Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1893

T het ioToerreetit op dit artikel werd omtrent dit Uatste bepaald dat zachte grooDS zeep vry van invoerrecht zou zija et dat voor alle overige teep oortea een invoerrecht van 6 pCt zou worden op 0lefcd Door eeoige fabrikanten van zaobte groene teep werd tot do Kamer het verzoek gerioht tot ondersteuning van haar adret aan de Tweede Kamer om ook voor de bedoelde zeep hetzelfde invoerrecht voor te stelleh Dit verzoek kon de kamer niet ondersteunen Zg juicht te zeer toe alle voorstelleii tot afsGhafÜDg van belemmerende bepalingen in het verkeer dan dat zij beruid kon worden bevonden een vereoek Ie steunen waarvan haarde noodzakelijkheid der inwilliging niet bleek V Tot dea Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid werd eon klacht gericht over de onvol doende verlichting aan de Hoode brug en aan deMatlegatsluia Het is der Kamer gebleken dat de verlichting op beide plaatsen verbeterd is VI De vrees v or verhooging vau het invoerrecht op kaai in Spanje on de Spaansohe Koloniën deed do Kamer ztah wenden tot den Minister vanBuitenlnndsche Zaken met verzoek in deze aangelegenheid tuBBchen beiden te komen en alles aan to wenden om die verhooging tegen te houden opdat niet alle concurrentie met hét bevoorrechte Amerika omaogelijk wienl Met belangstelling vernam de Kamer dat de bemoeiingen van Z Ex het geweaschto auccea hebben gehnd Yll Gaarne ondersteunde de Kamer het bekende adres der Middelburgache Kamer over den voorgenomen bouw van oorlogsohepen met de strekking om dien bouw zooveel raogelgk op binnenlandsche werven te doen gesohiedan De vereeniging tot beatrgding van overdreven Zondagaruat op t gebied van puat en telegraafdienst vroeg on verkreeg de ondersteuning der Knmorop haar ndrea aan don Minister van Financiën omden dianst der post en telegraafkantoreu op deofücieele Christelgke feestdagen belangrijk uit te breiden De Kamer te Wngeniugon bracht weder aan de orde het handeldrijven door Stationohefs Met belangstelling nam deze Kamer kennis van haar sohrgven omdat ook zij overtuigd is dat die handel aanleiding goeft tot bovaorreohting van den een tot beuadeeliug van den ander Herhaalde malen besprak de Kamer naar aanleiding van ullerlei ingezonden brieven de quaestievan de tijdrpgeling Hoewel zy de tegenwoordige regeling waarbg de westen rope use he tijd nagenoeg alleen voor spoorwegen post en telegraafdienst niet onvoorwaardelijk toejuicht ie zij evoumin overtuigd van do vfensohelijkheid om da middel europeescbe tijdregeling aan te nemen zoodat zij besloot indeze een afwachtende houding aan te nemen In de Kampioen leest men hat volgende Wg spraken dezer dagen iemand die een der grootste continentale agenturen bezit eu een der belangrijkste fabrieken vnn Engeland vertegenwoordigt Hg zeida ons dat niet alleen in Holland maar in alle Europeeache laudon eeu ongekende drukte in den rgwiethandel heersohte het waa hem nog nooit gebeurd dat half April zgn geheele voorraad door baitenlandache orders was uitgeput hetgeen tengevolge vau het prachtige weer nu het geval was Er moeten reeda verscheidene Engelaohe fabrieken ffpartio il deux die niet vingt et un heet of de hel zendt zijno adjudanten op je los en trekt je aan beide rokspanden terug naar de rijen der vagevuuraspirautan I Wanneer je da booze knapen lok ken f Dan volg je ze uiet maar gaat ze voor 11 viel een eerste luitenant met diepen contrabas in draaide met eeu driesten greep een gebeeldhouwde oudDuitschen stoel om en nam ala te paard plaats me voilü in den zadel heeren de woratelstrgd bagint I Neundersoheidt houdt de bank I Wie waagt hot edelrann of knaap F I jfNeen niet als knapen spelen wo we moeten dadelijk groot gold