Goudsche Courant, maandag 1 mei 1893

1893 Maandag 1 Mei IV 6034 GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda ett Omstreken Oe Imendlng van adysrtentian kan gesotileden tot ettn aar des namiddags van den dag der uitgaTe i a J JH J I Tan msnioheD die nog bsollac aan ï I OBden dat de heor Van Minden al die 60 dierbaar w gewettigd Om dia reden bovenal had jaren aldaar steeds in betzelfde koffiehuis van de fa Z A E G zyne functie ftovaart daarby de milie Den Hoed zijne zittingen heeft gehouden verzekering gevende dat afdeellng eo Bond op zynemedewerking eo steun kondeu rekenen niet alleeomaar zeker ook vao dien van all weldenkeuden in denlande Sprekers rede maakte op de vergaderdeneen diepen indruk en rond onvenlcelden byral Ondar de af te handelen hliiBboi delyks zaken behoordeook een sohryven van de aiEU Gouda vaa den Sohutlerij Kaderbond malftende h t plan om by de a s verjaardag van H M onaa Koniugiu na becomengoedkeuring eene algemeenê f teiering te boramen waartoe de medewerking der Oud Onderofficieren werdverzocht Na eenige discuaiie om inlichtingen werdeenparig besloten aan dit voorstel adbaesie te schenken en het schryven in toeatelnmeDden geest te beantwoorden waarna de vergMl irtng door den Voor jzitier werd gesloten i feI De beer P M Eoosendaal lirier deed gisteren te s Hage het examen 1 voor oud yier t Was op den eeraten Woraedag der Meimaand van 1843 dat de heer J M Van Minden uit Gouda voor de eerste maal te Schoonhoven op tandheelkundig gebied ie consulteeren was Thans zijn 60 jaren aadon dien tyd verloopen en nog steeds neemt de heer Van Minden geregeld wekelyks zyo bezoek aan Schoonhoven waar Blykt hieruit dat genoemde heer zich aldaar in eene gevestigde practyk mag verbeugen en steeds het vertrouwen eener uitgebreide clientèle mag genieten niet minder mag er op worden gewezen dat de jubilaris in weerwil van zyn 77 jarigen ouderdom zyn vak nog met jeugdigen ijver uitoefent en dat hy voortdurend zich op de hoogte blijft houden van datgene wat de nieufVere wetensobap oplevert Nog is aan dit jubilé desa eigenaardige byzondor Conrad terug Ëeu lief klein ding die gravin Louize zei hij met den blik van een zeer tevreden vadcrlyken vriend De oude man liet het rozenstammetje waarvan hy juist een balfgeopenden knop had atgesueden terngzwiepen en zag den sproker met verhelderde oogen aan Langzaam knikte hij met het hoofd en zei toen Dat weet de lieve God dat goon engel in den hemel braver en mooier kan zyn dan onze MariaLouize en als er één mensoh bestaat dien ik al op aarde het hoogste geluk toewcnsob dan is dat ons gravinnetje Kyk deze roos hier heb ik oor haar afgesneden als u die nu naast haar kopje met koffie legt dan heeft ze er dubbel plezier van Je bent een boste kerel Conrad en hebt beter ideeën dan ik En nu geef hier de bom van rozenbladeren ik denk wel niet dat die haar hart zal raken I Dat was een beerlyke tocht door de bedaiiwde frisBobe weiden door het stille woud eu da geurende lupinenakkers LangKRam en zwygend liepen ze voort Conrad en Doorijo met hei groote net en het hengelluig voorop en Mana Uouize naast Nennderscheidt er achter zy met een mand aan den arm over wnlks rand jeen witte doek fladderde Ze had den leelyken zwartstrooien hoed afgezet de wind speelde met de wijde plooien van baar rok en de slijfgestroken witte boezelaar klapperde als in toorn toen do weg over oniiüiiBifitKoipmi te GOUDA ten OTerataan Tan den Notaris G C FOETCUN DBOOGLEEVBR op MAANDAG 8 MBI 1893 dei morgens te elf nren in het Koffiehnia Hauoiiii aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden Tan ga