Goudsche Courant, donderdag 27 april 1893

h 1893 Mederlandscbe Stoomboot lHaatschappij De Stoomschepen nOLLAND kept J 8MIDT en BATAVIEK kapt J SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage Tervoege men zich hg de Cargadoorader Maatachappg Boompjes 72 Ie Kotterdam De Stcomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Openbare Vrijwillige Verkooping Openbare Vrijwillige Verkooping i 6032 Vrlldag tB April GOUDSCHE COURÜNT Nieuws en Advertentiehtad voor Gouda en Omatreken Oe inzending Tan advertentiën kan geaohleden tot 66n nor des namiddags van den dag der uitgave d C raa Bgk on rergacoiag tot faet vederoprichten der door brand TemieMa alagerg io het per oeel aan de Bogen wijk O no 135 Kadaster Seotia D no 1180 Dat op WoeDfldag don 10 Mei 189S des namiddags ten een ure op het Eaadbuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraaKde cergunningen in te brengen en dat geduronde drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeeuto van de ter zake ingekomen ohrifturen kan worden kenöia genomen Qouda den 26 April 189S burgemeester en Wethouders loornoemd VAN BEKGEN IJZENDOOKN De Secretaria BROUWEE 34 2 Staats loterij 4e KUms Trekkinf van Woensdag 15 April 1393 No 18689 86000 No 8266 ƒ 6000 Na 14866 ƒ 1600 No 8061 9195 en 18013 ƒ 1000 No 807 11998 en 186 8 400 No 7449 ƒ aOO 100 16809 18092 16811 18115 15678 18367 16678 18432 15301 18469 16806 18466 16831 18470 16833 18473 16861 18478 16946 13564 16960 18688 16008 187U3 18777 18960 16042 18997 16067 191 19 16146 19082 16208 19 048 18266 19047 16267 1908416276 1911716290 1932616459 1938016612 1945518602 1946616647 1947816672 1948616730 1961716779 1961816828 1962416844 1964316891 1968816986 1969617038 1971417087 1971917077 1980217121 19820 17i79 19864 17206 19859 17313 1937817335 1992817841 2001817844 2007517357 2009817866 3016717378 20170 17884 20178 17890 3027117467 3027817477 3038817491 2033217614 2084017697 3039517804 2046817706 204761779 8052017894 20894 17917 20719 17970 20766 18038 20907 No 918 8408 14498 en 16 8Ï Prflien vsn 85 117 263B 6810 7S16 10493 13072 142 2867 6841 7699 10660 13166 147 2744 6888 7660 10645 13198 217 2806 6476 7663 10713 13222 226 2849 6620 7860 10729 13411 281 2891 6676 7888 10759 13 17 390 2918 66ii9 7918 10818 13612 330 295 6690 7962 10819 13689 862 2971 6731 8166 10848 13692 861 8028 6734 8177 10872 18624 894 8047 6786 8254 10380 18681 413 3187 6740 8816 10835 18786 426 3290 5782 8371 10903 13792 643 3317 6886 8396 10906 J8866 670 3363 6921 8487 11002 13866 56 3874 694S 8618 llOli 13874 666 8879 6967 8669 11027 18918 756 3400 6083 8587 11030 13924 779 3411 6046 8803 11099 13968 792 3438 6067 3656 11105 13990 828 8582 6101 3721 11119 14080 837 3665 8112 8769 11291 140S9 850 3663 6241 8782 11323 14066 932 3662 802 3778 11865 14158 967 8700 6361 8860 11537 14168 1021 8738 6367 8877 11670 14202 1065 3380 6874 8900 11622 14250 1073 3889 6416 8910 11688 14294 1186 8878 6423 8924 11662 14823 1164 8917 6437 9038 11745 14360 3967 6490 9066 11308 14337 4025 6683 9172 11883 148961256 4092 6890 9202 11887 144171299 4140 6620 9271 11914 14433 ADVERTENTIÊN ïërsïönd Gevraagd EEN NETTE T O T O E InT Zich te verToegen in de Hestaaratie van het Station alhier 1341 4184 6870 9306 11987 14468 1878 4190 6780 9326 11999 14665 1388 4219 6806 9363 12029 14692 13Ï8 4349 6817 9480 12126 14618 1622 4266 6325 9508 12166 14834 1580 