Goudsche Courant, zaterdag 6 mei 1893

Ofer het b heer der Mutuh pij ud den direetaar AutOD J L Faber toerartrouwd Wanbeheer moeal wel de lotHm de er mededeelingen zya Boekto gen die naar bet oordeul van deikuudigen onveruntwoordelyk waren baUntea die geschreven en goedgekeurd lotanl Turtchiltên met de lu druk verspreide geflatteerde balansen ongeoorloofde boekingen kortom heel eens Igit vin wanbeheer Er werd zelfa g aproken van een lutig samenstel an vervalsohingcn Met den diraeteor begaan was mou uiterst goedhartig geweest had hem aangeraden uit eigen beweging sleutels van braudkast eu kluiaaf te geven de stad te verlalen en het rapport van bet onderzoek der deskundigen af te wachten Dit alles heeft niet gebaat de heer Faber weigerde werd daarop nsoliorit en de vergaileriog zal nu te boshssen nebben of bet bosluuravoorstel Ontslag kan worden goedgekeurd De gedachtinwisaeling die nu volgt ia wel wat Qitvoeng om hier geheel medegedeeld te worden Ook de heer Faber vertegenwoordigende eon £ eker un al an deelen nevuit er deel aan De reohtekuQ dige adviflunr en de dcskandigo die boeken en bstausen Terifieerde evenzoo Heel veel wordt er gesproken Kr paan stemmen op dat conimissanseen eene balans hebben goedgekeurd die zy wisten dat niet goed kon zyn Anderen weer veiUngden een derden deskuudigo om als arbiter uitspraak te doen over het rapport der commissie vau onderzot k Hierover werd heel wat gesproken duch ten slotte legde de vergadering er zich bij neer uin door eenige tandee bonders uit haar midden daartoe aaiigezooht de getltukte en gesohruven batiinseii te vergelijken Het resultaat was lat het gedrukte uu gtsohrefene niet overeenstemde Hjii verder beloop der vergadering aan te geven kan slechts in korte woorden geschieden Cr waren aandeelhouders die zonder bet beheer van den heer Faber te verdedigen nader onderzoek wenacbten Be heer Faber zelf iraf eeuige inlichtingen die onvoldoende werden bevondeu en men ging eindelgk over tot stemming over de vraag rontslag verleenen of nieti De uitslag wnt dat 12 t stemmen werden uitgrbraoht waarvan 8S voor ontslag De heer Faber die voor de bekendmaking der stemming de zaa verliet is dus ontslagen Het bestuur dat b den aanraug der vergadering tgn mandaat ter busehikking stelile bleef op aandnnaien der aandeelhouders aan terwijl onder applaus der aanwezigen eene eommiaeie werd benoemd bestaande nu de heereu Knottenbelt Bicker Caarten en Vai Btolk om de waarnemende directie bij te taan in hare pogingen om de kaak in bet reine te brengen Fen vreesetyk ongeval had de vonge week te Kilburn Bogulaodj plaats waardoor vier personen gedood en een groot anniat ernstig gewond werden Omstreeks V uur werden de bewoners der huizen in do nabghcid der murkplaats die bet middelpunt is van de dichtbevolkte induatrieele buerteu verschrikt door een geweldigen slag die deed denken aan het afschieten van een kanon Onmiddellgk daarop zag men de Peel road gehuld iD oen dichte stofwolk terwgl angstkreten en geschreeuw van utle egden weerklonken Tneu de stofwolk opgetrokken woa bemerkte men dat de steeneu gevel vau het St Robert PMt 4ofliebuis en die van ramides die lu ontdbare bloemvazen prgkend uit het zilvereu tafelgerei aohenen up te bloeien Een ware koninktgke pracht verblindend door schittering der edele metalen l De diepten der aarde sohenen zich geopend te hebben om hunne vertckkeode zilveren goudstroomeD over het sneeuwwitte damast uit te gieten daartuisohen in glansden de hooge kristallen vazen en werden da lichtstralen gebroken op de ohommelende