Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1893

Volga dar klane ao 1100 lot banedeo i9 nn Toor OM inkomsa 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 19Ü0 SUOU 2100 2200 2300 2400 2600 2600 2700 2800 2900 S0Ü0 8200 8400 3600 3800 4000 4500 5000 6 00 6001 66Ü0 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 26U00 SOOOO 85000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70001 76000 9 10 U l 18 u It la 17 18 III iO n 3 26 t7 8 2 80 81 32 38 84 36 86 37 38 8 40 41 42 4 1 44 45 46 47 48 4 50 61 2 63 64 65 66 67 68 69 60 61 1200 mel 1 80 1300 H 1 36 1400 1 40 1500 1 46 1600 t 1 60 1700 It 1 56 1800 It 1 60 1900 1 66 2000 H 1 70 2100 H 1 76 2200 1 80 aSOO 1 85 2400 1 90 Ï6U0 1 95 2600 It 2 00 2700 2 05 2801 2 10 2900 2 15 SOOO II 2 20 3200 2 25 3400 2 80 3600 2 85 380U II 2 40 4000 2 45 4i00 2 60 5000 1 2 5B 55M0 y 2 60 6000 2 65 8500 It 2 70 7000 2 75 8000 2 H0 9000 2 85 lOOUO 2 90 11000 2 95 12000 If 3 00 13009 It 3 05 14000 n 3 10 15000 3 15 16000 y 3 20 17001 If 3 25 18000 3 30 19000 S 3B 20OU0 3 40 25000 n 3 45 30U0U 3 60 36000 3 56 40000 3 60 45000 3 65 60000 3 0 55000 3 76 60000 II 3 80 66000 8 85 70000 3 90 75000 If 3 95 80000 f 4 00 Ëlka 5000 bovea dit laatste cijfer vormt een hoogere kltiBse terwijl bet vermenigvuldigiugoijfer Toor die klasse op 4 00 wordt vaslgesleld Met belastbaar product wordt berekend naar t laagste eijfer van t zuiver inkomen voor elke klasse aangegeven Abt 7 De belasting bedraagt zooveel tun honderd van het aldus verkregen belastbaar product als telken jare door dun Gemeenteraad orereei kouistig art 2 dezer verordenii g zal worden bepaald Art 8 Dfi rangschikking on aanslag der belastingschuldigen geschiedt ambtshalve Die twee daar te lueren kennen sohgnt ma zwaarder dan onder de wuivende palmen van Dominiquo Bohaatsen te rijden I Ik zou gaarne ttooneal aan de speeltafel nog eau poosje peilen voor wo ons anker weer in t punchgla laten vallen Maximiliaan glimlachte eu liep met een paar steepende aohterdekeinppen naar de klema boekcanapu om zich gemakkelijk op t zwelteude kusson neer te vlgen eu wenkte zgn vriend om naast hem plaats te nemen Da r heb ja gclgk in HovenkUngen ik bon overtuigd dat t de moeite zou loouen Wo bobben bei dtfb de reis om de wereld f emaakt maar twee zulke rare in km nog nergens aan etrolfen Bekijk dat ipan voor de triomfkar rankoniugin DwHasheid eens en zeg mi wie tan beiden je t best bevalt Nennderscheidt zonder voorbchovd was het bijna haastig gefluisterd antwoord Juist zoo net mgno maening Dwalen is mensohelgk en de eerste indruk niit altijd de beste maar toen ïk die dubbelgangers i r t eerst in miJL lefen oog mnar een kwartier ge ieu had wist ik al wat ik er van dacht I j Ec hoe was datP Door den wind geloopen M Prins Ma imiliaau trok mot smaak aan zgn havanna die hij eigenhandig gekocht had in een schitterend aau zee eelogen havenplaata die druk betocht was door allerlei verraderlgk gespuis en waar het wemelde van de meest verschillende menschenrassun h boog zgn kin diep op de borst en begon Als AXX 9 Zjj die 10 den loop vaii eeo dienstjaar hetwelk aanvaagt den lu Januari en eindigt den Sin December balaaiiugschutdig worden of ophoudea dit te zgc wordeu naar t dsgelang aangeslagen of ontheven overeuakomstig art 246 dar Wet van 2tf Juni IB51 9tbl No 85 Eoodanig als dit is gewijzigd bij art 6 der Wet van 7 Juli 1865 Stbl No 79 Die oDthetBng wordt verleend op een verzoekichrift daartoe door den belaughebbeude in te dio nen binnen oen