Goudsche Courant, vrijdag 28 april 1893

l§9a Zaterdas 9 April NP 6Ö33 GOUDiSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gotida en Omatrekef O tniendlng van advBrtontlSn kan gBsohieden tot Mn uur des namiddaga van den dag der uitgave 342 Staats loteriJ AprU 1693 4e KUage Trekiciag van Donderdag 16 No 2719 7672 200 17847 19747 17443 19868 17454 19869 17604 19879 17601 30010 17723 20079 18881 20161 18393 20427 18397 20495 19297 20597 19671 20641 19789 2074Ï Prijzen ran ƒ 68 213 2795 6737 10315 13628 15134 464 8252 6095 10895 13698 1S261 510 3314 6612 10953 13843 15463 667 3560 7179 11617 13966 15688 665 i643 7637 11624 14170 1S817 809 8664 766111718 14218 16117 1254 3794 1829 11939 14223 16129 1296 3904 8562 12026 14284 16604 1331 4731 8630 13984 14639 16826 leU 4826 8696 13074 14619 17015 isfs 4880 8921 13128 14910 17073 1943 4946 10319 13316 15099 17163 2646 6677 3e Ljjst 4e kinase No 9203 moet zijn 9209 Burgerlijke Stand OEBOBEN 24 April Hendrikus Gerrit oudera J Aret en J Tom 36 Sgtje ouders P Janknegt en W van Waas Francisous Antiionius ouders H J de Vroom en K Bouwman 26 Maria Eva ouders D van den Berg en B Schipper OVKELKDEN 25 April H 0 Kwakarnaat 65 j GEHUWD 26 April J lan dar Zwalm on A Heerkens 1 van Dijk en N de Haan 3 Tan der He en N B ntaubal J Wareman en K van Leeuwen Beeuwijk GEBOREN Gerardui Cornelis ouders K Verleun en A van Dam OVEBLEUEN N Vermey 89 jaren W Zuidam 45 jaren G Dalion 30 jaren C A Blonk 61 jaren GEHUWD O Uilenbroek en E Overdam W Borkalnar en J C Meulmnn Zevenbulzeu ÖBBOKEN Pioler Willem ouders W den Toom en F Kuis Jtlles ouders J Enthoven en P W Lievanrl OEHUVD O BreuKom en A Paul J W Sohenk en A M Muiter advertenti£ n De tegen deo 15n MEI aanstaande aangekondigde Openbare Verkooping van de Huizen en £ rven op den hoek der Keizerstraat en in de Komijnsteeg te Gouda gaat niet door G C POBTOIJN DROOGLEEVER Notaris Stedelijke Crasfa briek De priJs van het lichtgas is 7 Cta die van het gas bestemd voor andere doeleinden 5Cts per Stère Tot besparing van kosten worden zoo mogel k gasmeters voor verwarmiogstoestellen in de bestaande hnlsleidingen ingeschakeld Op deze extra metera wordt eene redactie van 10 cta meterhuur per maand toegestaaD De fabriek zal in perceelen welke uog niet zgn aangesloten onder zekere voorwaarden gasleidingen om niet doen aanleggen ter lengte van 10 Meters nit den gasmeter De directie verstrekt volledige inlichtingen J J PRINS Directeur Zeer Nette Gesteendrukte mmASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris WESTEROÜEN tas MEBTEKËN resideerende te Rotterdam is voornemens om op ZATERDAG den 29 APML 1893 te veilen en op ZATERDAG den 6 MEI daaraanvolgende by afslag te verkoopeo beide dagen des voormiddags ten elf nre in na temelden Uitspanning gelegen aan het Nieuwe Veer in de Gemeente Krimpen aan den ïasel Nodmer Een Ëeu gunstig gelegen hecht en sterk LOQEMMJÜT met ÜUapanning WOONHUIS en TIMMERMANSWERKPLAATS met grooten TUIN beplant met vele vrochtboomen alles staande en gelegen aan het Ni we Veer te Krimpen aan den Vsaet gemerkt A nommer 169 kadester Sectie A nommers 2651 en 2652 te zamen groot 24 aren 30 centiaren benevens eon perceel WATER daarachter gelegen zgnde een gedeelte van het kadastrale perceel Sectie A nomrae 2653 voor het geheel groot 3 aren 30 centiarenGrondlasten ter 1893 27 72 Verhuurd gödeeitelyk voor 182 per jaar Overigens in eigen gebruik Nomtner Twee Drie MUIZEN en Er oen met open GROND en TUIN staande en gelegen naast perceel nommer een gemerkt A nommers 170 70a en llOb kadaster Sectie A nommers 2654 2655 en 2767 te zamen groot 8 aren 88 centiaren benevens een perceel WATER daarachter gelegen zjjbde een gedeelte van het kadastrale perceel Sectie A nommer 2653 voor het geheel groot 3 aren 30 Centiaren Grondlasten over 1893 20 09 Verhuurd in