Goudsche Courant, vrijdag 5 mei 1893

ia bepaald tangewezen gevallen kinderen aan een betere hoede kunnen worden toevertrouwd achten zy dringend noodzakelyk BatteolaDdscb overzicht Het by den Duitaobe Byksdag mgekoroea voor atelHuene ten opzichte van het legerplau beeft het volgende ten dool De iu bet ontwerp voorgestelde tegersterkte op voet van vrede wordt blijvend verminderd met 13 800 man met inbegrip van 1096 onderofficieren Voorts heeft er voor het eerste jaar door nietindienatelling van 11 000 man lu bet aantal ontbrekende onderoHioieron eene daaraan geëvenredigde vermiudering plaats die binnen hoogstens vyf jaren geUidelyk verdwynt Verder zal in het eerste jaar door ontslag van ter dispositie blyvenda verlofgaogers naor den tegenwoordigen omvnug da voorgestelde legeraterkto BOuO man miudor bedragen Alzoo gezamenlijke vermindering voor het eerste jaar met 2y 800 eene blyvende vormindaring in bet aantal reoruten met 6500 en tydelyke vermindering roet 11 000 De vermindering dor blijvende kosten wordt berekend op O initiioen die voor het eerste jaar op 4 millioeu welk bedrag in de volgende jaren naar evenredigheid vermindert Eindelijk zullen er ook niet onaanzienlijke besparingen plaats hebbeo in de uitgaven voor eens De meeste bladen verwachleo uiet aloohts dat er iu der Kyksdag eeuu kleine ofschoon da toch in alle geval voldoende meerderheid voor het legerplan zal wordeu gevormd maar ook dat ten slotte hare verhouding tot hei cijfer der minderheid veel gunI stiger zal zyn doordien velen zioh builen stemming zullen houden De Duitacbe keizer wordt heden te Potsdam ver wacht Bij ziju terugkoer uit Italië heeft hij zich j io iilwitserlaod overtuigd dat de Zwitsers gaarne I bereid zyu door nauwere vriendsohap mot Duitacliland in den traotatenbond vergoeding te zoeken voor de schade die bun door Frankryka hoog tarief van in en uit oerrachton berokkend wordt Hel is begrypelyk dat men te Parijs spijtig ia over deu handdruk die te Luoero gewisseld is Het Engelsche Lagerhuis hooft het wetsontwerp I waarhy de arbeid in do mijnen tol 8 uur per dag beperkt wordt bij tweede lezing aangenomen met I 279 tegen 201 stemmen Na eac nieuwe wandaad geploegd te hebben eene zagerij en 6 huizon werden door hou in brand j gestoken verklaren de werkstakers to Hull dat zij nog 6 maanden don strijd kunnen volhouden De Dailjf Chronicle verzekert dat het werk niet beboorlyk door vrije arbeiders wordt gedaan eu dat de raedera dus zware verliezen mueten lij len liet blad dringt in aansluiting bij da arboideraafgevaardigde Burns er op aan dat do werklieden aiders niet bot werk zullen staken maar al hunne middelen beschikbaar stellen om do arbeiders te Huil te helpen lü Zweden hoeft de Eerste Kamer met groote meerderheid alle vooratullen tot verlaging van den kioscenaua on tot invoering van algemeen stemrecht verworpen De crista in Noorwogen ia thans voor oopig opgelost De beer Stang is er in gealaagt een kabinet te vormen Dit ministorie bsataat uit de heeren Emil Stang minister vnn staat te Kriatiania Gram ministor van ataat te Stockholm en verder uil de heoreu Thoruo eu Furo oud staataraden Hagerup Baug professor Olsson kapitein der artlHorie Nielaen directeur eener explüliatio Qaatsehappij Motzfeld assessor Harbitz consul Do portefuuillos zyu nog niet verdeeld Men znl zich herinneren dat eenige loden van het Noorsche ministerie of zooals do eigonlijko naam is van den staatsraad te Stockholm zyn gevestigd Vau daar dat oon minister van ataat to Jhristiania en een te Stockholm aanwezig is Bovendien zijn in do hoofdstad van Zwodon nog een tweetal Nooracho staatsraden gevestigd die echter geen speciale portefouillo hebhon De andore staatsraden vormen onder voorzitterschap van don te Ghrietiania gevestigdeii ministor van staat