Goudsche Courant, donderdag 27 april 1893

Algemeen wordt in de pars de rerwaobting gokoasterd dat oe Senaat zonder uitvoerige discussie zich spoedig met groote meerderiieid met het voorstel zal vereenigon Kantongerecht te Gouda Zitting vai Woensdag 26 April 1893 De volgüude personen zgn veroordeeld wegens Werpen van asch en vuilnis op de openbare straatC den H Hoogstraat te Gouda tot 1 of 2 dagen hechtenis Aan hel bevoogd gezajt gegeven van een valschen naam B de L in hechtenis te Rotterdam tot 10 of 5 dagen hechtenis In den winkel voorhanden hebben van surrogaat van boter zonder dat dit o de waar zelve of op de verpakking vermeld stond N van V huisvrouw van A V te Gouda Rotter damsche Veer tot 3 of 3 dagen hechtenis Als gezagvoerder van een stoomboot daarmede varen in de rivier de Gouwe met grooler snelheid dan 120 meters por minuut O D te Gouda J van H te Leirauiden W B te Woorden en C H te Boskoop allen tot 10 of 6 dagen herbteuis E van L to Alkmaar tot ƒ 3 of 3 dagen hech A B te Alkeme de en Z 9 te Vlnardiogeo ieder tot 5 of 3 dagen hechtenis J te Leiden tot ƒ 16 of 8 dagen hechtenis In eeno herberg aanwezig zgu na het uur van sluiting A K te Zoetermeer en A van D te Leiden ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap geploegd bij 3e herhaling J B te Gouderak tot 2 weken becbteins Openbare dronkenschap gepleegd bij lo herhaling J B Speldemakerateeg en J B Peperstraat beiden te Gouda ieder tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkonpcbap C B te Goudorak J van der W zonder bekende woonplaats en P W te Goudo iijder tot ƒ 1 of t dagen hechtenis Allen zgii tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij igfadwang van l dag Oproeping onder de Wapenen VAN Miliciens Verlofgaugers dor LICHTINGEN 1890 en 1891 De BURGEMEESTER dor Gemeente Oouda brengt ter kennis van de in deze Gemeente gevestigde MilicienaVerlüfgangors dut ingevolge Koninklijk Besluit van den In April 1893 No 26 krachtens art 125 der Militiewet tot den werkelgken dienst worden opgeroepen Lichting 1890 Hu Regiment Grenadiera en Jagers van 28 Juli tot 30 Augustus Het Ie Regiment Infanterie van 14 Augustus tot 14 Sopteml er Het 2e 3e 4e 5e 6e 7e en Se Regiment Infanterie van 11 AuüTustus tot H September Lichting 1891 Hot Ie en 2o Regiment Huzaren van 16 Augustus tot 19 Septombor Lichting 1890 Het Ie Regiment Veld Artillerie Ie 3e en 5e Bat terg van 28 Juni tot 1 Augustus Het Ie Regiment Veld Artillerie 2e 4o eu 6e Batterij van 21 Aug tot 23 Sept Het 3e Regiment Veld Artilterid Ie 3e en 6e Batterij van 15 Juli tot 18 Augustus Het 2t Regiment Veld Artillerie 2e 4e en 6o Batterij van 19 Auguslus tot 23 September loTreincompagnie met uitzondering van hen die van het wapen der Cavalerie dnarbij zgn overgeplaatst 2e Treinoompagnie als voren van 20 Juli tot 23 Augustus Het Se Regiment Veld Artillèrio Ie 8e en 6a Batterij van 13 Juli tot 16 Augustus Het 3e Regiment Veld Artillerie 3b 4e eu 6e Batterij van 21 Aug tot 23 September Het Korps Rijdende Artillerie van 9 Augustus tot 13 September Het Korps Pontonniers van 11 Juli tot 17 Augustus Het Kops Torpedisten lo Peloton Ie Compagnie van 2 Mei tot 5 Juni Plaata van opkomst fort de Euijter Het Korps Torpedisten 2e Peloton 2e Compagnie van 6 Juni tot 10 Juli Plaats van opkomst den Helder Het Korps Torpedisten 26 Peloton Ie Compagnie van Ib Juli tot 21 Augustus Plaats ran opkomst liellevoetsluis Het Korps Torpedisten Ie Peloton 2e Compaguie u de lüdflDMponde bare toekomstigo ond anon in eeo paar Ziekenhuizen