Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1893

1S03 I 6037 DoDderdag 4 Mei GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Da inzending van adVerten iAa kan gHBOUeden tot aen uur des namiddags van den dag der uitgaTS J J Sai eo J C KoBoasni Mei Juobi A no Witbetmioa Maria ouden J C Schonevetd ran der Cloet ea J A van der Mey Moeake GbriatiDa Cornelia oadert N W van Holten en C C den Adel Helena Henriatta Maria oudere B J fBD ILaay en A M M Schouten OVERLEDEN 30 April A Grootendoret 3 m J Boot huiBTf van 8 de Vet 53 j i Mei W Verkerk Wed van M Engelhart 71 j Ö Hasemeü r Wed van J C Eilwrs 7fi j 10 m S W J van Hoorn 14 m PETROLRUM OTEEIllNGE van de Makelaars CaoUlaar Schalkwijk te Kotterdaoi De markt wa heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 6 76 September Ootobor November en Deoemberleverin 5 96 ADVERTEWTIEN Heden overleed na een langdurig l deu myn geliefd eenig kind CORNËLIS JAN in den jeugdigen leeftyd Tau büna 12 jaar JAN SMITS CJz Haarlem 29 April 1893 Volstrekt eenige kenniêgeving Heden overleed na een langdurig lüden mgn geliefde kleinzoon COUNËLIS JA in den jeugdigen leeftyd van byna 12 jaar Wed C J 8MITS SlBÜWgETS Haarlem 29 April 1893 VoUtrekf eenige kennisgeving Voor de vele harteiyke bewyzen van deetnemiog gedurende de ziekte en b het overlgden van mynen geliefden Echtgenoot ondervonden betuig ik ook namens mgne Kinderen m uen oprechten dank Mevr de Wed A D va dk WEG HOOQBNDIJK Dankbetuiging Voor de vele bewgzen van belaugateüing ook op stoffeiyk gebied ondervonden ter gelegenheid mgner 25 jarige Ambtsvervalling bij de FoBteryen alhier betuig ondergeteekende zyn innigen dank aan zgn geachteu Directeur Ambtenaren Kameraden en verdere Vrienden en Bekenden W BOOT 1 Mei 1893 OPENBARE VERKOOPING te ÜOIJDA ten overstaan van den Notaris G C POSTÜUN DROOGLBEVER op MAANDAG 15 MEI 1893 des morgens te elf uren in bet Koffiehuis Harmoniek aan de Markt van Een op gunstigen stand gelegen WINRELHUIS en ERF aan de Hooge Gouwe te Gouda Wyk G No 252 bevattende behalve de WINKEL 4 KAMERS KEUKEN en ZOLDER Terstond te aanvaarden Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaria Gouda Suelperidruk yaü A 3aiNKHi N Zoon AAI DE LANDBOUWERS in de Kbimpknerwaaed wordt bekend g emaakt dat de EERSTE KAASMARKT op Stolwijkebsluxs gehouden zal worden van s morgens 5 8 uur DONDERDAG den 4n MEI aanstaande VELE KAASHANDELAREN grip der waterleiding verhnurd voor 2 85 per week tot 9 December 1895 en 3 optiejaren En No 12 tot 14 Drie HUIZEN en Erven iu de Korte Akkeren by het Moordrechtsche Verlaat te Gouda wyk P No 180 202 ea 203 Verhuurd by de week elk voor ƒ 1 De perceelen zyn te bezichtigen te weten No 1 den In en 3n Mei aaustaaude van 11 tot 1 uur No 2 de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 2 tot 4 uren de overige perceelen op dezelfde 3 laatste werkdagen vau 10 tot 3 uren en bovendien nl de perceelen op den verkoopdag van 9 tot II uren Nadere inlichtingen en Notitiën zyu te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FOKTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Het ter verkoop aangekondigde HUIS en Erf aan de Turfmarkt te Gouda wyk H No 35 wordt niet verkocht OPENBARE VERKOOPING te bOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 8 MEI i893 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Habhonie aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden van gasen waterleiding en van vele gemakken voorzien WINRELHUIS waarin met goed gevolg de Broodbakkerij Ondergeteekende bericht hiermede aan hare geachte begunstigers zoowel binnen als buiten de stad dat zy hare zaak in Droogeryen en Verfwaren enz gedreven door wyteu haar Echtgenoot onder de firma J C ZELDENRIJE Co heeft overgedaan aan den heer A WOLIPF Drogist Markt A 1446 alhier welke dezelve