Goudsche Courant, zaterdag 29 april 1893

Wf m m P p P ï ipt §i Openbare VriywiUige 7erkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is Toornamens op ZATERDAG dan 6 MËl 1893 des roormiddaga ten 10 ure ten huize Tan P 8T0PPBLENBÜBG te Stolwijk in het openbaar te rerkoopen Diverse pereeelen WEIË HOOILAI ID gelegen in Benedenkerk eu Benederfaeul onder de gemeente STOL WIJK ter grootte van lOVt H ECTAREN Om te aanraardei dadel k by detoewgiiog In het breede omucbreven bij biljetten die met verdere inlichtingen te bekomen z n bg deu Notaris die ieta te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den gemeenschappelijken boedel en nalatenschap van den WeiEdel Zeergel Heer Dr A BOMMIJN gewoond hebbende te G out d en aldaar 15 April jl overleden worden verzocht daarvan vóÓr den 15ett MËI aanstaande opgaaf en betaling te doeiT ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DliOOiJLKEVEB te Gouda Van 1 Mei af zal door tusschenkomst van de firma J van BENTÜM ZOON te Gouda de Nieuwe BotterdaniHChe Courant aldaar dea avonds onmiddellyk na aankomst van trein 6 15 A T en dea morgens na aankomst van trein 5 52 A T tot den gewonen abonnementspr s vaa ƒ 6 worden dus zonder verhooging voor de dabbele bezorging Op het KANT qOB van de STEARINE KAARSENFABRIEK Gouoa kan geplaatst worden Een JONGEN die goed sclrijft en vlug rekent Zich schriftelijk te wenden tot den Directeur ZIJNEN Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelglf opgezonden door het AdvertentieBureau van A BEINKMAN en ZOON te Gouda Burgorlijke Stand Moordrecüt GEBOREN 21 April Janna Mijntje oudera C van Mullom en A Buija 2 i Neeltje oudera J vnn der Waijde ou A Menf GETROUWD 26 April J J Rupke on J D van Lange eehlg aoot Dr Bonu n te oondoleenn iMt hat rerlies door H Ed geleden en het leedwezen uit te preken van den Raad met bet overlgdea van een man aan wien de gemeente Gouda Tele TerpUchtingen heeft De vergadering betuigt hare instemming met die handelwijze Heden middag ten U i ore li te Rotterdam brand oitgebroken iu het pakhuia gevuld mot lompen van den Hoer S K Coben hCa intje Kipitraat Vo 56 Kadere bizonderheden ontbreken nog Ëenige maanden geleden werd te Londen eene zweudelarQ op trooie schaal ontdekt waar ook een AmBterdamaoh huis betrokken was Er word eon aanklacht ingediend die ten gevolgo had dat het openbaar rainiaterie eon vervolging instelde en nu drie dier fleeschen trek kers veroordeeld zijn da eerste tot een govangeniastraf van 5 jaren de tweede tot 4 en de derde tot l i janr Bovendien heeft de Amsterdamsche firma al hare gofderen teruggekregen aUmede do koaien van t proces Bij die Engelsche wetgeving of reebtapraak moesten onze autoriteiten eens in de leer gaan dieainda jaren volhouden dat er in den rettt ï K bh mogeliikheid bestaat om do flessohentrekkers bij hun kleed te krijgen en achter slot tu brengen Staten Oeneraal 2 Kameb zitting vna Donderdag 27 April 1893 Twee interpellatién zijn afgedaan die van den heer Pytteisen en van don hoer Tydena beide over de werklooahoid Of de zaak ztlvo dte ieder ter harte gaat er door vooruitgekomp is valt te bi tvvijr lon Zooveut medicijnmf eators zoovout advie iMi K ii prHC tisch middel om in dun nood te voorzien in uuk in dit debat niet aan de band gedaan Da heer Fytt rsen had twee denkbeelden staatssteun bij ontginning fan woeste gronden van emeentewegt ou wijziging der onteigeningswet len einde het verkrijgen van woeate gronden voor dit doel gemakkelijk to maken De minister van biQnenl zaken wil het eersle idee overwegen als bepaalde voorstellen hem bereiken doch aoht wjjziging der onteigeningswet vooreerst niet waarschijnlijk 1 het vele werk dat lie Kamer wacht l o beer De Beaufort Wgk bij Duurstede verklaart zich togun ofliie speciale wet voor dergwlijke gevallen De beer Borgeaiua ziet meer heil in herziening van de regelen ro r bet paohten