Goudsche Courant, dinsdag 2 mei 1893

1893 Woensdag 3 Nel N oose GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentiën kan gesohleden tot èén uur dea namiddags van den dag der uitgave 1092 telegr 1078 Verzonden Ontvangen Verzonden Ontvangen Aüoop van O p e i il M ffe Verko plngen van OnroerMide Goederen VEILING 1 MEI Urt WoonbuU e a Ooawe C 70 heden morgen ia ybet Scbukbord door NotariB MolenUr gereild heeft opirebraclit 17 50 kooper P Koroea ADVERTENTIÊN Benllen T n een Dochter Merronw SCHONBVELD t ii die CLOET TAN DBB MviJ Gouda 1 Mei 1893 Heden overleed na een langdurig Igden mgn geliefd eenig kind C0BNEU8 JAN in den jeugdigen leeftgd na bjjna 12 jsor JAN SMITS CJi HaarUm 29 April 1893 Vohtrekt eenige imnugming Heden oierleed na een langdnrig lyden mgn geliefde kleinzoon C0BNELI3 JAN in den jengdigen leeltgd van b na 12 jaar Wed 0 J SMITS Sllttiriiais HaarUm 29 April 1893 VoUtnla emige kennitgevmg Voor de ele hartelpe bewgien Tan deelneming gednrende de ziekte en b het OTerlgden Tan mynen geliefden Echtgenoot ondervonden betuig ik ook namens mgne Kinderen mynen oprechten dank Mevr de Wed A D va db WEG HoOQSNDIjrK By akte op den eeraten Mei 1893 voor den Kotaria G C FOBTÜIJN DKOOGLEEVEB te Oou fa verleden ie de VENNOOTSCHAP betrekkelijk den handel in Kruidenier en Koloniale Waren en het drjven van een Winkel in die artikelen het uitoefenen eener Koekbakkerg het fabriceeren van Snikerballen en verder hetgeen met gemeenschappeiyk overleg zou worden goedgevonden aangegaan door de Haeren LEENDEET PBOOS HOOGENDIJK en LEEN DEBT PBOOS HOOGENDIJK JomoE beiden te Gouda onder da firma L P HOOGENDIJK 9ntt onden te rekenen met den In MEI 1893 De vereffening der nog loopende zaken zal geachieden door den Heer LEEN DEBT PHOOS HOOGENDIJK Jusioe De ondergetoekenden betuigen bj de ontbinding hunner vennootachap aan hunne begunatigera hunnen dank voor het in hen geatelde vertrouwen en bevelen hunne opvolgera minzaam aan L F HOOGENDIJK L P HOOGENDIJK Je Gouda 1 Mei 1893 De firmanten der vennootachap L P HOOGENDIJK te Gouda bevelen zich opnieuw in het vertrouwen der ingezetenen van Gouda en omatreken aan en beloven van hunnezjjde alles M zullen in t werk te stellen om zich dat vertrouwen waardig te maken L P HOOGENDIJK Je ALBERTÜS HOOGENDIJK Gouda 1 Mei 1893 Dagelijks te bekomen Versclio Aardteziën bij A RIETVELD Lange Tiendeweg Gooui Bg akte op den lm KEI 1893 tM overataan van den Notaria G C FOBTUUN DBQOOLEEVER te Gouda verleden ia door de ondergeteekenden Leendert Proos Hoogendfjle Junior en AlbertUa Moof endijlii KoopUaden Wiokeliera Koekbakkera en Suikerballénfabrikaoten beiden wonende te Gouda eene Vennootachap aangegaan onder de firma i P BOOOBITJOIJK betrekkelgk den handel in ïmideniers en Koloniale waren en het drijven van een winkel in die artikelen het uitoefenen eener KoekiMkkerg het fabriceeren van Snikerballen en hetgeen verder met gemeenachappelgk overleg zal worden goedgevonden Welke vennootachap ia geveatigd te Gouda is aangevangen op heden en ia aangegaan voor eenen onbepaalden tgd leder der vennooten zal het recht hebben de venhootachap met den EERSTEN MEI van ieder jaar te doen eindigen mita den anderen vennoot daarvan minatens een jaar te voren kennisgevende Ue Vennooten zgn beiden tot de teekening der firma in zaken hunnen handel betreffende gerechtigd doch zullen voor de Vennootschap geene geldleeniugen mogen doen noch zich ala borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere handteekening vanf de beide vennooten wordt vereiacht Gouda 1 MEI 1893 L P HOOGENDIJK Jr ALBEBTUS HOOGENDIJK Dfepót der StoomTjiertroTiwerïj De Drie HoefUzers F SMITS VAN WAESBERGHE Hofieverancier van wglen Z M den KONING Breda F Zeven nfalen Bekroond SPECIALITEIT VAN Van VOLLENHüVEN S STOUT Acht maal Bekroond Deze drank is ia deze tydeuBteUig de meest gezonde Versterkend Verwarmend Men besteüe 12 2 fl Extra Stout 1 50 en ontvangt dan gratis de van VoUenhoTea s Stout Marach H DuUnslee Kleiweg i o 4 Heden verscheen Goudsche Spoorweglijst Zomerdienst 1 Mei 1893 Verkrijgbaar a 5 cent bg den Uitgever J T SWAKT8ENBUBG Kleiweg E 92 Van 1 Mei af zal door tnsschenkomst van de firma J van BBNTUM ZOON te Gouda de Nieuwe Botterdamache Courant aldaar des avonds onmiddeliyk na aankomst van trein 6 15 A T en des moi ens na aankomst van trein 5 52 A T tot den gewonen abonnementspr a van ƒ 6 worden dus zonder verhooging voor de dubbele bezorging Openl are Vifkoopiiig op WOESaPAG 17 MEI 1893 bü opbod en M 24 1993 hg afslag telInBa rg na te elf jn n in hetKofll hnia van den Heer J va okn Akeee arik het Kralingacfae Veer te Kratingtn ten oveN staan van den te Gouda reaideerenden Notaria G C FOBTOIJN DKOOGLEKVBK staande en liggende in den Eeteniohen polder te Gapelle aan den IJssel dicht bg het Eralingsche Veer gemerkt W k A No 53 tot 65 en 65 A Een in eigen gebruik en de overigen zgn allen by de week verhuurd te samen voor 15 45 Naden inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTdUN DEOOGLEEVKK te Gouda GOÜDSCHE LAWH TENEGL7B De b eenkonmten sgn vastgesteld op DINSDAGSen VRIJDAGS AVONU om half zeven HET BESTUUR GEVRAAGD om dadelijk in dienst te treden een Letterzetter tegfen goed loon bij A BUmKMAIT en Zn FEMSCHE STOOMVEEVEEU Ghemische en Zwllsersche Wassoherij Gebrevetoerd door Z M den Koning der Belgen U Oppenbelmer Kolterdam Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordijnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen gepe st Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 71 ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuitenlandHChe Co ranten worden dadelgk opgezonden door he t AdvertentieBureau van A BBINKMAN w ZOON te Gouda Men wende xleh vour MarktA GoDDi bg W P JMI tjV Gouda Snelpeisdruk van A SalKKUiS Z De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met nitaondering van Zon en Feeatdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 tranoo per poat 1 70 Unaderlüke Nommera VIJF OENTEN giNNENLAND GOUDA 3 Mei 1893 Dfl heer J P Havelaar oud miaiBter van watersiaat handel cd nijverheiil is b kon besluit beDoemd tot directeur ga tieraal der posterijea ea tele grapbie Daardoor moet eene TerkiezÏQg plaats hebben voor een lid vaa de Tweede Kamer q bet kiesdiitrict Ooada Op de door lüdeputeerde Staten ven Zuid Holland vaatge telde lijst der boogataaageslageaen voor het jaar 1S93 94 komen o a voor do hh Alex Dortland Vf Uoogendijk Wzn K Jonker on G J Steens Zgnen te Gouda G A ran Hoftweninge Gzn te Moordrecht Ë Hoogeiidijk van CappeHen te Ouderkerk a d IJssel G W Lana te Capello a d IJsael A C Mqnlieff te Krimpen a d IJasal en K van der Torren Kzn te Waddinxveen Aan hot postkantoor Gouda eo de daarooder reaiorteerende bulpkantoren werd gedurende de maand April 18SS in do BijkapostspaarbaulE ingelegd 1908 11 en terugbetaald 29 0 91 Het laatstf door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3435 