Goudsche Courant, woensdag 26 april 1893

1893 N 6031 Donderdag 27 April GOUDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken Oe inMndlnt vtn advertentien kan geioUeden tot 6 u uur des namiddags yipi den dag dar uitgave iJL 1 liet ProveoiorBljuii l t mak n y ti da fundewing en ooj op do a s et8wijzi iDgi noodig voor da invoe metsel orkoo oor faon niauuon ga liouder van ring van laerplioht bij den fcinisler aan te drjngsn I 2600 M inJi e0 h terrmliten vai daarbij behoo op een botare salarieering van de onderwijzeri A il6 April 1893 1 f n CI H niel hoofden tl Inga ohrevbn werd door do h Bron W dB Jong Tiiii DES GEUEENTERAAD Wi te Gou ii ïoo ƒ 10980 t 5 Duim te Gouda De busaan bedoeld in art 19 der wet op de VerAprttïj lSDS dea niimiddags ten Toor 10873 P A Burgiwut tp Oduda voor mpgentbelaating en beitemd om in do kantoren an 102Ï2 J de Jong te Göada voor 10147 do registratie en de secretarie der jfemeente te woiden M Visser te Pq eüdreoht voor ƒ 99 0 C P W Dessing ie QMa voor 3iO W Bokhoven te Gouda vooj 93étL H J Nederhorstte Gouda voor sé O en Al ïoornvHet te Rotterdam voor ƒ sdOü i aanbesteding voor het afbreken van een gedeelte van i w zers in Groningen ten doel hebbende met het 686 3S0S 6060 8302 11192 18721 16g4 19123 718 SS30 6069 8305 11876 13767 16989 19141 714 S370 6078 8319 11423 18835 16998 19175 717 3383 6097 8364 11498 ISSU 17089 19263 726 3420 6146 8381 11586 13922 17071 19324 748 34 J3 6162 8386 11638 14054 17108 19868 763 3449 6235 8388 11672 14090 17112 19371 773 3472 6321 8581 11691 14138 17170 19392 854 3473 6826 8641 11601 14162 17180 19400 026 3483 6347 6849 8646 11616 14227 17264 19406 961 3491 8649 11668 14252 17286 19502 971 3616 6365 8677 11684 14303 17311 19612 1016 3663 6421 8713 11857 14848 17345 19728 1019 3568 6431 8724 12011 14381 17395 19816 1049 3835 6496 8914 12032 14678 17448 198ai 19864 1074 3666 6528 8941 12044 14724 17481 1104 3678 6641 8992 12090 14749 17526 19884 1173 3718 6648 9015 12100 14760 17640 19901 1199 3715 6676 9082 12116 14794 17550 19905 1217 3763 6679 9213 12i31 14816 17691 19922 1260 8843 6769 9262 12140 14860 17768 19965 1327 3912 6868 9266 1S142 14952 17806 19988 SOlld 1395 3948 6932 9301 12181 15011 171 25 1409 8984 6946 0379 12328 16072 17850 201901 1429 4032 6945 9462 12348 16113 17876 20195 1494 4044 6968 9548 12860 16140 17864 30885 Ul6 4046 7003 9602 U468 1 I79 17902 20379 1549 4171 7016 9723 12497 16187 17994 20429 1681 4180 7106 9826 12506 16196 17997 20436 1598 4290 7112 9864 12661 16240 18060 20B66 1684 4480 7161 9918 12678 1624P 18066 20594 1805 4489 7285 10118 12597 16878 18081 20616 1842 4498 7298 10186 12707 16475 18183 20696 2000 4512 7301 10202 12730 16516 18156 20711 80SO 4679 7322 10281 12761 16656 18183 20744 8065 4686 732810226 12794 16567 18191 20759 3069 4737 735810267 12806 16596 18202 20797 8075 4782 7369 10272 12810 16835 18280 20800 3083 4943 7374 10278 12910 ir888 18281 20826 8149 4960 7476 10411 12986 16874 18820 20862 2162 4998 751110441 12992 16057 18328 20854 J221 5002 7515 10483 12994 1 120 18354 20864 8360 6064 7640 10623 13028 18146 18361 20839 2407 6105 7619 10669 13034 16204 18426 20962 25S9 6122 ie klaase Ie lijst No 10861 m l 10614 Burgeriyko Stand GEBOREN 22 April Neeltje Johanna ouder 3 van Eijk en M Verhout 23 Johnnna Maria ouders J C do Kuiter en A de Vries Petrus JaoobuB ouders J van der Heiden en M J Snel Johan Karel ouders J Sjouke en J Verbaan Jan Willem ouders G Veeuendaal en N de Wit 24 Trüntje ouders P van der Starre en J P van Eoede 24 Pieter oufltirs A Puiten C Kiaraan Huibert ouders J Heij en E Kraan 25 CornoUa Johannes ouders G van Schaik en J de OVERLEDEN 22 April N M van Utrecht 8 w 34 J J van Velzen 12 w GEHUWD 24 April T G ft