huuruontrHct De heer van der Feltz TerwjJEt atgemeeoe werkloosheid naar het rijk der fabelen hier en daar zijn moeilijkbeden tengevolge van tooaltf omstandigheden De heer Tydena aohetst don toestand iu bot Noorden en vraagt wat de Regeoring van plan is te doen tegen ilen volgeuden winter en verlangt ton slotte pccaioneermg van kerklieden De minister verzekert dat de Rogeeriitg onderzoekt maar dat dirocte hulpmiddelen meer liggen op don weg der gemeenten en der particulieren Hij deelt mode dat de wet op den leerplicht gereed is die op da veiligheid iu fabrieken hg dea Raad van Stata is en dat de peuaioenveriekenng op don gooden weg De heer Heemskerk verklaart zich tegLn Staatshulp in dezen on steunt den wenach naar wijziging der huur en pachtcontracten Do beer de wijze waarop zg in al hun verhalen en oudervindingen de voorname heeren geacbilderd hadden was M Hria Louize nooit ayrapathiek gaweest Nennderioheidt waa toch ook ecu voornaam heer een edelman en hoveling miiar hg scheen van een geheel ander alag ie zijn dan diu trotaohe opvHpgende on todelooz hoeren die alochts met zweepslagen fln schoppen togen hun ondurgeacbikten apreken Roosje deed altijd met voorliofdo het verhaal van een barer neven hoe die altijd Uoor dik en dun heonreed eu zjJD paarden monde waar het hem lustte onverschillig of do kostelijkste bloemperken daarbij vertrapt werden Bitb de mannen zijn allen barteloozo tirannen en egoïsten dte alle bloemen zouder erbarmen in het stof treden Dat was eiken keer hut refrein dat door atte jonkvrouwen zuchtend be veoligd werd Met schitterende oogen en bonzend hart zag MariaLouize het aan hoe Olivier zioh hukta om een geknakt nnlveplantje zorgvuldig op te binden eu togen een rozenatam t stutteu Neon hij was niet harteloos niet tiranniek en zonder medelijden hg waa goed en edel ula het droombueld dat het jonge moiaje ala het ideaal van den man zich in haar hart gevormd had Wiat ze maar hoe hpt met zga verhouding tot God gesteld is of hij ook over don godsdienst laoht en hpot zooais Erica vau do tegenwoordige hoereu vonelt o als zo hem dat maar eena zou kunnen vragen Ze ateunt haar wang tegen de gzaren staven en luistert naar zgn atem Vin Houten waarschuwt kraohtig tegen bat opwekken ran verwaohtingeo gel k de beer Gerritaen deed want hg ziet geen heil in de aangegeven maatregelen OTcrigen ïs de werkloosheid in Friesland voor hen nog onverklaarbaar Vooral de dwang bij pachtcon trsoteu keurt hij af Overigens kon wel niemand ontkennen dat ontlasting der g emeenten van vele uitgaven die eigenlijk niet uit de gemeentekas bestreden moeten worden en verruiming van het belaalinggebied der gemeenten maatregelen zijn die speciaal Fnealaad kunnen helpen ook al is s heeren Heemakerks weemoedige terugblik op het ontwerp van bet vorige Kabinet tot regeling vau het gemeentelijk balastingateUel weinig gerechtvaardigd Maar nieuwe practische middelen die oogenbhkkelgk kunnen helpen heeft deze dag niet opgeleverd In do Engelsohe Standard komt het volgende voor F en Russisch correspondent die het welen kan sobrgtt dat velen ach nog wel zullen horinneren boe ten tgde van den JMtateii oorlog de heer Bunge ongeveer rtriohonderd twintig miUioeu papieren roebels liet drukken die nimmer gebruikt werden Toen do vrede was herateln bealoot hj deze roebels bij hoopjes te laten verbranden maar voordat het offer gelieel wa3 gebracht kwam de hoer Wishne1 gr iilaky tusaobenbeiden Do uitslag was dat voor do tiuanciéele wereld deze goheele som reeds lang ia verdwenen terwijl feitelijk 90 millioen nog tn handen van het ministerie bloveü hetwelk uil in stilto heeft besloten zo iu omloop te brengen voornamelijk ten behoeve vau den nieuwen Siberisehun spoorweg De noten zelve die reeds zekere slijtage tooneu zulten geen verdenking wekken bij hare verschijning zooais fonkelnieuw papier ongetwijfeld doeu zou