Goudsche Courant, maandag 1 mei 1893

Het Nieuws van den Dag wordt des avonds direct na aankomst van trein 6 13 A T bezorfd teg en den gewonen abonnementspjije van 2 50 per drie maanden door den Hoold Agent J T SWART8E BÜRG Kleiweg E 92 Abonnementen worden dag elijks aangenomen HEINEKEN S gebotteld op HEELE en HALVE FLE8SCHEN ree rende prijzen verkrijgbaar bij J H Roode Zeug traat J o 85 Heineken s Bierhandel IV Bovenstaande PUIKE DIERSOORTEN zijn ook verkrijgbaar op FUSTEN van af 16 Liters tot BROU WERIJPRIJS MüNCHENEB EXPORT BEIERSOH PILSBNER GERSTE TAFELBIER tot concur Swartsenljurg s Advertentio Bureau plaatst AD VERTEN TIEN in alle Binnen en Buitenlandsche DAG en WEEKBLADEI zonder verhooging van prijs OPENBARE ¥ EREOOPING De Notaris H GROENEN DAAL te Gouda is Toornemens op VRIJDAQ den 5 MEI 1893 dea morgens 10 uar op het terrein aan de hooge zijde aan de Gouwe Wyk C No 242 te Goudüy m het openbaar OM COi TAI T tiELD te Terkoopen Den AFBRAAK van het HDIS aldaar bestaande in DEUR en RAAMKOZIJNEN met DEUREN en RAMEN zware en lichte EIKENHOUTEN en andere BALKEN PLANKEN en RIBBBN OÜDB PANNEN TEGELS HARDSTEBNEN GOOTSÏEENEN en DORPELS Eene partij BRANDHOUT En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Nadere informatiën geelt voornoemde Notaris i GROENEN DAAL te Gouda lUmrnM lEFOT Hibernia en Shamrock STEE KOLEl branden scho ir walm Prima grove KACHELKOLEN per H L 0 70 weg en geven zeer weinig vry thuja Stationchef Staataspoor Gedannde 1898 werden nur de itad gepompt 4S6 86 660 M of per dag 1166 630 M te eo 373 118 750 W 1019 489 doreode 1891 aleoo een venneerderiog rao S44YS 600 M of per dag 1W 047 M Het waterreïliruik per hoofd en per d Mc bedroejt Bedurande dit ur 84 47 liter tegen 81 66 liiot par hoofd en perdtig gedureade 1891 dus eeb Termeerdering ran 8 11 liter per hoofden per dag Da liohamelgke nadeeten rupgegraataverlcrommin gen teweeg gebracht door de verkeerde houdïüg die men bg het schuine scbrift eigenlijk rerpliobt ia aan te nemen en het feit dat veler oogeo er voor altijd door bedorven kunnen worden hebben ook iu ons land de aandacht vao velen gevestigd op de vervangmg van het schuine door het loodrechte schrift Se heer J W Gerhard en anderen sahreven o a in t Schoolblad en andere onderwysbladen artikelen met het doet de onderwijzers tot proefneming uit te noodigen en door den beer De Kidder h e e te s Gravenhage is eene methode bewerkt en uitgegeven bij Joh Ykema Het Dinsdag bij do Tweede Kamer ingekomen wetsontwerp tol outeigeuing voordenormaliseering van do Nieuwe Maas boven Rotterdam bedoelt de onteigening van eigendommen in de gemeenten IJsselmoude en Krimpen a d IJssel voor genoemde noroialiseering tasschen Krimpen a d Lek en Botterdam De waterweg langs Botterdam naar zee beneden die gemeente wordt zoo goed als voltooid geaoht De normatiseering beoogt voornamelijk het wegnemen van den onregelmatigen toestand in de nabijheid van bet Kraliogsobaveer aar de Nieuwe Maas een overmatige breedte heeft welke eveu beneden dat veer door de Gruonepluat tot op minder dan g der voor den waterweg daar aaaganomeu normaal breed te wordt beperkt De reohteroever der Nieuwe Maas zal door de uitgestrekte vlakte vaar zioh de HoUandsohelJsael met de hoofdrivier veraenïgt door middel van rJiJBverken worden doorgetrokken welke tevens eene geleiding tustchen beide rivieren zullen vormen Even beneden het Kralingache veer zal de rechteroever der Nienwe Maas zoo ver door