daarheen met fijnen tact geleid door Haro koninklijke moeder en zulks op het oogenblik dat de kleine vorstin den tjjd spelende doorbracht in A rti8 Tot welke zonderlinge opvattingen deze hoogdraTende ontboezemingen aanloidiag geven blijkt uit een iooialiBtisob blad dat geen woorden genoeg vindt om den hsrieloozrn ellendeling te brandmerken die de kinderen det voiki zoo maar wil laten versteeneDtonder te denken aan bet mateloos wee hunner arme moedera Cenir Toen ik onlangs zoo chrqft de Haagsohe correspondent der Zw Ct m n middagwandeling uitstrekte tot de renbaan In Clingendaal kon ik daar eenige laden van de haute volée op bet grasveld benig zien met zich onder leiding van een f professional te oefenen in het Golf spreek uit gof een oorbpronkelyk Schotsoh spel over Ëntreland naar hier overgewaaid Hebt ge naar school gaande u nooit vermeid met het voortsoboppen van een steentje waarbij die steen gewoonlijk solider bleek dan het leer van de sohoenpuot Welnu toen waart ge reeds een onbewuste golfer De gezant van Engeland baron Van Brienen en hun vrienrieo gebruiken in plaata van een steen een bal in plaats van de Boboeupunt een kolf en de eisoh is om de bal met welgemikte slagen van een bepaald punt naar een meer of minder ver verwijderd doel te dryreu De bat kan daarbg in gaten greppels of voren geraken maar geen nood voor iedere netelige stelling waarin zy komen kan draagt een jongske uit den stand der proletariera een byzonder gerormden kolfstok waarmee dr speler natuurlijk meer of minder behendig zal omgaan De mogelijkheid tot wedden en wedstrijden is niet buiten gesloten de kolven kosten 6 per stuk en men heeft er miastens twintig noodigi en het spel is een gezonde beweging in de open lucht waarin men van bet 6e tot het 90e jaar een onschuldig en niemand schadend genot kan vinden Zoowel de naam als het spel ze f doen ons aan kolven denken maar dan aan het ouderwetsohe kolven met de sanietballen die de palen doen trillen niet aan het nieuwere met den gom elastieken IjbI die het spel wel fijner maar minder levendig boeiend en mannelijk maakt Ik huiver alweder bij de gedachte aan de fraaie veisameling technische termen als driver cleek putter bra sey nièlkk mashy tee en lamm to Ö0 aio toup ie tako flatity sand enz waarmee onze taal dpor het gülfapel staat verrekt te worden Staten Generaal 2 jUhbr Zitting vbo Dinsdag SS April 1893 De hoer Levy poogde e nigermate te reageeron tegen de vroegere beslissing der Kamer omtrent zgn stelsel ifi zake het faillissement gedeeltelijk wilde h g de achterdeur binnenbrengen wat de voordeur was uitgezet Doch hoe welsprekend en hoogdravend hij was de oommissie en de minister bleven zich houde aan de nuchtere praotijk Slechts 7 stemmen steunden zyn voorstel om den rechter de insolventie te laten uitspreken als er geen acooord is of het acooord is verworpen Van practiscb belang was de vraag of het geval van failtistemont van nalalensohap dus zou worden toonde Doorije bad zich een wit boezelaar voorgedaan en danste op klotsende klompen met den ouden Conrad 1 Het eierbior was hem naar het grgze hoofd gestegen Hg droeg de gebreide muts vermetel op het linkeroor en sprong luid juichend met stijve beeneu op wooderlgke belachelijke manier naast de dikke Boortje die zic als een tol om haar eigen as draaide In den ketel borrelde en kookte het tchuimende bier over en de trompetten Schalden en de fluiten speelden Bo p rreugde in t leven zoolang het lampje schgot I III In da eetzaal konden de rondedansen het niet zoo goed tot