en het departement van finauoieu ia zonder oenige moeite ongeveer honderd milltoeu rijker zonder in het budget reke ug te zullen houden met dat geld DeZe feilen zgn alechta aan weinigen bekenil maar zg zgu ontegrnzegguhjk waar en werpen een niet onaardig licht op de wijze waarop de Huaaiscbe Unanoien worden behandeld Ken jonge dame van Brixton in EngeUnd atelde een actie tot achadevergoeding in tegen du LondonChatham en Dover spoorwegmaatscbappij wegens onrechtmatige aanhouding Zij nam onlangs aan bet Londenscha alatioo Moorgato een tweede ktaasekaartje voor den Inatatitl trein naar hare wooopiaata Toon zij op het perron kwam had zij uog maar juiat lijd om in eene derde klaase te apringQU daar de trein 9I in beweging waa Toen zg te Brixton aankwam miste zg haar kaartje en ofschoon zij op verzoek van den boamblo die de kaartjoa afvroeg haar naam au adrea opschroef wilde de rnan baar toch uiet verder Inteii gaan maar noodzaakte haar naar het naaste politiebureau te vergezüllou Dioutengevolge werd het drie uren in deu ocbtuad voor zij tehuis kwam Onder voorzilting van een reebtor vim den Queen a Beniib veroordeelde eene jury de voor haren beambte verantwoordelijke Spoorweg raadt ach npp ij tot het betalen euner aohade vergoed ing vau dertig pond sterling die ze nu duuletgk hoort za verataat thaca woord voor woord Hg heelt üonrad juist een sigaar gegeven en do oude wordt donkerrood van verrukking en grijnst over zgn heele gezicht Als ik maar wist wanrdoor mijnheer me zoo bekend voorkomt zegt hg grijnzend en begint met zijn kromme mes aan de havanna te sngden waar hoort mgnheer da baron dan eigenlijk thuis Olivier vermaakt zich juist met een goudkever over de punt van zgn schoen te laten loopon Thuis ben ik zoo zelden dat onze kennismaking zeker wel uiet uit Roggerswyl of G debusoh kan eiammen oude snorrebaard maar t goede is zeer nabg ik woon iu de residentie Bg bet hooren van de eerste twee nameu had Conrad nu juist niet mol heel snedigen blik het hoofd geschud tbans echter sloot hij zgi geopenden mond en knikte een paar ranal enol achtereen als iemand wien plotseling een licht opgaat Üit do residentie juist zoo nu begrijp ik waarom u me ïoo bekend voorkomt Zoo Beu jij er dan ook geweest fü eon mijnheer de hnrou maar rogn broor die doo l is heeft daar in garnizoen gelegen Wat klinkt het lachen van Nennderscheidt helder en frisoh tot haar door Gravin Hertf Licht onwillekeurig zacht mee en Conrad begrgpt niet recht wanrom mjjuheer do baron op eens zoo vroolijk is en hem zelfa een tweede sigaar geeft Daarop neemt de oude vuurateen en tonder en slaat vuur Olivier J In den loop van dit jaar zat te Weenen het eenie internationaal Samaritanen congres bijeeukomen onder vooizittorsohap van prof Th Billroth en met den burgemeester van VVeenen dr i N Prii tot vioepresident Op dit congres is hier te lande oog te weinig de aandacht gevestigd ofaohoon het toch ook op onzo belangstelling alle aanspraak heeft Hei doel van bet oongrea ia to komen tot de oprichting van den Samaritananboad een machtig lichaam dat in tijden van vrede zijn zal wat het roode kruis in lijd van oorlog is oen blijvend werk van barmhartigheid en van naastenliefde een middelpunt der humaoiteit Bestaande vereenigingeo die butpverleening ten doel hebben op te heffen wordt geenzins beoogd wat aan bulpvereeuigingen reddings en Samaritanen vereenigingen vrijwillige brandweervereeuigingen en al dergelijke bestaat zal lu wezen blgven m dun tegen oord igen vorm en met behoud van zelfatandigheid De Samaritanenbond zal alechta de ufzonderlgke leden tot een organisch krachtvol lichaam de verapreitle bouwatoenen toteen macblig gebouw ver ènigen dat zelfs den twaarsten storm zal kunne weerstaan Uit het geheel zulleu de deelen frissche levenskracht putten Waar ondersteuning noodig ia zuileu de vereenigingen en corporaties welke tot dea