Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1893

Mederlandscbe Stoomboot lllaatschappij De Stoomschepen BOLLAND kapt J SMIDT en BATA riMK kapt J SAUEE vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage verToege men zich by de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rottei daai De Stoomschepen lossen te Brewersquajr de markt van Boter en Eau te Londen Sm Vrydag 5 M l jV 6038 60UDSCHE COURANT I euw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Unending van adrertentlSn kan geschieden tot 4 D nnr des namiddags van den dag der uitgave A hl Hdt trok ziJD botrariag in dat Miqaei door het lehrjivea tui Calinderoa betrokken sou zijn by do uak der BumeeDaclie spoorweKinaataohappg Zgii OTMiga beweringen hield hy echter iiaaade ea hg koodigde aan dat h de geheela aaugelegenheid operbaar sou makeu Ueden komt de legertret in behandeling Er heer cht gespunneii verwachting te Berlijn Zondag tcbeoen alle kansen ¥ oor de legerwct roorgoed verdweneo de onderhandelinifen ran de regeering met het centrum badden tot niet geleid Hoe baohelgk de zaak aa bet regeeringeonlwerp atouti Ueek uit het onge oae beitlutt tuu den ketter zyn reUplao ta reranderen wegODa den v t den toe ad Men verwachtte een bijzonder plechtige betooging oen boodsohup of troonrede orer de ontbinding of een bijzondere bespreking van keizer ea kanselier om die ooihiuding te voorkomen door een conoefnie ran rrgeenngswegi Deze conceBiic ia echter deo keizer reeda vooruit gegld Wellicht in antwoord op het aanbod van den centrumsleider Von Uuane om een vergrooting van da legeraterkte met 70 000 man toe te itaau het regeeringaontweïp vraagt 83 894 min heeft Gapnvi den eisch voor het eerste jaar mei ongeveer 10 000 man verminderd eo heeft eene vergadering van leden van allegroote partyen hiermede genoegen f anomen In een latere vergadering van de radicale partij verklaarde zich alechts de minderheid van 10 ledan voor AUo kansen voor het ontwerp liggen echter bmoan d bolwerken van het centrum Ondanks de ontkenningen van de clericalen en de officieuze bladen brengt de openbare raeoning in Dt aohland de onderscheiding door den keizer aan kardinaal Uampolla en kaHinaal Ledochowski verleend met het legeroiitwerp in verband AUoeu het centrum kan en zal tegen behoorlijke belooning de regeering helpen Er ztju maar drie mogelijkheden lo het ontwerp wordt met de hulp van het oontrum aangenomen 2o het wordt verworpen en de Uijkadag ontbonden doch in een nieuwen Eijkadag met behulp van bet centrum aangenomen 3o het wordt tot den herfst verdaagd en dan weder met hulp van het centrum aangenomen De vraag la alleen of het centrum het nooditj acht reeds nu toe te stemman of lot na da niouwa verkiezingen to wachten Omtrent de opening dor ton toonstelling te Chicago meldt Reuter nog Het was een indrukwekkend schouwspel toen ülevoland voor een vergadering vun 300 00U personen verklaarae dat do tentoonstelling geopend was Den geheolen morgen had het geregend dooh np het oogenblik waarop Cleveland op de knop drukte waardoor aile maohinea in beweging gebracht werden drongen de zonnestralen door de wolkou De maatregelen die de overheid genomen had om de menigte die op het groote plein voor bet paleis der administratie van de tentoonstelling opgepropt atond in bedwang te houden bleken zeer onvoldoende De buitengewone politie de z g Columbian Uuarda was onniBohtig bet vo k tegen te houden In de straten aan het tentoonalellingsterreiu grenzende tag de modder 6 duim dik zoodat de voetgangers do rijtuigen en de trams zich slechts met motite konden voortbewegen De deuren der vorsohillende afdeelingen der tentoonstelling werden door een groote menigte monaohen belegerd die elkander het binnengaan betwistten Mei een oogopslag ziet men dat men mjt hot inwendige hard opgeaoholen ia in de laatste week De vroaoide afdeelingon zijn bijna gereed do Ainerikaanaoha afdeelingon zijn nog niet zoo ver behalve die voor landbouw In de afdeeling