volmaaktheid brengen De meeste dames hadden klachten over gpoota warmte duizeligheid en hartkloppingen en waren er alles behalve over geslicl t dat de twee jongsten onder baar Rooiy e en Erica maar alloen met Ie cher baron in een wiegelenden wals zouden rondzweven Er werden ouaffebrokon polonaises ten uitvoer gebracht en ook eeu menuet geprobeerd op eigenzinnig verlangen van meTrouw Körberitz Hoe langer l e meer begonnen echter de opinies te verschillen en de verhouding tussohen sommige jonkvrouwen werd at meer en meer gespannen totdat Nenoderscheidt als besluit tot algemeenen bijval en rustigen zwarte Piet ter afkoeung voorstelde Hg had al dikwgls naar Maria Louise uitgebreid dat het niet alleen kou kunnen worden uitgesproken als de overledene reeds had opgehouden te betalen maar ook als kan worden aangetoond dat de boedel niet toereikend is om de schulden te betalen Mocht hierover op EÏca zelf iets te zeggen zijc het Was weer een quaestie waarbg de hardheid der uitbreiding van het faillissement tot uietkoop lieden schoon dan ook door de b voeging in art 1 toch verzacht aan hel licht kwam Het voorstel van den heer Van Houten om deze uitbreiding te sobrnppen werd tegen het advies van Minister en Commissie met groote meerderheid aangenomen De Farijsche correspondent van het Vaderland maakt de opmerking dat terwgl den vorigeu Zondag de Brusselaars in oproer waren om hot algemeen stemrecht de Parijzeuaars die dit recht btzittcn naar buiten gingen zoodat maar de helft van de kiezers van hun recht gebruik maakten om den gemeenteraad te helpen eamenstellen Kg laat dan de geestige menschkundi $e opmerking volgen Ik kwam tot bet wijqgeerig besluit dat zoo er om in plaats van straten vo l oproer met ruiterijcharges inlButcrieaalvo s en gejammer van gekwetsten zoo er om in plaats daarvan doodstille straten te verkrijgen wier bewoners nnar buiten zijn gefvandeld om seringen te plukken niets auders nuodig is dan algemeen stemrecht nu dut men dan die panacea voor alle maatscbappelgke ellende maar zoo spoedig mogelijk uit de parlementaire apotheek moest te voorschijn halen Het is daarmede als met de storingen en afwijkingen in una zwak sterfelijk omhulsel veroorzaakt door verliefdheid er bestaat daarvoor geen beter geneeamiddel dan om te trouwen Ëeos vier weken getrouwd loopen de verliefden niet meer gearmd eens volop genoten hebbende van het algemeen stemrecht trekken de Parijzenaara liever caar buiten dan naar de stembus De OudezgdaArmsteeg aan het einde van de Warmoesatraat te Amsterdam ia eeu beruchte buurt waarvan de bewoners en bewüonstera vooreen groot doel leven van roof beweert het N v d D Wanneer er een buitenmaii met een gevulden buidel in Verdwaald geraakt wordt hij eenvoudig uitgeschud Verhaal ia er dan meestal niet op want het is hier een soort vrijgevochten terrein waarcp de politie feitelijk niets kan uitrichten Zaïerdag uacht was er weer een dergelijk geval letje eu toen zich nu twee agenten in burgerkleeding in de steeg beguven voor een onderzoek werden zij er met vorwenaobioten uitgedreven Toen werd op de gebruikelijke wijze door du bevolking zelf da steeg in staat van beleg verkluaru niemand mocht er meer in of uit eu de struatreinigers die daar juist bezig wareut gingen met eenige haast de Warmoesstraat in Zg waarsohuwdeu de vijf agenten die daar stonden te midden van eenige nieuwsgierigen ffPas op het beglut hoor 1 Ën luderdaad toen begon het 1 Uit de duisteruis van het lange en smalle attiegje kwamen groote straatkeien aangevlogen