Goudsche Courant, maandag 1 mei 1893

maandag I Mei 1895 op de Lijn GOUDA BODEGRAVEN AANVANGENDE 1 MEI 1893 TBAMNÜMMERS 1 3 6 7 9 11 13 16 17 1 19 Aank Staatssp van Leiden 40 7 48 II 1 69 1 69 6 01 Vertrek van Bodegraven H H Keuuwijk Aankomat te Gouda 4 40 5 08 6 S0 6 80 5 68 6 80 t 6 34 7 02 7 24 7 4S 8 11 8 32 9 60 10 18 10 40 11 60 12 18 12 40 i 1 68 2 86 2 48 2 44 3 12 3 34 6 13 8 37 6 41 9 06 7 03 9 87 Vertr Stsatasp n den Haag gnu Rotterdam 6 30 7 30 7 26 8 40 8 36 10 49 1 10 46 10 66 1 01 12 68 3 46 3 42 7 131 9 38 7 101 9 35 f TBAMNUMMEES 1 i 6 8 10 1 14 16 18 1 20 Ajink Slaataap v den Haag f H f Rotterdam 5 3S 6 30 6 35 7 60 7 46 8 13 8 18 10 67 10 62 12 46 12 40 2 46 2 48 4 18 4 08 7 42 10 03 7 S7 1 10 Vertrek van Gouda H Reeuwijk Aankomst te Bodegraven s ss 3 68 26 6 40 7 02 7 30 t 7 61 8 11 8 39 8 35 8 67 S 96 10 67 11 19 11 47 12 46 1 07 1 36 2 60 3 18 3 4U 4 16 4 37 6 06 7 45 10 06 8 07 10 27 8 36 1 10 55 Vertr Staatssp naar Leiden a 38 12 62 3 68 6 04 0 36 1 § kUééa fles Mttacttaga 0 n DinadajïB f tt Maaodags oa Donderdags 1 mill m LUIT mU mSTMT lEEENlORF OÜBEWATES Dienstregfelingf aanvangende 1 Mei 1893 TUfVAlTGRÊËNWICHT 12 uur Greenwioh tijd = 13 uur 20 Minuten Amaterdsmsolie U d TBAMNÜMMERS 1 3 5 38 5 7 9 U 13 16 17 19 21 AankomslS S v Utrecht ff Amaterd ff ff ff den Haag ff ff ff Botterd 8 38 8 69 8 18 8 18 12 66 18 65 18 46 12 40 3 40 8 40 3 16 3 10 6 68 5 63 16 80 5 61 6 15 15 66 7 08 7 42 7 37 9 32 9 32 10 08 10 Vertrok van Gouda ff ff Haastrecht ff ff Hokendorp Aankomat te Oudetvater T 6 16 5 46 5 66 6 10 6 10 6 40 6 60 7 06 7 20 7 40 7 60 8 05 9 30 9 40 9 65 9 26 9 45 9 65 10 10 11 06 11 26 11 36 11 60 1 1 30 1 40 1 65 3 46 4 15 4 25 4 40 8 6 30 6 40 6 66 8 05 8 36 8 46 9 10 10 10 40 TBAMKUMMBBS 8 4 6 8 10 12 14 16 18 20 88 Vertrek van Oudewater ff ff Hekendorp ff ff Haastreoht Aankomst te Gouda 6 15 6 30 6 40 7 7 16 7 30 7 40 8 10 8 16 8 30 8 40 9 10 10 10 26 10 86 10 55 11 11 15 11 85 11 65 12 20 18 36 12 46 1 20 2 16 2 30 2 40 3 10 4 50 5 06 5 16 5 46 7 7 15 7 25 7 56 9 06 9 20 9 30 10 10 46 11 16 Vertrek S S naar Utrecht Amster ff ff ff d Ha g ff ff Botterd 7 66 7 30 7 26 8 21 8 81 8 40 8 36 18 48 18 11 12 11 12 08 118 18 3 18 3 46 3 43 6 01 5 69 5 56 8 38 8 86 8 43 10 08 10 08 10 45 10 42 11 30 11 88 All n Donderdags ff Zondags C F BUSCH Ontvangen NIEUWE ZENDING ZOMERMAUTELS Groote keuze GEVRAAGD om dadelijk in dienst te treden een Letterzetter tegen goed loon bij A EIlIïïKMAir en Za Zomerdienst Posterijen De LIJSTEN der ZomerdienstregeWÊ f liog z n ftan het Postkautuor verkrjgbaar of bjj de bestellers te ontbieden De Directeur T n het Postkantoor VORhTER Mr I MOIjENAAR Notaris te Waddinxvttn zal op MAANDAG den 1 MEI 1893 s morgens ten ll are te Gouda ia hetaSoHAAKBOEDi publiek veilen en verkoopen Het WOONHUIS c a wgk G no 70 staande en gelegen op de Lage Gouwe binnen Gouda belend door of strekkende aan Eigendom van Beakkl en Bbokaae Om te aanvaarden 8 dagen na de toewijzing Betaaldag 1 Juni 1893 Te zien op de gewone dagen en uren waartoe men zich wende tot de Eigenaresse en bewoonster Mejuffronw de Wed P KLBUNENBUKG Nadere informatiën bg den Notaris MOLENAAR Prima Kwaliteit VLAMKOLEN gelijk aan Hiberni per waggon franco alle stations der voormalige Ned Kflnspoorw Maatsch ÏO Prima Kwaliteit VËTKOLEN gelp aan Bchamrook o Voor Qouda Trj aan huis hooger A KAPTIJN Qouda April 93 Flnweelensingel 630 Firma 4 WIXTER Specialiteit in Corsetten Ondergoed Kousen Handschoenen enz Men wende xlch voor STOFJASSEN Markt A68 0onDA by W P JMVI V Gouda Snelpersdrok v n A 3BWltHA l Z00 VERGADERING VAN DËMËUËËNTERA4D Vrydag 28 April Vooraitter Mr A A van BERGEN IJZfN OORN Tegenwoordig 14 ledeo Afwezig zjjn de bh Straver en Oadijk De QOtulen der vorige rergadoring worden voorgelezen en goedgekeurd De Voorzitter dealt