Goudsche Courant, dinsdag 2 mei 1893

krankzinnigen dreigen te ontwifcfcelen io hun ontwikkelingsgang te tuiten beantwoorden aan het doel Het blad hoopt dat de ï egeering en VolkaverlegenwDordiging deze aangelegenheid eens mogen overwegen en een eind zullen maken aan wanverhoudingen die meermalen zeer zeker bleken te bestaan eo alsdan in moer dan één opïicht den eerbied voor bet gezag sohaaddco In het Utr Dagbl schrijft prof Beets over de qaaeslie of men voor Nederland een volksbloom nl kiezen BIg kbaar aclit hg het niet waarsohynlyk dat dit denkhooM algemeen ingang zal vinilen Wil men lohter voltrekt zulk een bloem hebben dan biedt zioh om ten zinnebeeld te strekken van oen rustig tussohen zijne vele waterstroomon levend en op het zoo ontzaglyk ala weldadig element volnens len heer Beets vanzelf daarioo aan do in het slijk van alle zyne binnenwateren gewortelde en eenmtial boven gekoraene en haar krans ontplooid hebbende niet weer onderduikende maar op den vloed als op haar eigenen troon zetelende lilveron Waterlelie mtt het gnuden hart de grootste de oonete de zinrijkste van al de bloemen de Luctor et Emergo de Tranquilla in Undis onzer vaderlandache flora Buueoiandscii uverzlcht In de hoogste kringen op het Vaiicaan verzekert men lat alles wat de bladen verteld hebben van de gevolgen welke het ondorhou l des keizers met den paus zou hebben volkomen onjuist is Er zal geen wyzigmg komen in du algemeene richting der politiek lutegfndeel de beleefdheid en de eerbied waarmede de pausen kardional Kampolla behan leld werden zyn een bewgs voor te hechtbeid van den H Stool die alle aanvallen tegen zijne politiek wiet ti overwinnen De Britsohe regeering is vooruemous bet Lagerhuis ook in hot najaar zitting te doen houden Meu verwacht dat ill de eerste week van Augustus bet Home i Ituleonlwerp door hot Lagerliuis Hangeuomon en naar bot Hoogerhuis gebonden zal worden De regeermg hoopt do bogrootiug te doen ufhandelon eii daarna de zitting tot October te verdagen De Londeuscho politie schijnt meer gewicht te hechten aan do arrestatie van Townseud dan Gladstone zelf die vb i du zoogenaamde aanslag niets gemerkt heeft De antecedenten vun Townsend worden nauwkeurig nagegaan want men vermoedt dat hg ook de man is die te Bngtiton den heer Gladstone voor verrader uitschold De gevangene zal met de bedienden van d n heer Gladstone en met de politiebeambten die in Dowuingsireet oiiiby het Parlementsgebouw dienst doen goconfrouteerd worden om uit te makoD of hg rijeds vroeger om Gladstone s woning oredwaald heeft Het is ouk jjoblekon dat Townsend akyd iets I zouderiings gehad hetft en o a uikwyls op onbegrgpelyko wijze verdween Ook moet hg indertyd den gouverneur van Niouw Zuiil Walos zgn nagereisd daar hij eene ingeving had gekregen dat het zijne tank was den gouverneur te straffen lUgkhaar hoort de man in eeu kraukzinnigengesttcbt thuis Eene verzoening is eindelijk in Fraokrgk tot stand gebracht tuaschun Kamer eu Senaat De Senaat beeft de begrcwtmg xooals die iiit de Kamer waa teruggekomen goedgekeurd en hiermede is aan den laugdurigon stryd en aan de nu roeds 4 maanI den looprtido voodoopigo kredieten een eind ge maakt Dat de Senaat ondanks zgn besluit van Woousdag de door den minister Peytrat zoo hardnekkig verdedigde en aan de Kamoroommisatt afgedwongen kredieten voor de controle op de spoorwegen te elfder ure toch heeft toegestaan bli kt niet uit het I telegram Waarechgulijk zal de miuitter aan de Kamer verzoeken hem bg afzonderlijk wetsontwerp het gevraagde krediet te