Goudsche Courant, vrijdag 28 april 1893

Heti iVtMws o d Moff ba tte dbier dagen hetvolgiQlwe fihrijvcn liet antWdU d dalirop van Prof V Oviirbeei de Meije W Ntf het pudstip van de t w ing dér buitenbaden hier ter ede nadert zullen y ilen nwt belangatelling poo nitiit met verlangen w tr delaankondiging daaraan in de verschulen t iw euwsbladen uitzien Het achoone voorjaarsweer rt i ele frissohe dagen itiet in aanbierking geuomei zal dan ook o de lemporatuur van het water ëen gunsligen invloed uitoefenon zoodat het tijdstip waarop het natte element in de t al dor zwemmers als lekker kan worden aangeduid wellioht niet verre meer af ia Nu bQ de welbekende inrichting van den Heer Van Heemstede Obelt alhier bigkens eene desbetreffende annonce de g legenheid is opengesteld tot het nemen van een aoonnemeiit op de buitenbaden en andere inrichtingen eerstdaags wel dit voorbeeld zullen volgen rgst de vraag of bet gebruik dier baden met het oog op de hier geheeracbt hebbende cholera kan worden aanbevolen Velen zullen voorzeker vAo de beantwoording dier vraag door een deskundige bet abooneeren afhankelijk stellen Dat de smaak van IJ en Amstelwater niet tot een veelvuldig gebruik daarvan aanmoedigt zal iedere zwemmer die daarmede kennis heeft gemaakt wel moeten toegeven Dit Heen vormt echter voor den liefhebber van baden geen beletsel om aan dezen tak van sport bot te vieren Het behoeft echter geen betoog dat de vrees voor cholera waarvoor wellicht grond bestaat menigeen zal terughouden met bel bedoelde vocht kennis te maken zooats dit hg den afloop van hot zomerseizoen 1892 het geval was allé haast zelfs gordijnen uit twee witte schorten büstnande voor t venster gehangen beeft In triomf wordt Nenndorscheidt door t geheele gezelschap tot aan de deur der oude ffbufShtruice geleid alwaar mevrouw von Körboritz met Kaar tandelooze moed hem als Prins regent don heilvensoh toevoegt ffEen rustig geweten is een zachte peluw Het neemt een heelen tgd vddr hg alle handen ten goeden nacht geschud heeft vdór het rumoer bedaard ia en de hoogst opgewo den damessobaar den terugtocht aanvaard heeft Eindelgk heeft de stilte haar wieken uitgebreid over Heraabmnn De lichten zijn gedoofd groot en glanzend zweeft do maan over de donkere lindenkruinen Plotseling hoor een achot I en weer eeu ijzingwekkend dondert het door den atillen nacht Opnieuw heerscht er groote opgewondrnheid en luid rumoer io het gesticht De lichten flikkeren weer op deuren worden open en dicht geslagen en in de woodeilgkste kleedgen naohtspookeu gelijk komen de dames te zamen op de gangen angstig vragend allerlei gissingen opperend luidkeels roepend Er wordt aan de tuindeur geklopt Allen verdringen zich voor de vensters Ik ben het freules Conrad I Almachtige Ood wat is er gebeurd Een ongeluk P Een moord P krijten de stemmen boven voor de ramen Neen neen nieta van dat künkt hot troos iI i t u Ou moeit leggan Toor de Katec vur die insecten uitkomen Een bewoner fan de SoIoBtraat te Arnhem die veel laat heeft van de zwarte lorren heeft gmMwd middel toegepMt maar Twoh tetooi hrant ïd plaata é l de diertJeB erJdoor verdreven f erden aten ly ihilten op id C A s u urioiilait verdimt Wel vermeld te worden z t de K érnk Ct dat tengevolge van de butste wijzigingen tti de tenue van de offieieren der Undmacht wn luiUnaut generaal op burnou en uuifcrmjas aam et minder 4sd 34 Marrm draagt 1 Hiervan alleen 22 op do tnmiou 1 De eeriykheid gebiedt echter te erkennen dat er van dit twee entwitttigtal nooit meer dan 14 te gejiijk zichtbaar zgn Trouwens toch al wel tulk een trenrig fbde wn een geUtldkiud moeit Teruemeu Stal Woeui De de eini da De namm lailtiii kamer ovÉreei OnerflÉl 1 Avw tttaK vuil 86 ApHl 1893 i t op het f illiiiBement ia afgefaandeld docb