de koninklijk Noorsche regeering die de luiding der binnonlandscbe aangelegenheden heeft In de verklaring welke de miniator preaident Stang in de Storthing aflegde wordt gezegd dat hij het ministerie aanvaard heeft om de koning niet zonder vorantwoordelyke raadgevers te laten en dor natie de gelegenheid te schenken bij de verkiezingen baar weusch te kennen te geven Het ministorie is boziebl met het streven om het welzijn van Noorwegen te bevorderen handel en nijverheid te ontwikkelen en de gelijkheid van rechtvoer beide landen der Unie te handhaven In do consulaata juaestie zal bet ministerie niets zonder de Storthing doen De afgevaardigde Horst steide als motie voor dat de Storlhiog hot standpunt door het afgetreden kabinet Steen ingenomen zou goedkeuren Volgens dezen afgevaardigde miste het kabinet Stang den steun der natie welke Toor de Haagsohe raohtbanlc gevoord wntl By pleidooi werd foor de moeder voogdes aU eiiobores aangevoerd dit alleen zy de ketue had om te beilioseo over de w jze waarop de penoingea viu de minderjarigen belegd moeten wonleo dat de toeziende voogd door op eigen geug en tegen baar Tertanxen inachrijvingen te nemen niet ontberen woa van zijne verpliobtiDu om bet legaat alsnog aan haar uit te keeron eu dat debeweriogvan dion toezienden voogd dat hij vrijwillig de belangen der minderjarigen bad waargenomen evenmin kon baten Voor den gedaagde werd betoogd dat bij gedaan bad hetgeen de moeder TOOj detBu had moeten doen daar de wyze waaro by de gelde der minderjarigen belegd had in de onderhavige ometandigheden de eenige mogelyke was dat hij tevens aia aegoliorum gestor de belangen zijner pupillen had waargenomen D dat nu de gelden op de bij de wet bepaalde wgze belegd waren elk belang tot het instullen der ctie ontbrak In deie zaak waarin voor do eiBoberea mr Ver choor en voor den gedaagde mr do Bas pleitte zal door den oftïciur van justitie op 16 dezer oonoluaie worden aangenomen Wat is tooh do reden dat bet wapen der infanterie bet ecmgo wapen in onzo armé is waarbij de opengevallen plaatsen in de subalterne rangen niet lor tond worden aangevuld Nog onlangs is gebleken dat men bij de overige wapens o a bij de artillerie en genie het juist beginsel huldigt dat cén persoon it jg nde op de hierarohische ladder aanstocds door de Ineer geplaatsteu behoort gevolgd te worden Onze leemaoht doet niet andera Vat men dan nibt dit billijke systeem togenovor slechts ééa wapen verwaarloozende dat hierdoor onrecht gesohied Vooral juist hierom te meer te betreuren wijl do infanterie luitenants het langst op deu kitpiteiusrang moeten waohten Kewls vroeger vestigden wij op deze onbillijkheid te aandacht Het wordt tyd dat men wat actiever gaat worden aaa Departement of Inspectie i m t Ct Een gevolg van de warmte te Parys is dat in de laatste dagen zooveel lijkeu aan de wateroppervlakte der Süino zyn bovengekomon dat het lykonhuis La Morpue vol is Ann de oeiera der rivier houden zich een groot getal persouon zonder een bepaald beroep op die hun werk miikan van htt visachen naar lykon die tij zeker üijn altyd op den bodem aan te treffen Voor elk opgevisoht lyk dat ij naar de Morffue brengen ontvingen zij van de prefeotuur van piditie eèn prumie van vijftien frank Deze lieden worden aohurtsenderwijs écumeurê de la Seine genoemd en de oudste van hen Ie père Joseph woont te BuUincourt Deze mau is SS jaar oud en dregt by laag water naar de lijken li a machabées zooals hy ze noemt In don loop van het jaar 1892 heeft Ie phe JoiepH niet mindor dan 42 lyken opgevisoht die hem ü 16 fr per stuk zooals wtj zeiden dus 630 fr opbrachten Miia terwyl do preTectuur vroeger de premie binnen nohten veerlig uren uitkeerde moetun de écumeurs tegenwoordig heelwnt siappen doen om de uitbetaling te verkrygen De