Valette en A M H Gaatcr ADVERTBNTlÈSi A DAMMK Co liude water Beveelt zich aan voor het WASSUHEN en OPMAKEN van Crème Verwen van Gordijnen VITRAGES enz Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is bet goedkoopste adres van Nieuwe paraplmen en reparatie ADVEKTENTIEN in alle Hlnnmi en BuUenlanditche Couranten worden dadelijk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BEINKMAN en ZOON te Gouda Openlare Vlïlsoopmg te GOUDA ten orerstaan van dsD Motaris G C FORTÜIJN DROOGtLEEVER op MAANDAG 15 MEI 1893 des morgei ste elf uren m het Koffiehuis BabmoiïiB € aan de Markt van Een goed onderhouden gunstig gelegen Winkelhuis en ERF ia de Keizerstraat op den boek det Komynsteeg te Gouda Wyk K No 127 met SLACHTPLAATS daarachter nitkomende in de Komyosteeg met afzonderleken opgang hebbend Wgk K pp 456 Het Bovetihuie is veifhlurd rooi 1 I9 per week het overige isteiaainv aarden 1 Jul l893 Een oolangB geledep gebouwd yR i CmEL ÜIS en ERF in delKomöDsteeg te Mouda Wiik K Np USd ¥ verhuurd by d weelc voor 1 50 De perceelen n ffle 3 laatste werl gen vóór den verkoopdag t bëzicbj igen en op Uien dag des morge tl Ubd p tot 11 urep Nadere inlichtingen eeft voornoemde ota ris FORTUUnI pROOGLEEVERJ 0 i ill I Volgens bpt alouide Recept is de UtïeclitMlie Bötöhprits neer if Ê JX j j I van T ZAAL I voorheen LUNENBURG Coniseur Turfmarkt H 67 tiaantje s Bier nïtde Stoombierbrouwery ttlAANTJ £ te AMSTERDAM Dubb Princesse Bier 12 et p fi 6 et p V flPrincesse Bier 10 5 s Lager Bier 10 5 Va Depot A l OKTIER GOUWE C No 34 35 Wie zeker zijn wii de Echte Eikel CaCftO te ontvangen tesamengesteld en na vele prcefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van GebiS Stollwerck te Eenlen aiiche J rTmebiLett r Cikel Cacao in vierkanten hossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelgksch gebruik een 2 theelepels van t pceder voor een kop Chocohite Als geneeskrachtige drank b gevid van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar by de Toornaamste H H Apothekers enz Ko Ko proefbuBJes f 1 80 c 0 90 c 0 35 Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt AmBterdam Kalverscraat 103 GRANDS MAGASINS B0IIR8ËI BHVXELLES Les plux Beanx et Vastes Magasins i veantés de la Belgique S GÜILLON C Foumisseurs de S M la Reine des t De Groote Md h iJnen dela O SXJt te Brppa l zeiijden gratig en in geheel Hipjland h innen prachtigen gei n nouveautés v oo lerd gravuren v les neer en ide opmeikeos l treerd cat o li seizoeM welke iwee nieuwale mö e f voo dewn ala i ji er8 dige loopjes iM DeUnlen u ste 1 vry vaiS vra t en iqk FEAfSCfiE Oheuilscht d ZwitUscli i Wa liern l Gebreveteerd door £ l M den i ltonii4 der jBfIgen l4 I ƒ H Oppenheimer RoUerdafi Specialiteit voor het stoomen en vetvea v n alle Heerenen Dameski eedlugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordyuen Tatelkleeden Tropen met medwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldpek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander biyven en worden ongchadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dageen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Zeer ITette Gesteendrukte mMmsTJES worden GELEVEIJD door A BKIi KMA en Zn De NIEUWE LONDON doet het grijze Haar binnen enkele dagen verdwijnen maakt het glansrijk en zacht is onschadelijk voor de huid en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar bij A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten trance per post 15 ot per flacon hooger Men wende nich voor Heeren gl HANDSCHOENEN MarktA68GoDD4 bj tT f J SI ij VS Gouda Snelpurjdruk van A BaniEMAH 81Z00N Ue uitgave decer Coarant geschiedt dagel ks met pitzondering vaii Zon en Feestdagen Da prÜB per dne maanden ia jb 1 25 iranoo per jjost 1 