maand na ingang van bet tijdvak waarover do outhetliug wordt verlangd AaT 10 Ingeval van overlgdun van den belastiugBobutdige ia de belasting slechts verschuldigd tot en mei de maand waarin bet overlijden heetj plaats gehad en over den tijd gedurende weiku het huishouden na zijnen dood wordt aaugehuudeu Onder aanhouden van bet huishouden wordt verstaan het verblijven tau zijue betrekkingen of bediendea m het perceel waar hij heeft gewoond Gedeelten van maanden korden voor guheele gehouden n AaT U De invordering geschiedt overeenkomstig de verordening op üe invordering van don 21 Februari g 14 Maarten gewijzigd op den die voortdurend van kracht wordt verklaard AttT 12 Met 1 Januari 1894 wordt afgeschaft do verorde uiug op de heftiug van de Plaatselijke DireoLo In komsienbeiastiDg in de gemeeuta Gouda vastgesteld bij Raadsbesluit van den I7u Nuvember 1874 goedgekeurd bg Koninklijk bestuit van 21 December 1874 No 17 Tevens heb ik de eer uwe vergadering voorte stellüu de artt A en 7 vaii de verordüuiug regelende de invordering der Flaalaelijke Directe beiastit g op het lukomea lu de gemeente Gouda aUlus te wijzigen Akt 3 De Gemeentu ontvaugor zendt zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen qenu maand nadat bet Kohier bij hem ontvangen is aan iedere bulustiugscbuldige een gediti teekend aunstagbiijet waarin de naam van den belastiugschuldtge de klasse en bet bedrag van den aanslag de termijnen van betaling de plaats en de dagen eu uren waarop de betaling moet gesohiedeu zijn vermeld Art 7 Geen restitutie of afscbri jving vau belasting beeft plaats zoo de aauvraga daartoe niet bij Burgemeester en Wethouders is iogedieud binnen de termijnen vermeld bij artl 9 eu 10 der verordening regelende het bedrag der belasting H M ÜKUCKSEN MEMORIE VAN TOJCLICUTING Mij nu Hoeren Ik heb du eer Uwe vergadering een coucepl verordenmg aan tu bibden tot betÜQ eeuer plaatselijke directe inkomsten belasting Zooals gij beiuerkeu zult ia het verschil dezer conceptverordening met de thans bestaande verordening in hoofdzaak het volgende dut de nu voer gesteldü door midtfel van versobiUeudy vormenigvuldigiugc fera eene progressieve helling voorschrijft lerwijl du thans bostaaude voor elk inkomen t zïj volgt Nenndericheidt is inderdaad oorsrponkeiijk GüBe ck numaaKsel Nenndersoh idt is güu l de ander ulumiuiutu Al de dwaze streken en dolligheden die de eerste uiUiaalt zijn niet anders dan de bonte wepbellon van zün hersens die hg alleen voor eigen pluzier in du wtrctd blaast zonder doel overmoedig en grillig lüosuck daarentegen heeft bij alles wat I hij doet een doel voor oogen welk begrijp ik nog I uiet maar ik neem t meest voor do hand liggende aan hij wil zich interessant maken Nenuderacheidt s dolste streken zijn eerst na tgden bekend gewordei Gusock 18 er op uit alles aan de groote klok te hangen en wijd en zijd besproken te worden Of het enkel ijdelheid van hem is of een soort van eerzucht om een veelbesproken persoonlijkheid te zijn ik weet l niet in leder goval stel ik er belang in juist dezen kant van zijn karakter nauwkeurig te onderzoeken 1 eu Maximiliaan liet zijn groote sohit terend blauwe oogen doordringend op t voorwerp zijner overdenkingen rusten dat juist met weifelende hand eu zichtbaar beradend eenig geld op aankaart zette Josnck heeft tot gronilbetfinsel trots zijn schijn van onstuimigheid om rgpelijk te overleggen zijn buitunspurigheden tot op zekere hoogte uit te ptui un eu zoo lang daaraan te werken tot ze hem krankzinnig