inzetten I ff Au I houdt hem I iedere flauwe grap die van Kalau komt is vgftig oenti boete I Nonndoracheidt trekt een leelgk gezicht Paar heb je een galden Cerberus ik heb me nog eens aan een dergelijke schuldig gemaakt I Biechten I 1 Oraaf Goaeok ateund met beide handen op de tafel en verhief zgn stem in die mate dat do vlammen der beide zilveren luchters opwalmdeo Ja ritmeester dierbaar Pruimpje dat gaat u aan I Draai den verloren zoon hier den nek om hij beeft je vrouw een bijaaam bezorgd I irTaternta I Meoaoh I Nennderscheidt ffHa ha ha I eerst luisteren Pruimpje de zaak is £ 00 onschuldig als een wit kongn Dat komt er vau in jeugdigen overmoed ala luitenant te wedden wesoD die onmogelgk meer aan da plotieUng vermeerderde aanvragen kunnen voldoen en genoodzaakt tijo zerr onregelmatig af te leveren Een Terouderd woord mag het woord brievengaarder geooomd worden ontstaan in een tgd toen de poatadminiBtratie zich nog diet niets andtrs belastte dan met hht vervoer van brieven Heads van den beginne af was dit woord echter niet jutst daar bet garen vergaderen van blieven zeker wel hei minst gewichtige gedeelte der werkzaamheden van den litularis uitmaakte want dit bestond alteen in het maken van eeu pakje van de brieven die er in de postbus aan het huis van den bnevengaarder van hulpbuBsen was toen oog bgna geen sprake geworpou wuren Meer bezwaar had het bezorgen van de aangkomaue brieven ten pluitolande hetgeei doorgaans duor dea brievengoarder zelf en dikwijls ook düor kleine kinderen geschiedde en hier en daar nog wel geschied Hoezeer ia thans de taak van bnevengaarder ver anderd I Hij staat wat tgu werkkring aangaat in alle opzichten gelijk met een directeur van een hoofdpostkantoor behalve dat hij in den regel geen brieven mat gal Iswaardu bovun een zeker bedrag mag aannëmeu wel uitreiken en geen postbewijzeu afgeven daar de £e moeten gastempald worden op het hoofdkantoor waaronder bij ressorteert Waarom zoo iemand niet te noemen directeur van een hulppostkuutoor bij verkorting hulpposidireoteur of ouk postmeestar mot welk woord de spraakmakende gemeente hem wel eens noemt Taalkundigen kunnen hierin geen verandering brungeu alleen de Kegeenng is bij maobce dit verouderde woord uit oneen taalscbat te doen vordwjjnun Misschien ia de boveE Btaande opmerkingen uiet ondienstig nu er spake is van eene mogalgke reorganisatie van den dienst der posterged en telographie Aangaande het gebeurde met de Conredj schrijft een ooggetuige aan de Ztttph tt Toen wg de etroat van Massina naderden werd de zee kalm maar s avonds tegen een uur of elf ik waa reeds uaar bed an vela dames ook schrikte eau ieder door eeu onverwaclitan schok van de machine dia zeer spoedig stoptu wat een groot ge luk was want andera waa de heele boel uit elkaar gesprongen De Ie machinist D ilenvijk bijzonder flink heeft den naam uiterst voorzichtig te zijn hg was wal ongesteld en lag reeds te bed toen bg hot geluid hoorde bij vloog zijn bed uit at zija pijn vergetende en gaf direct bevat om te sloppen Niemand zag nog het gevaar in maar toeu dit geweken was heeft da commandant ona verteld dat bat ïé ï erg geweest was Waar wij iagtn kon niet geankerd Worden omdat ullea rondom klippeu waren en zoo er nu maar eeu bautja wind geweest was zou het achip verloren gefteest zgn We ziju toeu blijvan dr jveo Ue eerste oflicier ging in een boot naar Meaaina om hulp te halen maar mocht niet aan wal wegens de quariutuine die daar zeer streng is voor sóhüpen uit de Kooda zee s Morgens tegen 7 of 8 uur kwam er eindelijk uit Messiuu een aleepboot um ona naar de haven te slapen Het had gaan uur langer moetan durt u zaide de commandant Hij en al de otfloieren verdienen allen lof ook hat soUeepavolk