verleenen 1 6 Senaat heeft zich in dit conflict byzonder legemoetkomeod betoont Op aeer belangrijke punten gaf bg toe Bij de benrabelasting en do patenten hield hij rekening met de wensohen der Kamar Bg dit laatste punt gnf de Senaat toe aun het veriaugen der Kamer butreiff nde de speciale artikelen in do grooto magazijnen Alleen ton opzichte van de draak belastiug wilde hij dat het plan der Kamer aau een nauwkeurig onderzoek werd onderworpen alvorens daarover oen besluit werd genomen Daarom word I deze post van de begrooting afgescheiden en do Kamer heeft zich daarmede ten slotte verceni d In Hongarge legt men algemeen voldoening aan den dag over de eindelgk door de regeoriiig tan het huia wan afgevaardigden voorgelugde wetsontwcrpun met betroeking tot de kerkelijk politioke aangelegenheden Do regoerinüs gezinile bladen huldigen dit feit als het oo in ynn oen niuuwe aera in httt Honganrsche liberaltame Ook do orgaoon der oppositie tooncn zich welwillend gezind maar zg zyn dankbaar doch niet voldaan Altoen olericate bladen geven bun ongenoegen te kennen Uil de de medede ling dat da koning deu 4en Mei te Budapest bg de parade tegenwoordig wil zgn ziet men een bewys dat keizer Frans Jozef niet meer ontstemd is togen Hongarije of dit nimmer in strijd met de geruchti n geweest is Koning Osoar van Noorwegen veriecndo audiëntie aan den minister van staal Slaun en belastte bom mot do vorming van een kabinet Slang verklaarde zich daartoe bereid Als leden van bet kabinot Stang worden genoemd Motzfeld die zou optreden als minister te Stockholm profeaarir Hagerup justitie Bonnovie of ds Knubsen onderwys Nielsen uit Hamar openbare werken j tJ ielsrn uit Kragerö of kapitein Olsson oorlog Thome binnenlandsche zaken Pas hebben wjj den zooveel besproken worstetwedBtrgd achter den rug of men heeft al wpder iets nieuws up het gebied van sport uitgevonden En wederom is het de redactie an De Clotcn die de zaak ter hand neemt Er zul nu eon wan del wed strijd guorganlseerd worden en wel over een afstand van ongeveer 18 uur De fludernumers wisten niet beter te doen dan de regeling van den wedstgd op te dragon aan den bekenden sportman den heer O A A Dudak ile Wit Dn volgentle weg zal genomen worden Amsterdam Abcoude Bnambruggen Loenen Nieuwersluis Rreukeleu Maarssea Utrecht Blauwkapel Hilversum süraveland Wetjip Diemerbrug Amsterdam Als punt van uitgang en aankomst is gekozen de Parkiuin De winnoar zal ded titol krijgen van kampioen voor Nederland oi er 1893 terwyl er drie prijzen zullen uitgi loofil wolden een sjerp met diploma alsmede zilveren on bronzen medaiilea Hei uur van vertrok is bepaald op Vrydag 9 Juni a s des avonds om 9 uur Zaterdag 10 Juni d o V worden de wandelaars tusschen S en 6 uur terug verwrtcht Ernest vertoefde gedurende eenige weken met de fa nilitt op het ffbuitenije en omdat bij zioh op soiiool zoo vlijtig had getoond had pa hem een ponny okocht Ettelijke dagen rgles van dtn koetster hadden hem roeds tot een flink ruiter gevormd zoodat hij alleen uitstapjes mooht gaan doen Op xokeren dag voerde de weg hem langs eeu grooten boomgaard Een appolboom spreidde zijne takken die beladen waren met de prachtigste appels ver over de heg uit en Ernest zag het Hij dacht wanneer ik op myn paardje ga staan dan kan ik er geraakkcl k een paar machtig worden Dat deed bij dan ook Hg greep zich aan den tak vast en wilde juist naar een der appels lasten toen de ponny zioh in bewoging zotto en Ernest dus aan don tA hangen bleef De eigenaar van d 3u boomgaard kwam loeloopen en vroeg