en waterleiding en ran Tele gemakken voorxien WINRELHUIS waarin mat goed gerolg de Broodbakkerij wordt nitgeoefend roorls WOONHUIS TUIN2 LOODSEN en ERVEN ataande en lig gende aan de te Gouda Wp A No 94 en achter nitkonunde aan het water der Zengstraat Te aanTaarden 1 Jnni 1893 No 2 Een goed onderhouden Tan waterleiding Toorzien WOONHUIS Sohnur ErTen en Plaats aan de Turfmarkt te Qouda wgk fl No 76 beratteude 4 Kamera Eenken Bergpluats en Zolder Te aanTaarden 1 Jnni 1893 No 8 Een enkele jaren geleden gebonwd gunstig gelegen met afaonderiyke BOVENWONING en Erf aan de Oostharen te C ouda wjk B No 106 en 106a Terstond te aanraarden No i Een tot winkel ingericht HO 19 enErf aan den Turfsingel te Oouda wgk P jNo 162 Te aanTaarden 15 Mei 1893 I No 6 Ben BDI8 en Erf in de Dubbele I Buurt Tan den Groeneweg te Gouda wgk L No 19 Beneden Tcrhnurd Toor 1 50 per week en boTen terstond te aanTaarden No 6 Een PAKHUIS met twee afzonderIgka BoTenwoningen en Erf in de CappeuaarsBteeg te Gouda wgk O No 14 14a en 15 Het laatste Terhnnrd Toor 80 cents per week Te aanTaarden 1 Juni 1893 No 7 Een HUIS en Erf in den Vogelenzang te Gouda wgk M No 87 Verhuurd bg de week Toor 1 40 No 8 Een HUIS en Erf in het Klooster aan de Nieuwe üaTen te Gouda wgk N No 53 Verhuurd bg de week Toor 1 No 9 Een HUIS en Erf met een afzonderlgken opgang hebbend BOVENHUIS in de Vlamingstraat te Gouda Wgk O No 366 en 866o Het Huis ran waterleiding voorzien is verhuurd bg de week beneden Toot 1 60 en hoTen Toor 0 85 No 10 Eeu HüISenErfmeteenafzonderlgken opgang hebbend Bovenhuis in de Vlamingstraat te Gouda wgk O No 364 en 364a De ÜOTenwoning is Terhnnrd Toor 1 65 per week het Benedenhuis is terstond te aanTaarden No 11 Een enkele jaren geleden gebouwd aangenaam gelegen WOOJVHUIS en Erf aan het PUntaoen tegenoTer den Kat1 tensingel te Oouda wgk O Nn 100 Met inbegrip der waterleiding Terhnnrd TOor 2 85 per week tot 9 December 1895 en 3 optiejaren En No 12 tot 14 Drie HUIZEN en ErTen in de Korte Akkeren bg het Moordrechtsche Verlaat te Gouda wgk P No 180 202 en 203 Verhuurd bg de week elk Toor 1 De perceelen tgn te bezichtigen te weten No 1 den In en Sn Mei aanstaande Tan 11 tot 1 uur No 2 de 3 laatste werkdagen TÓór den Tcrkoopdag Tan 2 tot 4 nren de orerige perceelen op dezelfde 3 laatste werkdagen Tan 10 tot 3 uren en boTendien ai de perceelen op den Terkoopdag ran 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen en Notitiên zgn te bekomen ten kantore ran ToornOemden Notaris FOKTOIJN DBOOGLBEVEK ta Gouda Bet ter Terkoop aangekondigde HUIS en Brf aan de Turfmarkt te Gouda wgk H So 35 teordt niet verkocht iiiMimjji C Schouten Eapelle sli Usel leTert alle soorten VEEBROOD Puike Kwaliteit Lage Prgzen Voirr Oouda verkrijgbaar by de Heeren A van rjBES Wijdutraat DAMES Attentie Het beste onschadelykate en g i flj makkelykste poetsmlddel voor Heeren II7KI envooraldameaenKinderschoenweric lygl ia de Appretuur van C M MUIIer C Borlin Beuth Str 14 Men lette oed ÖlLW op naam en fabrieksmerk Verkrygkaar by Hearea Wlnkalian in ohDanwerk lalantariaii dragaryaa aai aai fiaaaraal Oapot by W SardamaM Arahaa Alom te bekomen BE OOmCBE SLM of de beBchr Ting der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Goude beaerens de geschiedenis der St Janskerk der Qlazeu der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabeth DOOE CHEI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kanstschildör Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN Overal verkrijgbaar Dx oKAiTsa PrMemps TE PARIJS Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd IDDE ALIUI met nederl ndschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren damei n kinderen op geftunkeerde aanvraag aan 1 JULES JtLUZOT i C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen ftoffen taken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlicbtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijn Bestellingen van 35 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franco oraeht ênorij oan inkomend rechten xn alle plaaUen van Nederland aan hulS bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten Toor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réêxpédltlofials te Bozendaal Noord Brabant daarmede belaat is Het beste Foetsmiddel is thans PÖETS PASTA DE SABEL Oedrpon f J r j V Fabrialumerk omrtat daarin VXIBBBHZODia wat totnutoe niet waa verkreften een onovertroffen Poetamiddel voor Mat laa en Qlamv erkimn tegeHJlt dat met vlekt niet aluift de voorwerpen ntet aantaat geen veraift bevat en daarbl vlug en eindelijk werkt Ëftt beate voor iadmr die te poetaen heeft I Alom verkrijgbaar 6 cents per atuuje met volledige HoUandaohe s bruikiiaanwi Eina GeneraaJ Anenten voor Nederland en Koloniën H F P JW3CH ZONKN te Wormerveei Voor enkele grootere pliaucn worden nog uiisluuenda eaBrroaverkoODern treiochL Condiuen op movtux Zeer ITette Qesteendrukts mmmjES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Men wende iiich voor Dames Glacé HANDSCHOENEN MarktA68 0onDi bg f J JMVijVS Gouda Snelpersdruk Tan A BftTKKHAl ZooK Da DitgiTe lm r Goarant geschiedt dagelgka met nitwndering tui Zon en Feestdagen Da prga per dne mftanden ia 1 25 t rftnoo per poat 1 70 Alioaderljke Nommera TUF OINTEM BI deze Conruit behoort een BUToegsel BINNENLAND GOUDA 29 April 1893 Gisterenavond hield de afdeoling Gouda o o van den Ned Bond van Oud Oiideroffloifren hare Rewone maandtilükicha varKadering De Eere Voorzitter de H E Gestr heer H W G Koning waa daarbö tegenwoordig Na door eene Commissie uit de leden te zgn binneni eleid en Z H Ë G aan de bestuurstafel bad plaats genomen werd door den Voorzitter der afdeoling het Bestuur en de leden voorgesteld en namens hen dank gezegd voor de boreidwilligheid waarmede genoemde heer de hem aaogebodeu functie in de afdeefing Iiad aanvaard waarby tevens eene korte schets van het ontataan van den Bond en der afdeeling word gegeven waarna Z H JS Ge8tr bet afdeeÜDgs insigne werd aangeboden Da heer Koning alanu het woord nemende Terklaarde aanvaukelyk te bebbea geaarzeld het jhem aogeboden Ëerevooreittersohap te aanvaarden als Eynde uit principe ongeneigd eenige fonctie op zich te nemen wanneer deze slechts m aam eu niet io der daad door hem konden worden waargeuomeD dooh na kennisname van de Bonds en afdeelings statuten op ziJD besluit te z jn teruggekomen Detie badden hem doen zien dat de Bond zich nimmer met politiek inlaat doch dat waar in den lande een party bestaat wier joelen on werken bewys gaf dat haar niets heilig i die nieta ont iet en wier eenig doel is omverwerping van het bestaande deze Bond beslist party kiest voor orde en wet Waar meetinga züo voor den 8 urigen werkdag voor algemeen atemreobt en soms wel om te betoogen dal de woorden Koningin ea Vaderland alleen i oodig zijn om door het slijk der rede te worden gehaald daar is een aansluiting i fEVILLETOlM E Ia cr I Maar het HoogdiiiUch III 10 Nu was de beurt van lachen weer aan den factotum van HeraabraoQ en ook Maria Louiza vergat een oogenblik dat ze onzichtbaar waa en deed met haar weeke klank volle stem aan t lacbe nifê Ze ging niet van t venster weg toen de baron vreolijk verrast naderkwam en baar met een opgewekt