Goudsche Courant, vrijdag 5 mei 1893

1803 N 6039 Zaterdag 6 Net GOQDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Atioadailiike NomsieTa VUK CSNTSN i a lazeadtng van adrertentlAa kan gesoliiedan tot Mn aar dea namiddaga van den dag der uitgave had gehecht waren reeds tol stof en asoh verteerd 1 geheeld bouwden steenen poort wapperde Van de maar nieuwe reeksen groeiden aan en t zwaard der torens klonken eu galmdeu de klokken en gelijk gerechtigheid dat ceria de vooi oudera en ouders tot ridder had geslagen flikkerde nu ook over de ver diensten van den zoon Het driehonderd jarig ordefecat I Do regeerende groothertog Fredenk Ernst had besloten dezen buitongewonen gedenkdag bijzonder pKchtig te voeren uitgebreide toebereidseleii waren genomen een nieuw aantal verschillende klassen dar orde ingesteld en talrijke uitnoodigingen rondgeznndeu t feest zou ditmaal niet volgens het aloude ceremonieel worden ingericht maar vealeer het karakter van een volksfeest dragen Het waa een bijzonder schoone naberfat en bet eind van October warm en zonnig Eooals men zich sedert jaren niet herinnerde de archivaris en de bibliothecaris hadden de stoffige kronieken nageplozen allerlei bijzonderheden op papier gebracht en dit met diepe ergernis van de lakeien en wt rklieden die daar iabuigingen en beleefde glimlachen aan Zyne Exellontie t vroege morgenuur de toebereideelen voor t vuar den minister overhand werlc moesten maken Yjon in t oogvallend fuït dezelfde weersge In de oi tzaal van t nieuwe paleis dooi de baad sleldheid als vdór driehonderd jaarl Ja de zon eens meesters raet de kostbaarste beeldbouw en fiton aan den hemei en beatrauldo de versierde achildarnerken voorzien door den meest rerfijoden moderne rijke en smaakfoUfl placht dor reaiduolie smank van den nieuwen tyd met ware sprookjesaebNog was er hetzelfde kerkportaal waardoor eenmaal tige pracht versierd stonden de tafels gedekt waaraan Hertog Augustus Ludovicus des keizers dochter naar da hooae personages het bont saiimgeraapte gezelaohap bat altaar had gevoerd en nog was er dezulde over der orderiddera ten gastmaal ontvingen oude banier die ook heden dan leeuw op wit en Geurende bloemslingori vielen van bet plafond blauw geruit veld in z n wapen roerend over de uedor en vermengden zieb met de veelkleurige py MarktA68GotjDA l W P JMVI VS De Frsttwht d avMrdigda Dnmi dia op 1 Mai Mj M batoofiug wid gaarreateard beeft in da Kaidk MD interptjilatia tot da rfeftaanog fferiehi ov r U daw baar bq gria g a a itetd van bat Ueifeeit gaooman maatregalm Hat BohMo bam toe dat da regeering lles bad gadaan om een herballng uU ta lokkeo van de betreunmawaardiKe VDorvatteo van Fuurmiea waar hot foriga jaar eau vreetelijk bloedbad was aaDgerioht De minitter vau binnen landsoho Mken baauiwoordde de interpeltatio Hi gaf le keuneu dat de regeeriag Diet vouroemeaa i a iemaod ta ootriun Alia afgevaardigdaD die de orde verstoreo tullen in heefataois worden genomen De Kamer ginfC met 81S tegen 130 stemman tot de orde van den dag orer BedenkrlOk ia de werkstaking vao omstreeks 14 000 jute arlieiders te Dundee die in vele opzichten eeiie berbaling van die der katoenarbeiders schijnt Ook bier bebben de patroons hel plan de toonen met 5 pCt ta varmioderen om dezelfde rtkden dat de handel te weinig winst afwerpt De werklieden voeren ook nu tegen de loonsvermindenng aan dat een kwijnende bandt li niet gebaat wordt door loontvermindering maar door een korteren werktijd bet beperken dur productie doet de prijzen stijgen of belot Idn minste dat ze zoo aturk dalen dat eene looDsvermindariag noodzakelyk zou zijn De redaueeriiig der werklieden zou juist zyn als de koopers ziob met tot een aiiderea fabrikant konden wenden Met de dAgbladbericbten uit Rusland omtrent ongUDStigu roaruilziohten van den oogit wordt sleohts beoottd een verbod van uitvoer vati rogge te verkregen Die berichten zijn onwaar leo gevolge van het laat iovallfude voorjaar is er geeu redelijke grontt reeds van vooruilziohten op cenen slechten of ook maar