met zyne zaak al voortzetten Onder dankzegging voor het genotene vertrouwen beveelt zy haren opvolger by hare begunstigers aan Wed L A DB VLETTER VAN EiJSDBN wordt aitgeoefend voorla WOONHUIS TUIN 2 LOODSEN en EUVEN staande en liggende aan de te Gouda Wjjk A No 94 en achter uitkomende aan het water der Zeugstraat Xe aanvaarden 1 Juni 1893 No 2 Een goed onderhouden van waterleiding voorzien WOONHUIS Schuur Erven eu Plaats aan de Turfmarkt te Gouda wyk H No 76 bevattende 4 Kamers Keuken Bergplaats en Zolder Te aanvaarden 1 Juni 1893 No 3 Een enkele jaren geleden gebouwd gunstig gelegen Ingevolge bovenstaande beveelt ondergeteekende zich beleefdelgk aan A WOLFF met afzonderlijke BOVENWONING en Erf aan de Ooathaven te Gouda wyk B No 106 en I06a Terstond te aanvaaiden EESICBT m mi Het Logement met Uitspanning Woonhuizen Timmermanswerkplaats Open grood Tuin Bouwgrond en Erve aan het Nieuwe Veer te Krimpen aan den IJssel Zaterdag U ten overstaan van den te Rotterdam resideerendeu Notaris WESTEROÜÏIN VAN MBICTEREN te Krimpen aan den IJssel geveild zyn in bod gekomen No 1 op 2550 verhoogd met 1500 No 2a 1150 No 26 750 verhoogd met 50 No 3 335 De toewyzing blyft bepaald op ZATERDAG 6 MEI 1893 s voormiddags U ure ten herberge van J A KusTBBs aan het Nieuwe Veer te Krimpen aan den IJssel De perceelen zullen eerst ieder afzonderlyk en daarna de perceelen uos 2a en 26 en de perceelen nos 1 2a en 26 gecombineerd worden afgeslagen Inmiddels kunnen tot en met VRIJDAG 5 MEI des namiddags 8 uur verhoogingen wor I J n gedaan ten kantore van den Notam WESTEROÖEN van MEETEREN Wolfs hoek 14 hoek Korte Wynstraat te 2o er ifln i tegen genot eener premie van tien percent Men wende zich voor SPORTHEMDEN ir f jMCi c No 4 Een tot winkel ingericht HUIS en Erf aan den Turfsingel te Gouda w k P No 162 Te aanvaarden 15 Mei 1893 No 5 Een HUIS en Erf in de Dubbele Buurt van den Groeneweg te Gouda wijk L No 19 Beneden verhuurd voor ƒ 1 50 per week en boven terstond te aanvaarden No 6 Een PAKHUIS met twee afzonderlyke Bovenwoningen en iirf in deCappeuaarssteeg ie Gouéa wjjk G No 14 14a en 15 Het laatste verhaard voor 80 cents per week Te aanvaarden 1 Juni 1893 No 7 Een HülS en Erf in den Vogelenzang te Gouda wjjk M No 87 Verhuurd by de week voor 1 40 No 8 Ken HDIS eu Eri in het Klooster aan de Nieuwe Haven te Gouda wijk N No 53 Verhuurd b de week voor 1 No 9 Een HUIS en Erf met een afzonderiyken opgang hebbend BOVENHUIS in de Vlamingstraat te Gouda Wyk O No 366 en 366a Het Huis van waterleiding voorzien is verhuurd b j de week beneden voor 1 60 en boven voor 0 85 No 10 Een HUISenErf meteen afzonderleken opgang hebbend Bovenhuis in de Vlamingstraat te Gouda wyk O No 364 en 364a D Bovenwoning is verhuurd voor ƒ 1 65 per week het Henedenhuin ia terstond te aanvaarden No 11 Een enkele jaren geleden gebouwd aangenaam gelegen WOOIVHUIS en Erf aan het Plantsoen tegenover den Kat tenaingel te Gouda wyk C No 100 Met in be Markt A 68 Gouda by De nitgaTe dezer Gonrant geschiedt dagel ki mat nitzondermg tui Zon en Feaetdagen De pr e per drie maanden is 1 25 frsneo per post 1 70 Mionderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 Mei 189S De dames Leopold en Posthumus die Maandag fllaag deu voor de acte als onderwijzeres hebb on gmtereu ook do acte voor nuttige handwerken verkregen In de zitting der Hotterdamsobe Arr Bechtbtink VBQ gisteren stond terecht voor op 5 April to Gouda de tol gaarders vrouw de Bruio aangegrepen en op dA grond geworpen te habUen J in t V oud 18 jaar zonder beroep te Bleiswijk Hat O M eisohte 3 weken gev Uitspraak Dinsdag e k Het voorstel van het raadslid don heer H M Dercksen dat wy in ons laatste raadsverslag kortelyk mededeelden letea wig hier in z a geheel volgen Aan den Kaad der Gemeeute Gouda Ik heb de eer Uwe vergadering