Goudsche Courant, maandag 1 mei 1893

1803 DiDSdag 2 lllcl De heer Deroksen betuigt z jn leedwezen dat dit voorstel ran B en W niet eerst ter risie had gelegen Voorts bdtoogt apr dat Ket de roorkeur verdient het aanraDgsuur geheel vr te stellen De beer van der Garden reroenigt zich met het rapport van B en W en verheugt sioh dat zg een orediet aanvroegen om de inrichting der Waag te verbeteren De Voorzitter geeft daarop de argumenten aan die B en W aan 8 uur de roorkeur deden geven Na nog eenige disouasie wordt het voorstel van B en W in stemming gebracht Het voorstel om het aanvangsuur op 8 uur te stollen wordt aangenomen met 13 tegen l stem die van den heer Derokaen Het vooretel ran B en W eeo orediet te verleenen an 400 tot verbeteren der inrichting der Stadswaag wordt et algemeone stemmen aangenomen De overige raadsbesluiten en de benoemingen werden reeds in ons vorig nr medegedeeld Niets meer aan de orda zgnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten herrorming ran de begrooting alsmede met het Ontwerp ran den Senaat betreffende de beurabelasting De Kamer heeft echter met 860 atemmen tegen 17fi het roorstel barer oommiaste betreffende het patentrecht voor da grooiu magasgnen verworpen Dü Kamer heeft bg hot opsteken dar handen zioh j omtrent die zaak vereenigd met hot stelsel van don Senaat Het geaobil tuaschon Kamer en Senaat loopt nn dus nog slechts orer het toesicht op de spoorwegen Koning Humbert heeft te Bome oeu be ek gebracht aan den aartshertog Reinier trq Oostekrük Keizer Prans Jozef beeft naar t schijnt zjjn dAinueEdhflid op de Hongaren opgegeven en zal te Budapest komen een welkome tgding roor het ministeneWekerle dat na indiening der herrormingaontwerpen s keizer steun zeer noodig heeft Op aandringen van den Russisoben gezant Nelidoff rerzooht de sultau van Turkije prins Ferninaud den terugweg naar Bulgargc niet Konstantinopel te nemen N OOSd 60UDSCHE COURANT ieuws en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken Balteolandscb Overzicht De zitting van deo Duiteohen Bgksda was gisteren buitengwoon stormachtig De beraadslaging over de woekeriret gaf al dadelgk aanleiding tot een heftige woordenwisseling tusscben den socialistisohen afgevaardigde Stadthagen en z jn antisemietiaoben oollega a Bóckel en Lieberman roe Sonnenberg Laatstgenoemde mankte Bookel uit voor eeo lafaard en een schooier on daagde hem zefs uit tot een doel Wegens het onbesobrgfelyk tumult zag de voorzitter zich genoodzaakt de zitting op te heffen De Nordd Mgg Ztg zegt in een officieus artikel dat het noodig wordt een wet in te voeren tegen het misbruik dat ran de riijhoid van spreken on de onschendbaarheid der afvaardigden gemaakt wordt Het centrum hield een vergadering om te beraadslagen over de legerwet Het gelukte don leider Von Huene met het noodige aantal leden ran het Centrum roor een compromis te winnen Daarom wordt de legerwet meer nog dan lot nu bet gerat was als rerloren besohouwd Von Huene zal morgen aau de leiders der andere partijea zg n sohikkingsvoorstelten meedeelen Omtrent den man Tuvnsend die in de buurt van Gladstone s woning eefl rerolrerachot loste in de lucht valt weinig naders te melden dan dat men bier blgkena bet verhbor te doen had met eenen krankzinnige Toch Ü bet niet ondenkbaar dat de man gevaarlijk hadde kuAnen worden indien bg den Premier in levenden lijve op de straat mooht hebben ontmoet Ken aanleekeAboekje dat bg hem gevonden werd beratte eenige rerwarde ontboezemingen orer het HomeruIe Outvi erp en over de wenschelgkheid om aangezien al bet praten en redeneeren teven dit ontwerp rergeefsob gebleken was nu maar tot daden over te gaan Townsend is in afwachting van een nader verhoor over aoht dagen achter slot gezet Eene groota lersohe hetooging j66t het Homeruleontwerp wordt tegen den SOsten Het op touw gezet Zg gaat uit van do Irish National League of Great Britain en moet in het Hyde Park plaats hebbeo Nadere