kleine schildjis die da insignes in deu vorm van een halve maan der orde als graveerraotiaven droegen Over deie weelde vlamden de geweldlKe bronzen kroonluchters een sobittorende ineenstrangeling vau ranken en bladeren waaruit bonderde lichten als vurige leliën te voorscbgu gloeiden ó6t het diner was er receptie geweest Groothertog Fredenk Erntf een hooi ludrukwokkende gestalte was gekleeil in de uuifoim der Lgfgarde en droeg als eunig veraierael dester derLeoivwenordu aan een karmgnrood lint errnala de in grunadiersuDiform verwhenen erf groothertog Lodewgk Ferdi nand de commandant van t grenadiers regiment en prins Maximiliaan die op dezen feestdag onder de riddera der Leeuwenorde waa opgenomen Op de met purperen tapeten belegde traden der yhaut paa aan de zgde van haar doorluohtigm gemaal ontving groothertugin Alezabdrowna de hulde der orderiddera Ëen kostbaar kleed van brocaatzgde expreaselgk TOor t foeat van heden vervaardigd viel in aware ptooien tanga de byoa lohraal alanl gestaUa der de Tier TerdiepiogtD hooc bulaen in Peel road over een lengte ran bgna 76 yards ingestort waren Veracheidene vrouweu en kinderen die op bet oogenblik van de ramp op de stoepen der hutten stondeu en eenige personen die voor bet kuliiebuis stouilea werden onder het puin bedolven De brandweer was spoedig te plaatse eu begon het reddingswerk Vier Igkeo werden gevonden De apotiiekerswinkels lo de nabgfaeid lagen vol gewonden Te Hnncfaen is de dood van Sohnauzel den houd van den minister van finaucien baron Kiedel thans het onderwerp van gesprek Schnauzel was in de stad algemeen bekend z er leelgk een mengsel van alle mogelgke booden aasen maar teer vorstaudig eu een trouw onafsoheidelgk brgleider vau z n beer gn beroemdheid dankte hg aan bet vulgeude Ëukele jaren geleden kreeg de beer Riedel mot een vriend wandelende dorst eu beiden gingen een bierhuis bin nen Nautretgks zat de mtnistur die de hondenbe lasting luvQerde met zgn vriend eu met Schnauzel lu den koclbu biurkutder toen de stedelgke honden alagur erschctQ die belast is met de controle over de kolfio en bterliuisen en toe iolit mout houden dat geen honden tegen het verbcMl lu deze localeu worden medegenomen Sohnauzel s wgsbeid kwam Ibana dutdelgk aan het licht lu een oogwenk waa hg onder de tafels verdwenen maar hot geoefende oog van len hoiidons ager hud het dier reeds ontdekt eu nu btgon een hetito jacht waarbg de jager eu hei wild door du tal gke gasten warden aangevuurd Schnauzel vlucb te van bank totlbaak en zocht eiudelgk wanhopig hulp bg zgu meueter De beambte vroeg uu dadotgk of de hond eigundom an mgnhcer was en verzoolit diena naam en adres Toen de heur R edel zgn beroep minister VI n hnancien noemde schrikte de hoadeualager wel mi ar aan den plicht moest worden voldaan Naam leroep en adres van den miuiater werden op geschretjen eu baron Riedel kreeg weldra het mandaat voor een boete vau 4 2 1 M dm hg dadejgk betaalde Sedert was bchnauzel beroemd eu werd hij overal bewonderd Dezer dagen had hg het ongeluk door en Nevti found lander te worden doodgebeten De priuiregeut boorde vau bet ongeluc en het verdriet van zgu minister beaetfenUe koeht hg een gelen Schnauzel en zond desen den minister ten gesohenke eu thans loopt de heer Riedel met Schnauzel II langs de straten van Hunohett Fen Ëngelsohe sohi ver beeft een zorgvuldig onderzoek ingesteld naar de etnographtsche afkomst der Ëngelsohe diehters Hg sch nt nabg de ouuclusie te zgn gekomen dat kruising der rassen guusiig is voor het voortbrengen van dichters Het meerende l