met alleen langs den grond maur ook uU de hoogte een bewijze dat de bewoners bet de moeite waard aobtten de keien uit de straat te werken en die projectielen de trappen op te dragen Zelfs waren er keien die onder een boek in de Warmoesstraat vlogen omdat de werpers met effect wierpen aan bet einde der steeg eerst togeu eeu muur Maar behalve steenen gevraagd doch ten antwooid gekregen dat het kind zeker nl aar bed was morgen eou er in t kleine meer gevischt worden en dan moest ze zeer vroeg op om gedurende de eerste twee uren de plaats der overste te vervullen die dan niet gemist kon worden In weerwil van deze verzekering kwam gravin Herff na oen poosje weder de zaal binnen en leunende op den stoel der ritmeesters vrouw volgde zg met de meeste belangstelling den gang van het apel Olivier bemerkte dat zij hem nu vrgmoediger in de oogen keek dan daar pas en dat zij beminnelijk ec vol oplettendheid baar taak aan tafel vervulde Het scheen alsof het van zelf sprak dat ze bijna al de dame bediende dat ze alles aandroeg wat men noodig had en wegrutmde wat er te veel was Stil en bescheiden even grijs en geluidloos als een schaduw ging ze heen en weer en toon Olivier haar hand bg getegooheid dat zg zijn glas vulde vasthield om te zien of de kotfie werkolgk brandwonden had nageUtea keek za hom loor het eerst m t eeu bgna ondeugend laobje aan In do sohitterina van haar blik echter atraalde hem oneindige dankbaarii dd tegemoet ze was immers in t geheel niet gewoon dat een mensohenziel er in deelde of ze pgn bad of niet er belang in stelde of t haar goed of slecht ging behalve de overste die voor haar zorgde als een moeder Maar die had ta veel te doen om al die kleine ellende op te merken en Maria Louize klaagde nooit Onder schaterend gejubel werd freule Boosje een snor geschilderd en tegelijkertijd opende de oude kwamen er ook steenen kruiken flessoben blikken enz Gelukkig werd er niemand ernstig getroffen al werden sommigen geraakt Ëen tiental agenten want er waren er bijgekomen gingen ten slotte de f steeg in toen het werpen werd gestaakt uit gebrek aan materiaal De meiden en vrouwen vlogen nu allen naar boven eu begonnen daar in een afschuwelijk koor te razen en te tieren De kerels die beneden nog standhielden namen na eenige tikken met den wapenstok eveneens de wgk Twee hunner werden gegrepen en naar t bureau gebracht Voor dien dag was t toen weer gedaan maartelkens herbalen zich die rumoerige tooneelen inzulke steegjes overbtgfselen van den Buddeneauwsoben stedenbouw K onden zij maar eens plaatsmaken voor breede straten met flinke arbeiderswoningen Te Havre waar in 60 dagen geen neerslag gevallen was heeft het Zondag geregend In Mans regende bet bij storm en donder en ook te Bordeaux zijn vele regenbuien gevallen Een hevige donderbui woedde te Albi doch zonder veel vooht op te leveren Sinds 25 Februari viel er geen druppel en al het veevoeder is verschroeid Te Berlijn viel in geen 35 dagen regen Wgl men beeft opgemerkt dat als president Carnot op reia gaat het altijd regent stelt do Figaro voor door de vereeniging van Fransche landbouwers eun adres tot don president te laten richten waarin hij wordt uitgenoodigd een rondreis door geheel Frankrijk tu maken in plants van door Bretagne zooals het plan is tegen Juni De landbouwers namen de vrgheid den president op te merken dat de provincie Bretagne waar het den regen betreft op den voet der meest begunstigde wordt behandeld eu dat het overige van Frankrgk veel meer behoefte heeft aan de regenbrengenda