jtemming saiiigehouden tot naqer te bepaleul Tentoonstelling van menschen Van den directeur van inuenlalidaoh bestuur outviug de resident dor Oostkust van Sumatra een circulaire van den volgenden inhoud Het m der i geering tar ooren gekomen dat door het best nr vau Jon jJaitliu d acolimatatiou te Pal ijs pog tgen tyo ot zullbn worden aangewend om ook iüj lorlingeu ran oolaï Indisohen Archipel aan te wer n Uu e nde z dien tuin tentoon te stellen ang Ézien uu gel e en is datUe behandeling van uai r djUp tmn ove gobrachte inboorlingen uit andere treken v el te r schen aohgnt te hebben overgelépen p io een dergtflgke expositie bovendien weinig liveostihelyks ia lfl lgï n heeft de Begeering mij haa l ensoh te k eniuH gegeveu dat die pogingen zooveel mogelijk worcuir verijdeld Ik heb mita dien e Écr u t D varzoalt ofo legen de werving V4D inboomugen et het doel oi ze ib den f Ar i dio d uccllfnatatio te iPargs of elders tentoon te stellen teJ strei Me tb wakei iiof te doen ivaken quiteatién die de Jiitting in beslag waren de geldighejd ra buitenlaadsobeenten hier te lande en ai rehaUlitatle De eqsflhte omtrent het eeifte internationaleometen tin herstelde de laatste in strijd metbet ad ea dfea ministers Einmiliik kwam de Bur8eaooe van tl taling waarbij alleen enig e rBdhiï van gevoelen j lan heUHoHd kwam mjet de antfi of de suraeant zou e wligén met dfM dood po odmmiasie wenaohl dit bepaald lie sien ia zond ter lerdediging hiefvan drie harer leden Mi h t v uuL terwijl de Minister hél bestreed dël me rdorhiid aan zjjn zgde behield W j ÉelooMi niet dat de zaak groot practiéoh belaag Hetwlotalrtijkel dat do invoeging der wet verwijaf naar een nader b de vet to bepalen tydsiïp schonliden hwr B ejaerts aanleiding zijp stem aan dei weltoe te zeggjan omdat het th ns vrg mogelgk zalblijken door wijzigingen in andere wetten de aardheid van de in art 1 gedocreteerde gel kJptelliug vat kooplieden eb niotkooplieden Ie verzachten Weilicbi zat dit advibs gok eoDigfl leden bekeeren die legeideze hardheid z n opgekomen maar toob ook nie blind kunnen aijn or de vele verbeteHogon dooüde wet aangebracht De einllsiemming fb aangehouden t n inmiddelaj sijn nog eukjele kleiflijghedeu aan do ord gesteld Waaronder ook de interpellatie van den bee T dens wieti B ouge tembeid eken ia T r aanvulling va het bericht omtrent den brand te Heusden meldt men nog bet volgunde De brand brak dei oaohla lïDgeveer half een uit in de woning van dei schilder Nefkens on zette bet huis spoedig in lic telaaie De bowooers paa in hun eerste alaap bemerkten niets van den brand vt5or een buurman door ruiten in te alaan hen wekte Fogibgen om het huis door den winkel te ontvluehten I waren vruohtelooa zoodat zy met moeite door een poortje achter het buis konden ontsuapfen Eeti mster der vrouw een meisje van 28 jaar mej M de Hart die twee dagen bij de familie kwam doorbrengen sliep op oep bovenkamer Men riep haar toe om spoedig te vluchten doch de rook belette inlks wauraobijalijk Enkele mensohen zagen nog eren baar gedaante voor het raam en bemerkte haar Tcrlwjjfeling doch waarschijnlijk heeft z j den uitgang niet kunnen bereiken en moest zij dus haar einde door verstikking vinden De schrik en de ontatetteniB van een ieder en van de familie in het bijzonder z jn groot Toen men de vlamman na een paar uren meester was vond men slechts haar verkoold lichaam Een vreeselijke beproeving ia het voor haar familie te Gorinohem die in plaats van haar dochter thuia Ce ontvangen meiojcs lief zingt hg terwgl de damesluidgillend bg t zien van het wapen uit elkander stuiven tNachtelgk kamp van Grranada Heraabrunn mgne dames wie zal zeggen wat voor atrgd mg nog te wachten ataat De overste Maria Louizo en Door e gaan naar de kegelbaan om zoo