iu mcei dan 3 maat 24 uren hebben ze geau ruat gehad Üe Ie machinia den strengen huer oommandant de pruimen uit den tuin te Bloten en hem dan op een pruimantaart te inritoert n dan houdt men zijn loven lang den naam van ffpruirapje en kijk Nennder cheidt dankt God dat hg nog wat fut in zijn geest heeft hg zegt als hij pruimpje heet dan heet z j Voor den dag er moe 11 Wel mevrouw Reine Claude ffBravoI prachtig Mevrouw Uitmeeoter mevrouw Reina Claude I I ha ha ba I t Luidst lachte Pruimpje Eeu drommelscbe kerel Laten wij elkaar omarmen ik laat ja in boter braden en morgen kom je verzoek ik je bg mevrouw Roine Claude ten eten dan zal ze ja toonen uf ze zoet of zuur is I nMessieurs faites votre jeu ffAoh ja de neguutrak Wees zoo goed lo beginnen I Hoveuklingen buigt zich dichter tot zgn vorstelgken vriend t schijnt daar binned eeu hoogst Üdeele hoek te zijn Hoogheid ik zou er reusaohtisien lust in hebben een poosje daar voor anker te liggen I Dat spreekt v zelf dat behoeft geen betoog Ik kan u missobien eenige opheldering van enkele stopwoorden geven 1 Ge bebi daar de élite van onze Socieló de X voor u laaien we gaan Maximiliaan stond op en ging mot dea jongen zeeoffioier naar de deur legüHjkertüd ging een eiubfaediende zioh in de diepste buigingen wringend onder de nederigste excuses ben voorbij om baron stond met opgestroopte mouwen geheel swart to werken als een stoker aan den nieuwen cylinder Zaterdag heeft voor de correctioneele rechtbank te Brussel terecht gestaan Isidore Levêque ouder beschuldiging van op 13 April a dea minister van staat Charles Woeste lid van de Kamer te hebben geslagen in de uitoefening of ter gelegenheid van uitoefening van zijn mandaat h met zijne revolver twee voorbijgangers te hebben bodreigd die heft wilden aanhouden en e een verboden wapen nl eene revolver te hebben gedragen Volgoos de akte van dagvaarding is Levêque een der hofvigato socialittische onruststokers in ciju verhoor verklaarde bij niet met opzet zelfs zonder volledig bewustzijn en onder den invloed van zenuwachtige overspanning te hebben gehandeld Onverwachts don hear Woeste ootrnjelenrle dien hg wist dat een principieel tegenstander der grondwolaher zieniiig was was hom plotseling het bloed naar hel hoofd gestegen en was hij op ham toegetreden niet om hem te alaan maar om hem tegen het Igf te loopen eu hem zijnen tegenstand tegen de grondwetsherziening te verwijten Hij ontkende dan ook geslagen to hebben Eu wut da revolver aangaat hield hij staande daarmede den heer Woeste uooh iemand andera te hebben bedreigd hij had dit wapen slechts te voorschijn gebracht om er zich togen zich zelven van te bedienen want plotseling als uil den zwijmel ontwakende besefte bij welke ernstige fout hij had bnganu en denkende aan zijne moudar en zuster wier kostwinner hij is wilde hij zioh uit wanhoop van kant maken Üe beer Woeste als eerste getuige gehoord verklaarde zich van het voorval bitter wainig ie herinneren hij had zijnen aanvaller niet opgemerkt voor hij een slag op do wueg voelde Ook daarna had hij den man nauwelijks gezien üoor andere getuigen intusaohen werden da feiten voldoende geoonstaloerd en de rechtbank veroonleelde nog iu dezelfde zitting Levfique wegens de aanranding tot I jaar gevanneniaatraf wegons de bedreiging mot de revolver tot j gevangenia en 36 frs boete on wogous bet dragen van ee i verboden wapen tot 100 fis boete De armen van Parijs hebben dezer dagen eene gift van 1 000 000 francs ontvangen tengeVoljjo van een twist tussohen twee heeren dor aanzienlijke wereld Do burggraaf de Breteuil had bij spaculatieo in granen groote verliezen geloden door verkuerde raadgevingen van een zijner kennissen den Hesr Ephrussi Daar do burggraaf ook andere