rijswerken woriien uitgebouwd dat daardoor eeuo betore richting der rivier wordt bepaald terw l om baar de noodige breedte te doen verkrijgeD een gedeelte der Groeneplaat aan de noordzijde m worden opgeruimd Verder zal hot Zuiddiepje worden beteuifeld zoodat de waterbeweging door die geul geen nadeelingeu invloed kan uitoefenen op da waterbeweging ia de hoofdrivier terw ook nog eenige andere werken zullen worden gemaakt Da kosten van eau en ander worden geraamd op 1 600 000 waarin Botterdam 10 pet bijdraagt aangezien de werken behouren tot die voor de verbetering vau den waterweg langs Botterdam naar zee Staten Generaal S Ka hëk Zitting vun Vrydag 28 April 1893 Do Kamer hield de gewone opruiming lóót het reoea Teracheideu kleine ontwerpen gingen ouder deu hamer door Conclusien op verslagen en requesteo werden aangenomen zonder veel debat zoodat spoedig schoon schip was gemaakt Onder de bedrijven door vond het wetsontwerp op het faillisaement en de surséance van betaling ua eenige redactiewijsigingen bij elndatemming met 56 tegen 13 temmen uangeaomen Daarmede is een groot werk met Inngen doordringenden blik naar hem op Is hel niet zalig 200 in da vroegte door bet veld te gaan F vroag ze half fluisterend hem voor het eerat aansprekeud Glimlachend zag hij op haar neer eu wide Wilt ge wel van mij gelooven gravinnetje dat zulk oen heeriijke onbewolkte vrede in bosoh en wei me ptechtigi r stemt dan eon kerk Hier kan ik vroom ziju en bidden hier sie ik mijn God in duizend werken Zyner handen en iedere grashalm die in den wind ruisobt predikt beter dan menig gestudeerde dominé Zie eens boe helder de lucht is hoe da hemel zioh hoog en eindeloos boven onze hoofden welft I Ik dwaas die ik ben zon wel uren tang uitgestrekt iu het mos kunnen Ugiton en nnur het grootache raadsel dor oneindigheid blgven btiiren I Haiir hart klopte als doorlrilde het plotaeling een Bchck van heftige vreugde U houdt vau natuur en eeuzaamheid evenveel ala ik mjjnbeer von Nenn der choidt antwoordde ze haastig mcl stralende oogeo en toch blijft u in de reaidentie tusachen nauwe bedompte muren die u geen andere kerk kunnen tooueu dun een waar nuuwelijka een zouneatraal door de vensters valt om Gmls liefde en goedheid te verkondigen P Hij knikte nadenkend met het hoofd en zeide ff Ja ge hebt getijk tis dwaaa ala de raeusch die vrij is ala een vogel in de luobt zich tot zijn eigen slaaf mtiakt Ik ben overtuigd dat het landleven eeu zeer bruikbaar braaf en goed mousch uit me maken tot stand gebracht Khcwn de invoeringswet oog moet komen Tot 16 Mei ii de Kamer oMr huis Men heeft nu deu tyd om nog eens rffpelijk na te denken over de bedr fsbelaatiDg waarover bet eifidveratog heden is ingekomen zelft zal men dan oog niet dadelqk aan den atkg giun naar eerst oog een en Under in de afdeeltbgbn onderzoëkeu Da voorspelling is wet uiet gewaagd dat er voor ander groot werlÊ dezen somer geen gelegenheid meer zal zyn Blijkens het jaarveralog over 1893 der NederUndschs Gisten Spiritusfabrlek ta Delft ttjjsi bet saldo der winst en verliecrekeniag op 31 Deoember IS93 een belangrijk verschil aan met dat nn het vorige jaar Dit belet evenwel niet dat toch de uitkomst der onderneming over het afgeloopnnjiiar bevredigend mag heeten Werd verleden jaar een dividend van 10 procent uitgedeeld en werden bovendien 6 procent in reserve gehouden dit juar kan een dividend van 8 procent worden uitgekeerd Zoo bel jaar 1891 door de groote rijzing der