prefeotuur wil namelijk eerst ondersoeken of de aani ebraohto ffkicAait l kaïirtopel naar zioh toehaaldo was zenuwachtig rOnzin kinderen laat zulk een schundelykeu onzin vandaag ooi je ooren mor en om je neus dat wordt een ware alaohtpartij U Natuurlgk graafje I uIIh hoeren worden met de meeste hou achttitg op t slaohtdiner genuodigd Dus vooruit vriend Ooseck dia me nooit in dun steek limt 1 en Nennderscheidt aloeg zijn arm ora den naasi bem zittende en klopte hem toeder op den rug Miiximilio u legde ijn hand op den sobouder van den baron Waarde baron doe me een genoegen fflk beu tot uw dienst Hooghud Bon neem dan genoegen mijne boeren voor ditmaal met t lelietje De inzet is even eigenaardig en de waaghalzory en verantwoording voor ons getuigen van dit gevnarlyke spel niet half zoo groot De duivel bale je Neiuidrrscbeidt je verstaat t dezen onsolieden hoek opwinding te bezorgen t Wordt in allo geval maar de balve grap Uoogbeid maar om te beginnen zullen we t er maar by laten eu nu avanli jux trululu dat worat een mooi apullutjo 4 Mn Olivier aobudde t haar van t gloeiend voorhoulU en trok in vroolyke opgewondenheid ïiju stoel nader Nn alle iluivels zal die hakparty hter plaats beblxin ffUra mijn zokmes is ellendig bot maar wat Boy dat 1 We trekken allen als t afgeloopeu is naar deu kapper ocb hoe heet die kerel uu daar op de markt on diiar wordt de verliezer 4 el ddgelifk voa b toeval verdroakea persooen zyn en uiet door den opviuober in het water zyn geworpen om der prt mie wille Dit laatstf geval tooh is meer voorgekomen o a io vroegere Jaren by bet kanaal Saint Martio waar zich des avonds eu des nachts een bende bandieten ophield die de voorbijgangers vau alles beroofden en daarna verdronkeu om later een premie voor het op visioben te verdienen Hoe het zy Ie père Joieph ilie zijn j beroep reeds tweeen twiatig jaren uitoefent kan met dat getalm niet instemmen en op zijn aandringen hebben de audbre écumeurs met hom het werk gestaakt Wie lydt aan zenuwziekie zunde de metd ten spoedigste om een nieuw uitgevonden middel dat in de wetenschap den eenvoudigen naam draagt van ortko aethoxyana mon Aemoyl am idoch inoUne Nauwelijks is de tentoonstelling te Chicago geopend üf reeds heeft een ondernemende dief getracht de aaah van Columbus te stelen Deze asch wtts bevat in een fraaie urn welke iu een klooster op hl t teutüoUBtuUingsterreiu werd bewaard Een ipelgrim kwam de uru bezichtigen eu wilde haar medeuemen Gelukkig kwam nog juist bij tijda de bewaker toesnellen er ontstond een worsteling en de sübat werd voor de teutoouKtelling gered Voor vele pefsoneu zal de dood van ïijn verschrikkingen verliezen nu bet blijkt dat bun asch zooveel waard ia De Amerikanen kunuen wol niet bogen op de nieuwheid der ontdekking maar iu elk geral hebben zy do methode der oude lijkendieven verbeterd Zy stelen bet alotfelyk overschot van grooten der aarde er op rukenemJe dat bet lijk van een millionair voor dioua vrienden en verwanten wel eenige waarde zal hebbeu en natuurlyk zou de asch van Columbus nog vrij wat moer waard zijn geweest Iu deze omstandïgbedeu is bet eon geluk voorden Czaar dat het kistje waarin enkele van zijn kroonjuweelen werden bewaard welk te Chicago zouden worden tentoongesteld leeg te Now ïork in het douane kantoor is aangekomen Uit bespaart hem veel zorg hij weet uu het ergste Zooals reeds gemeld Is is vrijspraak gevolgd in do vervolging ingesteld tegen de directeuren on ooinroisaarisssu dor Hausard Union Company e Londen een mislukte groulo voimoütacUap vau uitgevers Tot de beklaagden behoctfdeft ook de voormalige lordmayor van Londen mt Henry Isaacs die reeds iu den loop van bet geding werd ontslagen omdat niet li£t minat gebleken was dat hij deel zou hebbeu gehad iu lielP voornaamste punt van aanklacht