tegenwoordigheid van den president Voor de rechtbank te Weenen bleek dezer dagen dat daar een dienstmeisje woont dat over een vermogen van meer dan 10 100 fl beschikt Anna Kropatoh zoo heet deze kapitalisto was tot voor korten tijd in dienst bij mevr Minna VogI die twee prachtige Braziliaansche papeganien bezat Toen mevr Vogl met Paachen eenige weken de atftd verliel werd vooral de zorg voor de beide vogels Anna op het hart gedrukt En in de eerste dagen na het vertrek van haar mevr verzorgde zg dau ook de vogels zoo goed mogelijk Het meisje echter maakte van de gelegenheid gebruik om eens een dagje met eenige vriendinnen uit te gaan het uitstapje beviel echter zoo goed dat zij eerat na verloop van drie dagen terugkeerde Zï had de vogels geheel vergeten en beide vond zij dood in de kooi liggen Mevrouw Vogl eischte nu van haar dienstmeisje een schadevergoeding vau 35 gtd maar even krachtig als mevr oisohte weigerde Anna Mevrouw riep de hulp van den rechter in die trachtte eon sobikkiug tot stand te brengen daar men met een arm dionstmeisje toch eenige toegevendheid moest gebruiken Arm dienstmeisje riep nu do eischeres Mijnheer de Rechter weet u wel dat dit diei stmeiaje meer vermogen heeft dan ik Zg beeft 10 193 ff op de spaarbank Ik hebhaar spaarbankboekje bewaard en weet het dus heel nauwkeurig Zg moet betalen betalen torenklok den mond en riep het vroolijk gezelschap beneden in het slot toe dat het met al die drukte en beweging reeds middernacht geworden was Gewoonte is een onverbiddelgke dwingeland Hoo heerlijk de oude dames zich ook vermaakten het viel hen toch ten laatste al te moeilijk ora het geeuwen te onderdrukken gelukkig had Olivier eindelijk don heimelyken smeekenden wenk der overste begrepen en d muzikanten weggezonden Nog voor hot laatst een schetterende stoot in de trompetten en een joelend Ung zullen ze leven I en toen strompelden zij over den steenen hof naar t wagentje terug De hond liet eeu vroolijk geblaf hooren het schimmeltje werd losgemaakt en zette zich daarop gelaten in den draf nog lang klonk het geluid van zijn hoofijitors over den grafstillen harden landweg terug Olivier ging eveneens afscheid nemen Apropos waar ligt eindelgk het dorp en hoe heet de herberg waarin ik overnachten kan vroeg hij tot besluit toen de stroom van dankbetuigingen en afscheidstoeroepen wat flauwer over hem heengolfde nÜorp Herberg Allen boorden vreemd op en de overste kwam met een zeer ontdaan gezicht een schrede op hem too en vroeg fGij hebt toch naar ik hoop uw equipage besteld mgnheor von Neandersoheidt P ffardi unêlgd vEan papegaai is niet veel waard meende bat meisje Ik betaal geen 85 gld voor twee vogels Je hebt geld genoeg antwoordde weer mevrouw Wij zulljsn een deskundige moeten raadplegen verklaarde de rechter ten slotte Ea om dit te voorkomen wertjen beide partgen hel eindelijk eens over een sobadeloosstelliiig van 25 gld Buiteoiand8Ctt uverzictat In het Engelsche Lagerhuis diende de Minister van Financien sir William Harcourt de begrooting in Deze is 20 000 pd st hooger dan die van bet vorige jaar De uitgaven voor het loopeude jear worden begroot op 91464 000 pd st do inkomsten op 89 190 000 pd st zoodat er een deficit ia van 1 574 000 pd St hetwelk gedekt zal worden door een verhooging der inkomstenbelasting met 1 penny per pond sterling De Minister stelt voor het zegelrecht op buitenlandsche en koloniale waarden betaalbaar aan toonder af te schaffen maar hij zal op dit voo atel met aaedringeu indien het ernstige tegenkanting