waarde van de granen een aanzienlijke winst gaf het jaar 1693 bracht nog grootei daling in den pr s der grond toffüu zoodat het varsobil tussohen beide jaren niet minder dan 135000 bedroeg Hiermede rekening houdende blgkt de fabriek in het afgctoopan jaar nog pieer wiust op bare exploitatie to hebbeo behaald dan in zijn voorganger Meer dan 40 boeren in Friesland hebben plan naar Amerika te verhuizen Uit hun midden is een commissie benoemd die derwaarts zat vertrekken tot het doen van onderzoek Is dit f unstig dan zullen aldaarlander en worden aangekocht en volgt degozamelijke verhuizing 8ommige boeren hebbeu bet voornemen hunne arbeiders wier werkknicht en vertrouwbaarheid zij kennen mede te nemen Al deze boeren zijngreidboeren dat is vee boeren ü D Twee boeren nit bet district Jetissawetgrsd Btratijenkoff en Burilin keerden wat al tu vroolijk vau de jaarmarkt huiswaarts Onderweg kwamen zy op het meer practische en miascbieii wel meer aangename dan gebruikelijke denkbeeld malkaars vrouwen te verruilen Stratijenkolf deed zyn leeljjke vrouw aan Burilin over en gaf haar twee mooie trekstierun mede om den nieuwen man een beetje gunstig voor haar ta stemmen Burilin Jplf in ruil z n lieve jongo vrouw aan Stnitijenlcotf m inenigeen zou voor zuo n ruil ook in niet Buaslscbe landen nog wel meer dan twee trekstieren over hebben Hctaaa de nieuw paren leefden niet gelukkig en na korteu tijd verlangde de man van de mooie vrouw weer naar zijn oudje De bezitter van de leelijko vrouw plus de twee trekstieren weigerde echter de teruggave De zaak kwam voor de rechtbank De rechter oordeelde dat de beide mannen een Btrafbure daad hadden gepleegd on veroordeelde hen weder terug te ruilen en buitendien tot een loaje met de roede de man van de mooie vrouw zou tien die der leelijko slüchts zuven slagen ontvangen Beide mannen waren met leze uitspraak niet tevreden en in booger beroep werd liet vonnis vernietigd en de zaak onderworpen aan het oordeel van een andere rechtbank zou maar jmal daarom zenden booze geesten huQ gezanten om me den voet te binden en mij op het atadsplaveiael vaat to houden aU moet buiten komen om gelukkig te zijn niet om braaf en goed ta worden dat is u al I klonk bet vol jubeltiiido overtuiging hem tegemoet Hij boog zieb over haar heen en keok haar verrast in de oogen zoo hartelijk verheugd ala een oude man wieu kinderhanden een ruiker voorjaara bloeroen reiken Gavo God dat gij gel k badt Het eenige Eïoedo dat ik bezit is beliiaa aleohts de deugd dat ik niet blind bon vooral mijn fouten en G d weet het den beaten wil heb ze af te leggen Ik ben echter onder de wolven en moet met ze meehuilen eu ztvakboid is niet slechts de naam der vrouw ook de man lijdt meer dan goed voor hom ia aan de kinderachtige vrees zich belachelijk te maken Dit allea zie ik duidelijk iu freule Louize en toch sukkel ik voort in don oudnu sleurgang Op dit oogtmblik heb ik een gevoel alaof ik dadelijk van hier naar Koggcrawyl moeat vertrokken dat oenzame nest voor eeu jong vrouwtje iarichten on do residentie voor alt d den rug toekeeren om braaf en solide Ir worden En weet ge waarom ik het niet doe Omdat ik zoo n kerel als een bo m bang ben voor eeu brief een brief vun mijn beatou vriend Goaeok die door zijn apottende aanmerkingen al mijn goede vooniemena ala ei n feertjo wogblaast Dat is juiat het ellendige dat men bij de gokate en dolste streken om het oordeel der wereld lacht en Op nitnoodigiog van de