ui dat de bestuurders papierfabrieken hadden gekocht voor eigen rekening en die met bovenmatige winst aan de vennootschap üaddeu overgedragen De roohter Hawkins richtte iutusionen ofschoon hij de strafwet niet toepaaselijk aohlte de volgunde algemeen opmorkingon tot de jury Vl wetisch er nadrukkelijk op te wijzen dat de handelwijs der directeuren iu dit geval volstrekt geen goedkeuring verdient Het komt ray uoodzakelijk voor dat directeuren eei duidelijk besef hebbi u van hun verantwoordelijkheid Hut ia een hard ding dat defburgers hua s iaarpeoningHu verliezon door hut lokuaa ar grooto klinkende nameu Er ia echter geeu wet die straf bedreigt tegen den directeur die gokortwiekt Eerst stormachtig Inobend rumoer toen vielen de kaarten doodsbhe stilte Kalic bleek met zijn glimlach om de tichttrillende neuavleugels zat daor Uoseck en zijn tegenpartij lachend gloeioud vroolyk als een kind De anderen ademloos rondom Maximiliaan wos een oogeblik naar do andere kamer gegaan om veracheidonu heeren te wenken nader te komen Let op Hovekliugen fluisterde hy den jongen zeeman toe die vol koortsachtige spanning t wonderlijk spel volgde nu ontbrandt de strijd om t verlies I Geen van beulen gunt den ander t afgesneden oor t glaosryke zegeteeken voor t aanstaand onderwerp vait gesprek in t heele land lei eens op jo hebt iu je leven nog nooit aoo slecht zien spelen als nu I Eu de prins bad gelyk Woedend aliugerde Goseok de kaarten ten slotte op tafel luid jubelenn over zijn zegepraal aprong Olivier op hy had verloron by was overwonnen I 1 Als dat myn lepel wist dat hy van zyn lapje moest sobeiden zong hy met uitbebreide armen yOp naar Valencia my ne hoeren I ik betaal wat deu getuigen toekomt 1 V Toen drie honderd jaar geleden Hertog Augustus zijn pllobt Bohandelijk rorzaakt en toch i a traktement opsteekt De wet behoort in dit opzicht te worden aangevuld Directeuren moeten gedwongen worden bun plicht te doeu Zy behooren niet door wat ik strafbare nalatigheid acht de belangen te verwaarloozeu van degenen die bun vertrouwen hebben geschonken De tegenwoordige wet geeft geen voldnende voorschriften over hetgeen een proapectus aan de aandeelhouders moet meededen Dit moet verbeterd worden maar zooals de wet nu luidt moet zij worden toegepast De jury verklaarde tn haar uitapraak geheel en al de woorden van don rechter te onderschrijven wat da plichten en de verantwoordelijk beid van directeuren betreft Tusschen Utrecht en Den Haag werd Dinsdu door de directie van da Staatsapoorwi g maatsohappy een proefrit gedaan met twee nieuw torvaardigde spoorïvegrijtuigeu t n gobruike in bot internationaal verkeer tusaolieu Vliasingen on Berlyn Het zijn twee aan de eiachon vsn gerief beantwoordendo wsgeua met verschillende compartimeutoo geschikt voor zit eu slaapgelegenheid Men kan langs eene overdekto loopplank van het eene in bet andere salonrijtuig komen De lengte van eiken wangon is eeits zoo groot als dïo van een gewoon binnenlau sche spoorwoirrytuig De geriefelijke inrichting der verscliillende coupe s mot ruim uitzicht naar buiten valt terstonil in het oog Do directour gunerual en do chefs van verschillend technische diensten der Stimtsapoorweg mantaohappy maakten dezen proeftocht mede By Kon besluit is lot ontvanger der dir bidastingen en ace te Ouderkerk a iJ residentie Ltkkerkerk benoemd do hoor J J W Veldhorst thans te Monlfoort Bij H teu Brink te Meppel ziet onder den titel Geen andere haam de tooapraiik hot licht bij het uederleggen der evauguHebedioniag gehouden door den Heer J H Maronier predikant bij de Kemoastrnntsche icemeeule to Hotterttam Vuor de Eomonstrantsche Broederschap in bat bijzonder en voor do uiouwo ricUtinï op godsdionstig gebied in bet algemeen ia de arbeid van den Heer Maronier van groot gewicht