genoeg lijken bij Nennderscheidt ïa t zonder overleg dadelijk bij t eerste opbruiwn f Velt t geweur tot deii aanval voorwaarts marsch hoera I en wat hem dan niet gelukt gelukt hem nooit irNu en wat zijn dat dan voor dwaasheden dis groot of klein het procent der heffing gelijk atett Dat dit tegenover hen met een laag inkomen alleszins onbillgk is behoeft dunkt mg geen betoog Een inkomen beneden de f 500 wensch ik bji deze verordening vrij te stellen Het doel van mijn streven is om den werkman en den aijveren middelstand en verder alle met een betrekkelijk laag inkomen eenigszins te gemoet te komen en te verlichten alsmede bij evontueele verhooging der belasting dezelve dragelijk ie maken Wat de concept verorden ing zelve betreft wenuh ik X opmerkzaam te mnken dat de Artt 4 5 7 en 8 door my onveranderd zijn overgenomen uUde thans bestaande verordeniug De inhoud der Aitt 7 en 8 vindt inon geheel terug in de Artt 9 en 10 dezer concept verordening terwijl Art 9 oud in dit concept Art 11 bg aanneming van mijn voorstel eone kleine verandering mout ondergaan in verband met de verordening regelende de Invordering der pi dir bel waarvan de Artt 3 en 7 door mij tot wijziging zijn voorgesteld Wat de progressie door middel van da vermenigvuldigingcijfers betreft ik geloof dat die zoo boscheidon mogelijk is vooral wanneer men verordeningen van andere gemeenten waar ook pmt ressieve belastingen geheven worden er bij vergelijkt Uit de bijlage zult gg bomerken dat het vormenigvuhlitfingcgfer begint met 1 00 en voor elke volgende klasse opklimt met 0 05 doch niet boven 4 00 stijgt Het kohier dienst 1892 tot grondslag nemende krg t men bij eene heffing a 1 o een totaal bedrag aan belasting van ƒ 43260 70 Wat de verdeeliug naar bet inkomen in klassen iianbotreft zoo zal men bemurken dat van 500 tot SOOO elke honderd gulden meer inknuien eene andere klasao aanwijst van 3000 tot 4000 elke 300 van ƒ 4000 tol ƒ 7000 elke 500 van 7000 tot 2f in ülko 1000 en van af 30000 elke ƒ 60 jO Het vermenigvuldi ingcijfT dat bij 76000 op 4 is vastgesteld wordt ook toegepast op alle hoogere klassen Met dit voorstel geloof ik de grenzen der billijkheid uiet Ie overschrijden Ziedaar Mijne Hoeren deze concept verotdoniig kortelijk toegelicht Voor verdere uoodige ioliobtingen houd ik mij echter aanbevolen H M DERCKSEN Maandagavond hield do onlanifs opgerichts siil Gouda van den Aerf R K Folkabond eene twfltde vergadering die ook bijgewoond werd door dopttUtién van andere Katholieke vereonigiogon Na afdoening der gewone werkzaamheden weni het woord verleend aan dan heer Pastoors pr 8ident van hel Centraal bestuur die het doel eu het slröven van den Folhhond uiteenzette Spr bepaalde zich lot besprokiug der maatschsppel jke wanverhouding van onzen tijd Hg waaf schuwde tegen te veel ijver Van vijaudigo zij l wordt die ook wol eens aau den das gelegd men denke aan den Isien Meidag De eerstf Meidag is voor ons Katholieken een dag van gewicht die dag wordt ontsierd door een partij die een kaakslag gfleft aan den christelijk on werkman De eerste Meidag is een dag van internationale beteekenia die beteekeuis heeft deze dag gekregen door de 11 K Kerk die haar heeft gewijd aan de onbuvlekie Moedermaagd zooveel van hem doen spreken Maiirailiaan trok de schouders op eu siroek de asoh van zgn sigaar tegen den cuivre poli lucifdrsstandaard op t kleine tafeltje naast hem Wis kent de volkeu telt hun namen lachte hg I chroniquescandaleuse die Nonndorscheidt en Goseck tol