Zeg wat voer jij daar uit Och baas was het antwoord helpt me asjeblieft oens eventjes ik ben vnn mgn paard gevallen Het Utr Dagblad wyst op do moeilijkheden die ontstaan kunnen wanneer de ministers van oorlog en marine niet den hoogsten militairen rang bekleeden Het blad meent dat die officieren niet voldoende hnn onafhankelijkheid zuuen weten te bewaren tegenover oppprofBcieren dio eensklaps onder hunne hevelen zyn geplaatst dat hun cerlykheid on reohtschapeuhoid in gevaar worden gebracht by pensioneeringen of bevorderingen wnarby zg persoonlijk belB0 r hebben en dat er een onhoudbare toestand geboren wordt wanneer zg na hun aftreding weder ouder de bevelen komen van autoriteiten die aan hen ondorgesohikt geweest zijn Het blad moent dat daarom de Hoofden der departementen van Oorlog e Marine geen militairen ranar liehoorea te bekleeden dit is veelal onrereenigbaar met de hocgo betrekking die zy vervullen n met het prestige dat niet mag worden aangerand j ffHet is niet te ontkennen zegt het U D ffdat hg dit ste sel het moeilijker wordt een goede keuze i te doen daar een actief dienend officier allicht on i genegen zal z n de portefuuille te aanvaarden wan i neer dit met ontsUg uit d m militairen dienst moet K paard gaan hieruit xoii i gevaar kunnen voortvloeien dat man wellicht spoodiger onder gepenaioneerda hoogere officieren eene keus zou doen wjt in den xenti mot in hel belang der zaak zonde zijn Daarom ware het onvermgdolyk in verband hiermede het Minisiers pensioou voor de Hoofden dor mditaire departementen nader te regelen Dit kan geen overwegend bezwaar opleveren trouwens wat hgi zwaarst is raoHt het zwaarst wegen Deeember 1899 iQMt voorraad tio jonge kaas 1an het Torige jaar ea tnoohtea de prljseo hiervan op deseUde hoogte blij en dan mag ook het nfgeloopen jaar niet ooguutig worden genoemd De Ooudteke Boter ahrièk rerwerkte in bet fgeloopen jaar belangrijk meer dan in de vorige jaren tArwijl de margarine markt den meeaten tqd in het ▼ oordeel van de fabrikanten waa Dientengevolge waa de iiitkonut eer benedlgend Toor het oprichten van inrichtingen bedoeld bg art 8 aliuea 1 der Wet van 2 Juni 1876 Sioatsblad no 95 werd kraohtena die Wet vergunning Ter ieend i aan E J van der Heijden alhier tot het bezigen van Btoorakracht in z m inrichting tot zuirelbereiding in do Boelekade Do yimen abrieken werkten geregeld door en het debiet bleet in het binnenland en België geregeld Groote bnitenlandache order weren zeer zeldtaam De fabrieken aoudrn over t algemeen roe r erk bebbon wanneer de concurrentie niet zoo groot was want tot ongekenJe lage prijien worden slechte qualiteiten an korto pgpen op alle markten gebracht die de Goudsche pijpen van betere qualitoit verdringen Duitsobland Engeland ea Sohotlaod leveren korte pgpen tot prgzen waarvoor zjj tengevolge van do hooge arbeidsloonen alhier onmogelijk kunnen worden geleverd De lange pijpen worden voortdurend meer overal gevraagd en handhaven hun ouden roem Fabriekanten ondervinden nog steeds veel nadeel van de arbeidswet van 1689 door hoogere arbeidsloonen en minderen werktijd Daar alles in hunne fabrieken op stuk gewerkt wordt was een arbeidsdag van 6 toi 8 uur niet rusttijden tot oen geznmeatlijken duur van minsten l i uur zoor gewenaebt De pottehakker en of aardtteerkfahrifken werkten goregeld door De vraag naar gewoon goudsch aardewerk bleef nagenoeg clezelfde Goudsche bloempotten vofiden veel aftrek De Raad der gemeente Ou ewater verleende tegen 1 Juli e k pervol ontslag aan den heer M Vrolijk onderwijzer