fabriekanijverheid behaalt Duitachland gemakkelijk de overwinning daarop volgt Engeland Meer dan 300 corraapondenten van buïtenlandache bladen woonden da plechtige opening bij de helft van hou vertegenwoordigden Engelache en DuiUobo bladen Toen Cleveland zyn rede hield drong eon overgrooto menigte naar de ealrade waarby voor da vertegenwoordigers der pers plaatsen waren opengehouden Op een gegeven oogenblik traohteu de Duitaoha en da Italiaanache correspondenten dia waarschiJRlyk neesdon dat zy doodgedrongen zonden worden de estradt te bestormen zy werden echter door de politia teruggeworpen Hierdoor ontatond flen opatootjo waarby twee of drie der dngbladaSbrijvers gevangen genomen werden ADVERTENTIÉN V BeTallen Tan een levenlooie Zoon A viH VLIETVermbij Gouda 2 Mei 4893 OouiU Srolpendruk ran A Sbikimak SiZoon V De Heer en Meyronw J A P MONTIJN betuigen hunnen dank Toor de blgken Tan belangstelling by de geboorte Tan hunnen Zoon onderTonden ViiUee zulten hij voorkeur worden afgewacht op Maandag en Dinsdag 8 en 9 Mei AÜen die iets Terscbaldigd zyn aan of te Torderen hebben Tan de nalatenschap Tan den Heer FRASCISCVS GEKABÜV8 IIJBOVT in leien Timmerman gewoond hebbende te Gouda en aldaar oTerladen den 2en Maart 1893 worden TOrzocht daaryan TÓór den 20en MEI a a betaling of opgaTe te doen ten kantore ran den Notaris G C FORTUIJN DEOOGLBEVER te Gotida P DE BOER Arts GOUWE 175 O OTJÜ A Spreekuren dageiyks 12V 1V en 6i 7 DONDERDAGS 10 12 Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA ten OTerstaau Taa Wt I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen op MAANDAQ 23 UEI 1893 s morgens 11 ure in bet Café het Sch akbobd aan de Kleiweg van Bet zeer aangenaan gelegen net onderbonden voor weinig jaren geleden gebouwde Q No 257 met afzonderlijke opgang hebbende BOVENWONING Q No 257a Toort groote WERKPLAATS met TUIN en ERK gelegen aan de Crahethstraat binnen de gemeente O O XT D Kadaster Sectie A No 2493 groot 2 Aren 1 Cent Het geheele perceel heeft waterleiding Verhuurd het Benedenhuis ca aan den heer T EijK tot 1 Aug a 8 tegen 200 p j Het Borenhois thans in eigen gebruik is rerhuurd geweest tegen 160 p j Aanraarding en betaling op 1 JDLi 1893 Te zien op de gebmikeiyke dagen en uren Breeder in bületten Nader onderricht by roornoemden Notaris MOLENAAR ADVERTENTIÉN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdrertentieBureau ran A BRINKMAN en ZOON te Gouda Openbare VrUwilllge Verkooping WADDiSxVEEN ten orerstaan ran Mr I MOLENAAR Notaris aldaar Tan BEN met AANHOORIGHEDEN C No 48 met een groot perceel Open errein of Bouwgrond allergunstigst gesitueerd aan de ririer de Gouwe en roortan op de Noordkade onder de Gemeente WADDINXVEEN kadaster Sectie 6 1914 groot 4 Aren 40 Centiaren D Sl pO O laolM iBss ten 1 tire s voorm in het Verkooplokaal van db EuiTBa aan de Brog In 2 perceelen en gecombineerd Aanvaarding en Betaling op 1 Juli 1893 Breeder in Bületten Nader onderricht bö Notaria MOLENAAR Eeo ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dv Retail s CLFBKWABIIVG Hollandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aan de verschrikheiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkregen h hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen SE mm BLASEN of de beschrgving deV beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Joude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der carton teekeningeh ena waarbii is toegevoegd een afzonderlijk levenabericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth t r ij s 8o Cents A BRINKMAN 3fCT wende xlcK voor OVERHEMDEN Markt A 68 Gouda bg O P JMVIjVft De nltgare dezer Courant geschiedt dagelgkl Bist nitBOndering van Zon en Feeatdagen Da prgs per drie maanden ia 1 25 Iranoo per post 1 70 AtMuderliJke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 Mei 1898 Hedün ten oag oveer 11 uur is op de OosthaTen ukere H Brouwer doordien h op een BleepuroWRgen met graan geladen wilde spriogea daaraf