goed en zoo kwaad als t gaat een bed op te stellen bg welke expeditie Conrad met de lantaarn bglioht Oud en bouwvallig is deze wdert jaren niet meer gebruikte ruimte Mortel en kalk zgn uit de muren gevallen in de boeken liggen bloempotten hoopen tuinaarde allerlei zaad en gereedschappen De venaterglazen zgn dof ec gobïoken en gedeeltelgk dichtgeplakt Doortje tracht met een geweldigen bezem oen weihig orde en netheid in den chaoB te brengen klotst luidlachend en babbelend met haar klompen over de vergane planken on atooi een paar oude kegelballen de baan af Het klinkt als gedonder Conrad en Maria Lonize tellen de ijzeren bedranden op en daar de oude man in zgn zalige eierbieratemming meer luat heeft met Ooor e te kegelen laat gravin Herff hem glimlachend begaan en breidt atit en handig zelve het witte linnen over de kussens uit Heden is toch allea uit den band gesprongen in Hersabrunu dua mogen die beide oudjes ook wel een grapje hebben en met kraaiend gelach het Handwerk van Jupiter den dondergod beoefenen Eindelijk is de geïmproviseerde logeerkamer klaar en Doortjo slaat een gat in de lucht Tan verbazing over hot handige gravinnetje dat in Prof Tan Overlieek de Meijer geeft ilaarop het volgende antwoord i Hot baden en zwijmen in een open water dat kort te voren uilwerpscaen van een eholerfizieke opgenomen zou kunnen h bben is zonder eeuigen twgm niet geraden omdat een weinig van dat waterallicht in den mond kan dringen en doorgeslikt kanworden Yoar het oogenblik ia echter de ziekte nog niet in fa t èaad en iB rdusQogfeen UMndegrond om uit vroes voor dile besmetting hot nemen vaneen koud itroombad na te Laten £ r is veeleer Wen om het baden en zkemraen dringend aan te bevelen ala en kostelgk middel om het lichaam gezonder en krachtiger te maken en daardoor beter bestand tegen ziekmakende invloeden van dat middel behoort in het naderende warmere jaargetijde gobrnik gemaakt te worden zoödra de toestand van den dampkring zulkr veroorlooft Vt anneer de aziutische obblera ons land andermaal mocht konden bezoeken kan het baden edf zwemmen voortgezet worden zootang de gemeente waarin de baflplaata gelegen s aiampde de niibUtJige aan deozelfden walerlpop grenzende gemeenien Inog onbeamet mo4ten Warden geacht Is de zi4 te daareuitegen tot d gemeente of bare buren doorgedrongen dan beeft o en te beslisaen of en welke kauBeii van beametting er zgn ten tianzien van het water dat in de badin cht ng wordtjjgebruikt Wtftl i behooriqlq gezoiT d voor de ontsn e ling van dejuitwerpaelen bet Igfen beddegoed ffliz der aBng tustBn hj ft men in doil reap gemeenif lj een goed stelsel wn verzftmeling fen afvoer van Wil algemeen toeg aiist en W9rdt orijdea gezDndhf i toeatand a n boord Van vaaitUigcn lutuvlettend tonelen dan kan het baden en emmeA worden voi ngezet worden die maatregewpi verwaarloosd en wpt it mt ii in een gemeente waann de llopeubarc watÖMoopen la riolen voor faecafi n wo den gebruikt iioals Int o l baarbaarsche wijzë bog iteeds gesotliedtUin veW t uurten van Amat rd n iaiamede ti Roltördam j é Gravenhage Utrecht on ui van andere Noderlao l che gemeenten dan Èal mett wgs handelen jket bitd on zwemmen in dat watw t e staken tWat hot gevaar van besmetting wet r geweken is ti De Bondsraad van den NederlandacBn Coöperatieve Bond ie s Gravenhage heeft een niéiw adrea gericht tot de Tweede jiCamür om z jne bezwaren te ontwikkelen Ugen het wetsontwerp op de bedrijfabelastiK ook iMij de wijzigingen daarin door de Regeeridg gebracht In het adres wordt aangedrongen l Op zoodanKe tvijziging dat de belasiing door coöperatieve reenigingen alleen verachuldigd zg over de winat + 1haar e niga werkelgke winat die zg behalen door het rorkoopen van waren of verriohtco van diensten aan anderen dan hare