ann do openbare school aldaar Tevens verd msohtiging verleend tot het doen oener nieuwe oproeping Te Apeldoorn zjjn Vrydagavond vier kinderen van nog Mer jeugdigen leefiyd aan don AsseUchen weg spelende in een kuil onder het zand bedolven Toen men tot do ontdekkiug geraakte werden nog drie kinderen levend te voorschijn gebaald bet vierde was echter reeds bezweken Hot NieuKi van den Dag keert over 1802 60 pot dividend uit tegen 62 pet over 1891 Zekere A J te Uerlicum woonachtig zou Zater dag jl rouwen Alles was voor do bruiloft gereed en hut trouwpak klaar Men stelle zich de tuluurttellmg voor van bruidegom en bruid toen Vrijdagnamiddag een paar marechausaëes den bruidegom in arrest namen en herinnerden aan de 4 maauden gevangenisstraf dte hg nog had te ondergaan Ongelukkiger tijilaitp had men dan ook moeilijk kunnen uitkiezen iomancls zenuwen van streek kunnen brengen als ze aan oen bekende en lieve stom heriunereii Het jonire mei e knikt tot antwoord een verhelderend lachje speult over het vrome kindergoziobtje Van don vonder klinkt een veelstemmig schel angst en bulpgesrbreeuw en de freules vliegen in gTootu verwarring den kant op van liQt hoscb en een beetje venier naar dun oever houden Oourad en de viseohersjongen elkander omvut snikkend van het lachen Hoera I ze hebbeu d hand gezien I jubelt NennderaeUrtdt met schitterende oogen Nu fiks geroeid dat ik eens zien kan wie van de freules het bitterst verdriet heeftover den verongelukten baron Do kerkklokken luiden door maar Olivier hoort zo niet meer Uur aan uur Vloog voorby en een rijke buit spartelde in de netinn en Conrad zurhtte onder dan last van een kuip dien hg naar het bandwagentje moest dragen Olivier keek tersluiks om zich hoon Niemand lette op hem Toe nam hij den oudo zgn last af en droeg dien met zgn sterke armen verder Twou oogen hadden hut tooli gezien dezelfde oogen die hem dozen dag nog lang nablikien toon hg met zgn vlogge paarden weder naar de resiiientie terugreed Eu nog vele malen daarna stond Maria Tjonize op deze zelfde plaats fn tuurde den weg op of hg ook aoms zou wederkeeronP Marr da zon bleef weg en loodzware sliita j hecracbto over Hersabrunn en de winter strooide zgn sneeuwvlokkea eo bedekte alle groen en alle De inrichting voor behoeftige code en gebrekkige zeelieden te Ëgmond a Zee is te klein 70 ouden van dagen wachten op plaatsing Bestuurderen hebben daarom besloten een nieuw gebouw te stichten nsaar daarvoor ia geld noodig en In oen dezer dagen verzonden achrgven zeggen ze ff Schoorvoetend gaan wij er too over een nieuw beroep te doen op den weldadighfidszin onzer landgenooten Immers soovéél wordt gevraagd en naarmate te midden van die vtlen onze roepsten steeds door u met welwillendheid is gevolgd lijn wg te meer huiverig opnieuw en ditmaal voor een z er aanzienlijk bedrag tot u ie komen Maar het moet I Oordeelt ïelf I vDe stiobting door ons in 1871 in het loven geroepen heeft steeds in omvang toegenomen Met 6 verpleegden aangevangen zgn er tbans 110 opgenomen Wy zijn gegaan tot de uiterste grens der mogelijkheid vau uitlegging der bestaande gcbnuwan ff De voorzichtigheid zoowel wat veiligheid als gezondheidsleer butioft verbieden ons de Stichting in haren tegenwoordigen toestand nog te vergrootan Omtrent de plannen geeft de cirouUire de volgende bijzonderheden Het plan voor een nieuw geheel uit steen opgetrokken gebouw is ontworpen onder medewerking van den bekwamen ervaren architect dfcn heer A L V Gendl wHet zal 200 verpleegden en het noodige personeel kunnen herbergen