der Kngelsche dichters heeft gemengd bloed lu de aderen liOrd Tennys on was door zgn vader van Deensche afkomst zgn mo er stamde af van den emigre Fuuvel die na de herroeping van het edict van Nantes naar Engeland de wgk nam Swinburne is Scandiuaaf door zgn vader maar sterk fc mengd met Fransoh bloed Zgn overgrootvader was gehuwd met een Polignoo Rosaetti wat de soon van een ItaUnanschen vader en een Ëngelsohe moeder maar ook deze laatste was met zuiver Ëngetsoh daar zg de doahtt r was vau hooge vrouwe neder Op het onderkleed ran wit satgn prgkte in klem goudborduursel een hoogst smaakvol sBinengeBtelde teekeniug van paimtakkrn eu gaande leeuven tenvgl op den karmozgnrooden fluweeleu sloep die met bermelgn omzet als een schitterende vuurairoom ver orer de treden in de zaal nel vorstenkronen in bant relief gewerkt ge strootd wareu Het ordelint slingerde zioh over hare borst en hot asohblond licht grgzend haar was ge tooid meteen hoogeu diadeem van robgnen en paarlen dezelfde kostbare eteeoen lagen ata fonkelende dauw droppels over hals borat en armen Ook de erf groothertogin en de bejaarde zuster rnn FrederikËrust hertogin Caroline droegen de insignes der orde de orfgrouthertogin was gehuld in een wit kanten kleed j het was een fnsscbe beminnetgke verscbgmng gouden lokken omigbtten haar hoofd en haar anngezioht straalde ran levenslust zg de vurig vereerde liereling ran stad en land Naast de groot hertogelgke familie groepeenlun zich op de eerste rg do vorstel jke gasten de gezantschappen en grootwaardigheulbekleeders rerder naar achter de dameo o heeren van den holstoet Het was een bont bovenal oorspronkelgk 8ohauw spel toen de lange optocht zicb door de groote gaandorg zaal slingerde In boute verscheidenheid bewogen iich daar door elkander de met goud belegde wapenrokken der hoogste rangbekleaders biniieulandaebe en vreemde uniformen do wapperende helmpluimen on steken dor een Kogelacha eo een Italuas Bofa BrowniDg wns Kngelschman door zgn vader en Duitscher door zgn moeder Sarah Wiedemann Austin Dobson een der oandidaten voor de opvol ging van Lord Tennyson is m Frankrgk geboren an zoon itM een Ëngelscheu vaderun Fraiischa moeder De snticus Walther Pater stamt uit een Vlaamsche familie lu Noord Frankrgk De romansohnjver Thomas Hardy is voor dnevienle van Franscheu en voor een vierde van lerache afkomst Ook Shakespeara en Milton waren ran gemengd ras Voor wemig geld kan men thans niet enkel Ma doctorabull van de eeu of andere dcnkboeldigoAitenkoanaobe univertiteit krggen of een ndderiin bemachtigen doch ook oumponist worden Herr August Oertel te Hannover biedt nl aan muziekdirectruren die genoodzaakt 7gn composities rail hun hand te doen uitvoeren en compoueeren te tgdrooveiid achten IfistnimenlalwLrke jeilen Genres lu vornehmen Stil te leveren Duur is hij met groote ouvertures en dergelijke werken kusten ISO mark een pikart salonstuk heeft men voor 75 mark roarscben en gavottes SO mark baldnoacn voor kleiu orkest sliobts 16 mark enz Ëen kin vier uittreksel kost de heirt rau het bedrag in de p gsccurant genoemd Heeft men nu zulk een stuk maakwerk besteld dan kan men het een tjental dagen ter inzage behouden en behoeft het bestelde eerst daarna te betalen om dan het recht te hebben het stuk met allee i met een mooien naam te doopan maar ook zgn eigen naam als componist aan het boofl ef van te zotten VoUste Discretion ist selbstverstandlich Bchrgft de heer Oertel in de circulaire waann hg zgn diensten aanbiedt Als men daarop ook met rel enen kon Da CommiBsie van Ambaohtsanderwgs