GesUagd voor ouderwgzeres mej H G Leopold en Mej M J Posthumus alhier De hoofdelijke omslag voor 1893 te Berg Ambacht is op ƒ 2832 vaatgesteld het kohier der hondenbelasting aldaar is op 226 bepaald l e jaarlükscbe herijk der maten weeg werktuigen enz zal te Berg Ambacht gehouden worden op Maan dag 15 Mei a s FEVILLETODl Or E cr 1 Naar het HoogduÜKk IV 12 Herhaalde hij bij iederen nieuwen stool van zijn tegenpartij met zijn zachte steeds verkouden stem ik moot ophouden mijne heeren dat gaat boven raijn kracht u ifo u wat heeft die man geluk Hohneck g ng met eerbiedigen groot do billardspelera voorby In de leeszaal lagon verscheidene heeren in leuning ningen schommelstoelen met lorgnetten op den neus de voelen ver uitgestrekt op mollige huiden hier en daar io verveling de armen uitrekkende of roet een zaohl pardon mijn waarde zich voor den buurman buigend om met goedverzorgde vingers die met ringen versierd waren in een hoopje couranten en tijdschriften te zoeken De prins knikte de opkijkenden toe klopte en pttMant een kameraad op don schouder en verdween nanstig achter de naastbïjzijnde portière De beide laatste zalen waren door de bezoekers uit Ift adellijke club de onsolide hoek gedoopt Daar aren een buffet en speeltafels opgeslagen en daar Aan het Ftrslag van d Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier onlleenen wij nog het rolgeude OverKicbl van t telegrafisch verkeer aan het Ugkskantoor 1891 I 1S93 8174 14773 2Ö78 11912 telogr 13961 2607 ff Sr werden verzondwi en ontvangen OpgenoUoen en verder geïonden 80635 28480 talegr Er is aixoo een vermindering van 2L4 telegrammen De H kstelufoonkantoren te Waddiogsveen en Zevenhuizen beiden ouder dit telegraafkautoor behoorende behandelden 1892 Waddinxveen 1891 1051 1015 2170 talegr 1 1881 1892 117 204 188 telegr 142 851 276 lelegr Do opbrtngat van het kantoor waa ƒ 6106 06 tegen 5280 62 in 1891 De vermindering van het telttgrafiacb verkeer is eene in 1892 naftenoeg alom waargenomi n verschijnsel In het oogvallend is bet verschil van beriohten aan de beide telefoon kantoren Verwacht mag worden dat door het overlijden van een groot aannemer die zeer veel van t kantoor gebruik maakte het aantal kwam e jeunesae doree bijeen onder de verzengende gasvlammen en onder t devies n obleise oblige dat op een gouden wapenschild omlijat met de emblemen van edele ndderlykheid als een ondtirsfheidiDgsteeken voor deze w heilige plaats boven de deur troonde Aan de lange tafel was een deel dor jonge heeren voor dampende punchgUzen gezuten De le ltn van de adellijke club vormden zich uitsluitend uil hel officierscorps dat in de grootherlogel ke residentie in garnizoen lag en waarvan meest alleen d cavallerie iederen flvond aanwezig was zoolang mot de feesten van t jaargetij den tijd in beslag namen verder uit leden van het corps diplomatique de hoogste staatslieden hofbeambten en landadel alsmeue int de gepensioneerden die met visitekaartjes wnurop kruontjcs prijkten in den hofKring waren doorgedrongen Zijne Koninklijke Hoogheid do groothertog beschermde de adellijke ctuh op elke wyzo ou onder scheidde deze door zijn veelvuldige bezoeken en teveus stonden de erfu rpothertog en diens broeder prins Mlutimiliaan als ooreleden bovenaan op den naamlijst Prins Maximiliaan een frisch bloeiend uitziende jonge man met iloukerblond haar en buitengewoon levendige oogen ir deu uniform vim Kapitein Lui