vriendea in do specnlntiën betrokken had daagde hg na ba taling zijner achulden den Heer Kplirusai uit die uiet ïeer genegen scheen op dezo wi ze voldoening te geven on voorstelde een millioon francs onder de PariJBOhe armen lo verdeelan Eerat op herhaalden aandrang heeft de burggraaf de Breteuil dozen voorslag aangenomen tan einde dan armen dit voordeel niet te laten ontgaan Do Zoeloe a dïe naar de wereldtantooustelling te Chicago vervoerd worden zijn geen gemakkelgke passagiers geweest Toen midden in de praieén de conducteur en nog aen trainbeambte hunuen Pullraanwaggon binnenkwam om da kaartjes na te zien werden dia beiden door het atarahoofd Ngno Nennderscbeidt een telegram te overhandigen Oogenblikkelijke stilte Het papior wordt met een ruk opengescheurd Ach alle duivels mijn tante dood Ik zet een tientje op don zeven 1 Schaterend gelach Geheel en al Nennderacheidtl Ongeloofolgk maar waar fluisterde de prins zijn metgezel too de dolle jonker Da wereld zegt uiet te veel van hem Kgk hem maar oons goed aan dan zal ik jö een boekje van hem opendoen Hovenklingon a heldere oogen rustten op den baroa vol onderzoekende belangstelling groot en menwagieng als die van een kind dat voor t eerst do wonderen van den tooverlantaarn aanstaart De dolle jonker Rivier baron voo Nennderscheidt Krondeizenaar van Gadebusch en Roggerswyl dezelfde van wien hij reeds de ongeloofelgkste dingen i gehoord hoeft diu overmoad dolle vermetelheid en I handen vol goud kunnen uitrichten dezelfde om wiens naam zioh een kring van sagen van de meest i vermakelijke anecdoten roekelooze ruitt rslrelcen en bijna ongeloofolijke weddenschappen gesponnen beett I een man wiens naam reeds ver over de grenzen aes rijks apreekwoordelijk geworden is ora den meesj eigonaardigen zonderlin aan te duidon bier zal 1 bii voor hem open en bloot op t nauwkeurigst gadeslaan ordt heftig aangesproken over een aasegaai en een drinkbeker die deze hoer vermiste en van welko diefstal hg hem verdacht De kaffers zwermden om de beide beambten heen eo dreigden met hunne assegaaien een dead zelfs wn worp naar hen die gelukkig mis was on da zwarte reizigers werden zoo gevaarlijk dat de oouducteur en zijn metgezel naar aen bagagewagan vinohtteu en zich daar opsloten Door oen brief om een stuk hout gebonden an onder het voorbljrijdan in een station gawurpen bewerkten zg dat de trein bij aHnkomst te Chicago werd opgewacht door een flinke politiemacht dia de verwovde kHfifara tot rede bracht met de belofte dat Nijuo zijn eigendom terug zou krijgen en dat de dieven gestraft zoudeu worpen De DeuUche Uei Wockensckrift spreekt over het voortbestaan dar cholera tt Frankrijk en over de weinii e aaudncbt daaraan daar Iu laudd gesehorkeii Toch heerscht volgens do Semai e Medicaid van 15 April do cholera sitids i i maand te Lorient en zijn volgi ns de Bni Med Journal aldaar in Maart 70 porsonon aan cholera gestorven Ook in aridaro plaatsen van Bretugne komt cholora voor zoo te Vuniies en to Qulmper Dat do cholera te Parijs zou hforsohen blijkt uiet maar wat dat de sterfte daar b iIen ewoon hoog is Zij Iwdroug in de week van 2 9 April 1436 dal i 187 moer dan in do daaraan voorafgaande week en 400 meer dan gowuonlijk in dit jaargetijde Man schrgfi deze sterfte echter aan de influenza toe Als een bewijs dat nog altijd tal vnn gezinnen Amsterdam verinten ton daele zeker wegens de stijgende belastingen diuut dut een flrma te dezer stede met Mei meer dan tachtig verhnizinsen heeft aanfteuomen van persenen die zich voorgoed to Hilversum en Baarn grian vesti ran HU Bij een familie wononile aan dan Singel bg do Oudo SpiP elstraat te Amstï rdam had erer da en een voorval plaata dat zeker zonderliux mag ganoomd worden maar