te Hnarlem herft de toelichtingen tot de opgave van de vereisohten Toor het verkrggen van een bewgs ran bekwaamheid als meester of gezel deümtiuf viist esteld De toetiolitingeu betreffende do timmerlieden meu belinakera smeden kopertverkers en huisschilders zullen weldra bg de leden ilezer Commissie roor be langsiellenden kosttloos rerkrggbaar gesteld worden Na het verspreiden ran die toelichtingen acht bovengenoemde CoraraisBie hare taak ten opzichte van de proeven van bukwaamhetd welke door de Commissie Veredeling an het Ajnbdcht dezen winter te s Grrareahage zullen worden ouderzochl geèindigd Zg zal zich verder hoofdzaketgk bezighouden met het bevorderen van het ambnohtiunderwgsop de Werkplaats Ten einde samenwerking en eenheid ran streven të bevorderen zal zg trachten zooveel magelgk alle krachten welko zich hetzelfde doel tot tsak stellen samen te brengen Als beiiiusel is vastgesteld eene nationale vereen ging te stichten welke uitsluitend het ambacbtsonderwgs in den uitgebroi sten zin ztl behartigen Zg dio zich giroepen gevoelen aan dit streven mede te werken t n van hunne sympathie wen 9hon te getuigen kunnen zich naartoe wenden tot dei Voorzitter der Commissie van Ambacbtsonderwgs den Heer Ë ron Saher te Haarlem Eenige maanden geleden stuurde een weduwe 14 zeeoffioieran de roode frak on ambtsgewaden en daar tusschen de kiiielaarzen en wgden lam en broek raa een eerlgkeu dorpaaohout terwgl een dun Ier roet zwaren vollen baard brandweermannen en oenroudlfs kooplieden den trein stoten Genen do ordetflokenen der hooitate klasse op de borst of om den hals dragend dezen mes minder trota en gelukkig met het meer bosoheiden lint in t knoopsgat En met donzelfden rainzaraen en goedertieren glimlach bogen ïich dankend de hoofden van t grootbertoglgk echtpaar roor den een zoowel als voor den ander eu zouder ondarsolieid schitterdru de lichtvlam nen der Torstenzaal over hoog en laag en een enkele aandoening deed de borst onder de kJearen der loeuwenortlo zwellen die van onbegreasde bezieling vreugde tn vereenng loen de dnemaal honderdduizend dmrels rol schttimenden overmoed de gouden halzen l unuer govangemsseo gebroken hadden toen het edelste druirenbloeil in de kriUalUsn glazen opbrmete en de schaar van gepoeierde lakeien als Eliasraren der aangeriohle Ufei omwRudelden was ook de laatste zweem ran angstrallige beschroomd heul geweken dio w b n de zielen der niouwolingen ouder den invloed van mdrukmaLende hofetiquette en de grootsche pracht ge vangen bield Het ongedwon endat vroolgksto verkeer heersohte aan do tufela een kostolgk schouwspel voor de gewone gasten wien t parkeUlof met meer verblindend en verwarrend in de oogen atuif Braisel baar twaalQang soon naar Pargs iraar de jODKcn m het ifezin ran een werkman in den kost kiram Ëinde Februari hot de weduwe rohter niets meer vau zioh hooren en stuurde ook geen geld meer naar Par s De verpleger schreef herhaaldelgk naar llrusael maar kreeg geen antwoord toen de knaap op zekeren dag man en vrouw hoorde bepraten dat by ponder betaliug niet langer kon worden gehouden liep hg stilletjes hot buia uit Dm knaap had beslottn naar Brissel te trekken en iig aanvaardile zonder geld eu zonder voedsel de lange reis De arme kleine had mot tal ran moeiIgkheaep en ontberingen to kampen maar hg liet den moed niut zakken Des avuiida namen meestal medeigdenUe landbouwers hem op en verleen len hem huisveating en voedael Des morgepB trok de kleine reiziger weder vt rder gelukkig m de gedachte dat bg voortdurend dichter bg zijn moeder