flinke binnenplaatsen enz bevatten kortom het zal geschikt worden gemaakt aan het doel zonder een spoor van woelde maar op deitelijke flinke wgze hygiënisch bevredigend worden ingericht en brandgevaar redelijkerwijze uitsluiten De heer J O tiulcher heeft met eene edelmoedigheid die boven on en lof verhoven is een terrein van l i Hectare zoo goed als om niet in erfpacht ter beschikking gesteld Toch zal de aanbouw van zoo onmisbaar grooten omvang zeker niet minder dan honderd duizend gulden kasten Wg mogen ulet putten uit onze insohrgving op het Grootboek uit legaten vt ortgesprotBn fflmmers ze zy n de voorraadschuur waaruit wy althans gedeeltelijk io de behoeften onzer verpleegden voorzien nWg mogen niet tor wille van het betere bet goede dal thans ons deel is in de waagschaal atollen ffHetpt daarom Undgenooten ons doel bereiken door uwe giften I ffDe Prins Hendrtk Stiohting is van allen voor allen ffGeene godsdienstige noéh staatkundige partij sluit haar uit zooaU zg de deui en wgd open zet voor tik die hulp behoeft en verdient en op die aanspraak allééu ffZg kent geen uitzondering veel minder uitsluiting ffZóü heeft wylen Prina Hendrik dor Nederlanden zgn bescherm hue rsch ftp bedoeld en aanvaard Zóó is het door lyne bescheiden volgelingen gehandhaafd Draagt dan ook allen by Veel of weinig naar uw krachien en laat bet gezegd worden dat Nederland du uitting van zyn solidariteitsgevoel beeft willen neerleggen in den steun den oitden zeeman gebracht ffDe zee is onze buurvrouw onze bondgenoota zg boop De kerkklokken klonken zoo droevig als nooit te oren De winU r trok voorbij hot jonKe groen oQtkpopte en droeg bloesem en vrucht en de herfst kwam en dsarua het verjaarfeest der stichting maar ditmaal kwam het hof alleen en Maria Loutze boog het hoofdje op de gevouwen handen en was moe ze zou wel willen sterven zoo moe IV hTs Zyne Hoogheid er al P De bediende in zwarten frak en smetteloos witten boord liet de zware pluohen gordijneii die hij voor de biouentredeuden had opengetrokken weder aan de bronzen nngen toesohuiveu ffZgne Hooghüid prins Haximiliaan benevens de Luitenantter zee von Hovenklingen en do kamerheer graaf Molay om u te dienen Doorluchtigheid Zgne Konliikl ke Hoogheid do groothertog zelf is van avond door tegenwoordigheid van prinses Chariotto verhindei d ffBo daar heb je myn mantel oude vervloekt regenaohtig weer van avond en wie nog meer wie nog m er is er van do heeron De spreker een welgekleed slank officier m don Hoiform der Lijf dragonders met scherpgetoekendo trekken en een bogin van een snor op de bovenlip 1 trad voor den rauurhoogen spiegel wt lks bijna overI dreven mooie lyst door rustende bron7 tn leeuwen I geilragen wenl ea borstelde met twee ivoren bor droagt de herinneringen aan een roemryk rerleden Dat haar oude zonen onze pleegkinderen blyveül nLaat hunne grijsheid getuigen vau hnt jeugdig vuur van de offervaanltgheid onzer toewyding De driekleur die zy wisten hoog ie houden ea Ie doen eerbiedigen waait van den top dor stichting ffZy beteekene nu als weleer aaneensluiting lamenwerking weldadigheidszin geloof aan hel goede in naam en ter willo va het gemeeosohappelyk vaderland Wg gelooven deze circulaire behoeft geen verdere aanbeveling Zij getuigt van de hartelijkste belangstelling der besluurderon in het lot van hen wier belangen zij op zich hebben genomen Do verkiezing voor eon lid der Prov Staten van Drenttio ïn het district Assen waarbij de sirijd liep tusschen de hi eren Hoog rbruaga en Jolles fzooal men weet is eerstgenoemde gekozen