middulmiitigeb oogit ta spreken In Podolie en in de gouvernementen Kiuw in Cheraon ii de stand der gewasaen oobevredigend daarentegen m dea Kaukatus bet gebied van den Don Charkow Jolcuteriuoslaw on Pultawa is die stand uitstekend terwijl in hut overige Rusland nog sneeuw ligt Bg da ontzaglijke uitgebreidheid van het Busslselie ryk ia er in de eene of andere landstreek altijd m s cewHs maar op den algemeeneu oogat be hoeft dti geen invloed te oefenen Keu telet rum uit Tambow meldt dat noilat ur regen gevallen i n bet weder warmer geworden was men aldaar tot bot bewerken der akkers is overgegaan zonder uenige beperking der oppervlakte De wintergranen staan goed Kaotongerecbt te Gouda Zitting van Woensdtg 3 Mei 1893 De voigeudd perauneu zgn veroordeeld wegens lo Als lo t muntboud ter geen aantoekening houden in bet daartoe bestemde register van de personen die in baar logement nachtverblyf bobben 8o Zonder vergunning an den Burgemeeater opHcbleu van oen buia van ontucht M van der K buiavrouw van J van T te Gouda Peperstraat tot 3 en B of 2 dagen hechtenis voor elke boute Vtaaohnry overtredingen 1 B en T vao den B te Waddiniveen ieder lot 8 geldb ten van 6 of 4 dagen hachtenia voor alke boete C M vai D en A de G te Bleiswyk A van R te Zevenhuizen ieder tot 2 geldboeten van 3 of 2 dagen beohtenis voor elke boete J A U ta Zevenhuizen tot S of 4 dagen hechtenis J van M te Zevenhuizen tot 3 of 3 dageu beobtenib Jaobtovertrediug W van der H te Waddinxveen tol 5 of B dagen hechten is Eydeu met eoa houdenkar zonder zich ala houder daarvan te bobben doen inschrijven A de W te Uotterdam tot ƒ 8 of 3 dagen bochtenia Openbare drankeoachap D van der M te Gouda Vieuwe Haven E de V zonder bekende woonplaats A V te Gouderak J D te Haastrecht M H te Stolwijk ieder tot 1 f2 dagen beohtenis L de M te Gouda Roozeödaal tot 0 60 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bij le herhaling it o Korle Akkeren en A de K Lezarr k de te Gouda ieder tot 3 of 3 dagen heohtaDia Openbare dronkenschap gepleegd bg 2e herhaling h J van M te Gouda Keizefstraai tot 8 weken hechtenis Openbare dronkenschap geploegd bg 3e herhaling D S ta Gouda Peperatraat tot 3 wekeo hechtenu Allen zijn tevens veroordeeld ia de koaien verbaat baur lig lijfadwaug van 1 da Burgerl ke Stand GEBOREK 8 Mei Siiauna Catharina ouders J A Donker en A D van Dam Johannes Pe trus oaders A vao Wqk an M van der Handen Cometis Jobannea oudere C J van Ham en W M Lamers Antoaius ouders J Nieuwenhniaen on P vac Vliet Haartje Maria ouders T de Groot en L M Dekker 4 Hendrik oudere P Eykboff en C van der Heij GEHUWD 3 Hei 6 L Hammei en L C O Spee C Jonganeet eo M Yerdel J Valk en C Verdel A P K van Waganiogen en G van Welzenia A Bont en 3 van der Sluys C van Hofwegen en J H da Roog P Zglstra en M Z LamroerU N K Bettink en U C Zuidwyk H C Koch en C Nieuwenbutzea J A van dar Lans en C Bo erop M H van Leeuwen en M Valthuis H J Blaaznr on H O de W I Raenwljk GEBOREN Gerardus Cornelia ouders K Verlaun en A vsn Dam Jpn Pieler oudere J C Sonsbeek en A Burger OVEELKDEN K de Jong 47 j en J Verhoef 64 j GEIH WD H Uithol en J van Dijk MAR TBBBICHTËN Gouda 24 Mei 1893 Hot aangevoerde ran granen vond heden geregeld koopers tot vorige pryzan Tarwe Zceuwscho 6 65 b 7 10 Mindere ƒ 6 10 a 6 B0 Afwykeude 5 ü ƒ B 50 Polder B 2 A 6 40 Roode 5 t £ a B 60 Angel 6 90 a 9 26 Rogge Zeöuwsche B IO a 5 60 Polder 4 60 a 4 90 Gerst winter 4 a y 4 60 Zomer 3 76 ïi 4 10 Chevalier ƒ B a 6 60 Haver per boot 3 B0 i ƒ 4 per 100 kilo 7 50 a 8 Hennepzaad lufandacb 11 a 11 60 Kanariezaad 14 k 16 Erwten niet koksndo 6 40 a 6 65 Buitenlandsche per 80 Kilo ƒ 6 a f 6 40 Boonon Paardenbooneu 5 25 h 5 90 Duivenboonen 6 40 a 7 Koolzaad 9 a ƒ 9 60 Maïs p r 100 KC Bonta Amorikaanscbe f 6 70 B 6 Cinquantino 6 26 a 6 60 Veemarkt Melkvee goede aanvoei handel en prijken gewoon Vette varkens goede aanvoer handel gewoon 22 ü 22 i et por half KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel traag 20 a 21 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ l a l ÖO por week Vette schapen red aanvoer handal vlug 16 u ƒ 26 Lammertjea red aanvoer handel red ƒ 3 a 6 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel zeer vlag ƒ 4 a 8 Fokkalveren ƒ 8 a f 12 Aangevoerd 77 partyen kaas Handel vlug le qual Ï4 a ƒ 26 2de qual 21 a ƒ 23 Noord Hollandsohe 21 a 24 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter 1 06 a 1 20 per kilo Weiboter 0 86 a 1 per kilo Aangevoerd te Stolwykersluis L 1 partijei kaas late qual 25Va 2de qual 22 a 28 ADVERTENTIEN Bevallen van eene Dochter A M J LAMBER GuBINGBM 4 Mei 93 Wy betuigen onzen dank voor de deelneming by toveriyden van ons kind onder vonden A TAS IJSENDUK E VAN USENDIJK POST Gouda 4 Mei 93 WINKEUUFFEOÏÏW Tegeo 15 MEI biedt zich ssn een WINKEUUPFROUW bek m ÜSiFffl GiEi i lil De beste getuigen ataan haar ten dienste £ r sal meer op goede behandeling dan op hoog salaris gelet worden Fr B onder no 9il80 Adv Bar H AASENSTEIN VOGLER Ko erti Gouda Soelpersdruk van A Brinkman Zoon Wed M MOL Korte TieDdeweg D 3 it het goedkoopate adret van Nieuwe paxapltüen en reparatie Cl GRIJS m il De NIEUWE LONDON doet het grgze Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansryk en zacht ia ooschadelgk voor de haid en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaarbgj A CAT8 in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon booger FEMSCHE STOOMVEEVEEU Chemische eo Zwitsersche Wasseherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Hoerenen Dameskleedingatokken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen gepe st Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bleven en worden onschadelyk voor de gezondheid bewerkt Goedereu kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Men wende zich voor Kleiweg A No 73 U oltgKTe deser Coarsut geschieüt dagelgki nut uitaonderiiig tui Zon n Fmatdigen D prüi p i drie maanden ii 1 3 traneo per poet 1 70 BINNENLAND GOUDA S Mai 1898 De miaiater van bianenlaDdsohe zaleen OverffOjrande dat da heer J P Havelaar iiijïevolfte art 96 clcr grondtvet van reohtsveKe het Uclmaatschap van de Twenda Kam4r dar Statea Oeneraal heeft verloren ea dat derhalve eeno verkiezing vad een lid dier Kamer moet Iaat8 hebben in het hoafd kiesdiatriot Gouda Gelat op art 101 der wet van 4 Juli 1860 Stbl No 37 Heeft KoedgevDDilen te bepalen 1 dat Ac verkiezing van een u der Tweede Kamer van ile Staten Geueraal in het hoordkieadis triot Gouda zal plaata hebbeo op Dinsdag HO Mei e k 2 dat de berstamining ïi dm nnodig zal gesobieden op Dinadag IS Juni daaraanvolgende Stet Het aantal kiaBon in hot boofdkieadittnot Gjïada ter verkiesing voor een Ud der Tweedo Kamer der Statea Genoraal ia aldus fiouda 1147 Boskoop 382 Waddnixveea 312 Moercapelle 45 Moordiccbt 140 Nieuwerkerk a d IJsel 148 Lekkerkerk 296 Krimpen a d Lek 152 Ouderkerk a d IJsel 18 Krimpen a d IJsal 87 Gouderak 116 Totaal 3992 FEVtLLETOX O E 3L TJ J Naar het Roogduittck V 16 Wél trok het onweer er overheen en donderde de krijg met kanongebulder en zweefden er bussruitdampan over de velden wé kletterden vijandel jk geweren over de bozaaide k ra en dronken de heuvels aan aan den oever van t kleine rivierte het hartebloed der zonen van het land maar de leeuw op hot blauw mot zilver gestreepte veld schudde trijdlustig de manen omklemde t zwaard der ge ohtigheid met ijzeren klauwen en verjoeg don wolf mei doodelijko slagen uit zijn kudde De zoo bter brak helderder dan ooit door de wolken en kuste net haar zeeguendo stralen de bloeiende wonde gezond Beeds drie honderd jaren waren voorbygesneldainds 08 eerste leeuwonordo op de borst van den voAiieliitelijkan onderdaan gehecht was En nu reide zich het eene eeremetaal aan het an ra als oen schoon parelsnoer en de glinitcraode f ii K wies aan een boom golijk aan wiens twijgen I ieder jaar nieuwe bladeren voegen Ontelbaren i des vorsten dank ddn gouden leeuw op de borat Mej L vao der Klega fdti ar staat op de voordracht voor ouderw wres t Botterdam Op Donderdag den 4dea Mei is de Schutter P de Zeeuw van de