berichten uit Belfast doen zien dat de eerste verhalen over de ongeregeldhodeo aldaar orerdreren waren Zg werden roomamelgk reroorzaakt door opgeschoten jongena en hadden meer een politiek karakter dan wet dat zg gerieht waren tegen de Katholieken De bootden d6r Unionisten hebben teratond zich krachtig tegen de ongeregeldheden rerklaerd als het beate middel om Home fiule in de hand te werken Dr Kane de grootmeester der Oraujeroanoeu raardigde een manifest nit aan de mannen van Belfast I waarin hg verzocht dat z jo hun gevoel onder be dwang zullen houden alsdetgd voor handelen kwam zouden andere leiders de trompet blazen met geen onzekeren klank en elk man boven de 16 jaren zou onder de vlag van de ffUlster Defenoe Union lich voorbereiden roor den atrgd van geloof en rrjjheid De vergrijsde Bntscbe Parizeer en zgn benigenooteo zoo wordt o a in het manifest gezegd zullen nooit de natie overhalen om deze verraderlgke politiek aan te nemen Laat ons standvastig zgn laten wg ons niet bemoeien met de vrijheid van oDzen Katholieken buurman Ook werd een groote openbare bgeeokomat ran Oranjemannen gebonden waarin een resolutie word aangenomen afkeuring uitsprekend orer de gebourteniasen der laatste dagen en da handelingen ran bat gepeupel wier eenig doel slechts was te plunderen De burgers werden uitgenoodigd de autoriteiten ie het handharen der orde te onderatennen De begrootiogsoommiiaie uit de Fransohe Kamer heeft het orediet roor het to icfat op de spoorwegen dat door den Senaat was geschrapt orereeukomstig den wensoh van den minister Viette weder op de begrooting gebracht Voorts rereenigde de oommissie rich met 11 stemmen tegen 6éü atem met de afvoering der drankwet Advertentiën Ds lozeuding vau advartentlön lUtü il ll0Ai deii tct eOn uur des namiddags van den dag der uitgave Van 1 Mei af zal door tnssohenkomst van de firma J nv BENTÜM ZOON te Qmda de Sieuwe Botterilamsche Courant aldaar dea aronda onmiddellgk na aankomst van trein 6 15 A T en des morgens na aankomst Tan trein 5 52 4 7 tot den gewonen abonnementapr s Tim 6 worden dos sonder Terhooging Toor de dubbele bezorging eOI POIKE OUDE f SCHIEDAMMER E1TEVEE Merk NiaHTOAP Omtrent den Kaaêhaudel wordt medegedeeld Hoewel de inkoopaprijzicn van de iu voorraad zijnde jouge kaas op l Januan 1893 seer hoo f waren is de voorraad goed opgeruimd De zoogenaamde Btal of wiutorkazen brachten ook iu vtirhoui iiig der qualit it tamel k hooge pr sen op en wul vaD 24 tot 26 De prijzen van oudo kans bieren hoog Roiumc vruj oas ue loen zoodttt de RÖoop niet ongunstig mag genoemd wor zeer kleine vnorrand in Duitschland waardoor goede don uitgeionderd de zware kass welke tot Ie houge vraag kwam en betere prijteu te bodingeo waren prijaen was ingekocht Naar meuwe hooikaas was Iu October Novetuber en December was er tamoin April en Mei goede vrang voor Eugeland eu be lyk vraag voor Frankryk en werd voor dat soort jonge paalden de pnjzeu zich hier van 22 tot 28 ksas van f 24 lot 36 besteed Voor export werd van ƒ 26 tot 37 fege Do landbouwers kunnen ovor de kaaspryeeii dus ven maar hot bekend worden rau de hoogere in redeluk tevreden zijn hoe el de aanmaak wel beter roerreohten voor SpaQje eu kolomen maakte dat de hail mogen wezeo De kaashandelaars hadden einde Verkriigbaar bjj M PEETER8 Jz N B AU bewga ran echtheid is p cachet en kurk steeds roor rSCHIEPAMT rien ran den naam der Pirma P HOPPE Zeer ITette Gesteendrukte mmABTJES worden GELEVERD door A BR1 KMA en Zn msmwm Hen wordt rerzoclit op t HERK te letten ÜIT HST MiBAZIJN Ti M RAVEiVSWAAY ZONEN OORINCHEH Deze THEEËN worden afgelererd in Terzegelde pakjes Tan j twee en een half en een Ned on ÜbbUI g Nommer en jB nBQPrga Toorzien van neTenstaand BsPfflnnlMerk volgens de Wet gedepomDQRU neerd i Zich tot de nitToering Tan ge eerde orders aanboTelenSe M BRÉEBAAIIT LZ EENIG DEPOT der Haagscfae BesohnitTan dan Heer J K SOMMER Gouda Snelpervlrak Tan A BmDmiti k Zoo dalen ToorTisleD