leden subBidiair dat belasting slechts verschuldigd zg door die vereenigingen welke haar beiirgf niet tot hare leden beperken tot een perceutabedrag waarin voor die vereenigingen geene reden kan liggen om haar winsten door prijsverlaging opzettelijk ts veKninderen 2 Op aanvulling van het wetsontwerp opdat alle twgfel worde weggenomen omtrent de onbelastbaarheid van uitkeeringen door vereenigingen als in art 7 sub b van het eerste wetsontwerp genoemd waren Wat het eerste punt betreft houdt het adrea vol dat eeoe oooper vereenigiog niut verkoopt aan hare I leden maar hunne benoodigdheden voor hen aan tend van beneden terwijl naam on lantaarn de spookacht e r rschijning van dsn nachtwandolüir huiveringwekkend verlichten Ik dacht ook eerst dat er iemand in zgn bloed moest wentelen maar toen ik eindelijk al mijn moed aamenraapte en bg den baron Aanklopte riep hij me toe rrftUes is ia de beate orde ik ben maar bezig met het licht uit te schieten en kan dat verwenscbto ding maar niet raken I Het licht uitschieten P ff Ja freules I Ik heb zoo iets ook van mign leven nng niet gezien Ata ik de deur zoo n kiertje opendoe en naar binnen gluur zit me daar mijnheer de baron rechtop in bed op het licht te mikken dat onderaan de kegelbaan staat en op hetzelfde oogenblik gut t weer boem on daar ia t donker uHahaha nu beeft die uitgebrande pit er toch aan moeten gelooven 1 roept de jonker lachend en dan zegt hg heel vriendelgk nuu slaapt wel bak keramutsmesjeu ga maar op één oor liggen en droom van srbapenworst I Wel bedankt mgnheer de baron zfl ik ik wenaoh u wel te ruate en toen maakte ik gauw dnt ik hierheen kwam om de dames te zeggen dat zij zich maar niet angstig moeten maken om dat achieten I Een luid gelach weerklinkt de witte nachtmntsen aan de vensters verdwgnrn en Conrad stoft op zgr vilten pantoffels zoo snel zjjn kromme knieën hem dragen kunnen over bel kiezelpad terug Wordt ur êUfd whaft Door b t wetsonlwarp wordt meent adreaBBut het beginsel zelf der coöperatie in govaar gebracht omdat kn de vorleirling openstelt Io tot liet oprichten van zoogenaamde cooper Tereeuigingejn die geen nitkeeringen aan hare leden doen maar Voor den winketier zeer gevaaflgk voor de ooöperatiy van weinig of geen belang en voor de schatkist nollen in tcgfer zullen worden en 2o tot h uitoefenen van coöperatie zonder zich op wettige i gze als coöjier vereen te constitneeren zonder waarborgen aan te bieden en zimder bolastiagiehuldig to wordöo j Het geitaaV van oitJi her vormen is het opschrift van oen rt kei in de jPtop Oron Crt waarin de andacht £ ei estigd woift op de gisting die thans in Engeland en België If ersofat Zij kan tot leering strekken aan de Infiden die oog buiten den atrgd staan voor jns land Imvenat Want dit ik de let riij die uit de jongste handelingen van het Bölgiadri en Engolacb parloment mut name voor ons land vUT t jte trekkon dat de grootste fout dié een wetgever i ifegen kan is geleden in het laten verloopen van deg uisten tijd voor noodige en nuttige hervormingen dil dnor den volksgeest wolfden gedragen ad meu im Belgie tijdig de deuren der kicBbureaux open gezet woor de handwerkalieden had men er op s koniogs raad den peraoontijken dienstplicht ingevoerd m6n zoude voor de anarchie die tlians heerscht i t het land niet zgn komen te staan en men ipmlo zeker niet het even bedroevend als versuhrikkeiid schouwspelltebben beleefd dat hier en daar bij vobrbeeld inii jrent de soldaten gemeend zaak maakten mol het ga Ë upel Als ooit de noodzakumkbeid van den algemeenen dienatplioht is gebleken au is het in deze dagen in Belgié Om in tgden vAn oproer en bandeloosheid bij het l er op toewgdil te kunnen rekenen in de vervulling van den droegen plicht tot welken hol onder die omstaiidigheden