voor te stellen de verordening op de hefbug van een Plaaiselyke Directe Inkomstenbelasting te herzien en te betluiten Art 1 In 1894 en vervolgens wordt jaarlijks ia deze Gemeente geheven oene Plaatselijke Directe Belasting op de Inkomsten tot een bedrag tan hoogstens 4fi000 Dit bedrag mag met S ten honderd overschreden worden door den analag T n hi n die in den loop van het dienstjaar belastingschuldig geworden op suppletoire kohieren gebracht zijn Akt 3 Het bedrag van de opbrengst dezer belasting wordt jaarlijks bij hot vaststellen der begrootiog FEVILLETOÏM O E X TT 2 Naar het Hoogdmtsek IV IS Zeer hoog en indrukwekkend een waarlijk ridderlyke gestalte zat hy op de meest achtelooze wyze op zijn stoel Beide ellebogen steunden op de tafel uit zijn ver teruggeschoven mouwen kwamen nieuwmodische bont gekleurde zijden manchetton te voorsohijn waaronder een massief gouden zware armband met oen echten Georgedukaat schitterde Zyn zeer krachtige maar vlekloos witte goed verzorgd e echt aristocratische handen steunden een oogenblik zyn hoofd of hielden een weinig achteloos de kaarten er lag in de geheele verschijning zoowel als in t doen en laten van den bsron een ongekunstelde indrukwekkende welgemanierdheid en adel eu tegal kerlyd een achteloosheid die sterk aan de overdreven losheid van Engelsche lords herinnerde Hij kon Wwwat in de eerste helft van e dertig zijn üiju Relaat had regelmatige zeer soherpgeteekende nekken met diepliggende blauwgrijze oogen groot doorg oeid van een bandeloos gofoel en toch lachend ïn t bijna kinderlijke onbezorgdheid een eigenaardige door den Raad bepaald doch mag bet in art 1 genoemde maiimum met oversohryden Art 3 Met inachtneming vaa de voorBchriften van art 84fi der gemeentewet zooaU dat gew zigd is bij art 6 der wet van t Juli 1866 Stsbl no 79 zijn belastingschuldig alle ingezetaoen die een zuiver inkomen hebben au 500 of meer sjaars AttT 4 Als grondslagen der heffing worden aangenomen de inkomsten welke door de belastingsühuldigen over het jaar waarin de betasting wordt geheven vermoedelijk zuüeu worden genoten waaronder worden verstaan alle vruchten van got derun bezoldigingen winsten van handel n verheid beroep bedrijf arbeid en ondernoming of andere daarmede gelijkstaande voordeelen van welken aard zg zijn zooals a alle week dag en huurlonen hetzg in geldof op andere wgze genoten j b do peustoenon wachtgelden lijf en andere renten uitkeeringen uit weduwen fundseii tevensverzekeringen en dergelijke c de renten en uitdeetlngen van aaudeelen invenuootschappen reederljen of andere maatschappijen d de renten van inlandscho en vreemde fondsenen effecten en dte van uitgezette kapitalen e alle uitkeeringen hetzij van ouders hetzij van anderen zelfs onder dea naam van gift genoten ƒ te huur en alle verdere voordeelen van verhuurde of verpachte goederen g de winsten baten en voordeelen van onroerende goedereu anders dan lot uitoefening van een beroep bedrijf of nering in eigen gebruik h de huur welke van in eigen gebruik zijndewoonhuizen tuinen buitenplaatsen en andere dergelijke vaste goederen zouden kunnen worden geno jten Indian zy verhuurd waren i t de bezoldigingen en voordeelen aan ambten mengeling van licht en schaduw onder den indruk van t oogenblik voortgebracht li n blonde snor krulde over de in t oogvallende mooie tanden en de beide haargolven op den schedel violen een weinig in wanorde geraakt diep op het voorhoofd scherts levenslust en drift dikkerdei op t smnlla gelast waarover nu de opgewondenheid van t spel haar warmkleurigen gloed verspreidde Naast Nennderscheidt zat graaf Goseck Zijn meest intieme vriend slank onmerkbaar grijzend en tot in de kleinste bijzonderheden den fdollen jonker copieerend Een scherpe en geestige uitdrukking lag op zijn baardelüos gezicht zijn blik