4398 6846 9617 12177 14728 1600 4899 6331 9583 12218 14783 1744 4403 6382 9654 12218 14775 1760 4482 6930 9886 12318 14777 1793 4438 6963 9767 18334 14383 1815 4474 7004 9812 12357 14938 1829 4486 7083 9926 13417 14949 1860 4496 7060 6931 12601 14968 1921 4555 7036 10021 12661 16066 1962 4661 7180 101S8 12716 lf068 1091 4644 7178 10137 12733 15203 2083 4862 7187 10174 12737 16813 3171 4727 733710176 12796 16861 2324 4924 7347 10181 13803 16308 3384 4926 7257 10237 13888 15421 3342 4939 7297 10866 12876 16465 3864 4965 7363 10373 13909 15496 8419 4979 7403 10296 12986 15493 3506 6060 7438 10316 13966 16529 3671 6084 7488 10334 13 78 16560 3608 5191 7436 10341 1298Ï 16568 2621 6252 7468 10461 13998 16676 De Notaris WESTEKOUEN van MEETEREN resideerende Rotterdam w vooruemenB om op ZATERDAG den 29 APKIL 1893 te veilen en op ZATERDAG den 6 EI daaraftnvolgende bg afslag te verkoopwn beide dagen des voormiddagB ten elt are in na temelden Uitspanning gelegen aau het Nieuwe Veer in de Uemeente Krimpen aan den Ysael Nommer Een Een gnnstig gelegen hecht en sterk LOOEMMUT met Uitspanning WOONHUIS enTIMMERMANSWERKPLAATS met grooten TUIN beplant met vele vrucbtboomen alles staande en gelegen aan bet Nieuwe Veer te Krimpen aan den Ytset gemerkt A nommet 169 kadaster Sectie A nommers 2651 en 2652 te zamen groot 24 aren 30 centiaren benevens een perceel WATER daarachter gelegen zgnde een gedeelte van het kadastrale perceel Sectie A nommer 2653 voor het geheel groot 3 aren 30 centiaren Grondlasten over 1893 ƒ 27 72 Verhuurd gedeeltelyk voor 182 per jaar Overigens in eigen gebruik Nommer Twee Drie SUIZEN en Erven met open GROND en TUIN staande en gelegen naast perceel nommer een gemerkt A nommera 170 170a en 1706 kadaster Sectie A nommers 2654 2655 en 2767 te zamen groot 8 aren 88 centiaren benevens een perceel WATER daarachter gelegen z ade een gedeelte van het kadastrale perceel Sectie A nommer 2653 voor het geheel groot 3 aren 30 Centiaren Grondlasten over 1893 20 09 Verhuurd in diverse gedeelten voor ƒ 5 75 per week of ƒ 299 per jaar Nommer Drie Een perceel OD fTG OJVD gelegen in de gemeente Krimpen aan den Yseel binnensdyks aan den Weg naar Krimpen aan de Lek naby het Nieuwe Veer kadaster Sectie A nommer 2922 groot 5 aren 32 centiaren met het gedeelte buitendykhelling daarvoor gelegen kadaster Sectie A nommer 2925 groot 1 are 28 centiaren Grondlasten over 1893 0 24 Geheel in eigen gebrnik De polderlasten hebben over het jaar 1892 bedragen 2 30 per hectare Aanvaarding en BetaUng der Kooppenningen op den 1 lULl 1893 Te bezichtigen alle werkd en in de week der veiling van des voormidd s 9 tot des namiddags 3 ure De perceelen zullen eerst aizonderlyk geveild en afgesl en en de perceelen nommers een en twee daarna in combinatie worden afgesl en Verhoogingen op de perceelen zullen tnsBchen veiling en afelag worden aangenomen ten kantore van voornoemden Notaris WESTEROÜEN VAN MEETEREN 14 Wolfshoek hoek Korte Wynstraat te Rotterdam alwaar inmiddels nadere inlichtingen te bekomen zgn L van GALEN Bloemist Bleekerttiugel Handel In Bloemen Planten BOUQOETTEN KKAi EN MANDEN Noareantée in STELLAGEN GLAZEN enz Onderhond vsn TUINEN en BLOEMTAFELS by abonnement en verder alles wat tot het vak behoort te GOUDA op MAANDAG 1 MEI 1893 sroorm 11 uur in het koffiehuis HUT SoHiAKDOïD aan den Kleiweg ten ovetstaan Tan Notaris MONTIJN aldaar yan Pbeo 1 