Schutterg alhier door den Sobutteraraad ivegens verzet veroordeeld tot wegzending uit de Schutterij en eene buete van 15U voor ieder jaar van zijnen oog 1 vervullen dienattijd Jkr Henrietta Teding vao Berkhout is te Bern gepromoveerd tot doctor in do geuebskunde Ëeoe intereisante nieuwigheid op het gebied van personenvervoer zul eerstdaags m fiulgïe ingevoerd worden Naast de tot duaverri gebruikelijke spoorwegkaarten zuUeu ur nu namelg k ook uUi egeven worden welke het reuht geven om alle treinen in geheel België gedurende 8 en 14 dagen ta gebruiken Zulk een abonnement zal voor 7 dagg n Iste klasse 80 2ile klasse 22 50 en 3de klasse 15 franc koaten Voor 14 dagen zuUeu 0 vereen koOiitige prgzen raatgcsteld worden De bekende socialist Poutama die te Utrecht zijne gevangenisstraf ondergaat is naar men mededeelde ernstig oDgesteld Deze mededeeting berust op een misverstand zegt hot Vtr dagblad In t jögiu waa P zeer zenuwachtig waardoor i jn geatül aangedaan werd Ofschoon deze zenuwaohtigheid nog met gbheel geweken is is ze toch belerend eu van ernstige ongesteldheid ts op t oogenblik geen sprake Hij verkeert in denzelfden toestand als elk verooideelde die t buiteu de gevangenis beter heeft dan daar binneu en die aan zijn gezin gehecht is Door middel van een buizenstelsel levert men ADVBKTENTIEN worden geplaatet Tun 1 5 regele è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsniimte Bovendien worden alle Adrertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dei Maandaga reraohgnt tegenwoordig in de steden 8i Lonii en Denver Vereenigde Siaten de koude in huis op kunstmatige wyze Om eene verlaging van temperatuur ta beworkstoUigen en te onderhouden past men het bij ie ijsmachine gebruikelyke systeem toe Ëan stroom gecondenseerd ammoniakgas die in de buizen circuleert koelt alles wat er dicht bij komt af Sedert l j jaar werkt de iiinchting voor kunstrtiattge koude te St Louis voortreifelijk Particulieren en hoielhoudera die by di inrichting aangesloten zyn kunnen zich ten alle tijde verkoelende dranken verschaffen de eetwaren frisch houden en ys bereiden De eigenaar eener restauratie heeft bet plan opgevat eene zaal in te richten in dier voege dut d temperatuur daarin bet gehoele jaar door geen verandering ondergaat Ter bereiking van dat doel wil hg langs de muren buizen aanbrengen die nair gelang van hol jaargetijde eenon stroom ammouiakgaa of stoom in zioli opnemen Maandbl tegm de wrvaUcktH m Aangaande eene Woensdag gehouden buitengewone vergadering van aandcalhrjudus der Ntderlmdadê Mgemetiu Maatschappij van Leventvt rtekermg Concordia te Uotterdam deelt m ii iiet volgende modo Na zijnen dank betuigd te hebben voor de trouwe opkomst deelde de voorzitter mode dat oen genoegzaam aantal aaudeelen vertegenwoordigd waa om de besluiten der vergadering geldii te doen zyn Daarna waren de punten der agenda aan de ordo Besloten werd geene voorlezing te houden der notulen van de vorige vergadering Debat werd gevoerd over de vraag in hoeverre de benoeming van twee commissarissen volgens de stnluten goed te kuurüu wis Niidat verschillende sprekers hierover hunne moening hadden gezegd on ook de voorzitter de benoeming had toegelloht werd Iiierm berust vlammen van purper en goud schitterde het wilde wingerdloof aan t oude slotgedeelte tusschen het klimop dat de grijze muren on rakle sla t paleii van de sohnone slaapster Stil en eenüaam waa het daar Slechts schaduwen bewogen zich aUof over gindsche verweerde vloertegels de schimmen schreden van hl degonen die eens in haroaa pn maliënkolder in geborduurde bofklefdij en kamizool in toga van rnadslieer of gefslelijke gekomen waren om voor hun vorst de knie te buigen De Bind kraakte in i dorre loof en du vlaggen sloegen eenzaam klapperend tegen het houten balkon aarop wtdiicht vroeger de bevallige hotjonkvrouwon vol verwachting den heraut le paard lect muet hadden geblikt die t naden n der kfizerlijko bruid verkondigen moest Nu nesielden er misschien kraaien tot De leider dor vergadering ga na een rappor