuur alhier te conferoeren Wij hebben het feit ongeloofelijk genoemd omdat Toekoe Bintara Kembangan na zijoe installatie op 3 Mei 1S86 zich iiitt meer met ons bestuur heeft willen inlaten maar steeds heeft Ketracht de door het bestuur beraamde ontmoetingen te ontwijken omdat hij vreesde opgelicht en naar elders verbannen te worden De resident Scherer als ren der commiBsarissen voor de scheepvaartregeling lieeft getracht den aartsvijand van Toekoe Biotara Kembungau den vorst van Fedir Toekoe Pakeh over te halen om zioh hij ons aan te sluiten teneinde de scheep vaartregeling lot stand te brengen en de haven van Segli opou te stellen Later beeft ook de rt sideut van Langen hem hetzelfde voorstel gedaan Doch Toekoe Pakeh bleef steeds weifelen omdat hij als een der hofgenooten en familielid van den pretendent sultan zijn Torst niet afvallig wilde zijn Voor een ontstane twiat tussohen een paar vorstjes leden der sultansfamilie is Toekoe Fakeh naar Kemala geweest en heeft daar de gedane voorstellen met den sulttin besproken waarbij Toaoko Haechin onze grootste vijand en des sultans verderfelijke raadsman niet tegenwoordig was Bïj dit gesprek heeft de preteudent verklaard dat Fedir zioh moest aansluiten by ons bestuur omdat niettegenstaande het verzet Nederland zich hardnekkig op Atjeh a bodem blijft vestigen niet alleen maar z ich overal uitbreidt en hij als pretendent zich nu onmachtig gevoelt zich langer te verzetten tegen Nederlands macht Toekoe Bintara fCembangan nu hiervan ondernolj wilde zijn vijand den vorst van Fedir vóór zij heeft zich gehaast Kota Badja te bereiken om zijne opvnchting te maken hiJ der gouverneur en zija onderwerptng aan te bieden Aan het jaarverslag over 1892 van de school voor kunstnijverheid te Haarlem uitgebracht door den heer E von Saher wordt het volgend ontleend De school ging ook üit jaar weder in bloei vooruit De resultaten van het afgeloopen schooljaar waren zeör bevredigend er werden ta Haarlem twee tentoonstellingen gehouden ven werkstukken der leerlingen terwijl de school ook vertegenwoordigd was op dfl tentoonstelling te Dordrecht Aan den minister van binnenlandsohe zaken is een schrijven gOHcht met de med deeling dat ten gevolge van cie uitbreiding van het aantal leerlingen de ruimte niet meer voldoende is Wegens de geringe ruimte moesten verschillende aanvragen voor dames om in de schildeiklaasen plaats te erlangen worden afgewezen terwijl in de eerste met volle krachtsaan wend iqjj zijn fanfore uitgeaohaUI en dal niet uit wrok jegena zwakke zenuwen dooh slechts uit pliohtgevoel de twee minuten pauze namelijk waren om Olivier herkende vol verrukking zyn vriendin Korberitz sloeg nog eens op da pauk en strekte zijn beide handen naar de ritmeestorsvrouw uit Nadat hü op zijn eerewoord verklaard had dat hij als galant ridder alle kosten van deze serenade alleen dragen zou zooals ook van zelf sprak had hij de voldoening dat zij op de gracieuste wgze zijne handen greep en hem een zeer charmante kleine schelm noemde In triumf voerde men het lato bezoek het slot binnen de overste ontving den gast op den drempel en stond riendelijk dooh ernstit toe dat Nenndersoheidt hare handen eerbiedig aan de lippen bracht Zij bedankte opgewekt glimlachend over do beminnelijke attentie die allen in de Hoogste mate verrast had en uit dien hoofde hoopte zij dat hij de algeraeene verwarring on opgewopdenheid vriendelijk verontsohuldigen zou Toen gaf ze bevel de muzikanten in de groute voorgang te laten en daalde naar de keuken af om zelve Doortje de benoodigdheden voor een krachtige biersoep te geven Nenndersoheidt echter beval zyn kunstenaars hun best te doen en verzekerde aan de hoogst opgewekte damesBcbaar dat er heden avond nog een wals gedanst moest worden naar alle regels der kunst vroeger zou hü het veld niet ruimen ordi vervolgd en tweede Iclasse voor mannelijke leertingen eveneens poedig ruimte zal ontbreken Dat de school een goeden naain beeft blijkt wel uit het feit dat er leerlingen ijn behalve van Haarlem en omstreken ook uit Amsterdam Zaandijk Purmerend Schagen Utrecht Eindhoven Sluis Arnhem Winterswijk Leeuwarden en Harlingen De teekenoursus van de afdoeling Haarlem