Een flink welingerich WOOI HUIS met alzonderlüken opgang hebbend BOVENHUIS met SCHUURTJE ERF TUIN en vrye POORT gunstig gelegen aan den Kattensiogel WijkQnrs 197 en 197a kad Sectie A no 3351 groot 3 A 25 c A Bet benedenhuis is in eigen gebraik het bovenhuis is verhuurd geweest voor ƒ 3 50 per week doch is thans buiten buur Pbrc 2 Een zeer logeabel VTOnmnCtm met ERF en TUIN naast perc 1 Wijk Q No 198 kad Sectie A No 3352 groot 2 A 74 c A Verhuurd tot 1 Mei 1893 voor ƒ 22 75 per maand met inbegrip der waterleidingskosten Pebo 3 Een WOOXÊÊVt en ERF aan de Bleekerskade of Vlaamsche Haven Wak P No 8 kad Sectie E No 1027 groot 67 c A Verhuurd voor 1 10 per week met inbegrip der waterleidingskosten Aanvaarding dadelyk na betaling der kooppenningen Betaaldag 25 Mei 1S93 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag er verkooping Nadere information verstrekt voornoemde Notaris Breeder b biljetten A DA MME Co Oudewater Beveelt zich aan voor het WASSCHEN en OPMAKEN van Crêrae Verwen van Gordijnen VITRAGES era TT Van 1 Mei af zal door tnssohenkomst van de firma J ViK BENTÜM ZOON te Gouda de Nieuwe Sottertlamsche Courant aldaar des avonds onmiddellflk na aankomst van trein 6 15 A T en des morgens na aankomst van trein 5 52 A T tot den gewonen abonnementsprgs van ƒ 6 worden das zonder verhooging voor de dubbele bezorging Men wende xich voor Nieuwste Einder Sportliemdeii Markt A 68 Gonp t bji IT F JMVÊ VS Goud Soelparidruk van A SuiNïMiN Zooic Oe Qitgave dezer Ooarant geschiedt dageiyks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trancoper post 1 70 Alzoaderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA M April 1898 Naar wij vernomen zal morsen bij den ioraeenteraad alhier een adres worden iujtediond waarhy door ongeveer 300 laadbouwera uit Waddinxvoen Reeuw k Bloem and aal Zoetermoer Zegwaard Hazerswoude Ber clieDhouk Hille ersberg Moordreont fioskoop en Zevenhuizen verzocht wordt het aanTangauur der kaasmarkt op 8 uur te hehoudeu Hot muzikale leven heeft dezen afseloopen winter weder weinig opgeleverd Met vreugde begroeten wij luB de a s uitvoering dor Qoudsche Zangvereentging die den Sen Mei zal plaats hebben met meduwerking van uitstekende solisten ui Mcj J Stuifsand uit Kottordam en deu Heer Joh Mesachaert uit Amsterdam Het behoeft onzerzijds wel geen aansporing leze gevierde zangers te gaan hooren liever wflUBohen wy bet Bestuur der Zang ereoniging groot BQCoes toe op kiJo ciroulaire om meerdere Donateurs en Buitengewone leden ta werven opdat het in staat gesteld wordt de uitvoeringen der vereeniging door de beste mustiksle krachten steeds te doen opluisteren De Commissaris der Koningin hegon gisteren zijn jaarlyksche dienstreis ia deze provincie met een beeoek aan Berkenwoude en 3tolw k O it Beeuwijk meldt men Dinsdag is in de afdeelins Middelburg dezer gemeente uit eene sloot opgehaald het in verren staat van ontbinding verkeerende lijk van een net gekleed ï persoon By nader onderzoek werd benevens 2 Ipond sterling en eenige HoUandsche geldstukken te zamen ter waarde van 26 bij hem gevonden eene plastskaart 3e klasse van het N A stoomschip JSdam O E J EVILLETOIM xj s Naar het Hoogduitsck III 8 Natuurlykj tegen morgen middag Ik vind het heel vermakelijk eens lu een boerflnbed te overnachten en wanneer niet juist een paar uur van te voren de grootmoeder in dat bed aau de zwarte pokken gestorven is