wotdl geroepen is gansch iels anders noodig dan geoefendbeid zijn tuobt noodig en moreel besef wordt aanwezigheid geeiscbt j in bet leger van bet bewustzijn dat orde recbla I zekerheid en ocrbiedigiug van den eigendom de zuilen zgu van bet muatschappelgk gebouw Welnu dat besef en bewoatzgn kunuon slechts dan tot voldoende ontwikkeling geraken ala alle standen en niet Heen die welks het minst hebbon te veripelen en met bitterheid in het gemoed opgaan tot den dienst met bet handhaven der gestoorde orde worden belast Het kabinet Van Tienhoren Tak heeft zoowol de herziening van het kiesrecht als de invoerina van den poraoonlgken dienstplicht aanhangig gemaakt bij de Staten Generaal Men heeft den mitiiater van oorlog in spotprenten de ooren gewasschen omdat hg in dit stadium der parlementaire werkzaamheid terwgl de Kamer overkropt is met werk haar zgne militiewet heeft aangeboden Men heeft in die aanbieding eene zuivere acte de presence het overreiken va3 een visitekaart gezien Maar zou zjj niet veeleer uiting mogen heeten van deze meening der rogeering dnt langer nitatol van de invoering vjin den peraoonIgken dienstplicht een wezenlgk gevaar opleverdP Do warmte voor bet defensie vraagstuk onder het afgetreden kabinet bg de liberalen gestegen tot boven de honderd graden schijnt laag morband vrg wel beneden bet nulpunt te zijn gedanid Daarom ia het te weuBchen d it de gebeurtenissen in België ulthana voor diteene de oogeo mogen hebben geopend dat de aard der diensten die telkens meer van het leger moeten worden gevraagd de invoering van den persoontijken dienitpliobt maken tot oeue zaak van de grootst mogelijke urgentie Wie ziob aan een ander ipiegolt spiegelt zioh zacht Het kiesrecht vraagstuk en dat van den persoonlgken dienatplioht zijn ter behandeling aangeboden aan da Staten Generaal Aangeboden in een tgd van betrekkelijke kalmte en voorspoed Eene groote verantwoordelijkheid laadt de Vertegenwoordiging op zioh door den geschikten tijd voor do afdoening dezer levensvragen zonder geweldadigen drang van buiten te laten voorbggaan Of een nietkoopman in ataat van failtiasemeut moot worden verklaard dan wel io dien van konnelgk onvormoften is een kluitje voor de juristen om hen tn hun gild i die daarvan af moeten blgven te doen waterlanden En of ons faillieten recht gebreken heeft en hoe die Ie verhelpen zgn zal de handel ongetwijfeld met ingenomenheid zien onderzoeken Maar bg de vraag of het gebouw der vertegenwoordiging eindelgk eena met een flinke lang democratiach cement zal worden versterkt bij die of een remplu en of een volksleger zal zorgen voor de veilighoid naar buiten en de rechUzekerheid en vrijheid naar binnen ia bot I belang van allen is do regeeringsvorm zelfs de inzet i Eo wat uitstel en weifeling in de behandeling on af doetiing van deze vragen wrochten voor het land en voor zgno bevolking komt op dit oogenblik raaar al l ia treurig aan den dag Het is schroef dezer dagen een geleerde van naam een bedenkelgk bedrijf te spelen met de omplotbare atof die irvolk heet vooral 4MBnMr moD Weet dat or lieden tgn die belang hebben hg zulk eene ontploffing De Belgische vertegenwoordiging heeft voor het m den wind slaan van deze waaiiehuwing een hoog leergeld iKtaald Wg kunnen en moeten met deze wetenschap ons voordeel doeu Buiteolandscb Overzicht liet welaoolwerp tot wijziging der wet betreffende de lurichting der kiezerslgsten Rtgutrattou BUI werd door het Ëngelsche Lagurhuia bg tweede lexing met algemeene stemmen aangenomen Men is te Huil nog niet verder gekomen noch de werklieden door hun algemeen veroordeelde uitapattingon noch de reedora met het tenalotledan ook maar opgegeven overleg met den Minister Muodella en met een commissie uit t Lagerhuis De toestand blgtt even