AmterdamMu Atkleta cZuAbeeft De Clown een wandel wedstr d voor amaeiirt uitgeschreven waaraan als prijcen zijn vtrbondan Ie prijs oen kampioensjerp met zilveren plaat en diploma 3e prijs een zUverea en 3e dito bronzen medaille De wedstrijd die 9 en I Juni wordt gehouden gaat langs VehMhillaDda routen van AaMterdam naar Utrecht en terug I e afstand wrjrdt op circa 18 uren geschat Het publiek nteg er wel de noodige aanlaoht aan schenken dat men 1 Mei de zoepacoijuB van 10 ots per kilo wordt afgesehaft en de zout accijns vaa 9 cent op 3 cent per kito vermindert Hoezeer de winkeliers niet alleen uit afschaffing of ver Inging maaa zelfa nit verhooging van den ao cijns een voordeeltje weten te holen hleek merkt de Araslerdammor op dezer dagen uit een advertentie waarbij handehara in gadisteleerd te Leeuwarden kennis gaven dat zü met I Mei hun waar met 5 ceut per liter in prija verhoogden wegens de verhooging van den accijna daarop AU men nu weet dat die verbooging 8 per H L bedraagt dus slechta 3 cent per liter en dat dit betreft ge disteleerd vad 50 percent terwijl de gewoonlijk verkochto aanmerkelijk slapper is dan ziet men dat die alijters beproeven om uit de verbooging van den accijns voor zioh een voordeeltje van miostena 3 per liter te bemachtigen Nog veel erger is dit met die tappers die zooals uit enkele plaateen wordt bericht deu priJa der borreltjes vau 5 op 6 oenten willen brengen Want die zouden daordoor ongeveer 17 cents por liter raear verdieoee dan tot dusver In Venetië heeft het sinds twee maanden geen druppel geregend de oogat wordt daardoor ernstig bedreigd He vule groenten die om dezen tijd van het jaar hoofdvoedsel zyn der arme bevolking ontbreken geheel of zijn zoo duur dat men ze niet betalen kan De waterstand der rivieren ia buitengewoon laag Da meeste molens en andere door waterkracht gedreven inrichtingen staan stil In de zuidelijke provinciën van hot land waar de bodem beter tegen langdurige droogte bestand is vernement men dezelfde klachten Op Sioillie eu Sardinië en in de Napolitaanaohe provinciën wordt iii de kerken om regen gebeden Ondertusachen blijft de zon dag aan dag met onverminderde kracht schijnen tot grout genoegen ijan de tallooze reizigers die zich op dit oogenblik in Italië ophouden Hoewel bijna niemand het schijnt te weten zegt De PorUfeuiUe la de naam Julea Verne een paeudoniem De achrijver is van geboorte een Pool geboren te Warschau on zijn ware naam ia Olchewitz Toen hij pas begon te schrijven vertaalde hij de eerste lettergrepen van zyn familienaam die in hot HoUandsch boek beteekent in het Frauich en op die wijze kreeg hij Verno Hijisdejongato van de drie boera waarvan de oudste een paar jaar geleden op een leeftijd van naar mtin zegt 110 jaar stierf Eerat studeerde hij in de rechten maar met weinig succes en sedert h j zijn eeraten wetensohappolijken roman fCinq semaines en ballon dat men zich achaamt alsof men een slecht geweien had wanneer men deze wereld een oogenblik toont dat het goede iu oos heeft gezegevierd Olivier had haastig geeproken en zoo hecstiheen meer tot zichzelf dan tot zyn gezellin nu brhk hij plotaeling af en begon verdergaand op oena een ander onderwerp De mededeeling dat de dames voor t ontbijt naar benedan zouden komen bracht hem weer in de vroolijkate en overmoodigate stemming Vódr hen schemerend tuaachen eon pijuboomenboschje glinsterde bet meer en na eon paar minuten stonden dè vier voetgangers aan zijn oevers