goeden morgen syn hand door wingerd en staven been toestak Goddank dat gy daar zyt gravinnetje ik heb een razonden trek in koffie I rik zal n zoo dadelyk naar de eetzaal brengen I Se andere dames slapen echter nog dus u moet alleen roet de overste eu my koffiedrinken Alleraardigst En dan gaat u met Conrad en my naar t meer Wilt u mee Dat zou ik denken Ik komi Ik kom Haar stem klonk i een helder gejubel toen verdwenen haar donkere oogen van t venster en Olivier kwam lachend bij ADVBBT£NTI£N irorden gepliiatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen QROOTE LETTKBS worden berekend naar plaatsruimte ü g Borendien worden alle AdrertentiSn gratis opgenomen in het ADVKRTENTIKBLAD twelk des Maandags rerachgnt Voorzeker zal het den geaohtenjubilaris op Woensdag 3 Mei a s zynde de eigenlyke gedenkdag niet san bewyzen van belangstelling ontbroken eo zullen velen roet ons den wensoh uiten dat hy nog menig jaar de krachten moge behouden om ten nutte der maatsehappy werkzaam te zyn Volgens Recht voor allen zal de heer Domeïa Nieuwenhuis thans vervolgd worden volgens eene voordracht over militaire dienstweigering gehouden in Augustus van het vorig jaar te s Hage en te Gonda De gemeenteraad van Groot Ammers heeft in de jongste vergadering met algemeene stemmen besloten eene subsidie van 500 toe te staan aan het comité tot oprichting van een looaalspoor tusschen Sohoonhoven en Gouda Met Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier bevat omlrunt do Goudwhe Water leidingmoatsebappy het volgend verslag Op I Januari 1892 waren aangesloten 1790 abonnementscontracten met 2496 perceelen voor een bedag vsn 96866 78 en 109 meter contracten met 133 peroeelen voor een bedrag van 2467 Op 1 Januari 1893 waren aangesloten 19U8 abonnements ocntracten met 2730 perceelen voor een bedrag van 28 52 58 en 122 meter oontracten met 136 perceelen vooreen bedrag van ƒ 2718 zoodal er gedurende 1892 118 abonnementsoontrocten met 234 perceelen voor een brfdrag van 1986 80 en 13 meter contraoten met 13 perceelen voor een bedrag van 261 bygekomen zyu Voorts werd gecontracteerd voor 26 closets 7 baden en 1 straatbesprooüiig leen stukje hei ging en de neuswyze brerastruiken in t sraalia garen kantje bloven haken OHvier vond I het toilet der Tavin volitrekt niet opvallend of leelyk of gek hij kon zich haar nauwelyks in iets anI der voorstellen en daarby vond hij het ook precies I hetzelfde hoe zoo n bakvischje te voorschijn kwam alleen zag hy vol onschuldig geuoegen dat Maria Louize zyu roos op do borst had gestoken Bij t hestygeu van een kleine hoogte hadden de beide jeugdige menschep hun metgezellen ingehaald en waren hec vooruitgegaan en nu rustten ze even uit terwyl ze op Conrad en Poortje wachtten Zonnig en helder doorwierookt van geuren en doortrild vao vogelgekweel Ing het vlakke land voor hen aan de eene zijde begrensd door een lommerryk bosch waarvan sommige boomtoppen reeds in de schoonste berfstklcuren getint waren terwyl het landschap aan den anderen kant in de verte werd afgesloten door een gebergte welks omtrekken in een zachteu violetwn nevel vervloeiden Maaien arbeidden op het veld en over de stoppels wandelde Io opperboutvester roet zyn bond naar patryzen speurend Olivier schoof zgu hoed nog moer in zyn nek OU streek met zyn band over het voorhoofd terwyl hy met volle teugen de frisscho morgenlucht inaderode Zyn gelaat had een geheel andere uitdrukking het stond ernstig en nadenkend en wa toch verhelderd door een glans van gelukkige tevredenheid zooals slechts eeu mensoh met een warm edel hart die voelen kan Het jonge meisje zag