mede dat op 19 Apiil jt de rorifioatie rao do kas van den geneente ontvan ger heefl plaats gehad en dat da boeken ea het geld ia orde waren berondeQ Deze ntiidedeeliag wordt aangenomen voor kenniageving De Voorzitter d elt tnede dat de gsloofsbrieren au het nieuw beaoemde raadslid den heer Q J SteeoB Z fma zgti ingakotBen Dezenorflsn gesteld in banden van eene Commiasie waarin worden benoemd de fafa Fortuijn Droogteerer Koning en van IteraoD Deze Commiisie adviieert tot eoedkeuring der gelaofsbrieran waarop de vergadering besluit den heer Steeps Zijnen toe te laten als raadslid nadat da tertn nen bij de wet gesteld zullen zijn ventreken De ingelcomen stukken werden reeds in ooa vorig nr vermeld Alleen op het voorstel van d n heer Derckaen ondersteund door de hb van Vreumingen on van der Öarden wensohen wy terug te komen Aan de b deze oonoept verordening gevoegde Memorie van toelichting ontleenen wij het volgende Zooals men bemerken zal is het verschil dezer conoaptverordenifig met de thans bestaande verordening in hoofdzaak het volgende dat de nu voor gestelde door middel van versohiltende vefmenigvuldtgingo fers eene progressieve heffing foonchr jft terwiyt de thana bealaeude voor o k inkomen t zy groot of klein het procent der heffing getqk stelt Dat dit tegenover ben met een laag inkomen alleszins onbillijk ia behoeft dunkt den voonteller geen betoog Een inkomen beneden de 600 nmDacht h j b deze verordening vr te stellen Het doel van z n atraven is om den werkman en dea oijveren roiddelstand en verdar alle met een betrekkelijk laag inkomen eeaigszins te gemoet te komen en ta verliobten alsmede by eventueele verfaooging der belaetiug dezelve dragelijk ia maken Wat de progressie door middel van da vermenigvuldigingo fers betreft b gelooft dat die zoo besobeiden mogelyk is ooral wanneer men verordeningen van andere gemeenten waar ook progressieve belastingen geheven werden er b vergelekt Uit de bglage zal men bemerken dat het vermenigvuldiging cijfer begint mat 1 00 en voor elke volgende klasse opklimt met 0 05 dooh niet boren 4 00 stijgt Het kohier dienst 1892 toL grondslag nemende krygt man bg eene heffing a 1 o g een totaal bedrag aan belasting van 43260 70 Wat de verdeeliug naar het inkomen in klassen aanbetreft zoo zal men bemarken dat van 500 tot SOOO otke honderd gulden meer inkomen eene andere klnsso aanwijst van 8000 tot 4000 elke 200 van ƒ 4000 tot ƒ 7000 elke BOO van 7000 tol ƒ 20000 elke 1000 en van af 30000 elke 50 10 H t vermenigvuldigingscyfrr dat bij ƒ 75000 op 4 is vastgesteld wordt ook toegepast op alle hoogere klassen Met dit voorstel geboft hij de grenzen der billgkbaid niet te oversohryden Aan de orde waren daarop de venchillende adres san tot afschaffing van de kermis B en W hadden voorgesteld daarop afw zond te besohikkm De heer Fortuyn Droogleevor verklaurt ziofa niet met het gevoelen van B en W te kaunaa vwraenigen Keeda meer dan 20 jnnr yverde apr voor afschaffing der kermis wy die de zedeloasheid bevordert en apr acht nog steeds de kermis nadaelig ab aanleiding gevende tpt dronkenschap verkwi ting en losbandigheid De kermis des Zondags alleen afleaohaS en acht spr verkeerd wylda menHhen dan iu plaats van kramen en tenten te besteken ia koffiehuizen en kroegen gaan zitten injdaats van thais te blijven Pa heer Hoogenboom nreenigt sioh nut het gevoelen der adreaaanlen Vooral het adres van den Kerkeraad der Hervormde Gemeente besigt zulke juiste argumenten voor de afschaffing dnt spr die ten volte moet beamen Sommigen neringdoenden verklaard m itich tegen du afschaffing daar deze voor hen schadelijk zou zyn maar spr meent dat die schade in werkelijkheid niet bestaat want tijdens de kermis is er wel drukke nering maar n4 de kermis groote stilstand en daardoor wordt het vorige voordoet verslonden De heer