bond toetreden dio van den bond ontvangen waar de kracht der plaatsolgke vereenigingen te kort schiet zal de bond die aanvullen eu waar deze kracht geheel ontbreekt zal de bond handelend optreden De Samaritanen boud zal eeue oentralo leiding hebben van welke alle grootere hulpverleeniag zal uitgaan Hij zal een centraal depot vau zijn materialen te Weauen oprichten en fUiatil dopöla zulk n in de lioofdatedea der verachillando landeu worden gevestigd In do grooie stedon zal de Samaritaneu bond in den redd inj sdlenst voorzien en waar zulk eeu dienst reeda bestaat zal hij in de kosten bijdragen Zoo noodig voor de opleiding en de oefening van het personeel zorgen iijn eigen personeel eu materiaal ter beschikking stellen Het centrale eu de fliiaal depóls zullen waar do behoefte zioh voordoet op bet eerste bericht vim het ontstaau eener groote ramp de noodige hulpmiddeleu afzenden naar de plaats waar die ramp voorkomt Ingeval van oorlog zal de Samaritanen bond gezamelijk personeel en matrieel ter beschikking van het roode kruis stuUeo Het voorbereidend comité vaii bot Samaritanencongres vraagt medewerking van allo monsohenvrienden in de eerato pUata van de artsen alsmede van alle vereenigingen en muatschappijoii diü hulpbetoon tot doel hebben Het stelt zich voor dat even ala het roode kruis eone machtige intaruatioualo organisatie geworden la het ook mogelijk zal blgken sumenwermiiig to verkrijgon waar het anilere werken ran barmhartigheid betreft en inzonderheid hij het ontstaan van groote volksrampon uitgebreide epidomieen overstroomingen euz Honderden waren gisteren naar Eik en Duinen te s Hage opgegaan om de laatato eer te bewijzen aan deu oud minister en hofdifjuitaris graaf Schimmelpenninok wiens atoffolgk overschot bedekt door een rijke bloomeuprncht en langs den gehoelen weg door een belangstellende menigte opgewacht ter aarde werd besteld Op het kerkhof waren velon in oen breede kring om de groeve vergaderd opgemerkt werden alle staat met half dichtgeknepen oogeu het schouwspel aan te zien ffDat verwenschto tuig Hiei daar beb je lu tifers De hemel beware me mgnheer de baron Dat duivelstuig gebruik ik al lang niet meer Daarvan vliegt je huis in do lucht Wat een domheid Conrad zet een slim gezicht In do huishouding van een jonggezel deugt geen gemakkelijk vuurge reedachap mijnheei de baron t Kan immora wel eena gebeuren dat je hoed op half zeven staat as je thuiskomt en dan is da lafel veel te wankelend om er een licht op te kunnen zetten Met zoo n steen krijg jo in zulke gevallen niks geen vuur en dat is juist zijn deugd Ja kijk eens aan oude slimmert ala je van voorzichtigheid spreken wilt dan ben ik toch nog angstiger dan jij iü dit opzicht Ik getroost me bel zware offer van nooit in myn huia s avonds lichtte braudefn uit vrees voor een ongeluk Conrad s sigöar had vuur gevat maar hg hield oven op mot trekken on keek den spreker verwonderd aan Ja maar wanneer mijnheer do baron nu thuiskomt P Olivier zuchtte diep Oan is t in den regel weer licht ffordt MÊTWtqd civiele eii militaire Uiden der hofhouding ele bofbeambtoa als vertegen woord isers der regeering demiuistersTieuhüveit en Vau Dcdera de tbinieter van justitie had zgn secretdria gnneraal afgevaardigd verder de dieuate ledeu van het vorige ministerie rele Kamerleden uit de rechterzijde de maeate vreemdegezanUn of hunno zaakgelastiitden de burgemo 9ter der residentie do viee prusiiiept vati den Uaad vanState n van den Hoogen Raad de oud minister Heenfikork en oiulor de dapuutieu eeue van de Vereenigiüg Ntderland te Amsterdam vertegenwoordigd door de h reii baron Tinda ri mr Polak Daniels van de uationnie zingsohool vim de vereeciging van oudslrijdera e van da ijzurgieterij Prins oan Oranje De afgavaardiiïde dar Regentes b ron van Hardenbrosli volgde den stoet in een galakoata van uit bet sterfhuis i Eenigffn tgd geh