diverse gedeelten voor ƒ 5 75 per week of 299 per jaar Nommer Drie Een perceel BOVWQROND gelegen in de gemeente Krimpen aan den Ysael binnenadyks aan den Weg naar Krimpen aan de Lek naby het Nieuwe Veer kadaster Sectie A nommer 2922 groot 5 aren 32 centiaren met het gedeelte baitendgkhelling daarvoor gelegen kadaster Sectie A nommer 2925 groot 1 are 28 eentiaren Grondlasten over 1893 0 24 Geheel in eigen gebruik De polderlasten hebben over het jaar 1892 bedragen ƒ 2 30 per hectare Aanvaarding en Betaling der KoQppeni iingen op den 1 lUU 1893 Te bezichtigen alle werkdagen in de week der veiling van des voormiddags 9 tot des namiddE a 3 ure De perceelen zullen eerst aizonderlyk geveild en afgeslagen en de perceelen nommers een en twee daarna in combinatie worden afgeslagen Verhoogingeu op de perceelen zallen tnaschen veihug en afslag worden aangenomen teil kantore van voornoemden Notaris WE8TfiBOÜEN vèN MEETEREN 14 WoUshoek hoek Korte Wynstraat te Rotterdam alwaar inmiddels nadere inlichtingen te bekomen zyn Advertentiën in aïlejihtne en SuUetUandsche Couranten worden dadalyk opgezonden door het Advertentie Burean van A BBINKMAN en ZOON te Gouda Ie UITVOERING 1893 94 op WOENSDAG 3 MEI 1893 des avonds 7 g nnr in het Loleaal tNut en Vermaak Solisten Mej J STUIFSAND Sopraan Rotterdam De Heer JOH MESSOHAERT Bas Amsterdam Programma 1 Toggenburg J Rheinberger 2 SemdictuB en Agnuê Deï n 2 nit de Miaaa iLauda Siont Palestrina 3 Eine Liederreihe voH J Kemer n 1 8 R Schumann Liederen voor Bas 4 Lieder für Miqnon n 1 5 R Schumann Li deren voor Sopraan 5 Requiem für Mignon R Schumann 2 MEI des avonds 7 j uur Algemeene Repetitie met Sollaten Introductie voor Buiteug Leden en Donateurs met Dames 0 49 voor leerlingen der tedelgke Muziekschool O 25 per persoon Kaarten verkrygbaar by den Kastelein der Sociëteit de Réunie A DAMME Co Oudewater Beveelt zich aan voor het WASSOHEN en OPMAKEN van Crême Verwen van Gordijnen VITRAGES enz Goedkoop Aangeboden een gebraikte doch puike STOOMKETEL 3 10hoogtö 1 25 diam 10 5 M verw oppervl 3 binnenhuizen 4 atmosph Rykskeur alle appendages Geschikt voor allerlei bedryven Brieven franco letters M P N Algemeen Advertentie Bureau NIJGH van DITMAR Rotterdam Van 1 Mei af zal door tusschenkomst van de firma J van BENTUM ZOON te Gouda de Nieuwe Bottertlamsche Courant aldaar des avonds oumiddellyk na aankomst van trein 6 15 A T en des morgens na aankomst van trein 5 52 A T tot den gewonen abonnementsprys van ƒ 6 worden dus zonder verhoogiug voor de dubbele bezorging Firma J WELTER Specialiteit in Corsetten Ondergoed Kousen Handachbenen enz Men wende ich voar Nieuwste Dassen Markt A 68 Gouda by IT JMVIjVS Güude Snelpersdruk jn A 3BlNKMiN Zoon Ot oitgaTe dezer Coarant geschiedt dagelgke m t nitKndering tbq Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden ia 1 25 franco per port 1 70 AlMudwlgke Nommen VUF CENTEN BI ENLAND ÖOUDATiTApril 18B8 In du beden gehouden vergarlering van den gemeenteraad die door 14 Men wwd by ewoood aftrezig waren de bh Sïraver en Oudük kwamen da geloofsbrieven in van bet ni9u v benoemde raadslid den beer G J Strena Zgnen welke werden goedgekeurd waarop tot zijne toelating werd besloten De Baad besloot tot Wyiiging der Gemeento begrooting der Begrooting voor het Hoffmans Gestioht en der Begrootingen voor het St Catbanna Gaithuii en het OudeVrouwenhuis dienst 1892 Wysiging van het Raadsbesluit van 11 Apnl il betreffende bet aangaan eener geldteening in eoo verre dat naar aanleiding van een door Gedep Staten geopperd bezwaar minstens drie obtigatiën teraflossing eutlen jrorden aangewezen in plaats van twee Afwgaende beaobikking op eenige sdresseatot abohafBng tm d kermis Het voorste van B en W om afwyzend te beschikken op het verzoak de keroiiB geheel af te schaffen werd aangenomeit mot 11 tegen 3 