waartegen de wind de zilveren golfjes in spattend schuim heonstuwde De bode sprong hier n daar ver in t heldere water en verdeelde het meer ju versobeidene met riet begroeide vijvertjes waarin men voortreffolijk met hot net kou visscheo Een boot schommelde aan den lagen bouten vonder en een halfwassen knaap oogoosohijnlijk diens bezitter Btrekte in dolce ar nietite zijn ledematen lang uit over het dikke mostapijt Hij raapte juist een pijnappel op om voor gurechtigbeid te spelen in dea strijd van twee eksters die boren hem in de dorre takken van oen pijnboom zaten toen een zwak gefluit van Conrad s scheefgetrokken lippen ziju belangstelling naar vreedzamer kant leidd n krabde zich naden ffordt vtnttl d Conrad stond aan don vonder 1 kend het grijze hoofd het ttPht Aeei lien ia Ittt hetfl x uitsluitend an ign pen geleefd Naar men zogtis hij du irfoldoenda rgk Wanneer hjj niet op zee is woont hü gewoonlijk te Amim doch het grootete g d ehe van het jaar brantrt hij door in zijn jacht en achrijft daar ook tiA meereudeel zijner wercan fiurgurl ke Stand GEBOBEN 36 April Antoon ouden W JPieper en H J Jansen 87 Jacoba ouders D de Jcag en J Zorg 28 Maria Chasina ouders J Tan Leeuweu tn P J NionwenhuijznD OVEBLEUENi 28 April A Boot 4 m H M de Brum 51 j ONDEKTBOUWD 28 April J J van der Kleyn 21 j 1 M H van Wshs 19 j GEHUWD 28 April Albertua Hoogend jk en Wilhelmiua van VlaarJiugen HaMtreoht Marie ouders D Sluija GEBOORKN Cornelia eu A J orapie ONDEBTBÜÜWD A da Pat r en G Bakk ADViaaTENTIiüW Getrouwd ALBERTÜS HOOGENDIJK WILHELMINA vis VLAARDINGEN die ook namens wederzijdache betrekkingen hunnen besten dank betuigen voor de belangstelling by hun Huwelijk ondervonden Gouda 28 April 1893 WT T die ieta te vorderen hebben van of hiiM verschuldigd zijn aan den gemeenschappeljjken boedel en nalatenschap van den VVelEdel Zeergel Heer Dr A HOMHIJN gewoond hebbende te ffoudi en aldaar 15 April jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 15en MEI aanstaande opgaat en betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DROÜGLEEVER te Oo da Ter kUinte overname aangeboden een flinke wetbe en Kruidenierswinkel welke een bufgerljk bestaan oplevert waarvan de bewijzen voorhanden zjjn Te bevragen onder No 2272 aan het Bureau van dit Blad PLAATSIITG gezocht voor een JONGMENSCH leeftijd 16 jaar als VOLONTAIR ter opleiding in den Kaaehandel liefst daar waar later gelegenheid bestaat Deelgenoot te worden Br Ir o d Lett H H a d Boe kh S GORTER te utrecht Van VoUenlioveii s Stout is de meest gezonde drank fai Volleohoven s LAGEB en GERSTE BIER zijn heerlijke Tafelbieren Bij O 7 fl Stout a 12 et ontvangt men gratis de Van Volleohoven s Slout Marsch Aanbevelend J J ï8fl VELZEN Tarfmarkl Gouda Op nieuw Ontvangen CHEBAS GoGonfijte en Gedroogde Mr I MOLENAAR Notaria te Waddinxveen zal op VRIJDAG den 5 MEI 1893 smoi gens ten 11 ure te Moordrecht in het PoWHUis publiek Veilen eu verkoopen Een KOFFIEHUIS c a met VERGUNNING staande in het dorp Moordrecht aan de Dorpatraat kadaster Sectie B nummers 1682 1683 en 1591 te zamen groot 1 Are 31 Cent en nummer 1681 gedeeltelijk Eigendom van en wordende bewoond door J J v DUUN Aanvaarding en Betaling op 5 Juni 1893 Breeder in billetten Nadere informatiën bg den Notaris Waarlijk Betere 2 Cents SIGAAR ala het merk bestaat er niet rerkryghaar by J F Herman Zn Tiendeweg vergelijkt de qaaliteit met de 27i Cent Sigiasr die U thans gebruikt en U blgit de Don Jaans rooken