kwam loeu bg echter Maandag morgen aan de woning der vrouw arriveerde wuohtle hi m een bittere orlgooobeliiig de weduwe had Brussel sedert twee maanden verlaten eniiiemind wist waar zg was Een iunchling voor weldadigheid heoft ziob het lot van het moedige kind aangetrokken tot tgd eu wgle de politie het adres der moeder zal hebben gevonden Op deil avoud van 20 April kwam aan een der politiebureau der stad Napels een tachtigjarige grgsnard en deilde den dieuatdoondeu inspecteur muile dat hg hum gewichtige ztiker had te vertellen De inspecteur die ag dit de min doodsbleek was f n zgn oogen met bloed wartn doorloopen gaf hem dadelgk een stoel Met trillenile atom zeide do oude toen dat hg graaf Michel Gallo wus en dat hg kwam om tegetr zgn eigen zoon Filipa de bescher ming dT nirerheid in te roepen Snikkend vertelde de oude man de inirhundidiugen naaraan bg was bluoti estel i en hij smeekte den mspeoteur hem behulpzaam t zgn opdat hg zgn laatate levensdagen in kalmte en rust zou kunnen algten Zgn zoon Jiad gedreigd hem te zullen verworgen ala hg het waagd nog eens een roet over deu drempel ran zgn eigen huis tf zitten Terwgl de ambtenaar het gehoorde opschreef liet de grgsnard het hoofd Inn iaam op de tafel zakken en sloot de ongen abof hg eersklaps door slaap irerd overralleu De iitspocteur schudde hem zachijrg been en weiLr maar te vergeefs Graaf Gallo was aan bercerie gestorven Ëen uur later word de ontaarde zoon baron FiUps Gallo een wgd en zgd bokoudo fut van een on tirmtig jaar gearresteerd en naar de gevangenis orurgebracht Louia Joubert verhaalt in Ftgaro de volgende episoden uu het leven van Alfred Mame Alfred Mame was eeu man wiens naam een europeesche vermaardheid had verworven on die geduri nde meer dan zestig jardi een weldoener zander weerga is geweest niet alleen van de werklieden ann zgn inriolrtiug verbonden doch van geheel een streek terwgl 7gn vorstulgke milddndigheid zich soms nog veel verder uitstrekte Bg milhoenen kan men ze tellen de sommen die vour weldadige doeleinden zgn vrggevige band outvioeiden en zoonis bg zgue begrafenis Z Eu kardmaat Meignan getuigde indien allen die bg m geheel Frankrgk aan zioh had verplioht had len kunnen toestroomen om zgn teraardebestelliug bg te wonen de kathedraal had ben met in haar ruime gewelven kunuen bevatten k bad gorekeml zeide hg bg zekere gelegenheid aangaande do uitgave van een groot en kostbaar werk nzoowal eene winst te zullen maken van 100 000 frank De uiialag heeft verre mgn berekeningen overtroflTen ik maak tegen mgn verwachting eon wmst van 200 000 Dat is dua de helft te veel kent ge soms de eene of andere uitmuntende maatsobappelgke instelling waaraan ik dat geld gerust kan schenken want ik kan het tooh niet voor mgzelven houden Ëeaige maanden tater nadat hg donr goed te spreken roor 600 000 fr de stad Tours tgdena den frauach duitscheu oorlog tegen een bombardement had guvrgwaard waa er een lusohrgring geopend om de oorlourtschatting te betalen Mame zond aanitonda 100 000 frank £ n toen daags daarna eenige vnendeo ran zgn zoon desen zeideu dat indien zgu vader op dio wijze voortging te handelen hg zgn erfjienamen meer eer dan goederen zon nalaten haastte Paul Mame zich roor zgn persoonigk aandeel 36 01 0 frank aan de pommissie te eenden ten bowgee dat hg verre ran de handelingen zijns vadera af te keuren de edete gevoelens van dezen volkomen deelde Is OB deze voorbeelden de rruag niet overbodig ef Alfred Mame steeds het mnatsohappelgk en zedel k webgn op het oog had van de U 00 werklieden Mn zgn inriohtmg