helden beeft is dikker dan de bgbel Wat hg voorbeeld nu voor de nieuwste en eigenaardigetó sport in Parijs geldt wedrennen van slakken heeft Nennderscheidt al lang hier bij ooi ingevoerd voor nog één Franschiuan er aan dacht I Slakken Wedrennen riep Hovenklingon on willekeurig hardop alle duivels die zou ik wel eens van wal willen zien steken I Ik had dit zeldzaam genoegen Alleramuiantat maar ook allerkrankzinnigst Stel u de reubaan op Ban lange eettafel voor voorzien van alle denkbsre hinderniioen van een springveld bij t eind ee i licht voor de rest de kamer donker en nu de edele volUoeds met hun ransel op den rug alle met namen die ooit een Arabisch of Ëngelsch raspaard tot eer verstrekt hebben langzaam maar zeker van wal stekend en aan de tafel Nennderscheidt en G e tegenover eikonder uren lang turend wie do weddenschap winnen zou Ik moet zeggen dat t kolossaal grappig was Hordt fW M yO Orersl keelt de Kerk trooen opgericht waarvoor da grooten eo kleinen der aarde nederkmelen om hulde te brengen aan de Moeder van den Koning der Koningen Aan Haar moeten wij meer dan ooit op dozen dag hulde brengen door onze kruisvaao koog te belfdii AfsUppende van den Meidag bespreekt hij vervolgens de maataohappelijke toestanden De toestand van den werkman is niet rooskleurig De FolktboHd wil daarin verbetering brengen Deze strijdt daarvoor en de leden dezer nieuwe afdeeling zullen deelnemen aan dien strijd Da strijd is uiet alleen tegen bet socialisme Er is nog een veel grootpr vijand en deze ia bet ongeloof dit wordt ingevoerd door het materialisme naast deze staat hei individualisme dat vijandig is aan elke vereeniging Do kracht ligt in vereeniging Om ouze verloren rechten terug te krijgen moeten de werklieden en kleine burgerij zich vereenigen Door het ontnemen jan rechten is ontstaan da ontevredenheid daaruit is het sooialiame voortgekomen Hot socialisme verdeelt de werklieden het strijdt tegen het geloof en daardoor atleiin is het reeds de gruotstu vijand van den werkman Du werkman is du eereplaats die de Kerk hem in do trilden heeft toegekend ontnomen De Folksbond wil uetere verhoudingen lusschen patroon en werkman tot stuud brengen Ha werkman wordt wrevelig als hem het noodige ontbreekt De tegenwoordige maatschappij kent g een werklieden moer maar alleen arbeidskniohteu die hut k apitual hoopt van den minst eisclieiide De folkibond ia eene kracht geworden die ge steund wordt door de il K sjeesLclijkheid bijzonder door Z D H don bisschop van Haarlem De encycliek Rerum Nooantm is het richtsnoer van den f olkséond Men moet tegenover wien ook de toestanden beboorlgk bloottef gnn Üa Volksbond strijdt voor eet pensioenfonds voor oude werklieden en voor arbeidsraden Spr heeft deze beide Zdken genoemd als behooreaile tut de quaesties van den dag Er moet verder gezorgd worden voor een behoorIgkun rusttgd voor den werkman ook der kleine buriierij trekt de Folksbond zgn lot aan Niittst de rechten staan plichten De Volksbond houdt den werkman zijn plichten voor Deze vereeniging wil steeds steun fjeven aan ons Koninklijk Huia bijzonder aan onze jeugdige Koningin op ons moet zg kunnen rekenen Einiligende hoopt spr dat de af oWa een sieraad zal zijn van deze stad en deel zal uitmaken van het groote Katholieke leger waarvan do strijdleus zal zijn voor God voor Koning en Vadorlaad Daverend apptuus Üe heer Hoeslermans deelt mede dat hem dpzer dagen een socialist verklaarde dat Eome het socialisme nog te veel in den weg zit Tegen hot socialismo