gelukkig nog vrg goed afliep In den nacht omstraaka twaalf uur werd bemerkt dat da moedor van den boer dea huizes een aan kindschheid lijdende 88 jarigü vrouw verdwenen was en met baar eeu kolossale geldsom ongeveer 40 000 De inan schrok hiervan zou dat hij op eens begon te ruzan on in zgn woede de ruiten van zijn huis alsook in een uaiislluj gelegen parcoet stuksloog Hierbg verwondde hg zich ernstig aau beide polseu en moesl naar het Gasthuis worden vervoerd Intusschon was atlea in de weer om het bejaarde mensoh ie vinden en gelukkig kwam men baar op bet spoor door de opleltündheid van een agent van politie Hij bad de oude vrouw aangetroffen ineen open rijtuig rijdende en vond in haar zonderling gedrag reden om haar aan te houden Zij werd toen naar t politiebureel Molbteeg gfleid en de schat gelukkig nog bij haar bovendon Toeu navraag word gedaan wist men spoedigwaar zij thuis behoordo eu was hot oudje weldra weer in veilige haven en werden do gumoedereu gerustgesteld Echo Door ilon burgemeester vnn Numansdorp den heer D Kluifhoofd is eene publicatie nitgi vaardigd over de werini van bedelarij Daarin wordt o a gezegd Da bedoeling tezer publicatie ia om giat da intrede der Mei maand een einde te maken aan de Bchaamtelpozo bedelarij die in deze gaioaonto voornamelijk op de Vrijdagen plaats beeft Des Vrijdags toch verlaten velon ook jeugdige huisvrouwen en moedors hunne gozinnen om aan de huizen la gaan tjodeten Dat kan zoo uiet laogor duorgaau Daaraan moet een einde komen De alhier bestaande armbosturan zorgen op voortreffelijke wijze om in den nood der armen te voorzien Het ia niet la doeu om de bijzondere liefdadiifheid tegen to gaan Dat zij verre Ieder blijft vrij om hulp to verleenon aua den arme doch dit geschiede niet door gebedel aan de huizen Laten de ingezetenen bg voorkour do Kiften tot nu toe aan de huizen uitgereikt au waarop toch niet de minste controle bestaat boe zij besteed worden bestemmen als liefdegiften voor de armbesturen en storten in de nrmenkas Van de bedotarig toch kan niets goeds gezegd worden 1 is eene slechte gewoonte die de scbaumte uitwischt die zorgeloos maakt en die strafbaar is gestald bij de wet Art 432 wetboek van strafrecht luidt Met heolitenis van ten hoogste 12 dagen wordt gestraft als sobuldig aan bedelarg hij die in het openbaar bedelt Met de intrede der Mei maand zal op de bedelarij wegens het daarvan gemaakt misbruik door de politie streng worden gelet Ook de gevers komen bij bekeuring mft de justitie in aanrakiug I Uit Berlijn sobrgft men aan het JfandekUad I Do FereeHigituf tegm de Kwaktalver f en haar j Maandblad zouden tevreden wuzen indien tij den Inrijd gadesloegeu die sinds eenige jaren de Duitsnhe poliiio togen de z g gufaeimmiddolen beeft ondernomen Of de kwakzalverg daardoor geheet uit Duitachland is vorbauuen of i goed galoovige lieden nn niat meer duur geld voor goedkoope geneesmiddelen ge en of elndelgk de zieken er gezomler door zgn is iets wat niet is aan te wgzea In ieder ftovat la da atrgd tegen die z g geheimmiddelen in Duitsohland zoo goed ifelukt dat men in gOL u der Berlgnsohedaabladen meereen advortontie van dian aard vindt De BerlijnsGho politie houdt alle dai bladredactie s op de hoogte van haaronderzoek vnn de geheim mid delen en dan mogen goeu reclames of annonces van de door haar aangogaveu middelen weer worden opgenomoti Niet altijd hoeft deze strijd van de politie tegen do kwakzalverg aangename gevolgen voor de journalisten Nu en dan schuift toch een ffgöhoimmiddalcn advortentie tuaschen de andi re door on dan wordt er lenen den veramwoordolgkon of zif redactour procesverbaal opiEoraaakt BIgkena ofliciaelu mededeeliugen i asehiadda dit in IS89 91 xalfs 32B keeren Buil uidion