gespannen en naarmate er rueer vrijwilligers worden aa ngevoord om de werkstakers te vervangen er waren er gisteren al 2500 nemen de ontevredenheid en wraakzucht toe die de droevige tooneelen van Zaterdag n Zondag in t leven riepen toDneeleu die de Ttme zelfs vergelgkingon doet makep met de dynamiet adnslagen in Amerika en met de Commnnedndeu te Pargs De werklieden bigviu baldadigbeden uitvoeren 2 j sneden een aantal zakken met tarwe stuk in een waggon geladen Zoodat de inhoud over de straat viul De kantoren en loodsen der firma Wilson moeten steeda door een talrgke politiemacht worden bewaakt Daily I etoa overigens oe werkstakers niet ongezind spreekt verontwaardiging over al die feiten uit en verklaart dat de werkstijkera op lie wgze alleaanapraak op sympathie verbeuren Een misdadige en lafhartige aanalag der werkstakers op de werklieden die per trein in hunne plaats werden aangevoerd is nogbijiyda vergdeld Het ia onraogelgk in de beweging nog langer een guwoou loonsverschil te zien De werkstakers en hunne leidera willen zelf bepalen hoe en met welk soort van arbeidakraohien de reeders hun bedr f zullen uitoefenun Daartoe hebben zg een alelsel van bodreigutgen en misdadige aanslagen ontworpen dat geen wederga heeft De telegraaf meldt ons dat ue Duitsohc Staatsaecretaru voor Buitenlandsohe Zaken Marshall een onderhoud beeft gehad met den Paus dat een halfuur duurde Dat verhoogt natuurlijk de nieuwsgierigheid in hetgeen tusscbeu Wilhelm II en Leo XIII ia verhandeld Wel iji eQn officieuze medetleeling beloofd maar niemand hecht daaraan eenigewaarde aangezien zulke publicaties wel verre vanwaar te zijn dikwijls veeleer gebruikt worden omde aandacht van het publiek af te leiden van deeigeolgko naeatie Dat de Keizer den Paus zalhebben willen overhalen om toe te treden tot denDriebond zal niemand in zijn hoofd krijgen DePaus zou dat niet kunnen doen want het zou instrijd zijn met zijn eigen belang Immers Italië isalleen lid van den Drieboud om Bome als hoofdstailte behouden terwgl de Paus Bome wil lerugbebben Dal er zoo lang over de legerwot is gesproken enden steun door het Centrum aan die wet te geven ia ook moeilijk aan te nijmen want Leo XIII is een roorziehtig man on zat zioh niet gaarne blootstellenaan een eveutueele weigering an het Centrum opgrond dat de H V in politieke zaken niet te gebieden heeft Er blgft echter nog een punt over eii de gissing is wol niet gewaagd dat hierovervooroamelgk hel ouderhoud heeft geloopen DePaus en de Keizer zgn beiden specialiteiten in de aociale quaeatie eu aangezieu dezo quaestiezeer Hoht spoedig oog meer op den voorgronci kan treden daar beidoii Keizer en Paus zich daardoor bedreigd gevoelen ligt t voor de hand hieraan te denkeu Misschien dat er naderhand wel leta van uitlekt Voortoopig weten wg niets dan dat het onderhoud van weerszgden zeer hartelgk is geweest j Men is in Frankrijk zeer ontatiolit over do door de Senantscommiesio goedgekeurde belasting op de groote handelshuizen die door de regeorig is voorgesteld Htt lot der arbeideraklaasen kan in den tegenwoordige tgd veeleer verbeterd wordeu door de kosten van het venaonderhoud te verminderen dan door het loon te verhoogen De loonaverhoogiug is zeer beperkt de prgavermindereng der levensbehoeften kan daarentegen uiterst ver worden voortgezet door verbruiksvereenigingen door verdeeling der kosten van omzet over een zeer groot bedrag Zoo zijn in Engeland en België 10 15 zelfs 20 pOt vermindering van den verkoopprijs verkregen Doch de regeering en de Kamer in Frankrijk vallen om voor het oogenblik kiezers te winnen thans juist de instellingen aan die do leer der ataathuishoudkundo toepaaten Een firma met 50 bedienden zon volgens het plan der Kamer door ééa beambte meir aan te atellou