den werd eeu som vaii 250 000 dollar ia goud run Sua Fnineisuu naar het kantoor van den betaalmoiiBtt r te Wiishinaton vervoerd Toen het geld 10 beflt mder pluatae aankwam woog men het on nu bleük het dat er wen bedrag van 9 Ameriknanscbo ceulen 22 g cent HoU te weinig was De reifoeriiig wilde het tt kort niet aanvullen en do betaalmeester zag zich guijood aaltt bij te passen Deze woiischto loh er echter niet bij neer to leggen Hij stuurde de zakken waarin ht t goudgold gebor gen wiis gc Wtjest naar ilo munt to Pliilndelphia liet ze daar verbranden 011 door een zektr procedtï haalde men uit do asch het gc ud dat lu het linnen der zakken was nolitergeblevtio ea ilut zooveel bedroeg als het tekort was Het aardigste van de geschio denia is wel dat de bewerking negen dollar kostte maar deze worden volgens het reglement door de regeering betaald Kapitein Van Kercklioven de bekende Betgiaohe reizigar is op lO Aii nstua ooals thans bekend 13 geworden op noodi ittiir wg e om het leven gekomen Zgn oppa ier dü gedurende dei marsch a tijd met et n geladen gcwour achter hom liep haakte mot den hadn van liet geweer aan eeu boombak waardoor bet schot ufgiug en Van K rckboven in deu rug doodelijk werd getroffen Van Kerokbuven waa eeu der dupperato oHioiereti die ui dienst van den CongoBiaat waren gelrudea Ruods op jeugdigen leeftijd had hij als vrgwilligur in hel B jlgischfi leger dienst genuinon on la 1881 werd bij benoemd tot luitenant Ia IS8C giug hij naar Afrika waar bij chef werd van het station laaauichila Reeds toon toonde bij 7ijn voortreffölgko eigonschappeu In 1886 koerde hij nnar Europa terug mtiar reeds in hetzelfde jaar vertrok hg weder naar Afrika waar hij tot 1889 bleef belast met het onderzook van de Itimbria eu zijn strüotugubied In 1890 werd Van Korokbov en als staats inspecteur naar de Congo guzonden Als kiipitein commundant hnd hij is opdracht het tioordelglc gedeelte van den Congo Staut te bevrijden vau stavmijagera Met grooten moud voerde hij de o taak uit De in 1890 uitgeruste expeditie telde 18 oflioioren 18 ondefudicieren twee geneosheeren tweo wapensmeden eu tweo beambten benevens eenige duizenden inlandschu soldaten Zij voerde verder zes kanonnen eenige booteu welke konden worden uiteengoiiomci en groote voorraden ammunitie mede Üp 3 Februn i 1891 stoomde de expeditie den Congo op Do voorhoede aangevoerd door kapitein Ponthier bracht een voorraad levensinidilelen en ruilwaren naar flembo en bezette en versterkte deze plaats Op 20 Mei 1891 trok Van Kerckhoveu daar binner In twee jaren heeft hg daarna mot zijn expeditie meer dan 2000 K M afgelegd het geheele gebied vuu da Oawelle geëxploiteerd don invloed van den onafhanktilijkau Btnat verzekerd door raolaten met de inlandsche hoofden en de slnvenjacht ten onder gebracht Van Kerckhoven zou verder trekken naar het Nijlgobiod en de Equatoriaal provincie en volgens de jongaie berichten zou hij te Lado nJQ a iugekomen co de Dorwischen hehbea verslagen Eeu expeditie tot versterking der expeditie van Van Kerckhoven is in België weer uitgerust BalteBiaodscIt Overzlcbt De Belgische Senaat heeft mot 52 stemmen tegen 1 on 11 blanco het algemeen stemrecht met meervoudige stemming alelsel NyssensJ aaniipuomcn De heer Gladstone ia altijd een 9 i liteit geweest U financieele zaken ou daarom te meer wordt het neemd gevonden dat hg den le envvoordigeo Ministor n Financien Sir William Harcourt niet oenige 6Qken heuft gegeveu Aan do nieuwe begrooting ia wr ver ükord wordt weinig zorg be8tee l terwijl hel Witendien niet gebruikelijk is in Engeland dat een nieuw Kabinet met een deliict debuteert De Time die het door Harcourt uitgerekende overaobot na de be lasting verhooging even kl in at onzeker noemt steekt evenals vroeger dt n draak met de finanoiekuuat van den heer Harcourt dien ze wel vooreen bekwaam rechtsgeleerde maar niet voor