moeten wij steeds strijden in eene vereeniging die do banier van het kruis hoog houdt daarom geeft gehoor aan den roopMtero dos Pausen wordt lid van den Volksbond dio Christus huldigt als onzen Goddelijken Meester Applaus De Voor7 itler de sprekers bedankende sluit do vergaderii g De afdoeling telt thans 2 0 leden Maasbode Bij den heer J ï Swartsonburg alhier is verschenen de zomordieost van de Goudsckn Spoorwet lijd wier practische bruikbaarheid reeds gedurende vele jaren 18 boweien Op kantoor zoowel als in huiskamer en winkel kau deze lijst moeilijk gemist worden In de Zaterdag gehouden vergadering van het bestuur der Ned Hotelhoiidorsbonil en oenijre belangstolleuden is besloten de Internationale tonloonstelling van Nijverheid dit jaar niet te houden in het Paleis voor Volksvlgt doch in oen speciaal daarvoor op tu richten gebouw De groote belangstel ing en da vele aanvraag om plaatsruimte elke zooivel van binnen als buileolanil bij de commissie ingekomen ziju hebben tol dit besluit geluid Evei oens is mot het oog hierop besloten de Tentoonstelling in de maanden Augustus September en zoo ntjodisf October te doen pluaie hebben Programma s Borderellou van aangifte en alle gewenscbto inlichlingöii zijn ta verkrggen bg den Heer A Agema Rugadaelkade 15 Amsterdam Uit Ooriuchem schrijft men aan het Nieuws v d Dag van 1 Mei üe Staats Courant en de andere bladen vermeldden onlangs dat IMei 1893 desmiddags te 12 nur de Keulsoho Vaart zijnde het gedeelte van Vreeswijk tot do Merwede zou geopend worden lo logon woord igheid van niemand is dit hedan geschied Eeno sleepboot en een schip maakten dadelijk van de gelegenhebt gebruik waarschgnlijk j om de eorste te willen zgn Van de sluizen wap I pen de driekleur mtar overigmiB merki men hier niets van het voltooide werk dat jaren lang geduurd en millioenen gekost heeft De lezers die een fees telgk verslas denken tr krggen meet ik dus teleurstellen Niet éen vlag ziet men uit openbare of particuliere woningen Onwillekeurig komt de vraag op Waarom die koude afloop I bet Oorincbemsch publiek bezield met den ernst der tijdan en wil h t daarom liever geen feesten vieren of verwacht men zoo weinig goeds van dat kanaal dat men er geen feeat voor behoeft te vieren Om beide redenen wanscht men zoo weinig mogelijk gewag van die opening te maken En toch zal het kanaal zijne voordeden voor de stad opleveien u l bij mist en ijsgaug wanneer dan de schippers gretig gebruik zullen maken van hetgeen er in Gorinchem te koop is Althans nadeelen heeft men er niot van De ÜtreckUche Ci verhaalt l Die studenten bennen toch altoos even vlug riep er een Het is of t kikkers bennen riep een tweede En half verbouwereerd half lachend stonden allen te kijken naar hi tgeeo duar in den Leidschen Rijn tegimover de kazerne qUainlust te Utrecht ploats had Wat was t geval Aangelokt door het zoete zomerzonnetje waren een drietal kranige leden van Triton om zich vooraf wat op te sterken tegen de vermoeienissan van do colleges die hen wachten mot een tivoeriemsgiek ar op uit getogen Bg nOamlust gekomen slaat echter het ranke vaarluii a dat als een meeuw over de watervlakte heen scheerde op oeninaat pardoes om Wat lö doen Een gewoon raensch zou algauw moord en brand gaan roepon on daarna verdrinken Niet ttizüo onze drie Tritonisten blijkbaar met het natte element volkomen vortruuwd in bet water even goed thuis als op het innd Als kikkeis zoo vlug en zoo gemakkelgk duiken zij ouder nemen do b ot op hun schouders en zwemmen zij