verbonden Zgu nrbeiderswo aingen zgne aoholun zgn ondersteunings en pen loenfondaen spreken zg met luide voor hem lu Ilea had hg met een eobt vndorlgke mildheid en I becorgheid voorzien en in t vonge jaar nog bg den zestissten verjaardag van sgn hawelgk gaf hg aan zgne werklieden nla een olgk van zgn befdergke toegenegenheid de roratelgke gift van 200 000 frank Zgn gansoha leven kenraerkie zioh door 4en open hart en open hand De geheele bevolking ook ontroerd neen temeergeslairen heeft hem naar zgn laatste rustplaats gebracht Door allen betreurd en beweend leeft zgn gedachtenis voort in den volksmond ja men zal hem een standbeeld opnchttn en reeds heeft zich een oommissie daartoe gevormd rt W M MB MW B iBJ ii 1 I BulteolaDdsch Overzicht Da keizer ifl Woensdagavond kort na aankomst in hot meuwe paleis per buitcogewonen trein naar Berlgn gekomon en een geruimen tgd bg den rgka kanselier getroost waarna hg naar het genoemde paleis is teru gokeenl Capnvi verklaarde gisteren onder groote bewesjing m den Rgksdag dat hg de Woensdui afgelegde verklaring in zooverre moest wgzigen dat mocht het tot ontliindinjï van den Rgksdag komeD het compromuvoorstel van Von Hueue de verkiezingsleuze der regeering zoude zgn De atemmiiig is beden of morgen te verwachten De verklaring nu door Caprivi afgele d is blgk baar eeu gevolg van eeu langdurig onderhoud dat heden tusschen den keizer en den rgkskanselier heeft plaath gehad De correspondent der N R Ct seint onder dagteekemng van gisteren Vau uur tot uur wisseleu thans do kansen rnu het legerontworp Terwgl het heden middag nog heette dat de verwerping van het ontwerp en do ontbinding van den Rgksdag vaststonden wordt er op dit oogenblik in het begin van den avond over de kansen weer gunstiger geoordeeld naar mon beweert omdat do hoden door Caprivi afgelegde verklaring dat de door den heer lluue voorgestelde schikking voorde regeering bet verkiezingsparo t zil zgn lu verscheideu kiesdistricten welke thans Dmtsch vriizinnigen afgevaardigd hoboeu gunstig voor rie re eerin zou zgu Dieutengevolgo moet onder een gedeelte der DuitBch vrgzinntge partg do steromiOK wedor neiging tot omdraaien hibben Ook in den boezem dercentrumpartg wordt opnieuw ifeagitLord om althans uog enkele stemmen te winnen of om ten minste een grooter getnl van hare leden die thans nog tweifelen over te halen zich bg de at mming te onthouden Feitelgk hangt de besliaaing in hoofdzaak hiervan al hoeveel afgevaardigden g de si dmming welke morgen verwadht wordt ontbt eker of zich onthouden zullen Hedenavond geven de rgkskanselier en de minister van eerodienst parlementaire soepers voor welke verBobeiden afgevaardigden genoodigd zgn en waarbg ook de Keizer verschgnen zal Door het persoonigk optreden vau dezen laataten zulleu misschieu nog een aantal stemmen gewonnen worden De Keizer legt ten aanzien vau het legerontwerp t ene zeer groote belangstelling aan den da In den rongen LRcbt heeft hg nog lang geconfereerd met Caprivi Alles bgeeiigeiiomeu is het zeker dat hel lot van het legerontwerp ten slotte afhangt ran slechts enkele stemmen De Frantche ministerraad beeft zich beziggehouden met de begrootmg roor 1894 De regeenog zal traohten do begvooting samen te stollen op denzelfden grondslag ala dit loopende jaar waardoor de begrootmg zoo spoe ig mogelgk zou kunnen worden aangenomen De mimstera ran oorlog eo ran marine zgn uitgenoodigd te onderzoeken welke bezuimginnen er nog gemaakt kunnen worden de bervormiiig der belasting op de dranken znl m hot begroottngaoniwerp wordea