gowefat Met zijn altyd beschaafd en wol overwogen woord heeft Maronier oenen veeriig jaren lang de Reraonstrantache Broederschap trouw en ernstig gediend Gelijk De Gêne 8tüt de dichter zoo ia Maronier de opvoeder van h t modern godsdienstig Nederland geweest Aan s ja kleine boekjes vrucht van oen wetensohappelyk onderzoek dat ook nog andore lettervruchten afwierp hebben duizenden hunne kennis te dankon Zeker zal Maronier de rust niet zoeken Dat zou hom onmogolyk zijn Dl u trouwen vriund den wijzen en vriendelijken voorganger wordtn nog vele levonsjareu toegewenscht JV d d B Terugkomend op hot aaiigifte biljot voor de vermogenabolaaiing maakt do heer Sprcnger van Ëyk do volgende kantteekening vVun schulden kan men natuurlyk geen vruchtgenot bobben Vruchtgenot heet men van zaken van acÜva du niet van zeker netlo bedmg van baten minus sohuldea Zoo donkl bet Burgelijk Wetboek er o er in art I Ludovicua in t huwlyk trad met de keizorlijke prin ses Ëudoxine Theresia en de klakken van zijn land als een geweldige jubelkreet hun tonen juichend omboog zonden toon een trotscho vrougderoes bat volk aandreef mot pauken en Irompottou moe te itemmea in deu huwelijksmurach van zijn geliefden vorst toen ieder arm en rijk oud en joi g lezen dag als deo dageraad van euuwigdurenilo glorie begroette stelde de jonge hertog een ridderorde in ter herinnering aan dat gelukzalig uur Heerlijk en vel beteokenia waren de symbolen die ze voenle achoone zinnebeelden der tijden en toeatanden on dor hoop die eioh vertrouwend moe strengelde in het roodgloeiend lint QP ging recht op twee gekruiste palmtakken een gekroonde leeuw het zwaard der gerochtighoid drogend Ala een profetie kronkelde t devies gereohtighflid en trouw het loon des zogeviorendon vred s beluiend om at gedenkstuk van een roemvolleu dog en als ware werkelyk met den keizerlijken loot een nieuwe naar hoogerstrevendo macht in het merg van den ouden vorstenboom ingebracht zoo groeide en bloeide hy met nooit gekende glans tot macht en glorieryke heerlykheid De ton wna over hel land opgegaan en deed da bloetema rjjpoD totzogeryken wasdom 0Qrdt Hmhi 1004 vau niet het gewone sproakgebmik vruobtgflbruik van eena nalatenschap wordt gevolgd maar meer correct gesproken wordt van al de goederen van eea erflater Art 846 gaat vaa dezelfde gedaobta uit Het vruchtgebruik betreft deaotïva n omdat de vruchtgebruiker het vruchtgebruik beeft van de activa moest zyue jrerhouding tegenover do schulden opzettelyk goregehl worden Nog duidelijker zeggen art 366 en 367 dat vruchtgebruik alleen betrekking heeft op goederen op activa dat er geen vruchtgebruik ven het zuiver saldo ia Uit een en ander volgt dat iemand die b v bet rrucbtgebruik hoeft van de goedoren van zijn kind zijne berekening aldus inoot maken als de waarde van het actief is H 0 000 en ten laste van het kind eene schuld bestaat van 60 000 reulende 41 j percent Vl vnn 100 000 80 000 af 20 maal de rente 54 U00 Belastbaar 26 000 Doch volge is hel model aangifte billet moet s genomen worden van eeu zuiver eatdo op do eene of andere manier boe blijkt niet recht berekend Dat is in siryd tnet du wet Het biljet bij Koninklijk Besluit viiatgesteld wil dus dwingen tol eene mol de wet strijdige berekening in bet nadeel van deu bel 8tingplichtige Omtrent don moord noar het vermoeden luidt gepleegd door lUa zeepzioderaknecht D S op Anna H onder Erhterbo ch kan Uhder gemeld worden dal Dinsdag door de justitie er plaatse oen onderzoek ia ingeateld Volgens de geneesheeren moot de verwonding unn den hals met oen zo r achorp mes ijn toegebracht bet hoofd was byua vau den romp goschotdoe üuk ia er een strop govanden uabg de plaats waar bet meisje veimoord werd Maandag werd onder Bruggenumv op do apoorwogbrug oen hoed gevonden welkttiUter