ondervindt Door de verhooging der inkoraatenbelustiug zal er in plaats van een deficit een batig saldo zijn van 176 00Ü pd st Ten slotte stelde lio Minister nog voor de wet bepaling af te schaffen waarbg aan buitenlandsche wildbandelanra vrijstelling wordt verleend van htt invoerrecht dat da Engelsche wildhandelaars moeten bi talen Hel voorstel om de invoerrechten op thee te blijven heffen en bet voorstel betreffende de zegelrechten werden aangenomen Du verdere beraadslaging over de begrooting werd daarna verdaagd tot Donderdag Do Minister van Bianenlandache Zakeu verklaarde dat de feraniwoordelijkheid voor de betreurenswaardige ongeregeldheden der laatste dagen neerkomt op hen die het volk tot daden van geweld opzetten De politie zal echter al hot mogelijke doen om een herhaling van zulke schandelijke tooneelen tevoorkom n Hodoii vermeldt de Kola Ztg waal sohijolük uit de zelfde bron die haar indertijd den tekst van hot legerontwerp bezorgde het verslag der legeroommissie dat eerst bïnnun 2 dagen aan den Kgksdag zou worden medegedeeld Het bövat behalve het verslag der bernadslagiogen de in hoofdtrekken bekende rede van den Rijkskunselisr Von Cupnvi van 12 Januari over Duitschland s buitenlandsche betrekkingen het firievoudig verbond het gevaar nau de W est i n de Oostgrens Hierin vindt ttien o a s njkskanseliers verklaring over Denemarküu die onjuist overgebriefd tot een kleine diplomatieke woorden wissoling aanleiding gaf ffDanrbi zeide de rijksLanaelier sprekende over de militaire afspraken tusscben Ruslaipd on Frankrijk hZOu oik Deneraarkoii komen wul is waar op zichzelf niet van bet okenis maar dat toch met zijn 50 000 goed geoefende soldaten ons l istig zou kunnen worden ofschoon ïiju koning onze goode vriend is De temporatuur in Doneraarkon moet naar de openbare raeening aldaar worden afgemeten en in den laatsten zomer is de wind daar voor ons niet gnnstiogeworden Dan werd boioogd hoe het Drievoudig Verbond 10 000 000 meiischen zwakker waa dan Rusland en Frankrijk dat Duitscbland bij een ooriog alles op hot spel zet Het was niet zeker of bij de hernienwiug van het Drievoudig Verbond zijn grondslag dez Ude zou blijven Men hoopt dat wanneer de Fransche Kamer heden weder bgeenkorat het gewgzigde plan van den minister van finantién Peytral voor de beursbelasting over hetwelk de Senaatscommissie verslag zal uitbrengen zal worden goedgekeurd een stap tot don vrede met den Senaat Minder gunstig ziet hat eruit in Noorwegen De koning ia niet geslaagd een schikking te triiffeu en weer ligt de consulaatquaeslie als in 1892 toen volslagen stilstand van s lauds zaken ontstond door Steea s aftreden die na een 6 weken lange stormachtige beweging slechts voorloopig werd opgelost De ininsscpen versterkte beweging in de radicale pers tegöu de unie met Zweden en bet koningschap maakt don toestand zeer hachelijk De Senaat is id België bgeen om na eene beslis ng omtrent de toelating van twee nieuw gekozen leden hpt door de Kamer aangenomen nieuw art 47 der grondwet in behandeling te nemen Het rapport van baron Surraont de Volsbergho over hot voorstel Nyssens zooals het tenslotte met Vs der uitgebrachte stemmen in de Kamer is vastgesteld is een doorioopend pleidooi ten gunste van hot meervoudig stemrecht en Ddigt mot deze woorden ffHot land veriangt naar een oploeamg Wij hebben atellif e overtuiging dat deze welke aan de vadorlandsiievondo opofferingen der verschillende denk fyen haar onUtaan dankt aan België eeu nieuw tgdperk van vrede voorspoed eu goluk zal