jaarlgka 3600 frs meer moeten betalen De Senaat verzachtte deze bepaling zóó dat alleen voor huizen met meer dan 200 beambten de p kenib UstH9g vevltOQgd tal worden Maar dw verdt zij progressief zopdat bgv een firma met 2000 of meer bedienden voortaan jaarigks 70 000 frs meer zal moeten betaleB indien zij aan bare artikelen een ASpeciaal artikel wil toevoegen De Kamers hebben l ans een aantal speciale artikeleu 16 vastgesteld maar dit getal is geheel willekeurig en er beetaat geen waarborg dat niet nog strengere bepalingen tegen de grooto ondernemingen zullen worden ingevoerd In den Duitachen Rgksdag verklaarde Ablwardt dat bg geen documenten bezat die betrekking hadden op het rijksiuvalidpnfonds Hg zou echter bewigzen beweerde hg dat de hreren Blciohröder Hanaeman en Miquel het Duitscbo volk voor müliocnen hebben bedrogen Een langdurige discussie werd na de verklaring en de beweringen van Alilwardt gevoerd en alle sprekers sommigen in zeer heftige bewoordingen stelden bet lichtzinnig en lasterlgk optreden van dezen antisemiet op welverdiende wijte aun de kaak TERBETERING In de door ons geplaatste oproeping van Mili oienaVerlofgangera stond vermeld late treincompagnie met uitzondering van hen die van het wapen der cavalerie daarbg zijn overgeplaatst zonder datum evenwel De tijd dat deze moeien opkomen ia van 15 Juni 19 Juli Suppletoire Patenten KEMJMlSGErMXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ÖOÜDA brongen ter kennis van alle Patentplichtige ini zetonen wier namen voorkomen op de suppleluire registt T8 voor het dienstjaar 1892 98 dat zijn zij die na Mei 1892 zich in deze Oemeente hebben gevestigd of na dien tgd zich voor het Patentrecht hebban aangegeven dat de PATENTBLADEN in gereedheid eu op de Secretarie dezer Gemeente verkrggbaar tgn voor hen die zioh daartoe persoonlgk aanmelden van den 37e April tot eu met den 29e April daaraanvolgende de voormiddaga van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnon dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwairder der Directe Belastingen aan hunne huizen legen betaling van lien cents worden uitgereikt terwijl de nalatiften vervallen io eene boota van vijftien gulden zoo zg hun PATENT of een afschrift daarvan niet kunnen vertoooeu wanneer dit verlangd wordt GOUDA don 36 April 1893 Buigemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN He Secretarii BROUWER MARK TBEHICHTSN Gouda S7 April I89S De steramiEtg voor graaien was heden voor t geheel vast Gerst en Haver waren tot hoogere prgzen gemakkelijk te v erkoopen Tarwe Zeeuwsohe 6 60 è 7 Mindere 6 a 6 50 Afwgkende 5 i 5 50 Polder 5 25 ü 6 40 Roode B a 6 B0 Angel ƒ 5 90 a f 6 2B Rogge Zeeuwsohe 5 10 a 5 50 Polder ƒ i 50 a ƒ 90 Gerst winter i ij 4 60 Zomer 3 75 a 4 10 Chevalier 5 k f 6 60 Haver r per heet 3 50 a ƒ 4 per 100 kilo ƒ IM a 8 Hennepwad Inlandsch U 11 50 Kanariezaad 14 a 16 Erwten niet kokende 6 80 a 6 60 Buitenlandsobe per 80 Kilo ƒ 6 a 6 40 Boonen Paardenboonou 5 26 a 6 75 Duivenboonen 6 40 a ƒ 7 Koolzaad 8 75 a ƒ 9 60 Maïs per 100 KG Bonte Amorikaanaohe 6 70 a 6 90 Cinquantine 6 26 a 6 80 Veemabkt Melkvee goede aanvoer handel en prgzen zeer vlug Vette varkens goede aanvoer handel flaauw 22 a 25 ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel flaauw 21 a 32 ct per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel gewoon 0 90 a 1 75 per week Vette aohapen goede aanvoer handel vlug 15 a ƒ 24 Lammer tjes goede aanvoer handel vlug 3 a 8 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel flaauw fZ kf 8 Fokkalveren 7 a 10 Aangevoerd 76 partgen kaas Handel vlug late qual 23 a ƒ 26 3de quaJ 20 k f 22 Noord Hollandse he 30 a 34 Boter goede aanvoer handel gewoon Gopboter 1 06 a 1 30 per kilo Weiboter 0 80 a 0 95 per küo ë