werden iu dut tgilsvertoop 100 porsonon wegens OU gooor loofden verkoop van dorgetijlcfi middelen gevonnist Het door de medicinale poHlio opifestelde register van onderzochte en verboden egeheimmtddelen telt 23ll nummers De arme verantwoordelijke dagbladredacteur hoeft die alle uit het hoofd te kennen Bulteoiandscli Uverzicht Ho derdo Meibetooging voor don werkdaj van 8 uur heeft overal minder beiangstelUnK gewekt dan vroeger van ernstige ongeregeldheden meldt men niet Men verwacht over het algemwen niel veel van dezo vertooniijgen waar hul nieuwe eon weinig afgaat zooals bg elke reclamo In Duitsohlaud en Eiii elaiid rordan het reusachtige picnics in België zullen do werklieden verittotfdulijk da jongsie betooging bij de kieswotbewegiiig als voldoende beaohouwon In Frankrijk waar evenals in Bolgic Spaujo en Itulié in 18Ö1 en 1892 de Muidag met zonder opstootjes mt t bloedvergieten voorbijging was het hier en daar wat rumoeriger maar toch is ook daar de geestdrift aanmerkelijk bokoeld De thoorisleu schrijft de heer Magi ard in de Ftffara zien m hoe moeilijk eu zelfd onmogelijk hut is vao dou eenen dag op den anderen eene nieuwe maatschappij te stichten Men kan geen inatallingeu uitdenken zij zgn hel gevolg van de pogingen deugdou dwalingen van vele goslaohten Volgens do A R Ct hebben de onderhandelingen tussohen de Duitsche Keguering en een deel der vrgzinnigon zoowel als van het oentruaa over hot legorontworp eindelijk tot eene goweusclito uitkomst geleid Baron Hueiie zat een voorstal indianen dat den aisch der Regaaring voor het eerste jaar mot SO 000 man vermindert De regeoring heeft daarmee vrede Voor dit voorstel is eeye meerderheid in plenum verziikord daur een doel van de vrijzinnigeu en van hut cenlrum er voor zullen stemmen De regeering haalt dua zij hat ook met een jaar vertraging haar gausoha ontwerp er door Omtrent de Engelsclie werkstakingen zijn de berichten niet zoo gunstig Ondanks het Zondaj door de do werkere genomen besluit tot eono uigemoena werkstaking zijn bijna al de Loudeijsche sjouwera gisteren ochtend aan het werk gegaan uitgezonderd do kolondragera Eene groote menigte van werkloozen en ook warkstakars stond bg den ingang der dokkeu bgeen en verweet den aunvoarders der arbeiders op heftigen toon dat zg hen in den steek gelaten hadden Naar aanleiding van eene werkstakiug op Zaterdag iu de Victoria dokken toen 700 dokwerkera bun gereedaobap neorwierpen dewgl aenitfo mansohappen van dan Reedersbond aldaar werden ingevoerd besloot eene groote meeting van 3000 dokwerkors Zondag te Londen gehouden tot eene algemoeno werkstaking op heden Goena aanvuunlers waren daarbij tegenwoordig maar opmerkelijk was de verklaring der eensgezinde sprokara dat de weikslakers een eigen werkstakiu 8 coinité zullen vormen indien de bekende tegenwoordige vulksmennera thans de aanvoering weigeren De laatslgeuoemden blijken trouwens tegen elkander verdeeld Wilson sprekend in eens Zondag gohouden vergadering bepleitte weder sterk eene alKemeeue werkstaking maar Hurna opponeerde even sterk in eene andere volkaineeting waar hij verklaarde dat op bul oogenblik eene algemeene werkstaking eene daad vau nationalen waanzin zou zijn IntuBSchen seint men uit tlull dat de werk takerapartij hoopvoller on vastberadener is dan ooit De uitbetaling dor werkatakingsgaldeo op Zaterdag acbijat daarvan de oorzook te zijn De kas hee thans goed voorzien 10 zijn Verscheidene Parlementsleden moeten bijdragen gezonden hebben Tillett verklaarde een vergelijk onmogelijk De vrouwen der workstakeis zgn voornemens heden eene demoDatratie te honden ten gunste der voortzetting van den strijd Gisterenmiddag werd de wereld tin toonstelling te Chicago geopend door president