70 ffX AND Alzondhrlijke NommerS 4 iV OIONTEN op I VrydagUleè een jure 1 Aau dfl i de Her Begfooting voor bet B 2 ring dor Begrootingi huis ea het Ondb Vfoi I ig der Gen dente begrno Het YSJdrrtel Sot f yzlRij Höliidi stiilit V i iensll U e jv iSilli tellli Mt TOOr hét 8t Caibn a i Het voorstelnotl tiQ5 dienst 1893 j vaïf i lief et Eaadabesli aaugBHD eener jl ipatreifttnde Keu voorstel tot vaa 11 April i in geldleerinf De adressen betreffende de kermis i Een voorstel betreff u le de ragoling vaa het aanTsDgsunr voor de Kaasmarkt Be benoefning Van een Lid in de QommiaBie Ta n belieer der Stedel ke Gasfabriek De benoeming vnn een Ijid in de Commiasle van Administratie der Bank van Leening De benoeming ran eenen Onderwigzer aan de Ie KoBteiooze Bohool De benoeming van eenen Rooimeester Eg koninklijk bestuit ia Ie de kapitein Jan van der Meer van het 4de regiment infanterie op pensiuen gesteld en het bedrag van het pensioen bepaald op 1375 s jaars Se dien kapitein gerekend van den dag waarop xjjn pensioen ingaat de rang verleend van majoor Bg de gisteren miditag ten raadhnize gehouden O E FEVILLETOJ TT 1 Naar het Booffdtiiitei II n Toen hg omkeek zag hij een slanke meisjesgeitalte Khuchter aan de deur slaan Hg kneep zijn oogen half toe en trad een schrede nader Het was MariaLouize Zij had het nrte staatsiekleed afgelegd en een zeer eenvoudig grys Donneukleed aangetrokken dat haar echter trots zijn tabbaard ach tigen vorm veel beter stond ook de witte kap had ze weer zorgvuldig iu de kast geborgen en bij zag voor het eerst het smalle teedere gezichtje omlijst door het gladgescheiden haar dit echter op zeer ouderwetsohe wijze gekapt was Hg knikte baar vroolgk toe en reikte haar de hand Wel freule Louisje is u tevreden over me De donkere ooger blikten met een eigenaardig waTm gefliklter tot hem op Ik houd zooveel van muziek I reide zy zacht fDai verheugt me God weet hoe zeer Ziet u pavinnotje ik ken feitelijk geen grooter genoegen n iemand plezier te doen en de monschen beleven dan werkülyk genoegen van Dus nu vroolyk Uit Zevenhuizen meldt m n Ons liet njond on klauw zeet bigint hier thans weer aftenemen sinds Am 9 April xijn geene aangiften meer gedaan Voor den landbouw wordt zeer naar regen verlangd Het gras groeit niet en het pas gezaaide koren komt niet op tengevolge der laogdarige droogte Ook het drinkwater bbgint op ta ra lBU doch hierin wordt voorzien door Uselwater dai vAn tijd tot tijd per schuit wordt aangevoerd on gekooktgoed bruikbaar is Uit Den Haag wordt aan eau der bladen gemeld dat naar alle waarsol ijnlijkheid de Kieswet na het Finksterreces door do Tweede Kamer in behandeling zal worden genomen Er zou eeu meerderheid voor de wet zijn wanneer het kiesrecht eerst wordt toegekand op 25jarigan leeftijd en het verblijf van den aspirantkuizer in de gemeente waar hij woont minstens twee jaar aohtereen hefift geduurd Er worden naar de Pr Qron Ct meldt pogingen aangewend om in den loop van dezen zO lei een groote vergaderins te belegiien van onder en opgewekt zijn U moet allen heden vergeten dat Hersabrunn het vervelendste nest in beel Duitsohland isl Het jonge meisje zag stralend naar hem op Olivier zag het haar aan dat zij streed met de opwelling om hem een paar woorden te antwoorden plotseling werd haar gezichtje gloeiend rood ie boog als verschntt het hoofd en liep toen als verlost uit i een pijelijken toestand dp overste te gemoet die met een tafelkleed op den arm in de zaal kwam De dames omringden hun zoo kostelyk vermakelyken gast met duizend vroolijko vragen en uitroepingen en terwijl Hersabrunn van overmoed ou geluk schier op het hoofd stond hield Maria Ljuise zich stil en bescheiden met de tafel bezig zatte glazen neer en vulde ze met