denk ik zeer zacht daarin te rusten pGoede hemel een dorp of herberg is er en uur in t rond niet te vinden mynheer von Nennderschaidt en de overste sloeg vol ontzetting de handen ineen Hersabrunn ligt geheel afgezonderd n de dichtatby gelegen boerdery is nog goed een half uur loopen hier vandaan 1 Beilige goedheid I I Oiirior zette de handen io da zijde en boog zich schaterlachend voorover Wel wel dat kan nog een smalle geschiedenis worden Misschien wilt u wel zoo vriendelyk zij me een touw te leenen freules om me tot nlorgenochtend aan den kapstok op te hangen Een stormachtig ver ei was het antwoord op deze Vïaag zelfs de slaperigste ouder de dames werd dat 15 April jl is vertrolAen naar New York Uit dit plaatsbiljet bleek dat hfj waarsohijnl k is George Dalton oud 30 jaar laatste woonplaats Londen Beeds aoht dagen geledsQ bad men hem in deze streken zwervende gezien Uit Bodegrave scfarjjfï men Ouder beguustiging van fraai weder werd Dinsdag onae burgemKuster de heer R L Martens op feestelijke wijze ingehaald Door een der wethouders en het Oudste raadaljd van het station Gouda afgehaald werden de heer Martens eu zyne eohtgeiioote aan de grens dar garoeonte opgewacht door eene eerewacht te paard 46 onder eene steeds aangroeiende manschenmasBa luD laadhuize geleid Na eene toespraak van deu tweeden wethouder en bet gebruiken van een dejeuner werd de optocht voortgezet langs de zuid en noordzijde van de stationsweg Daarna werd aan iet hoofd der gemeente door de leden van den Bfwd en die dec feestcommissie een diner aangaboden Muziekuitvoeringen van M tweede regiment veldartillene nu van eer pnA MUdww korpsen itterdeo de feestelijkheden op die besloten werden met een goed geslaagd vuurwerk op den Hiju In de Schoonh Ct leest men Naar wij vernemen ia de zaak van bet Locaalspoor Gouda Scboonhoven thans de laatsia periode ingetreden eu zal bet van da betoonde belangstelling van gemeenlen en andere corporatien afhangen of de zaak tot stand zal komen Nu zooveel jaren acblereen met onvermoeide krachten en uet groote opofferingen is gearbeid en het doel zoo naby is oreikt twyfelen wy er mat aan of do hoog noodigo steun zal wel niet achterblijven Dagelijks spreekt zich de behoefte naar een versneld middnl van verkeer uit Handel Landbouw Industrie ja zelfs de i ewone samenleving zien reikhalzend naar weer geheel en al wakker Gy moet hier overnachten I dat spreekt van zelfl Gij kunt toch onmogelijk in nacht en ont j weg Ën de inuzikaiiien zijn helaas ook nl weg Maar waar moeten we mfl hem heen P 0 erhte Lieve overste waar bergen we den baron Alsof een hagelbui plotseling naerkletterde zoo gonsden au de stemmen dooreen en overschreaunden elkander in allerlei toonsoorten terwijl Nenndersoheidt dit opgewonden tooneel stond te overzien als iemand die in een mierenhoop mut zyn stok heeft rondgewoeld on zich dan verheugt over do verwarring die hij gesticht heeft De overste was de eenige die onder al die lachende gezichten strak en ernstig keek Een seconde lang fronste zy de wenkbrouwen en toen hief zy vastbesloten het hoofd op Er zit niet anders op om mijnheer von Nonndareoheidt huisvesting la bezorgen dan hem hier te houden In bet gt sticht zolf echter kan en mag ik geen gast opnemen en daarom moet ik u vel om vergiffenis smeeken dat mijn nbargplaats wat primitief is Hot tuinmanskamertje beeft ruimte genoeg oor eoii tweede bed en de