van den Bond van Nedorlundeche Onderwijzers wordt geleid door den heer J W Seveohuijzeu I e cursus beantwoordt uitstekend aan zijn doel vijftien teerlingen behaalden de tfewensohle akte De dagcursua werd bezocht door GO dames en 4S heeren de avondcursus door S23 heereu Van dezen verlieten 140 de school zoodat de curavs 1893 is aangevangen met 183 leerlingen De rekening sluit in ontvangsten en uitgaven tot een bedrag van 12 607 32 j De vraag of Van Houten s cacao werkelijk do ybestu is in het gebruik wordl nu door de correctioneele Küchtbaiik te Purijs overwogen Er ia namelijk gaderlag bqeonraepen Maar de werklieden gevoelen zioh even sterk W llicht hopen zÜ op een vergelijk door een onpartijdig scheidsgereebt tot stand gebracht waardoor een deel hunner elsohoo zou ingewilligd worden Hieruit blijkt een schaduwzijde der scheidsrechterlijke oplossing bij dergot k geschillen Ze beeft een strekking om het aantal werkstakingen te doen toenemen Nu de besliaaing in tweede lezini over het HomeBuleontwerp gevallen ia kan het debat dat Vrijdag daaraan nog voorafging ons geen belang meer inboezemen Al Gladstone s voigoUngen lijn hem op het kritieke oogenbllk truoW gebleven Hij beschikte over zijne normale meerderheid van 43 Het gaoaohe Huis nam aan de stemming duel S47 man tegen 304 De Daily News en hare geestierwanten in de pers vinden natuurlijk de zaak volkomen in orde Du oppositiebladen doen trouwens hetzulfde Dat wil zeggen zü verklaren geenen anderen uitolag ooit verwacht te hebben Doch het spreekt van zelf dat hunne schatting van de politieke en moreele waarde tegen de Parysche vertegenwoordigers der bekende I meerderheid voUlagen van die dor Gladstoni chooolaudfirma eou prooes ingesteld wegens schadelijke vervaiscliing van hunne cucao Het Optnbaar Miniaterie houdt vol dat b het product te veel potasch ia gevoettd eo te veel van het natuurlek vetgehuUe aan de cacao ontnomen is Twee geleerden vau naam prof Brouardel deken der modieclie faculteit en prof Biche van Ae Mcoie de lAarmaoie hevestigeii die üesohuldiging Zy achten de cac o deswege bepaald schadelijk voorde gezondheid Maar vier aodure beroemde geleerden de Heer Bardy chef vhu het Laboratoire des conirtbutton tudirecifê prof Gantier de ichoikundige Vincent en dr Dujdidin Beanmetz verklaren dat naar hun oordeel Van Houten s cacao door de ondergane bewerkini juist gezond en goed verteerbaar gemaakt ia Waar dfskui digen van gelijke vermaardheid het zoozeer oneens ziju vraagt Ie Journal des Débats flwat zul dnar de rechter doen Dat zal moeien blijken bij de uitspraak welke over acht dagen geschieden zul aansche organen afwijkt BuitenlaDüsctt Overzicht Naar men verneemt zul de Brusselsobe muntconferentio den 30n Mei weder geopend worden Koning Umberto en keiler Wdhelm woonden gisteren dfl wapenschouwing bg de inspectie verrichtten zij stapvoets en zeer aandhohlig De keizer droeg Italiaansohe de koning Duitsche ridderordcp langs den ffeheelen weg werden zij levendig toegejuicht Bg hun terugtocht naar Quirinaal werden zij evoljfd door 9 regimenten en eene ontzaglijke menigte die herhaaldelijk in gejuich uitbarstte Bij het onderhoud tusaohen den keizer en den paus liep het gesprek over den toeatand van den katholieken godsdienst in Duitaohland en de centrumpartij De ontmoeting was zeer hartelijk de paus ging don keizer te gemoet en geleidde hem zelf naar zijne plaats bQ den troon Voor hetgeen de dagbladen omtrent het onderhoud meedeelun ontbreekt alle grond daar het besprokene stip geheim cehouden wordt Een officieele mededeeling zul misschien later gedaan worden Ernstig wordt de houding der Ëugelsche dokwerkers Op eene bijeenkomst te Londen werd de algemeene werkstaking uitgesteld aan de werkstakers van Huil werd de beslissing overgelaten Dezen hebben nu te kennen gegeven wat zg willen Zaterdagochtend bleek allo hoop op eene schikking vervlogen en voorteekenen bewijzen dat de strijd die morgüQ beginnen zal hardnekkig zal zijn indien althans niet Sooala de correspondent van de Times beweert de noodige golden ontbreken Hiervoor is weinig kans als de andere werklieden de dokwerkers blijveu steuiJan De spoorwegbeambten bijv zonden 1000 pst de vereenigdo