gevallen met het noodjuttig gevolg dat zijn rechterbeen onder het wiel tereobtkwam hetwelk naar on wordt mede deetd gebroken is Onder het bolwerk heeft giaterfn arond eene reohtparty plaats gehad wanrby Hoebeok doorNuveletein is mishandeld zoodat hij na ann het Politiebureau door Dr de VooRt to zyn verbonden m het gasthuis inoeat worden opgenomen Naar wij vernemen ligt het in het voornemen van den nieqw opgetreden directeur generaal van posterijen en telegraphie den heer Havelaar om gelijktgdig met dit ambt de betrekkingen vau lid er staten van Zuid holland en lid van deu gemeen toruad van a Gravenhage te blijven vervullen Voor de 5e kamer der Amsterdamsohe rechtbank stond gisteren terecht Simon Brak Niet lang geleden WR8 hy als beklaagde voor do 4e kamer dier rechtbank verschenen en hg die gelegenheid had hy eene memorie v n verdediging voorgelezen die hij den heer Félerin Bubst o f van justitie aanziendp eindigde met de woorden Weg met de klassenjustitie Vandaar dat hij zich gisteren te reraatwoorden had wegens beleediging Eene straf van 4 maanden gevangenis werd te dier zake door mr v d Does die het O M waarnam tegen hem gevorderd Uitspraak over 8 dagen E x cr IT Naar het Hoogdvittch IV U Hoe is t mogelijk maar daar schemert me een stuk van een brief voor den geest dien uw Hoogheid zoo goed was mij voor te lezen aan boord van t korvet als ik mij niet vergis hij Port Natal Daarin was sprake van den nieuwsten streek van een zonderling uit t vaderland die als nieuwste sport in zwang gebracht had fkikvorschen te harpoenen nJa juist c est a dat was de dolle jonker ba ba ha fameus dat herinnert ge u nog Ik dacht De prins hield op en wendde zich weder luisterend naar de spee tafel van waar een luid hallo klonk Daar ohignt wal te gebeuren er op losl Hovenklingen laten we ons achter de stoelen van die kerels rastmeren 1 Da heeren stonden bg die woorden op en bleven geleund op de stoelruggan dicht achter de spelenden fNeen jongens ik speel om geen cent meer piwegen dan van dukaten nep Nennderscheidt uit verveling de armen rekkend wat heeft dat mi Het hoofdbestuur van het ganootaohap voor landbouw en kruidkunde in de provincie Utrecht beett besloteo zich te wendvn tol den gomeeuieroad vau Utrecht met het verzoek in e stad eene kaasmarktin het leven te roepen Hpt hoofdbestuur is vanBieening dat eene dergelyke marlet bij goede regeling van dag ea uur van uanfftng zekiT levensvatbaarheid zal bezitten en strekken kan tot voordeelvan den landbouwer Verder zal aan de regeeriqtf worden verzocht gevolg te willen geven aan bet IroorDemen om de tollen op s rykswegen af te sol lfun Het bestuur vooinoemd aa t dit vooral ook met het oog op het vervoer v goederen ter markt voor den landbouw eeue sank van genoegzaam gewicht om hierop krachtig aan te dringen Door de damta T van Cam pen Doesburg W Drucker Th P B Schook Haver 0 M BeyllonsePeyra J F Ë van Duivenbode Zeiss A KotBleesen D G Stokvis is aan versobeidene als vooruitstrevend bekend staande mannon en vrouwen in denInnd een oinialaire TeruMd iA waarin medewerkiagwordt gevraagd voor het oprichten eener vereeniging welke zich ten doel ttelt om evenals eukele vereenigingeo in Engeland zich te begveren voor hetkiesrecht der vrouw Zij die geneigd zijn het plan te helpen verwezenlyki n worden uitgenoodigd daarvan kennis te geven aan een der drie eerstgenoemde dames Met nadruk wyzen zij or echter op dat zij volstrekt niet bedoelen zelt het plan ton uitvoer te leggen dooh slechts bij vorming van aen comité als lid wensohen toe te treden The Lancet over de noodzakelijkheid sprekende om bezigheden te vinden voor blinde personen meent dat zij zeer goed gobruikt kunnen wordfu als telegrafislen Hel is toclr bewezen dat het gemis van het serabele gerinkel nog voor prikkeling draai je een cigorette uit de banknoten en gooi met de goudstukken krin etjes in t water t Zit me tot in de keel dat tuig en zou ik me domvoor dan nog vermoeien en warm maken neen ik speel niet