met hun drieën naar den vasten wal Na zich als natte poedel het water te hebben afgeschud nemen zij de giek op keereu haar onderslboven om het water weg te laten loopon laten haar vervolgens weer van stapel oopou springen er duka en flink is eu opgefrlsoht door hei margenbad roeien zij verder Lang nadat de roeïertjea uit het gezicht verdwenen waren stonden de omstanders nog half verbluft en versuft te kgken naar de plek waar het tooneeltje was afguspeeld Een dépêche uit Nnvara liericht nan Do Tijd dat do NedorUndsche pelgrims na een door gunstig weder begunstigde reis door Zwitserland Maandagavond te Milaan aankwamen waar zij den nacht doorbrachten en in den ochtend eeiiige merkwaardigheden bezichtigden om zich vervolgens naar Turijn te begeven In den loop van den namiddag vertrokken zij vbu daar naar Genua dat zg gisteren avond hooptun te bereiken De gezondheidstoestand dt r pelgrims laat niets te wenschun over Xn Utroeht zijn bij de eigenaardige inriohiiug der grachten bestaande uit hoogere en lagere gedeelten Toor t Kemakkehjkcr Uduu der vauituLKen met ruwe lading kokers gemaakt die schuiu afhuilende over hut lagere gedeelte dor gracht heen het mogelijk maken dat de lading boven ingestort zelve haar weg vindt naar het lagere gedeelte der kokers dat boven t openo vaartuig uitstekt Dezer dagen was ook weder zulk eun vierkante stortkoker t maakt om puin in een vaartuig over Ie storten Eun paar maal was t reeds gebeurd dut knapen dien koker in ruste bezigden voor speelplaats zelfs zoo dat zij zichzelven daardoor af lieten glijden en dan wel eens plof in de schuit terechtkwamen Welwas do schuiteuvoorder hen niet ter wille geweest om zijn schuit schoon te maken of met vungmatrassen te beleggen maar dit belette het spel der knapen niet Btstoveu en half gekneusd droegen zij daarna de herinneringuu aan bun genotrol spel mede Aangemoedigd door vroeger succes en pleïzior j maakten j l Znlordag weer een viertal knapen afspraak om in bet schafluur dor werklieden glijbaantje door dun koker te gaan spelen Zoo gezegd zoo gedaan Op een drafjo an huis geloopen eu ieder de uurste willende zgn stortte zij zich in hun goedkoope glijbaan Maar een opgenblik later hoorden de voorbijgangers vier zware plotfen in het water In hun gver badden de knapen niet gezien dat er geen schuit onder den koker lag en zoo kwamen zg nu wet zachter neer dan gewoonlijk maar zij vonden toch na huu opvissching de aardigheid eraf Zoudag 30 April werd in de boekerij van het Museum van Kunstngverheiil Ie Haarlem de vergadering dor Commissie van am bach tsondor wijs gehouden waarin do toelichtingen tot opgave van do ver eUekien roor hei rerki gea van een bewgs van bekwaamheid ala meeaicr of gezel dotinitief werden vastgesteld De toelichtingen betreffende de Timmerlieden Meubelmakers Smeden Koperwerkers en Huisaohilderè zullen dus weldra bij de leden dezer CommisBit voor belangstellenden gratis verkrgitbaar worden gesteld Ns tiet verspreiden dezer toelichtingen vemeent bovengenoemde Commissie hare taak ten opzichlo der proeven van bekwaamheid dio door de Commissie rrVeredeling van hel ambacht dezen winter te aGravenhage zullen worden afgenomen geëindigd en zal tich verder hoofdzakelijk bezig houden met het bevorderen van het ambachts onderwgs op de werkplaats Teneinde samenwerking en eenheid van stravon te bevorderen zal zij Iraoiiten zooveel mcgelgk alle krachten dia zich hetzelfde doel tot taak stellen samen te brengen en werd in genoemde vergadering als beginsel