maar als ipr i fehengen cloh olet i bedreigt werd er ook toen reet aanatoot gegereO O rolk beeft no eenmaal helaaal oetging gelijktrouwens alle volkeQ raa het Noorden om geen pret te kaooen maken zonder sterken draak Oat riet men DÏet alleen b j de kermis ook b nationale feesten em B en W zeidea in hun rapport dat de ervaring leerde dat in iaren dat er geen kermis was het Tolk xiob eveQ dol en walgelijk aanstelde als anders t dens de kermis en nu merkte de beer Deroksea op dat het volk oiet in eens zulks afleerde maar eerst langzamerhand In Amsterdam en Arabem eobter zegt apr waar de kermis is afgeschaft ziet men oog steeds dezelfde tooneeten van vroeger Ga eens zegt spr naar Arnhem by gelegenheid ran een pleitiertrein men ziet de mensnben zioh gedragen als beesten Dat geschiedt ook zonder kermis Verreweg da groote meerderheid van ons rolk ge niet op betamelijke wijze rao de kermis Hoerele geziaoen ziet men dan niet langs de kramen wao delen en pleizier hebben en hen dat genot te ontnemen rindt spr bard Sq dat alleen ter wille ran enkelen die zich dan onhebbelijk gedragen I Spr meent dat do Eaad zich niet moet laten leiden door deo tegenwoorfligen geest om da kermissen aftesohaffen Veeleer moeten deze worden rertraterd en dat te doen is de taak van de pbilantropen Op dat gebied is nog reel te weinig gedaan Afschaffing dor kermis zou de zedeljjkUeid spr bl jft daar b niet doen toenemenl De heer Deroksen zegt in opinie met de Voorzitter te rersohillen waar deze bg het feest ter eere ran den Burgemeester dezer gemeente ook aanstootelqke tooneeïen meende te hebben waargenomen Alle couranten roemden destyds zeer den geest die hier heersobte Spr houdt niet van feesten in algemeen wel ran nationale feesten en ter eere ran de stedelijke orerbeid 8pr ia deatyds ook de stad doorgegaan om de feestvreugde te aanaohouwen en apr reroaasde zioh toen hoe ordeljjk alles toeing Doch apr zal er niet om strjjdea Hy kan t mis hebben Wat eobter de Voorzitter zeide omtrent de walge l jke tooneeïen in Arnhem by gelegenheid van pleiziertreiuen dat maakt een groot verschil met de kermis I e kermis is een offloieel feest door de overheid ingesteld Juist dit is de quaestie dat de overheid zioh medeplichtig maakt aau de zonde door de kermis in stand te houden t Het voorstel van B en W om afw zend te beschikken op het verzoek om de kormia af te schaffen wordt aangenomen met 11 tegen 8 stemmen die der hh Hoogenboom Derckssn en Fortugn Droogleever Het voorstel ran B en W om afwijzend te beschikken op het verzoek om de kenriis des Zondags niet te houden wordt aangenomen met tl tegen 8 stemmen die der hh Hoogenboom Deroksen en Van Itenon De beer Dercksaa rrai t daarop het woord en zegt dat het hem niet is kunnen gelukken de Zondagswet machtig te worden ook te s Hageniet in weerwil van vele pogingen daartoe V7ellielit zal de Voorzitter hem willen inliohten Spr zou nl gaarne willen weten hoe bet tooh eigenigk ztt met het toestaan van MÜviteitm m a loop der ffodtdienat De Voorzitter legt dat dit geregeld wordt bjj de Wet ran 1815 de zoogen Zondagswet De heer Deroksen zegt die wet niet te hebben kunnen krjjgen waarom hij gaarne eeoige inliohtingeo dienaangaande zou ontrangen De Voorzitter merkt op dat hg moeilgk hier den inhoud der Zondagswet kfen gaan voorlezen De heer Deroksen wenscbt alleen opgenoemd punt inlichtingen te oiitvangen De Vooneitter merkt op dat festiviteiten worden toegestaan na afloop van den gewonen t d ran de godsdtensi oefeningen Niet na afloop ran iedere godadienstoefening want dan zou men de bepaling der wet illusoir kunnen maken door b r kerk te houden van 8 tot 10 tot s avonds Alle wetten moeten in redelijken zin worden opgevat De heer Deroksen zegt Hd te zgn van een Gere formeerde Kerk waar wekelgks ran 6 tot 8 nre a avonds eene godsdienstoefening wordt gebonden Zou de wet nu niet toelaten te bepalen dat de festiviteiten om 8 uur begonnen in plaats van om 7 uurP