tenant zat op een gemakkelijke met U38ens voorzienen stoel en nam op de onzedwongenste wijze aan t algomeene en zeer opgewakte gesprek deel Aan zijn linkerhand zat luiUinant von Hovrnklingen zijn vprtrouwde vnend en adjudant De zeelucht had op Jient gelaat baar warme tin en geschil ADVEBTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regela a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatarnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandaga verachijnt te Waddinxveon zal afnemen doeh daar raot December een telefoonkantoor te Haastrecht geopend ward welk kantoor aanvankelyk veel gebruikt wordt in Deoembar behandelde t 36 in Januari 65 berichten bestaat er hoop dat het verkeer zal toenemen De Kamer bleef als volgt pameagesteld Aftreding 1894 De heeren C C H Prince D G van Vreumingen A van Reedt Dortland H Straver en H Braat Aftreding 1896 De heeren C J C Prince Voorzitior H Jager plaatsvervangend Voorzitter A van Veen en J M Noothoven van Goor Secretaris = Mr J Portuyn Droogleever die in Juli 1899 moet aftreden Omtrent de werkzaamheden der Kamer kan wor deu gemold I Door de Kamer te Arnhem werd hot gevoelen dezer Kamer gevraagd over de afschaffing der inhoudsmaten voor drooge waren Deze kamer was van oordeel dat die afschaffing ook in dun Kleinhandel gewenscht zoude ijn alleen meende ij voor de turf een uiiiondenng te moeten maken omdat fabrieken die groota vaorraden van daie brandstof opdoen den Hectoliter niet zullen kunnen ontberen ï Op verzoek van de Kamer te Rotterdam werd ondersteund haar adres aan den Minister van Financien om aan hen die natuur of kunstboter uitroerau eene restitutie van f 0 86 per 100 H L tooteataan voor bet daarm verworkte zout lil Door B en W van Gouda werd ora adviei toegezonden eene aanvraag van de H H ttibbink Bork Ca te Amsterdam om ooncessle voor een telefoon De Kamer kou niet gunsiig adviaeeren op dit adres daar deze gemeente alleen belang zoude hebban by eene intercommunale telelonische verbinding IV Bij het sedert tol Wet verbeven voorstel tot afschafBag vun den zeepacoijns en tot vermindering derd liad hot gebruind in da tropische zon on had a den opgewekten doorzichtigen glans der blauwe golven in do oogen doen overgaan dio gelukkig lachend als die van een kind trouwhartig en oerlgk in de wereld blikten Haar en snor waroii goudblond zijn gestalte groot en krachtig spraak en wezen da tuurlijL en oprecht zonder hardheid Hij J oog een weinig in den stoet achterover en keek vol belangstelling door de open deur naar de boekzaal waar verscheidene hoeren aan don epeellafel zalen Achter hem stonden verscheidene cavailerie officiereu als toeschouwers geheel tegen do regels van dü speelkamer in luid sprekend en lachend mot overmoedige uitroepen t écarté bieren daar storend i Dat kan nog beter worden Nonnderscheidt lil jf toch niet altijd apart met Goseok Donder en bliksem laten we nu eens een mooir n negentrok spelen I ileidaar dierbare Hohneck kom eens hierheen de eonigste die nog in den mud der waardige mannen mankeert 1 Kom vooruit Zet je tegenpartij vast Gosück en doe als juffrouw Buchbols iu het spuwbakjo met de écartt boeren 11 Sohatorend gelach Baron von Nennderaelieidt haalde met van linijnnten schiltarondo yiugera d kaarten bij elkaar en wierp ze kletterend op de tafel Do duivel mag het weten nep hij met eea stem waarin scherts en spot dooreen klonken Ja behoeft maar een solieden inval to krygen voor mb