schenken van 83 Aogustui tot 86 September Plaats van opkomst fort ao den Hoek van Holland Jdchting 1891 Het lo Regiment Vesting Artillerie 5e 8e 7e 6a en 9e Compaguie van 2 Juni tot 6 Juli Het Ie Regiment Vesting Artillerie Ie 2o Se 4e en 10 Compagnie van 8 Sept tot 13 Oct Hel 2e Regiment Vesting Artillerie Ie Se 5e Se eu 8e Compagnie van 23 Mei tot 26 Jani Het 2e Regiment Vesting Artillerie 2e 4o 6e 7e en 10 Compagnie van 7 Aug tot 20 Sept Het 3e Regiment Vesting Artillerie 6e 7e 8fl 9e en 10 Compagnie van 4 Aug tot 7 Sept Het 8e Regiment Vesting Artillerie Je 2e Se 4e en 5e Compaguie vau 25 Aug tot 28 Sept Het 4e Regiment Veating Arlülerio 9e en 10e compagnie van 8 Juni tot 12 Juli Het 4o Regiment Vesting Artillerie 2e en 4e compagnie van 6 Juli tot 9 Augustus Het 4c Regiment Voating Artillerie Ie en 6e compagnie van 20 Juli tot 23 Augustua Het 4e Regiment Vest ing Artillerie 7e en 8e compagnie van 14 Augustus tot 46 Sept Het 4o Regiment Vesting Artillerie Se en 6eoorapagnie van 18 Sept tot 20 Oct Het Korps Pantserfort Artillrrie Ie compagnie van 6 Juli tot 9 Augustus Het Korps Piintsarfort Artillerie 2o compagnie van 22 Juni tot 28 Juli Het Korps Pantserfort Artillerie 3e compagnie van 25 Mei tot 28 Juni Lichting 1890 Korps Genietroepen uitgezonderd de vGStingtelegrafiialen die hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van art 6 van het Koninklgk besluit van 29 Februari 1884 No 13 van 19 Juli tot 22 Augustus Lirhting l öl Korps Genietroepen uitgezonderd als voren van 24 Mei tot 27 Juni Lichting 1891 Korps Genietroepen de Vestingtolegrafisten voren vermeld van 3 Augustus tot 12 Augustus Lichting 1890 Ie 2e en Se compagnie HospitaalBoldutt n van 11 Aug tot 14 Sopt Voormelde Veriofgangers worden by deze opgeroepen om op den bepaalden dag vcidr des namiddags 4 ure hg hunne corpsen tegenwoordig te zijn gekleed in uniform en voorzien van de kleeding en uitrusting hun bij vertrok met groot verlof mede gegeven alsmede van verlofpas en zakboekje De Veriofgangers voor wie de opkomst op eenen Maandag is gesteld zullen indien zij gevestigd zgn in gemeenten van waar zij niet in één dag hun garnizoen kunneu bereiken zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op marsoh bohoeveu te begeven en den volgenden dag zoo vroegtijdig mogelgk bg hun corps moeten aankomen Voorts worden bedoelde Verlofgaugers uitgenoodigd om minstens drie dagen te voren hunne verlofpassen ter Secretarie der gemeente te doen afschrgven en vervoer of pasaagebiljotten te ontvangen Indien zij daarop aanspraak hebben Gouda 25 April 18 j3 Do Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Kleinhandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen van de navolgenda personen verzoekschriften waarbg vergunning wordt govraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit eterken drank in bet klein te mogen verkoopen als Naam van de Verzoeker Aanduiding der localileit K Anker Rotterdamsche dgk P No 1 M Schuling echtgenoote van Veeratal B 126 E H van Mild L Brouwer Karnemelkaloot R S88 GOUDA 26 April 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KEXXISGEriXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEKSTER en WETHOUDERS an Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 8n Juni 1875 Staatsblad no 96 Brengen tei algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van I C M Ktijweg om vergunning tot het oprichten van eene bewaarplaats van petroleum op het perceel gelegen aan de Nieuwe haven Wijk N No 134 Kadaster Sectie B No 1752 I