Cleveland President Cleveland hield de openingsrede Hij riep de vertegenwoordigers der vreemde mugend heden het welkom toe en ten oansohouwe van deze gezanten der oude wereld wees hg op da grootsche werken welks door de jeugdige Amorikaansoho natie tot stand waren gebracht In den verderen loop zijnor rode zeide da president dat hg zioh bij z u medeburiters aansloot voor het uitbrengen van de golukwensohen die bij deze gelegenheid paftson Omringd door de wonderbaarlijke resultaten van den ondernemingagoeBt en de werkkracht der Amerikanen en met de aohilterende bewijzen van do bekwaamheid eu schranderheid zgnar landgenooten voor oogcu vreesde hij niet dat deze Rolukifenselien ovenlroven genoemd zoitdon wordofl In toifenwoordifïheid van de oudste volkeren der werold bohoeflo Amerika geen toegevendheid in te roepen mot hel oog op zijno jeugd ia de overtuiging dat de volkabeaohaving eu de aanmoediging der edelste gevoelens den we openen tot de verwezenlgkiog van de grootsobe beatamining waarin hut Amerikaanache volk gelooft De redenaar aehtto zioh gelukkig deze galegenheid te kunnen aangrijpen oni wat de inspauuiug des volks grootsch had gewrocht ie kunnen nagaan Daardoor waren dezo prachtige gebouwen tot stand ftebrnclit maar ovenoens was het gebouw van een volksregeering opgdtrukken op welks groolsohe verhoudingen in bet c g der geheele wereld is gevestigd De taak welko de Var Staten en hunne gasten thans volbrengen is een der verhevonste welke zioh denken laat Deze onderneming tot de inwijding waarvan wij hier voreenigd zijn geeft ons ïn den edelsten zin het schouwspel van de broederschap der volkeren Na het uitspreken dezer rede drukte de presideut klokslag twaalf uur op den knop ener eleotrisohe geleiding en onmiddellijk begonnon al de machines in de macbinegalerij en op de tentoonstelling te werken en do fonteinen te springen Het orkest speelde het llalbdujah koor uit don Mesëiai van Handel alle aftuwezige zougon do woorden mede terwijl hot geschut bulderde en de klokken luidden Te Madrid zijn ofiicieele berichten gekomen uit Cuba waaruit blijkt dat twee benden opstandelingen verscheiden kofflehuizen hebbon geplunderd on een suikerplantage hebben verwoest en de gebouwen in brand gestoken Er zijn troepen tegen hen afgezonden on strenge maatregeton zijn genomen om de orde te heratoUen De staat van beleg zal worden afgekondigd in de streek waarheen de opstandelingen de w k hebben genomen De l pnansche ministerraad kwam bijeen om te beraadslagen over dan opstand op Cuba Tevens zoude dan de bogrooting van inkomatan worden behandeld Iu den Senaat heeft de heer Elduayen de rogeering den steun dar conservatieven aangeboden bij da onderdrukking van den opstand op uba LIJST van brieven eeadressocrd aan onbekenden en verzonden goduronde de 2de helft der maand April 1893 welke door tusschenkomst van het postkautcor te Gouda fijn teruK te bekomen Verzonden uit GOUDA A Qoedraad Amsterdam B Faai Den Haag Wed v d Land Den Haag Bisdom en v d Bergh A Driesen Rotterdam E Slugmers Wijk bg Duurstede D Vermeulen Amsterdam H Muller Crefeld J A Luinter Neuilly Oüuda 1 Mei 1893 Do Directeur van het postkantoor VORSTER Burgerlijke Stand GEBOREN 28 April Johannes ouders A Palsgraaf en A Tempelman Jaooba oudera M van Jogh en E Boot Johannes Josophus Anlonius ouders F Koalmanu en G Jonkhoer 29 Wilbelmina Johanna Maria ouders J Smient en J de Roos Willem en Dirkje ouders N i Kremp en W A Loendorslool Jannetje Nweltje ouders J van Es en A Hol Clazina Elizabeth ouders G K Niöuwland en W van Gent SO Adrianus Leonardus ouders A van dor Klein en J Snel J hannes Andreas ouders J Oosterwijk en W Sohoondorwoerd Gerrit Adrianus oaders N Oudijk en A Verheul Pieternella Maria ouders