moer om geld Wel Wttt duivel waarom dan Om Berlijnsobe pannekoeken somp Pruimpje lachte dat zijn nauwe unifurm kraakte Praat me daar nint van Ik ben eens iQ mgn leven een pannekoek tegengekomen dte namelijk met schoen makerspi k opgevuld was in plaats van met moes een klein oarnavalsgrapje van me ik wou er eens achter komen of miss Adolphine bg Itonz valsche tanden had Hahaha Koftelgk I en bleef t kleven Nou dat verzeker ik je als een niets vermoedende nieuweling die bg mevrouw von Itach op een von de vroeger roode stoelen ging zitten 1 Uitbundine roolijkheid Do Itaohen worden voor zeer tuil versietan I fluisterde Maximiliaan zgn vriend t oor Nu vooruit Coupeer Nüftindorsoheidt Kinderen ik hi b t je al gozegd ik speel niet meer om geld t verveelt me I Nu zeg dan waarom wel Olivier zet zich op zijn gemak en legt beide armen op de tafel steunt zijn kin op de opgestoken duimen en zijn overmoedig oog fonkelt uitvorschend van üuder zijne doukera wimpers Hm wat zou je er ADVERT BMTIBN worden geplaatrt ran 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meerlOCenton GROOTB LETTBB9 f worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle AdrertentiSn gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt gezichtsvermogen gewoonlgk vergezeld gaat van eeue grootere ontwikkeling der andere nntuigen en voordMI Q gehoor In de rni Ci komt het volgend iagesondoQ stuk voor Geachte ingezetenen van Oosterbeek Ovpr de onaardige handelwyze van oenige raadsleden met den wethouder Kamperdyk aan bet hoofd zal ik niet meer sprekeü ik zet daar een punt ach ter Nog heeft roeu mij willen beweren die wandelingen in de bosschen van den Oorsprong betefrkenoQ niets niemand hoeft daar belang bg alles ia tooh verhuurd enz enz Het blgkt mg uit het door u geplaatste stuk dat wie zoo sproken ten eenenmale locale kennis missen en zich hebben doeu inlichten door die er evenmin iets van we on Naar aanleiding van u v dringend verzoek maar tevens om minder aangename ontmoetingen te voorkomen hen ik genegen personen en famÜiekaarten uit te reiken o franco aanvragen met insluiting van 10 cent aan postzegels voor toezending en voor do kaart salve of weigning Mogelijke meerdere opbrengst dan de kosten zullen voor de armen bestemd worden Hopende met dezen maatregel aan uw verlangeo tegemoet te komen VAN B0R8SELLE Bencekom 1 Mei 1893 Bij testament wordt aan twee minderjarige kinderen oen legaat vermaakt De exocuteurtestaman tair die teven toeziende voogd over die minderjarigen is keert het legaat niet uit aan de moedervoogdes dooh belegt het bedrag op hot grootboek De moeder neemt daarmede geen genoegen en vordert van lien toozienden voogd uitkeoring van hot legaat Done feiteu gaven aanleiding tot oone procedure van zegden als we bijvoorbeeld eens in plaata van om die eeuwigo pepernoten om onze ooren speelden P Goren alle bliksems l lauwe grap rgflig cents boete Alsof een plotselinge windstoot ruisohond door de bladeren voer zoo ging er aen ontroering door de verzamelden om de speeltafel I Alleen Üoseck hief luisterend t hoofd en trok zijn lippen hoven de witte tanden op Wat wil dat zeggen om onze ooren spelen Wel doodeenvoudig Wie wint hakt zijn tegenpartij een van zijn overvloodige iepels van het hoofd I Een grootsch idee daar kriebelt j t vuur weereaus van door je lijf aob ik heb feitelijk al zooeeuwig inng niet meer hartstochtelrjk gespeeld Nennderbcheidt mensoh hen jo nou gek met zulk een bloeddorstige Shylock gedaohie Ongehoord Hoogheid by God hg zet zgn heele wrak op t opel I Olivier lachte dat hij schaterde tis hemelsob mijne heerea hahaha kijk toch eens aan hoe allen tegelijk naar de ooren grgpon ze zitten er nog Wie waagt er zgn vel aan on sppult eo i spol trcartó met me om zgn linker luisteraarljc 1 Adaminoze stilte Ik mijn vriend dat behoeft ge niut te vragen Qosook haalde aclitaloos do schouders op zgn stem klonk als vroeg ze een broodje met vleeaoh kellnerl maar zijn oog flikkerde en de greep waarmee hy