oude Conrad moet dan maar goed of kwaadschiks als slaapkameraad op den koop toe worden genomen Maar overste begon freule von Geiidenbeim terwyl zij haar neusje optrok Dat is eon ontzettende eisob hoa kan mijnheer on NennderBcbeidt in zulk oen gezelschap en in zulk een hok het leven houdun I ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgeiiomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt de gelegendheid om zich met snelheid ta verplaatsen Ue behoefte doet zich meer en meer go oelen niet alleen des winters als de wateren met ys zijn bedekt of door mist het geregelde Btoomboolverkeer opboudt maar do omstandigheid dat io dezen tijd van concurrentie tftijd meer soms dan geld is spreekt leu duidelijkste in alle mogetyke vormen De tydgeest is daar om te bewyzen dat men met den stroomt moet medogaan Stilstaan is achteruitgang en doemt ten slotte tot ondergang Waar men vroeger dagen over kon handelen moet thans tn enkele uran worden beslist en de voordeeleo ora aan de spoorlijn te wonen kunnen niet genoeg worden gewaardeerd Met onverflauwden ijver volhardt het Bestuur der Krimpenerwaard SpoorMegmaatsohappij in haar pogen om da zaak tot stand ta brengen Slechts eena handreiking en beivijs van ernstigen steun hyft zy nog noodig Wij vertrouwen dut zij zal slagen iV of nimmermeer zal de gelegenheid komen een spoorwegverbinding te verkrijgen De Gemeenteraad van Haastrecht heeft besloten eeu subsidie van ƒ 500 te verleeneu van het Comité voor dezca apoorveg Door een ingezetene van Zwolle werd gisteren eeD briefkaart ontvangen die voor bijna 12 jaar werd afgezonden Zy werd 10 Augustus 1881 van Arasterdftfli verzonden en arriveerde blijkens den poststempel dienzelfden dag nog te Almeloo Van daarwerd ZIJ 22 April 1893 verzonden naar Zwolle enva i hier gestuurd naar Vriezenvften de vroegerewoonplaats van den geadroBseerde Van laatBtgenoemde pUats werd de brief kaart weder naar Zwollu opgezonden waar zy nu eindelyk aan haar dm is bezorgd Z t Voor eenige dagen deed in verschillende bladen het bericht de ronde dat men om de plaag van torren in woonhuizen kwgt te raken schillen van f Ja weet gij iets beters Erica P vroeg do overste schouderophalend Een heftige luidruchtige vroordeustryd ontstaat de stoutste voorstellen worden gedaan Olivier vindt het denkbeeld van het tuinmaoBvertrek kolossaal amuzant Maria Louize roakt zachtjes den arm der ovarsts aan we zouden mynheer von Nennderscheidt in de oude kegelnaan onder dak kunnen brengen fluistert ze haast onhoorbaar t Ia er wol erg stoffig en er zijn een masau spinnewebbuo mnar bij hoeft dan toch een kamer voor zich alleen l Een juichend gelach stijgt uit de damesschaar op Voortreffelijk Uitstekend 1 In de ou Kelbnan I Die 13 hior dicht by in d n tuin en maar een paar stappen Van t tummanskamorlje af en vupr t geval dat ge iets noodig heb kunt go Conrad roepen 1 Olivier ia opgetogen en verzekert dat een nachtverblyf in da kegelbaan tot ziju zonderlingste herinneringen zal behooren Maar ia u niet bang De deur toch sluit nauwelijks nog m den post gezwegen van slot en grendel zegt freule Roosje zoo nnief moifelijk terwijl ze angstige groote oogen opzet en baar vinger op den mond k gt De baron haalt met geheim ii nige baiidieteügtbaren een ledurer étui uit zijn borstzak opent het en neemt or een revolver uit Al heb ik niets daa zwaard geweer en ros toch blyït de jnger aan de I