horkend is als het eigendom van den vermoedelyke moordenaar zoodat m n gelooft dat deZ9 zioh verdruukeii hoeft Zoowel do vermoorde als de vermoedelijke moordenaar waren beidon van een onbesproken gedrag Ala oorzaak van do miadaad wonlt alleen vermoed weigering van hol meisje om met S liefdes betre kkingeu aan te knoopeu Door 167 distriots preaidenten on districts bezoekera vau Liefdadigheid naar Vormogen te Amsterdam ia iu een adres aan de Itt get riug verzocht om wyziging van de A rraeuwot In dat ailres wordt eerst een schets gugevon van de tegenwoordige organiaatie van het gonootsohap naar het Elberfek ur stelsel waarna adresaanteu dau Bchrijvon Kerst nu bleek en zoker uog niet in voUou omvang de mate van arraoode welke in Auiatürdaiii beerscht Ei rst nu ieder die in de noodzakelijkheid daartoe verkeerde zich zeif met eene aanvraag oiil onderstand kon auumelden nu het niet meer noodig fls zich door een ander behoorende tot meeriormogeude kringen der maarsoliappij te doen aanbevelen nu bot meor en meer de taak dor ondorgotoekonden werd in plaata van de aanvragen dor armen af te wachten de armoede op to sporen omdat jniat waar zij iinb verbergt de boboefto aan hulp dikwijl het grootst ia nu eerst bleek aan do oudergoteekenden ten volle dat er in Amaterdam armoode geleden wordt in oen omvang dion zij te voren niet hadden kunnen en durven vermoeden Die armoede fe lenigen do hulpbehoevenden door peraoonlyke toewyding naar hun vermogen to steunen en met de giften van liefdadige ingezetenen het gebrek te verminderen waaraan aoovelen ten prooi zijn het was epne taak die de ondergeleekondon gaarne met grooten ernst en in het volle besef hunner verantwoordelijkheid hebben aanvaard Doch reeds by don aanvang bleef bij aoromigan hunner de vrees niet onderdrukt dat de geldmiddelen wanrover het genootschap L n V beschikkon kon ten eonemale onvoldoende zouden zijn om ook slechts op eeoigazina beacbeideu schaal in da gebleken behoeften te voorzie Die vrees is helaas bewaarheid en wat tot nu slechts kon worden vermoed is zekerheid geworden Niottegoiiataande de herhaalde en krachtijre pogingen van eeu bestuur welks ijver en zelfopoffering boven i en lot van de ondergoteokendeii zijn verhoren nifttegenstaande do zonder nig voorbehoud en op ruimo aciiaal verleende medewerking van de pers van alle partyen niettogen laatide de aanbeveling van piirlicuüoren van elke riohting on godsdienst niettegon staan do een geheel fiDndorlyk georganiseerde propaganda door tal van vrouwen en mannen die zicb beschikbaar liebhon RMtald ora de ingezetenen dezer stad poraoonlyk te bezoeken en ben tot ruimere bedrogen uit te tiondU 1 gen eu aan te sporen Diettegeoataande dat alles is I thans onbetwistbaar gebleken dat de bydragen van particulieren tep eenemale ouvohloende zyn om in do onafwijsbare behoeften eeuer rationeele armenzorg ook slechts in eeuigszins voldoende mate te gemoet Ie komen De oudergeteekenden zullen zich door dezen uilslag niei laten ontmoedigen zy zullen voortgaan hunne werkzaambedeu uit te oefenen voor zoover de betrekkelijk geringe geldmiddelen van het genootschap beu daartoe in staat stellen maar zy kunnen z Jóveel ellende die ongeleuigd zooveel gebrek rial onverbolpen zódreel armoede die ongetroost blijft niet aanzien zonder d t zij lioh aan deu ernst hunner taak verplicht gevoelen om een krachtig beroep to doen op du medewerkiuK van den Staat de Staat naar hunne meening geroepen om in te grypen waar de pogingen van particulieren ook bij het krachtigste initiatief zoo blijkbaar te kort achicten Adresaanteu koesteren den grootston eerbied voor de kerkelijke armenzorg doch zij kunneu de oogen niet sluiten voor hut feit dat de kerken in de meeste geviillea slechts over afnemende middelen tu beachik I ken hebben on