van onder opkijkend had spoedig iets loererds en berekenends en by tijden kon hij glimlachen alsof by zyn tanden wou laten zien Nennderscheidt zou voor hem door oon vuur loopen want l was toch maar altyd en alleen Guseuk die op Eyn wonderlijke gedachten inging dia geen weddenschap al wos zo nog zoo gewaagd kostbaar en krankzinnig afsloeg en die met taaie volharding do prikkelende mededinging bood waaraan zich do luimen en grillen van des baron schuren konden In de groote vluchtige omt ekken van uiterlijk on karakter hadden buiden in t oogvallend veel van elkaar in de fijnere schakeoringen kwam t scherpe onderscheid des te duidelijker vnor den dag Bij Nennderscheidt was ieder woord en iedere daad de uiting van nmige overtuiging en harlstochtolijkc geestdrift wat hij deed of ondernam was t gevolg ADVBKTENTIBN worden geplaatst ïan 1 5 regels il 50 Centen iedere reg I meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte BoTendien worden alle Adrertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohflnt bedieningen en comraisflien van welken aard ook verbonden de zuivere winsten voortvloeiende uit beroepen bedrijven neringen of arbeid geene uitgezonderd By de berekening van bet inkomen naar de in dit artikel gestelde regelen worden de voordeelen di niet in geld worden genoten ala vrjje woningen dergelyken op de geldelyke wanrde daarvan begroot Abt 6 Van de onder letter a tot en met i genoemde inkomsten worden afgetrokken de uitgaven welke tot verkrijging dier inkomsten uoodzakelyk zyn waartoe worden gerekend te behooren a de grond en polderlasten der onroerende goederen benevens de op die goederen gevestigde renten en uttkeeringen h de kosten van onderhoud van de in eigm gebruik zynda woonhuizen tuinen buitenplaatsan alsmede die van verhuurde of verpachte goedaren voor zooverre die ten laste des verhuurders zijn 0 de interesten van opgenomen kapitalen alsmede de verplichte uitkeeringen aan personen die van h t gezin van den balaBtingsohuldige geen dool uitma n Kosten van opvoeding en onderwys zyn onder da hierby bedoelde aftrek niet begrepen Art 6 Van bet overeonkomstig art 4 verkragen zuiver inkomen wordt het belastbaar inkomen berekend door vermenigvuldiging met een opklimmend oyfer naar onderstaande tabel Voign der klasse Voor oen inkomen van 500 tot boneden ƒ fiOO met 1 00 6U0 700 1 115 700 800 1 10 I f 300 900 1 15 900 lOOO J 30 B It 1000 lino 1 25 van plotseling invallende gedachten zijn vurige aard joeg hem verbUitd in da gewaagdste toestanden waar hy zich met den overmoed van een kind dat geen govaar kent en met den eerzucht van don man die t voorgenomen doel bereiken wil het kostte wat het wilde doorheen sloeg en zegepraalde Wat t ook was eon nt op leven of dood oen daad van liefde of roem een weddenschap om have en goed steeds was Nennderscheidt met t grootste vuur met hart en ziel er bij en op zijn lachend gelaat stond geschreven lit doe t omdat ik t mot laten kan en in zijn oog glansde en omdat t kjo enorm grappig is 1 Graaf Goseok was rustig bedachtzaam koud tot govnellooshfid toe Hy lachte ook wel bij zijn dolle strekon maar pas naderhand en torwyl NunnderScheldt s trekken donkerrood van opgewondenheid waren vverdon t a zijne bleek en strak on waar de baron zou willen stervan van vroolijfcheid en plezier poetste graaf Ooseck do glazen ra ijn lorgnet eerst zeor schoon om to zien of t do moeite loonde om te lachen Maar altijd stond trots op zijn aangezicht t devies van zyn ijzeren wil koel on horokenend uit zijn schrandere oogan sprekend Ik waag t want ik wil t 1 Langen tijd beschouwde dojoiigezoeoffirier de beide heeren toon wendde hy zich weer tot den priits ff Dus ook op hot land zyn ar mannen bij wio t zoo la zegiren acht glazen geslagen heeft xe Hoogheid sprak hij op zyn frisscha wijze lachend