stfmmen die der hh Fortuijn Droogleever Hoogenboom en Dewksen Het voorstel om afwekend te besohikken op het verzoek om dea Zondags geen kermis te houden werd aangenomen met 11 tegen 3 stemmen die der hh Hoogenboom van Iterson en Peroksen IV Het bepalen van het aanvangsuur der kaasmarkt voorloopig op acht aur Dit besluit werd genotnen met 13 tegen 1 stem die van den heer Derokseu Over de beide laatste punten ward een breedvoerige discussie gevoerd waarop wg in ons volgend nr terugkomen FEVtLLETOX G E Is TJ rs Naar het Hoogdmtêch IIL 9 Daarop is en bip hst itU te Heréabijunn De nachtwind strijkt over toren en dak ei de oude linden schudden peinzend het hoofd hoe laag is he il geleden dat het hier zoo vfoolgk is toegegaan dat de gespoorde laarzen van een dartelen jonker het mos op de bordestreden vertrapt hebben En het ia of een droom nit lang lang vervlogen dagen toen nog de hofatoet der markgravinnen het park van Zijn luid gelach weergalmen deed door de bladerrgke toppen ruisoht In haar dakkamertje sluimert Maria Louize de banden op de borst gevouwen en glimlacht in zalige droomen J5fl had eens in een sprookje gelezen van een prins soboon ridderiijk vroom en goed die uit dea verren vreemde kwam en zich over hetAsaohe poetstertje ontfermde Wonderlgk daarvan oomde ze nu en de prins had Nennderscbeidt fl iolyke trekken en zij was Asschepoetster e was zoo geluikigï zoo onbescbrgfelgk gelukkig ais Dooit te voren in haar leven ADTERTENTIEN orden geplairtirt van 1 5 regela k 50 Centen iedere rag meerlOCenten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatamimte Bovendien vorden alle AdvertentiSo gratis opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt Gouda De Rand beno mde tot Lid in de CommisBie vsn I beheer der Stedel ke Gasfabriek de be r C C H Prinoe aftr efi tot Lid in de Oommissie van Administratie der Bank van Leening de heer C O H Prinoe aftr Voorts wwrd benoemd tot onderwyzer aan de In Kostelooze school de heer A Lootsma te Oud ovor gemeente Looadrecbt en to Booimeester de heer H KJeiJiveg met 11 at tegen t op den heer C J P Spruiji Bg déo Baad kwamen de volgende stukken in 1 H4 t door B en W owemaakte Kohier van de pi dir belasting dienst 1893 Wit wordt gedekt ieder raadalid sal een exemplaar ontvangen I 8 Sene mitsive van den heer G N Kruisheer ontslag verzoekende als onderwjJEer aan de Ie burgersobool voor jongens Woidt eervnl verleend 8 Eene missive van Uej J Groot ontslag verzoekende als onderwyzeres aaa de Ie burgerschool Toor meisjes tegen 1 Juni e i WöAtt eervol varleend 4 Eene missive van den heer J F van dorKleljn ontslag verzoekende als onderwyzer aan deIe burgerschool voor JQnj ens Wordt eervol verleend 5 Een adres van A Oudgk en 191 anderenverzoekende bet aanvangsuur der kaarmarkt op 8 uur te stellen Aangenomen voor kennisgeving 6 Een adres van don heer J A F Montijn en 7 andere ingezetenen verzoekende dat dit jaar opde 2e burgerschool voor meisjes ook kindoran beneden den I2 j rigen leeftijd zullen worden toegelaten Ter visie 7 Een adres van den heer H Kleqweg verzoekende tot rooiraeestar benoemd te worden Aangenomen voor kenniigeviog Hel verslag van den toestand der gemeente over 1892 Dtt wordt gedrukt ieder raadslid uteen exemplaar ontvangen Het verslag van de Kamer van KoophandeVen FAbriekeu over 1892 Ter visie Een voorstel van het raadalid Deroksen totwijziging der Verordening op de pi dir belastingop de inkomsten I Ue strekking van dit voorato is een progressieve I befSng in te voeren dnar het onbillijk ia dat ingeEftenen met lage inkomens naar dezelfden maatstaf worden aangeslagen als die met hooger Do voorsteller hoopt hierdoor tegemoettekomen aan de belangen van den werkman en den ngveren middenstand zoodat ook bij eventueele vorhooging van belasting hun aanslag dragelijk wordt De Voorzitter