vaslgestold eene Nationale vereetliging in het leven te roepen die uitsluitend het ambachts oiiderwijs in den meest uitgebreiden zin zal behartigen Zij die zioh geroepen gevoelen aan dit streven mede te werken en van hunne sympathie wenschen ta getuigen kunnen zich daartoe wenschen tot dan Voorzitter dor Commissie van ambachtsonderwijs den Heer E vun Saher te Haarlem BultenlaDdscb Overzicht Uit Londen wort bericht Üe werkstaking van do dokweckers alhier blgfl zich tot enkelo groepen bepalen dank zg de houding van bet bestuur van den dokwerkersbond dat de werkstaking afkeurt Kune gisteren avond gehouden bijeenkomst van afgevaardigden der werkliedenvoreonigingen hoeft zioh in getgkcn geest uitgesproken en besloten de beslissing der jongste conferentie van warkliedeuvereenigiugen te Londen tegen de aljrcmeeno werkstaking te handhaven Vele stakers hebben dientengevolge don nrbeid hervat Intusachen blijft de toestand iu du Londensche dokken gespannen en in die te Huil onveranderd Do statistiek der handelsbewogiug in April vertoont voor Huil eene belangrijke inkrimping Het getal der kustvaarders is van 245 teruggegaan lot 100 dat dor uit het buitenland aangekomen Btooinschopen is 37 g pet gedaald de uitklaringon verminderden eveneens belangrijk terwijl de hoeveelheid steenkolen in April jl uitgevoerd slechts 2647 totm beliep tegen 23 881 tons in dezelfde maand van 1892 Uit Dundee wordt geseind dat er onder de jutewerkers eene werkstaking uitgebroken ia waaraan door 12 000 mau wordt deelgenomen wegons eene voorgestelde verlaging der looneu Do heer Gladstone ontving alweder eene deputatie van kolenmijnbuzitlers in verband met het vraagstuk van don ucht nren dug Deze deputatie vertegenwoordigde do voornaamste kolendistricten in ZuidWales Yorkshire en Bchotlund kwam bij den Premier uiteenzetten dat eene wettelijke beperking der wei kuren tot acht de tohde sluiting van reto kolenmijnen ten gevolge zou moeten hebben tenzg de arbeidere besluiten konden met dubbele ploegen te werken Sir Joseph Pease die de deputatie aanroerde verklaarde dat liel door deze vertegenwoordigde kapitaal niet minder budroeg dan £ 2 0 U00 000 en dat de op dit kapitaal botaabio werkloonen rurledan jaar £ 43 000 000 beloopun hadden Hij betoogde dat oane gedwongen beperking der werkuren alleroorst aanleiding zou geven tot overhaastinu tot vermeerdering vin ongelukken en tot verhooging van prijzen Do meurdorheid der mijnwerkers zelven hield hj vol verlangde dan ook eene dergelijke beperking niet De heer Gladstone gaf evenals bij vroegere gesprokken van dien aard een ontwijkend antwoord hierop neerkomende dat de Kogeering te dezer zake onmogtilijk ih rijpen kon zoolang de meeutogen der belanghebbendou zelvoD over de quaestie nog zoozeer verdeeld waren Tot staving van s heeron Pease s argumenten dient wel de uitslag eener mijiiwerkersvergaderiug te Aberdare in welke door 3000 man eenstemmig geoordield wer l dat oen wettetgke aoht uren dag slechts tot een gevoelig verlies aan loon zou leiden voor den iniijnwerker zelvon tenzij wat wel ondenkbaar werd geachtdo betaling voor den rerminderdm arbeid met 20 I t vermeerderd wierd De Rijksdag vereenigde zich met algemeenn stemmen met het besluit waartoe de commissie van onquote in zako de beschuldigingen van Ahlwardt gekomon woe en vorkluardo de AhlwanUzank voor afgehandeld De rapporteurs der commissie hadden aangetoond dal da door Ahlwardt overgelegde bewijsstukken in het minst goen bewijEen behelsden voor zijn beweringen