heeft nog een Btaarlje In de Prop Dr en Asser Courant van 88 April kon men toch de volgende advertentie letten Zij die vermoed worden voor den heer Hoogerbrugge tu bobben gestemd of zich voor diens candidatuur te hebben geinteressoerd zo het meest wenaohelijke vonr de Provincie oordeflende worden geraden de eerste dagen den heer M A D Jolles burgemeester van Aasen die blijkbaar geheel onder den indruk zijnor nederlaag ia uit den wok te gaan om niet bloot te stnan aan do onbesoliofte vraag waarmede hg mg gistfren op de openbara straat te Assen staande hield en wel deze ffWat krgg jy van Hoogerbrugge dat jg hem zoo goed geholpen hobtP Vraag waardoor ik mij in mijn zedelijk karakter holeedisfd gevoul en ter zake waarvan ik bij den heer offioier van justitie een klueht heb ingediend Assen 28 April 189S GLDENHDIS GïilAMi Een dag later las men in hetzelfde blad een antwoord van den heer Jolles ovoneens n oen advertentie De ondergetöekende verklaart voor onwaar wat rar M Uldenhuis Gratama hem in de advertentie voorkomende in de Prov Drentache en Amr Courant ten laste legt en hfeft deswege een klacht hg den heer offioier van jiislitte ingediehd Assen 29 April 1898 M A n JOLLKS I De 44e alg vergadering dflr nMastschappij voor geneeskunst zal van 2 tot 5 Juli te Dordrecht worden gehouden Door de afd Ü trecht ia o a aan de ordo gesteld ffDe Maatschappg drage aan het hoofdbestuur op een drietal Nederlandsuhe rechtsgeleerden uit it Doodigen om met de drie roeds door het hoofdbestuur aangewezen geneeskundigen een commissie te vormen len eindo aan de algemeene vergadering rapport uit te brengen omtrwnt de twee volgende vragen lo of en zoo ja op welke wgze de stichting van bgzondere inrichtingen voor krankzinnige misdadigers en misdadige krankzinnigoR ï prisonsasyls in Nederland behoort te worden nagestreefd Bo of de maatregelen bier te lande genomen om jeugdige porsonen die zich kraohtena hun natuuriyken I aanleg tot krankzinnige misdadigers of misdadige stekjes t zorgvuldig op achter on voorhoofd gescheiden haar ffBgna alle heereu aanwezig Dooriuchtigheid geheel als gewooülijk f slechts Zgne Exoellentie de jachtmeoster van het bovenland is op dienstreis en mijnheer do ritmeester von Zechow nog ziek ff Dat weet ik al Nu vooruit doe de deur maar opun I Luitenant prins Hohneck trad naar de vleugeldeur die de ohibbediende vol dienstgver opensloeg en overschreed met ZHcht rinkelende sporen deu drempel Een salon met alle mognlgko denkbare luxe ingerioht breidde zieh voor zgn blik uit door oen middendeur gedeeltetijk mot een poriière behangen zajt men in een lange reeks vertrokken die er als zalen uitzagen en van welker plafonds vorscbillende helder sohitlerende lichtkronen neerhingen Een luid gawirwar van stemmen klonk don binuentredlende tegemoet In den RonaiBsanoe kamer waren eenige beeren ann het billarten Gryzo excellenties en eeu paar hooge veneg nwoordigors dar diplomatie vormden een soiled clubje De oude vorst York bözittor van millïóenon zuchtte vol harteleed over eon paar verloren dubbeltjes Wat die man een geluk heeft t Wat die mao een geluk heeft Qrdt terwtqd INQEZONDSN M heer de Bedacteur l Naar aanleiding van een ingezonden atuk io nr 6030 van Uw blacf neem ik de vrybeid voor onderataande eenige plaatsruimte ta vragen als antwoord aan mijnheer Q Ten eerste zegt die aohryver dat aan Brinkman verlof is gevraagd voor het drukkan van da convocatiehriefjes dit ia onjuist want ik heb Brinkman na da aflevering ervan gevraagd hoeveel de kosten I waren en kreeg toen ten