Deroksen houdt daarop eeuo rede waarin bij o a het volgende zegt M de Voorzitter I Nu verschillende Kerkersden werderom het iaitia tief namen aan den raad dezer gemeente een adres tot afschaffing der kermis te richten zoo was dit voor mij een verblijdend leeken Er blijkt toch uit dat in deze aangelegenheid eenige lerensteokenafi openbaar worden en er tat van burgers in Gouda zjju wier oogen opengaau voor de bevelen des Hoeren zoowel als voor bat weltyn dei votks Wy beleven een tgd waarin brooddronkeuheid en ontevredenheid als het ware hand aan band gaan Ieder die het wel meent met ons volk aal het voor eeu feest als de ksrmia niet opnemen Bn het verwondert mjj dan ook dat de raad der Oomeente Gouda al niet aindi Lang in navolging van andere grootere Gemeenten bet initiatief nam dit Uiddeleeuwscbe kermisgenot af teachalfen Wy leven immers iu een eeaw van beschaving en vooruitgang en ook Gonda a burgemeester heeft het onlangs nog gesegd dat zekere inrichting bier niet mocht ontbreken wilde Goada niet langzamerhdnd afdalen lot oen gemeente van Ugeren rang Welnu M de V zoo maar in omgekeerde richting staat bet ook met Oouda in betrekkbi tot de kermis Wil Gouda niet UngzamBrhand afdalen tot eane gemeente van lagcrec rang dan roep Ik mijnen geaohten medeleden van Goada s rasd toe schaft de kermis dan toch afl Ieder onzer weet bet hoe laag het peil der kermiavreugda ataat Welk een dierlyk feest het is maar ook hoe de strekking der wet tot betengeling vao dronkenschap door de karmiabacoba oatiën ten eenemate miskend wordt Het kan immers nooit hei prestige der overheid verhoogen wannerr ze door middel van ene officieele kermis de menscheo in de gelegenheid atelt hunne offers te brengen aan Bacchus en Venas Hoe menigeen is het slacbtotfer gewordau van dit officieele feest Hoe menig jongeling deed juist op de kermis den eeraten stap op den weg der dron kensobap Hoe menige maagd trad op dergelyk feeat voor het eeist op dan duisteren weg der ontucht om haar leven lang zich to krommen ouder hetslaveiyuk dier zonde Hoevele vaders hebben bun gezin verwoest en verarmd door deegelgke kermtspret en haavele moeders zuchten die week onder don druk der kermisvreugde wanneer de meubeltjes die met moeite bijeeugosoharreld aijn naar de bank v n leening worden gebracht wat natuurlijk den gehfeleu winter gevoeld wordt Dooh er is meer M de V Er worditairünwoordig geklaagd over den treurigen tijd dien vij bol ven Neringdoendeu en werklieden bijna ieder klaagt over de malaise die er heeracht op het gebied van handel en arbeid Ën wanneer wij nu eens nagaan wat er al iu zoo n kermisweek wordt verbrast en verkwist en men weet dan dat dit voor de helft zoo niet meer in handen van vreemden komt en het restantje on enkele Koffiehuishouders in de environs der kermis dan moet toch elk weldenkende tot de conclusie komen dat bet vo rdeel der kermis voor de nering doenden gee voordeel is vooral niet voor hen die in buurten wonen waar borgen aan de orde van den dag is Dan komt bet geld der klanten niet in de lade der winkeliers wien het toekw am maar in de zakken van vreemden en kroeghouders en van a wie meer tot die catagorie behoort H t verwoest ons volk niet alleen zedelgk maar ook finantieel Men streeft tegenwoordig naar vooruilgang en ontwikkeling mg dunkt M de V dat de kermis werkelgk ook een van dia uitspattingem is die den vooruitgang de besobAving en ontwikkeling in den weg staan Immers men ïs gedwongen dla wwk alleiM lifl deryjka en onaadejyke liederen ie JiQsiui ttitiol naufuo en het oor dat gaarne luistort unar hetgeen lieflijk is en welluidt moet de onaangename muziek van allerlei straatmuiiiekiuBtrumenten aanbooren Ik wil niet uitweiden M d V over de Godslasteringen die DOodig schijnen om bet genot der feestvreugde te verhoogen ik geloof dat het genoeg is