geurig kruidenbier Haar blik vloog wel i dikwyls naar den blonden man met het vroolijke ge I zicht en de scboone voorname gestalte zij dankte hem ook met donkeren b oa toen hij met zijn glas naar baar toetrad om te klinken maar toen tafel on stoelen j op zij werden geschoven om ruim baan voor het dansen to maken verschool zy zich schuchter achter de overste die hoofdschuddend maar met een toegevend lachje het vroolijk leventje gadesloeg Neunderscheidt a i aanzoek voor da openings polonaise wees zy dank I baar af en zag het zelve met innig vermaak aan hoe de ftoegenegen Korberitz triomfeerend op den i eenigeu diinser beslag legde De muziek speelde ffToen grootvader grootmoeder nam en overmoedig i de goede oude gewoonte in bet gekke werpend danste de liaron in bevalligen pas voor de zich met ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend uaar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflut geplaatst voor de ontvangst der aangiften zyn aan de ontvangera der registratie en surceesierechten toegezonden De vorm gelykt min of meer op de buaaoa Welke voor de brieveöposterij op de straten aan de huizen zgo geplaatst Zw zyn van gegoten ijzer en dragen het Bykswapen geverfd met een goed slot voorzien en zoo zwaar dat twee sterke mannen ze moeite kunnen dragen Hel verblyf der koninginnen te Amsterdam heefl 8ommige journalisten op eigenaardige poëtische banen gebracht Een correspondent van een onzer bladen o a verbaalt van de laatste waohtparade voor het paleis hoe het tampvol was op het plein en de verzamelde menigte goruimen tyd het gelaat dor jonge koningin mocht aanschouwen Dan neemt zyn liichterlyke verbeelding haar vluchten schrijft hg verder flOp de voetstukken der groote lantaarns vormden de jongens die zich daar aan het lofwerk vastklemden dikwerf de fraaiste beeldgroepen zoodat men zou wonschun dat zy op de plaats zelve versteenden om dien lantaarns meerder schoon by ta zetten en dicht over de hoofden dor meosolieu dreef do rook der duizenden sigaren in een lichten wasem heen ala morgendauw op een weiland Deze merkwaardige proeve van diohterlyke vlucht werd evenwel verre overtroffen door die van een ander journalist Deze gaf in een hoofdartikel zijn phantasie den vrijen teugel en leverde een roerende beschouwing van het schouwspel H M de koningin veel rumoer ordenende reeks dames uit De ritmeesters vrouw die nog in het volte gala von dien middag prykte legde haar pelsmantel af en trippelde mt t koortsachtige opgewondenheid naast den reutaohligen danser en hing aan zijn arm nie eon kleine reticule Zy verklaarde echter met boosaardig leedvermaak dat zij bepaald de jongste en schoonste van allen was en dat hij haar gerust het hof kon njakeu zij zon zich volstrekt niet aan die andere nydige vergiftige spinnen storen Op de bevalligste wijze wippend en huppelend slingerde zich de dansende ry door da zaal en de overste zoide zacht tot Maria Louiza Een zeer bijzonder menBch deze baron von Nennderscheidt in den beginne verdacht ik hom van den spot te drijven met mijne goede oude kudde wanneer men echter in zijn eerlyke blauwe oogen ziet die ran vreugde en scherts waarlijk fonkelen dan woet men dat hij inderdaad niets andeF bodoolt dan gonoegen te tevee en met de vroolijken vroolyk te zyn Maria Louize knikte haastig van ja Ik geloof dat hij een zeer goed mensch is Met stralenden blik keek zij naar het dansen tot zy bemerkte dat ülivier s blik haar zocht en h uaar haar loe wilde komen om haar een tfala te verzoeken Toen trilden al haar leden en zy vloog heen om zieb voor hem te verbergen Zachtjes ontvlood ze door de gang de trapaf naar het onderhuia In de goopende keukendeur bleef zij verbaasd staan en bekeek het divnze tooneel dat zich daar varl