de onderstand door kerkelijke inatel I liugen ïoratrekt meestal voor olken bohoeftigo van 1 betrekkelijk geringe beteekenis is Van het onvoldoende der pariiculiore armenzorg zijn zij zooala bleoK even I eens ten volle overtuigd Zy raeenen zich te moeten onthoudeu van een I uitvoerige uiteenzettiuiï hunner denkbeelden ovoi de I bepalingen die oen nieuwe Armenwet zou moeten bevatten Zy möeiien dus thans in liot midden tel moeten laten de vraag of de gowenschlu geldulijke ateun van overheidswege zal moetun worden verstrekt uil da rykskaa dan wel uit gemeentelyko fondsen in I wolk laatate geval stoun door het rijk met zou kunnen uitbliJTon Eveuzeur zulian zij zich onthouden van een oordeel over de vraag of oen geldelijke ondurstaud van overheidawege als voorloopige niuutregel zuu moeten verleend worden door aubsidioeriug van bijzondere mstotliugen welke dan aan zekere voorwaarden zuu moeten wurden verboudeo dun wel door oumiddelijko uitl reidiug vau lo burgorlyke armbostureu waartoe hel op den lyur toch zal moeten komen on wolke laatste zonder twijfel ook ailnbeveling verdiunt nu bot on derzoek van do aanvragen om onderstand en de gohoelo bohauilüling dor armenzorg door de burg armbesturen ihaiia uit don aar l dor zaak zoo buitangewoun voel to weuschen overlaat Werd deze laatate weg gekozen zoo zou naar hot oordeel van adreaaanton da loepassing van het Ëlborfeldache stelsel zonder iwyfol aanbeveling verdienen Toch wenachen de ondorgetoekondön uog op een nadeel te wij en dat h i zonder ingrijpen van het Staatsgezag niet kon wordeu weggenomen het gebrek aan aa neuwerking tusschon de burgerlijke armbeatu run en de kerkoiyke on bijzon lüie iustellingan van liefdadigheid Geen behoorlijke armenzorg is donkbaar zoolang onderstand door vorachillcndo instellingen wordt verleend zonder dat is na te gaan of niet dezolfde arme van voraohillendo zyden hulp ontvangen welke zij verzwygon Adross moeuon dat do grooto betookenis van dit nadeel niet hoog genoog kan worden aaui oslagen en zij zijn overtuigd dat van ei ue behoorlijke samonwerking zoodanig dat ülko kerkelijke en bijzondere instelling verplicht is hnro ondarsleuniugen unn een centraalbureau mode te deelen waar zij andorzyds atoeda do verlangde inlichtingen kan verkrijgen eene aanziaulijko besparing in don gezamenlijk vorleonden onderatand het gevolg zoude zyn Waar pogingen om die apmenwerking langs den weg an overreding te yerkrijgan steeds zijn afgesiuit meonen adreaa dat eeu verplichting door het Staatsgezag aan da verschillende iiisiollingen moet worden voorgeschreven Adress ontveinzen zioh niet dat do staatkundige I omstandigheden wellicht oon liiiidorpaal zijn voor hetonmiddolyk ter hand nemen van een nieiiwo wetgeving op de oponbara armvorzorging Niettemin achtten zij zich verplicht met nadruk op do wenachelijkheid ja op de noodzakelijkheid te wijzen om ditgewichtig belang slechts onder het onvermydelijkaleuitstel la doen lydon naar hun innige overtuiging tooh is de tegmiwoordigo toestand ten eenenranie on houdbaar 1 Ten slotte vestigen adreaa de aandacht op eenezaak die met Let voorgaande in niet verwijderd ver I band staat de zorg voor verwaarloosde kiudcron Meer I dan eens is het hun gebleken dat kinderen door de ouders op de Erourigste wijze verwaarloosd tut bedelen afgericht en tot allerlei verkeerde practijkon opiteleid worden Hier staat de goedwilligu machteloos Ki ir moet hij met getxinden handen toezien dat jeugdigescbepselou voor wie toch iets anders is weggelegd opgroeien tot een loven waarin ongeluk ziekte en misdaad elkander zullen opvolgen j Ook hier moet mot do bittere werkelijkheid rekening worden gehouden en knn de gemeonachap niet onvorschillig de gevolgen van verwaarl oozing blijven toezien Beperking van hot ouderlyk gezag zóó dat