vraagt den heer Deroksen of dit voorstel door twee raadsleden ondersteund wordV De heer Deroksen antwoordt dat dehh van Vraamingen en van der Garden zgn voorstel ondersteunea daar zij in hoofdeaak niet lu atle onderdeelan bet daarmede een sgn De Voorzitter stelt voor bet voorstel te stellen in handen van B ir W die zioh sinds eenigen tgd bezig houden met bet ontwerpen van eene nieuwe Verordening op de pi dir belasting Zg zutlea daarbij de noodige aandacht schenken aan het ontwerp door den heer Deroksen ingediend De Baad vereenigt zich met dat voorstel Bg den aanvang der vergadering werd door den Voorzitter medegedeeld dat op 19 April de verificatie plaats bad van de kas van den gemeenteontvanger en dat de boeken en de kas in orde waren Nog wurd door den Voorzitter medegedeeld dat B en W hadden gemeend in den gea van den gemeenteraad te handelen door MevW de Wed Bomeya die kennisgave zond van het overlijden van baren strijkt haar gr sUnnen boezelaar glad en zot zioh glimlachend en nadenkend op de vrnsterbanlc iluiten klinken steromen en als ze nieuwsgierig hot hoofdje opheft on met groote oogen door de wgnrnnken gluurt ziet ee den ouden Conrad in homdamouwen met den grooten een weinig versleten strooien hoed op het hoofd en den gieter in de hand vroolgk babbelend over het kiozelpad aljnteron om de versierde grasranden na te gaan Naast hem loopt baron Nennderscheidt Hg ziet er naast de gebogen gestalte van den ouden man uit als een trotsohe eik naast een krommen kwgnenden knotwilg De wangen der luisterende worden rood en warm van vreugde dat ze bem nu toch eindelijk eens heetemaol onbemerkt kan aankijken eens goed aaokgken De zon glanst op zgn blond haar waarop de hoed ver achterover geschoven is en de grgsblauwe oogen onder de dikke wenkbrauwen zien belderdor en kalmer dan gisterenavond toen ze donker en gloeiend sohitterden als bliksemstralen Hg houdt een cigarette tusuhen de tanden en heeft beide handen diep in zijn broekzakken gestoken iels uiterst genocgelijks ligt over zijn geheele wezen En zooals hij daar met Conrad met dien eenvoudigen dood gewonen man loopt te praten en zich over alles en nog wat door den tuinman laat ondetrichten va onderwgl met belderen lach allerlei aardige dingen vertelt neen zoo hadden de dames van het gesticht haar nooit ridders afgeschilderd I Zg allen kenden de menwhan en de wereld baast allen waren aan t hof geweest maar En toen de morgenzon door de vensters van het dakkamertje sclieen en Maria Louize met gloeiende angen van het kussen opschrikte zaten da duiven op het raamkozgn en knikten haar toel Vroeger dan gewoonlijk stond gravin Herffinden melkkelder en roomde de heldere pannen met meU af die aanstonds plaats maken voor de verooh gemolken dia Doortje schuimend en warm in blinkende emmers uit den koestal zal brengen In de gewelfde ruimte hangt een zware duffo lucht Maria Louize stroopt de donkerblauw katoenen mouwen op en opent bet kleine venster dat op den tuin uitkgkt Het bontgespikkeld wingerdtoof rankt zich in veelkleurige slingers voor de tralies beschenen dnor de morgenzon welker stralen een warmgouden gloed op het gelaat van het meisje tooveren Verrukt ademt Maria Louize de geurige lucht in die de koelte door Ix venster naar binnen waait haar blik zweeft een seconde lang naar dea helderen hemel waar de leeuwerikken juboleml opstggen en waar do zwaluwen sjtlpen en daar zij ateoda bg zulk een wondersohoooen aanblik der schepping Hem gedenkt die hemel en aarde geschapen heeft rgat ook nu een aandoening als van een stil dankbaar morgengebed in haar ztet op Daarop eohter weren zich haar kleine banden die reeds zoovele sporen van vlgtigen arbeid dragen en vervult zij met grer haar taak van huismoedertje Doortje aat van morgen lang op zioh wachten MariaLonize legt don houten lepel over den schotel