machinisten beloofden 3 stuivers per hoofd bguen te brenger de metselaars en de nationale vereeuiging van dokwerkers zouden elk 100 pet Doch er is heel wat meer noodig De ernstige voorteekenen zgn dat op een 3ionsterbetoogtng van Londeuiche dokwerkors besloten werd de arbeiders te sleunou in den oproerigen toestand lo Huil Zaterdagnacht en Zondag is tusschen polilie en de werkstakers gevochten Dezen staken twee houtwerven en een hotel in brand waardoor Toor 260 000 pst schade aangericht werd Het schgnt zoo goed als zeker of een algemeene werkstaking van dokwerkera en zeelieden te Londen l dan niet uitbreekt dat de vereeuiging van zeelieden en stokers te loonden Liverpool en andere havens seuB werkstaking zal uitschryveu Du reedorsbond wiens gezameuiijko vloot eeo inhoud heeft van 8 000 000 ton bereidt zich op het ergste voor De Wild kan onmiddellijk over 750 000 pst beschikken Het antwoord van Gladstone aan de mijnwcrkorsdeputaiie uit Northumberland en Durham die een paar dagen geleden hem kwam medtideelen dat de miJQwerkeis in genoemde graafschappen zich tegen een werkdag van acht uur verklaarden heeft tot protest van andere mijnwerkers aanleiding gegeven Gladstone gaf zooals de telocraaf ona medtdedeelde te kennen aan de deputatie dat hij altijd van pordeel was £ 0 veest dat de duur van een werkdag tn eenig vak door belanghebbenden in elke plaats of district voor dien kring diende to worden vastgesteld Op een vergadering vau het uitvoerend comité van den Mijn werkers bond vau G root Bri tannic te Bristol werd een resolutie aangenomen de houiling betreurend door Gla latone in deze quaestie uangunomen en dat hij partg had gekozen vóór de minderheid legen de meerderheid En op een nationale conferentie van Scholeche mijnwerkers te Glasgow werd een resolutie aangenomen waarbij betreurd worden do ongegronde en onjuiste verklaringen door Glndatone gedaan naar aanleiding der Schotache mijnttorkera ton opzichte van het achturen wetsontwerp Nu is het de vraag of de sociale loden van het Lagerhuis Gladstone hard zullen vallen om deze reden De premier kan geen stemmen missen Van het achouwtooneel dor Ëngetsohe politiek is eene ler achtonswnardigsto figuren voor goed afgetreden Do Right Honourable Edward Henry Stanley Earl van Derby Vrydag avond in den ouderdom van 67 jnur op zijn landgoed Kuowsley overleden In 1851 begon Lord Derby destijds nog Lord Stanley zgne staats mausloopbaan nls onder secretaris vun bulteolandsche zaken Van 1866 tot 1868 en later wedor v in 1874 tot 1879 hiold hy als minister de portefeuille van dit departement Eene belangrijke rol speelde hij in deze hoedanigheid tijdens den Russiach Turkseheu oorlog In 1880 acheidde hij zioh af van de odt servatieve partij in 1882 sloot hij zioh bij Gladstone aan als minister van koloniën Hij bleef een volgeliuti van Gladstone tot 1886 toen de Uomerule quaestie aan de orde kwam en Gladstone Homerule in zijn vaandel schreef Lord Derby was minder een man van schitterende gaven dan van nauwgezetheid ernst en grondlgheid Togen zijnen beroemden vader opperde men de grief dat het schier onmogelijk was hem ooit eene zaak van den ernstigen kant te doen bezien De thans overleden Ëarl hield zich zyn leven lang aan bet tegenovergestelde uiterste Zelfs in tijue jeugd reeds was zijne ernstigheid zóó buitennatuurlijk dat ziju vader hem placht te heeohrijven als een wandelend Blauwboek eu hem in gezelschap voorstelde als mijn grootvader INQBZONDEN Mijnheer de Redacteur Zooals i bekend is heb ik nog nimmer gebruik gemaakt van Uw blad om het een of ander te bespreken of voor iema d partij te kiezen en ben ik ook geheel buiten do quaestie van den Aig Typ bond teeen den heer A Brinkraa doch daar ik een voorstander ben onvorcohillig welke zaken ook met rechtvaardigheid te zien behaiulelon zoo verzoek ik U voor ditmaal eenige ruimte naar aanleiding van het geplaatste in de Courant van 26 April waar het mij niet alles zoo reolit voorkomt als het geval ia Ie Is niet aan den heer Brinkman verlof gevraagd kosteloos briüfjea to drukken voor een ziekenfonds waarop toestemmend werd geawtwoori met de gedachte ffdat is voor een goed doel 2o Was men daar niet over