De Voorzitter zegt dit gsarne in het Collagie van B en W ter sprake te sullen brengen maar apr gelooft dat het op die wijze in de band van een kerkelgke gemeente zou liggen eene wetobepaling illusoir te maken Aan de orde is daarop Een voorstel van B en W tot regeling van het aanvangsnur der kaasmarkt B en W stellen voor dit roorloopig op 8 uur te bepalen De proef daarmede genomen kan als geslaagd worden besohonwd In da aanroer was roornitgang te oonstateeren Voorts vragen B en W een orediet van 400 om de inrlohtlng der Stadswaag te verbeteren l H uitgaTe dezer Ooarant geaohiedt dagel ka met litaiondenng Tan Zon en Feestdagen Dd pn B per dne maanden ia 1 35 tranoc per post 1 70 Alioaderltjke Nommers VUH CBNTK v BINNENLAND Aan het Verelag vom 4é MMmer van Koophandel fw Fabrieken alhier orer S9S ontleouen wy noif het tol nde GOUDA 1 Met 1895 Het onderzoek van hel water der Waterleidinghad eduroade Aprd het roUentle resultaatS April 9 7 Mg perman anas kalious per 1000 co 12 5 t 19 23 86 4 2 rioe ol tu summige takken ra hanïlül en nyrerheid eeuige rooruitgang was te bespeuren kan de algecueeue toestnod niet gunstig worden genoemd Ouder dankbetmiiing aau allen die haar töl dil verslag in stant stelden betreurt de Commissie we derom da onthouding van ank en IS9S NUTSSPAABBANK De iele bedroeg in April 9964 46 De teruggaaf 6897 13 74 7180 B788 8SS3 5864 24086 881 1983880 ft6B07 y AUoo meer inl 3087 33 Naar men rerneemt is de benoeming ran den heer J H ïlarelaar tot hoofdireoteur der posterijen en telcgraphte thans spker en zou deze roeds morgen of overmorgen iu de Stantscaurani staan De autivotfr op onse markten bedroeg 1888 1887 1888 isn 1890 1891 P u Jen Geinid 75 81 418 409 427 Vo wa lOK 7 1 98e 699 Koticreu 73S3 10178 7Hl 8056 8048 SchaiKn 2045 8602 8818 8651 5989 Lamuiei n fUM 2375 mi 3568 V rl ni 60S7 8598 6141 402O 7347 IJIIW 16S13 1971 19SW 23292 22808 Kaltk D Guilfln 488 445 70d8H 401 893 K n Kaai 83iUa 815385 798147 8096619 K G iJo er 7812 89888 7nia 60672 es 88 Zaterdag werden op den dgk tussohen Qouda en üaostrecht twee heerou uit eerstgenoemde gemeente die een tochtje per velocipede deden door eenen boer uit de Vliet lastig gevallen Een hunner werd ia it op zweepslagen onthaald Bij de bevoegde autoriteiten is eone aauklaofat tegec dea boer iuge diend Tot assistent resident tevens vendumeester van Sampang residentie Madoura is benoemd de controleur late kl W F H v Amerom FEVILLETOIM E IL CJ SI iNaor ha HoogdmUek UI 11 Nu waar denk je zoo over oude Zweed P Vooruit inschepen 1 Ja mijnheer daar zit ik juist te piekeren over de nacbtangels die we gelegd hebben I Br uit halen mag nog met omdat er nog geen waterton i en als we ze laten liggen komen de dames er weer aan als laatst toen z de twee grootste hakeu geheel en al vermeld hebben I ze zitten overal met hun handen aau daar helpt geen praten tegen I liggen de angels vroeg Olivier e zette een zoer geslopen gezioht Hier by den vonder de dames weten de plaats op een prik Goed ditmaal zullen ze er afblijven I Hei daar jong Dmtschland 1 haa me eens een stok uit die Waters van een vinger dikte maar een beetje Vlugl en daarbij greep Nenndersclieid in zijn rokzak haaldtj er een paar zeer fijne licbtgryze glacéliandmounen uil Let nu eens op gravin wat zulk n onschuldig stuk Ict r al Kan uitrichten I Hy blies den handschoen op boml hem aan t eind van den stok vast dien de jongen brandend nieuwsgierig hem brncht eu boog de stijfstaHnde vingert een weinig naar binnen Toen stak hij den stok m t water zoodat slechts de handschoen boven kwam Ajftkkesl kreet Doortje ontzet precies een klauwerigo hnnd van een drenkeliag tfNiet waar Uitstekend Nu kun je er van op aan üonrad dat geen vhu do dames langer dan twee seconden op deze plaats blijft en Nennderscheidt stemde in met den büvalskreet dio de drie dienstbaren annhipven Ook Maria Louize rermaakte zich oi er dozen grap met al de naiuvileit barer kinderlijke ziel en