een kundig üaancier houdt Het blad horinnort aan do voortdurenden oppositie van Marcourt tegen het beleitl van zijn voorgnngerj den bekwamen Ooscheu Harcourt stond voor een dencit en wat doet hij nu Op bot plan der inkomstenbelasting van verleden jaar maakt hg van het ogfer 6 eenvoudig een 7 Iedereen kou dat Het oeniKo wat da Timei iu de fioancieele voorstelleu van dezen Minister goedkeurt is do ftfachafliing van hot plakzugel op buitenlandsche en koloniale effoeton want hetplakiegol op die papieren was een misrekening vooi de schatkist eu een last voor de Beuismannen Om hot verlies door de afschaffing ontstaan te dekken zal het zegelrecht op oontracton dat nu 6 pence bedraagt tot het dubbele dat ia een shilling worden verhoogil ZIJ Men berokent dut or met de Deltandeling der artikelen van Home Role nog maanden zullen heengaan Ër zijn nu reeds vijfhonderd amendementen mgedieitd on er kunuen ec nog wel vijfhonderd bgkomen De unionist Bartley die hot woord vroeg even voor de stammina over de tweede lezing maar dit met meer kreeg beeft H amendementen voorgesteld Op die wijze hoopt hg toch gelegenheid te hebben om te zeggen wat hem in zake Home Rule op het hart ligt Ken ander Umoaiat lord Wolmer heeft 56 amendementen ingediend Van Gladstoneaansche Uden zijn er nog maar twaalf bekend maar daaronder een paar van den heer Labouchiïre die teer lastig zgn voor het AliuistHrie Du ParnoUisteu hebbeu ook reeds verBcheidene nmeudementen aangekondigd In het Voticaan is meu bijzonder tevreden te Beriijn verrast over de teriaoning van do orde von den Zwarten Adelaar aau a pausen eecretaris ksfdinaal Kampolla De verleening van deze hoogate Pruiaisobe orde aan een vorst was gewoonlijk slechts eün internal ionale b leotdhcid doch de verleeuiug aau eeu miuistor vverd steeds als een politieke gebeurtenis beschouffd Zoo verkreeg de Ituliaanscbe minister die de aansluiting vau Italic tot een Drievoudig Verbond onderteekeuiie ile e ordo Beteokent nu de ondaracboiding dut het Vaticaanton onrechte beschuldigd is van eene vijandige houding tegen hot Drievoudig Verbond of hangt zij samen met de bionenlaudsche politiek in Duitaohland Dit jaalate is uiet wnaraohijnlijk nu bevestigdwordt dat da keizer met clen paus met gesprokenheeft over den steun van het Duitsche centrumvoor do legerwot Aan den Ruaaiscbeu minister von buitaulandache zaken den heer Giers die nog ziek en zeer zwak uit het zuiden van Frankrijk is teruggekeerd hoeft do Keizer op diens duorrois to Woenen eeu bezoek gebracht Door somniigo bladen wordt in deze beleefdheid een bewija gezien van a Keizers grooto ingenomenheid met de vredeltevendo politiek van don heer Giera en niet minder ook van do voort durende goede verstandhouding mot Rusland Nu de president der Noorache Stortkitiff Nn lseu voor do opdracht een ministerie te vormen voorgood bedankt heeft zal de koning deze taak vcrmoedelgk nan den leider der conservatieven Stang opdragen doch een conservatief miniaterio gaat een langen en en haobolijken strijd met de meerderheid in het pariement te gemoet Merst na ruim een jaar als de voorgeschreven zittingstijd van 3 jaar van bet Parleraeot is nfgeloopen kan een beroep op het volk gedaan worden dnar volgens de Noorache grondwet de konifig of de regeenng niet hot reoht van out binding bezitten De radicalen pogen vóór dien tijd een breuk tussohen Noorwegen en Zweden te vuroorzakun Stollwerck sche Borstbonbons ADVERTENTIÊN kon abriceerd na voorschrift van den ÜniversiteitsProf Oehm Hofrad Dr Harlest Bonn hebben Oadprtroawd OORNELIS LUNENBURG Jk BN AKB SCHUIL MeuwtT AmM 26 April 93 liarkngen Bepeetie Harhngen 14 Mbi e k sedert 60 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademings organen ultsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanberelens wardig een bonbon te gebruiken Yerpxkking Oeele pakjes il 26 cent Alom verkrijgbaar