maar even dit aan te stippen en ieder dïe nog eeni gen eerbied heeft voor God Almachtig zal bet mg toestemmen dat het moer dan tgd wordt dat er aan dcrgelgk bandeloosheid en ongerechtigheid boa eer boe beter een einde wordt gemaakt De Overheid is Gods dienaresse en is gebonden in de oonsciantie aan Gods Woord zg is van Goda wege verplicht te waken voor r cht en orde zg heeft ta waken voor de gezondheid en welvaart des volks En nu geloof ik M de V niet onbescheiden te zgn wanneef ik u hieraan herinner Vooral met oog op het rapport van B en W Spr treedt daarop in eene uitvoerige weerlegging van de argumenten door B en W in hun rapport aangehaald betoogt o a dat op hU feest bg gelegenheid van het ambtsjubileum van onzen Burgemeester een ware feestelijke stemming heerschte zonder ongebondenheid en eindigt zijne rede aldus B en W zeggen daar dat onderscheidene neringdoenden veet belang bg de kermis hebben Ik heb de vrgheid genomen de adressen dieinsiekomen zgn tot behoud van de kermis eens goed na te gaan en zeer frof mij de naiviteit waarmee het getal bandteekeningen zoo hoog is opgevoerd Ik heb o a twintig handleekeningen gezien die op beide lijsten voorkomen zoodat het aantal hanilteekoningen met twintig vermindert verder staan er handteekeningen van partioulieren op en van een zeer groot aantal koffiehuishouders of handelaars in sterke dranken en dan ook nog van winkeliers Indien het nu zoo in het belang van neringdoenden is begrijp ik mg niet M d V dat zoo weinigen gebrnilc hebben gemaakt van de gelegenheid om even hunne handteekening Ie plaatsen op een Igst die bij twee stadgenooten ter teekening lag Neen M d V zooals ik in het begin gezegd heb is de kermis voor vele winkeliers schade in plaats van voordeel on ik geloi f wanneer men eerlgk de zaak beoordeelt dat velen mij dit toestemmen zullen Daarom hoop ik dan ook dat de Raad gunstig zal beschikken op de adressen van verschillende kerken en voreenigingen tot afschaffing van de kermis en dezen gruwel uit ons midden zal wegdoen I De beer van Veen vereenigt zich geheel met bot voorstel van B en W Jaren lang heeft spr op de kermis gewoond en spr beeft daarover een andere en gunstiger beschouwing dnu zg dia afaohaffing daarvan verzoeken Steeds merkte spr op dat kwamen er klachten over een of ander daaraan altijd werd tegemoet gekomen Spr gunt ook den minge oeden wel een jaartijksche uitspanning en den neringdoende eene tegemoetkoming als tijdens de kermis door vele vreemdeliugen hun deel is De heer Derckaen kan zich niet begrgpen hoe een raadslid hier de kermis in verdediging kan nemen met nl hare walgelgke tooneelen van dronkenschap en zedetooshüid Spr zou zich schamen dat te doen I De Voorzitter neemt daarop het woord Niemand zal t ontkennen zegt hij dat de kermis in ons land ook in haren gewijzigden vorm diep wortel heeft geschoton in ons volksleven Vroeger namen alle standen daaraan deel ook de hoogste doch later toen er meer gelegenheid kwam oru zich naar elders te verplaatsen deden de raeergegoede dat niet meer Zg gaven er de voorkeur aan de frische berglucht in Zwiléerland in te ademen boven de minder aangename geuren op de kermis Ue mindere stand lean dal voorbeeld niet volgen voor hem bestaat de gelegenheid niet naar ilders te gaan om kunstgenot of natuurschoon te smaken voor hem die toch ook soms ontspanning behoeft is niets dan de kermis I Om nu voor enketeu die daarvan misbruik maken haar af te sohaffün voor allen dat zou ik onbillgk vinden zegt spr De heer Derckaen gewaagde van de schandalen die tijdens de kermis voorvallen en de heer Uroogleever van de zedeloosheid die dan voorkomt maar hoewel spr zulks zeer betreurt moet hij er op wijzen dat dit ook op andere feesten voorvalt De heer Derckaen weea op een feest voor eenige jaren jpevlerd waar rojgeos hem geen aohan k