haar schuwheid verth een meer en moer eu haar oogen glansden steeds g lukkiger De levensboom schudde z jii takken roor de eerste maal orer Aaschepoetster uit en liet een gouden fonkelenden regen over liatii oogen eu hart neenlalen Wat golft het watur Iiefkoozend om de boot en hoe fonkelend glinsteren de zdveren parels die van de riemen druppen en als diamanten op ht t diinkero haar ran het jonge meisje schitteren wanneer Ohvier haar plagend een groet mei dfc riem toewfrpt I Daarop drijven ze naar het hooge fluisterende net waarin de blauwe waturjuffurs Wonen de zielen der nixeo die in dan mauesohijn uit bet water opstijgen en den zwerver met hun witte armen toewenken Mot veelkleurig schitierende vleugels dansen zwermen muggen om het net en het witte gelaat eener late lelie glanst drr omeng over hut stille meer Olivier ADrSRTENTlDN irordMi gtplttktat van 1 5 regels k 50 Centen iedare regel meerlOCenton 6H00TE LBTTBBS orden berekend naat plaatarnimte BoTendien worden alle AdTortentiSn gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags Terschgnt bandet in dat soort niet zoo lerendig was Ook drukte dit den handel bg bet b in der graskaas en vele opleggers ran eiport koohted oiet zooveel a anders waardoor de bundel flauwer was en de pryzen niet zoo werden opgeilrevea als iu andere jaren Dank zy het flinke optreden onzer regeering mocht bet haar gelukken de invourrcohteu oiet alleen tot het vorige tarief lerug ta brengen maar gedeeltelyk nog iets verlaagd te krygen Zoodra dit bekend werd was er meer lerendigheid te buspeuren Deze gunstige uitslag mag dus met recht een geluk voor onze landbouwers genoemd worden Do prijzen van goede graskaas waren ge middeld van 24 tot 28 terwyl roor fijne kaas 37 tot 29 werd oeUald naar qualiteit en wicht Xaar zware knas ran 10 tot IS K G was weinig vraag zoodat uiet zulke hooge pryzon besteed werden als gewoonlijk Voor eenige fjne partyen werden 31 en 32 gegeven terwyl velen zioh moesten getroosten met f 29 eu 30 Gedurende den zomer wafl oy minder rraag waardoor de inferieure soorten eonige doling in prijs ondergingen terw l de eerste soorten vry wel op prigs zijn gebleven Over het algemeen werd door du boeren geklaagd dat de aanmaak klein w vs Het verbod van invoer in Hamburg tijdens de cbolora epidemio mag ook wel als oorzaak worden beschouwd dat do prijien in September en October met hooger werdun wat later aan den handel en den landbouw is ten goode gokomeU wegons de toen Iaat de riemen fusten en ook Maria Lonize s handen liggen stil op den houten rand der buol de iiiit blaast baar wyde mouwen op als twi e wittfc vleugels en de zou brandt ongesloord op de witte zeer roagi ie armen Nonnderscheidt hetfl de e rongerte nl t ij Ie eerste entmoeiing aan de koffielafel opgemerkt na ziLt liy liti nnuwelijkB meer ï n f eduLhieii schijnen ver weg te zyn met open oogen droomt hij met d zoiiuific pracht rondcm hem en niemand nit een woord Klokkelonrn trillen rol en week orer hei motr let niorjieiigelui nit het naburige dorp Langzaam iJteait Oiiriir 7 jn hoed nt m liuigi ich diep naai d n btlderen waterspiegel Muriu Louize ziet hem oniifgeWRiid aim en het ecb nt baar toe als is de himtl boren tem geopend als klinkt dat golut van boven op lieni nei r als een pleolihgo zegi n Z zou do baiideii wtl voor btt gflant kunnen houden en beete tranen wuenen traner vol ouuilsprekelyk etherisch geluk Haar baiidon houdt ze op haar schoot gevouwen en uit hjiar hart stijgt plotseling een liartstochtelyk gebed Een enkule wenicli de eerste vrnng die ze vol smeekcnde nmiglieid uimr den hemel opzendt Doch zio op dit oogoublik trokken wolken voorhij de zoo en strykt de wind als een pyiihjke zucht door bet hooge net Tegelijkttrtijd roept Courod ben van don oever Iets toe De baron schnkt op eu zogt mi t luiden lach fflk geloof zoowaar freule dat we allebei mooi op v t waren lyrisohe gedichten te maken K lok gelui 1 De hemel weet hoe die weeke tone i