antwoord dat hg ze gratia gaf Ten tweede zegt hij dat wg verheugd waren dan patroon bedrogen te hebben abuis mijnheer Q allen waren liever lid der afd gebleven dan hadden wQ hg werkloosheid of ziekte ondersteuning gekregen dat nu evenwel niet hot geval ia Ton derde wordt beweerd dat or een opruiende goest heerschte na het toetreden als lid der afd onder de gezellen waardoor de meeaten om booger loon vraagden Dit is geheel onjuist Slechts twee gezellen hadden de patroon reeds lang voor dat er van diïin Bond sprake was om loonsverbooging gevraagd Toen nu de beer Brinkman oua op straffe van ontslag verbood Ud dier Bond te zyn en wij allen bedankten gaf hij aan die tme gezellen eenige rerhooging Ten vierde en dit is hot belachelijkste punt wordt beweerd dat er met messen is gevochten om bet al of ntet lid zijn der Afd Dit slaat geheel buiten de waarheid Twee gezellen kregen een onderlinge twist waarop de een met een passer woit steken en toen trok de ander een mes wat evenwel net zoo vlug verdween als het gekomen was Do twist ontstond over eeu bankje en dus niet over Bondszaken Ten vgfde hoeft U wel gelyk mïjnbeer Q dat da beer Brinkman knechten kan nemen die bg verkiest maar laat hg ze dan ook vrglaten wanneer zy buiten de werkplaats zgn of zij zich al dan niet hij fen vak erüeuiging willon aansluiten Ik zou te veel plaatsruimte van U vragen wanneer ik alle punfen gtng beantwoorden en zal daarom alleen over höt tiende punt nog oven iels melden Daarin wordt gezogd dat het een schande is de ondergang van een zaak te bewerken Doch volgens mijn inzien is hot betalen met dezelfde munt als die men ontvangt De heer Bfinkman wil de Alg Ned Typ Bond vernietigen on nu doet natuurlijk het I Hoofdbestuur van dien Bond haar bost Brinkman te benadeelen Verder zegt mynheer Q dat hij bat antwoorden maar aan een ander overlaat zeker omdat hg weet m toepassing te hebben gebracht ra hoorenzeggen liegt nen t meest Doch ten slotte nog ieder zal kunnen begrijpen dat mynheer Q er niets van weet daar zelfs de heer Brinkman by de feiten op de werkplaats gebeurd niet tegenwoordig was en wjj allen dachten dat hg dit niet wist U mijnheer de Kodacteur dankzeggende voor de verleende piaatarnimte toeken ik hoogachtend Uw dw dr J M GEVONDEN VOORWERPEN In de maanden M iart en April 1898 ttljn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aau bet bureau van politie 1 portemonnaie inb 2 l sobaartje 1 witte kous 1 porlemonnaie inb 0 S7fi 1 dofoct goudon oorbel l sobroevoudraaier 6 staando boorden 1 moer van een wagenas 1 bonte boezelaar 1 schortjo 1 taacbje 1 harmonica l kruis met ketI ting 1 knipmes 1 goudon oorknopje 1 bauni inh 0 476 1 pakje mh 0 18 1 pelerien eener regenmantel 1 paar kindorwanten I bonte muts 1 kinder boezelaar 1 bonte boezelaar 1 hondenhalsband l gouden oorbel I gouden oorknopje 1 parelmoenen halsketting 1 rammelaar 1 gutta percha band 1 knipje inb 0 745 1 rozenkrans 1 koralen balskolting 1 stuk zwart kant en eenig garnituur 1 gouden oorbelletje I porlemonnaie inh 0 10 I portemonnaie inh ƒ 5 l paraplui 1 gouden oorbolletjo 1 armband 1 gouden oorbelletje S beleenbrieQes 1 beleenbrieQe 1 parasol 1 hloedkoralou halsketting I gouden oorringetje en I kaart met kant Da gevonden voorwerpen in do maanden September en October 1892 en niet door do veriiozers afgehaald zgu ter dispositie van da respeotieve vinders met in achtneming van art 2014 Burg Wetboek M trcan van gevonden voorwerpen eooreel mogelijk geopend van 11 1 a morgen De Commissaris van Politie van Gouda W N VAN GARDEREN