verheugd de paJ roQn Laar zijne vertegenwoordigers zeggen over oen zoo goed bedrogen te hebben r onbeperkt bedrag indien zü een buitengewone ver 3o Werkte er na het toetreden tot het lidnuiat Bchap niet eene opruiende geest onder het personeel waardoor de meesten om verhooging van hun looa kwamen 4e Komt het te pas op eene werkplaats bij afwdziiïheid van patroon en diens zoon het personeel onderling zulke booge woorden maakt over het al of niet lid zijn dier boud dat bet tot handtastelijkheden overgaat en een mes getrokken vrordt P 5e Mag dan een patroon de vrijheid niet nemen een knecht heen te zenden en werklieden wensoben die geen lid zijn dier bond waarmede men meer dan 80 jaien heeft gearbeid 6e Met rots wordt het groote woord Koninlklifk Goedgekeurd uitgeroepen door de Alg Typ Bond maar waar is de geest nog zoo juist als met d K G Statuten van 30 April 1867 P 7e Ia het Kon Goedgekeurd de heer G B van Goor nu mogelijk meer dan 20 jaar reeds ter ruita gebracht nog op dien toon ter vergadering te bespreken P 8e Is het KoD Goedgekeurd op die zelfde vergadering de hoer A Brinkman te belasteren als zoude hij bij genoemden heer G B van Goor zijn weggejaagd en niet na 16 jaar en 10 maanden met atfre zijn betrekking vervuld te hebben die vrywillig V hebben opgezegd om eigen zaken te gaan drijvan irat nu reeds 81 jaar heeft plaats gehadj wat zeker qlog wel door den Zoon en Broeder van den overleden patroon geconstateerd kan worde 9e Is het waar dat bij den heer Brinkman hongerloon wordt betaald en is U M de H die mogelijk al 20 jaar er mede in verbinding staat er nog nooit iets Tan ter oore gekomen Of H H Comroissarisaen der Courant die reeds van do oprichting af den t jd hebben gehad den heer Brinkman te leeren kennen P en zouden er werklieden gevonden worden die 6 8 en 10 jaren onafgebroken zouden blijven werken bij een patroon die hongerloon betaalt P 10e Geeft hot wel verschil of een biljet bü dag of nacht verspreidt wordt maar is het nii t een schande voor een bond zoo n biljet te verspreiden alleen ten doel hebbende den ondergang van een zaak te bewerken P 11e Is het verslag van het bezoek aan den heer A Brinkman wol juist zijn die HH afgevaardigden niet bij den zoon aangeland dis niets met hun bezoek was ingenomen juist op het oogenbllk het middagmaal op tafel stond en het alleen den Zondag is dat daaraan met zyn gezin gelijktijdig wordt deelgenomen by den heer A Brinkman werd geen bezoek gebracht I2e Is het van den ruim 77 jarigeu heer A Brinkman geen waardiger houding zoo kalm mogelijk alle handelingen af t i wachten daar h j niet de eerste en ook niet de laatste patroon zal ziju die door het slgk gehaald wordt Zjuden die zoogenaamde hongerende en verdrukte slaven zooals de werklieden zich zelf zoo gaarne noemen hun humeur na zulke bojogingen wel zoo goed weten te bewaren En nu M de E heb ik wel veel ruimte van u gevraagd doch ik verzeker u het de eerste en ook de laatste maal is de atMtnwrdeu laat ik in vertrouwen aan ieder weldoul tfDi e ovor U dankonde voor de vwlwiw ruimte zoo ia ook ter wille der waarheid pj fFiendeliJk verzoek U bij verdere opname van en dienaangaande U vooraf van de waarheid del inhoud te overtuigen Met hoogachting heb ik de eer te zijn M de E Uw Dw Dienaar i Gouda 25 April 03 34 2 st ats loterij 4e Klasse Trekking van Dinsdag 14 April 1893 No 18700 ƒ 1600 No 17734 1000 No 2714 7479 8867 en 11267 ƒ 200 No 7926 13S30 17031 on 20182 lOfl Frezen van ƒ 65 17 2828 6199 7689 10687 18093 16233 18446 27 2656 6822 7682 10710 13264 16314 18480 41 2676 6360 7705 10754 18269 18816 18B62 62 2720 5368 7791 10756 13276 16368 18623 73 2730 5454 7806 10760 13281 16614 18876 162 2736 6476 785 10788 13341 16650 16687 171 2768 6512 7888 10826 13 i46 16656 18694 196 2803 6565 7901 10846 18402 16589 18866 228 2842 5741 7962 10914 13419 16691 18881 823 2854 68O7 8011 10940 13498 16622 18984 326 2858 6812 8026 11022 18613 16626 1898J 367 2878 6814 8078 11064 18670 16706 18952 381 291 6827 8149 11066 18878 16789 18978 383 2961 5848 8178 11066 18698 16767 18978 440 3146 5881 8214 11104 13702 18782 19086 668 3214 5944 8217 11134 18713 16801 I90S7 677 8228 6977 8240 11171 13716 16874 19089 l