opgenomen De heer Constans ia mot 8 van de II stemmen benoemd tot voorzitter ran de commissie uil den Senaat belast mot het onderzoek van zaken op Algene betrekking bobbende Vroeger was Jules Ferry voorziitar ran deze commissie Do prefect der Bouohes du Rböne heeft de vier adjunct maires te Marseille als zoodanig geachorat natuuilgk op last der reeeeriqg Men wist reeds dat het gemeentebestuur aldaar den eersten Meidag gemeene zaak gemaakt heeft met de aooiahsten Maar de adjunotmaires hebben zich n in iets van dor maire onderscheiden Zg zgn verder gegaan en hebben de samenscholingen op straat uitgelokt en leiding er ren op zich genomen zoodat gelgk het prefectoraal besluit zegt door hun toedoen de openbare rust 10 gevaar kon worden gebracht Gelgk gemeld wordt zal het met bigren bg den tegen hen genomen maatregel daar zg wel door de rechtbank rervolgd zullen worden Bg de in de Guildhall gebonden anti Home Ruledemonstratie hield Chamberlain een redevoering waarin hg do reeda duwgls aaagevoMrdo argumenten tegen het Regoeringaontwerp te berde brachten een aomber tafereel ophing ran de rampen wetka HomeRule orer Ierland zou brengen Met groote geestdrift werd eenpi ng een motie tot reroordeeling van HomeRule aangenomen Het Lagerhuis heeft brt wetsontwerp waarbg de arbeid ta de rognen tot 8 uur per dag beperkt wordt m tweede lezing aangenomen met 279 togen 201 stemmen Het comité der werkttakers te Londen beeft een manifest uitgeraardigd tot de mgnwerkers waarin een beroep wordt gedaan op alle Trade Uniomite om de rcohten der dokwerkers te verdedigen tegen de dwingelandg ran den Reedersbond De werkstaking der jute arbeiders ta Dundee is geëindigd Dn werklieden namen genoegen met eene vormmdenng van hun loon met 2 pCt Heden wordt de arbeid herrut De lnd peHdancé beige meent te weten dat de oproepingen oor de muntconfereutio 80 Mei a a te BruBsot te houden 7gn rondgeronden door de Belgische Kogeonmt Op verzoek ren het kabinet ta Washington beeft Bolgie de 19 Staten uitgenoodigd die op de conferentie van het vorige jaar vertegenwoordigd wareu De Ronservatiere partg beeft in den Duitsobe Rgks dag een wetsontwerp ingediend tot mroenng van den gouden eu den zilveren standaard in plaats ran den gouden standaard alleen Keizer Frans Jozef is te Pest In 6 maanden was dit met gebeurd Meu hesohouwt het bezoek dan ook ala een groote gebeurleuis eo hecht er veel gewicht aan Aan den eenet kant beachouwt men het als het werk van het miuiaterie Weckerle aan den anderen kant acht nen bet een bewga roor bet overwicht van den Hocgaarsehen invloed op dien der reaotronnairen en van de hofwereld Groote toebereid solen werden gemaakt hg zjjo aankomit werd do keizer door vele waardigheidabekteedera ontvangen waaronder dr Weckerle en de orenge ministers graaf Appyom on Kolomen Tisza Het trok algemeen nandaobt dat keizer Frans Jozef dr Weckerle en Cznky den president on deu minister van eeredienst toesprak en de hand drukte terwgl hg de andore ministers alleen groette Ook den burgemeester en deu voorzitter der kamer not dese Diidersoheidinst te oeurt Door deze houding be wees de keizer dat hg de kerkelgke politiek geheel goedkeurt SCHUTTERIJ BBKBNDHAEING BURGEMEESTER en WFTllOUDCRS van Gouda Gezien do Wet op de S HDTTERUEN ran den Uu Apnl 1 27 Staatsblad no 17 alsmede de Reglementaire bepalingen roorkoraeude in het Staatiblad van den 21n Maart 1838 nu 6 Brengen ter algemeene kennis dat de maonelgke ingezetenen ook de Milioiens Vertofgangera die het vorge jaar 24 jaren oud zgn geworden en derhalve geboren zgn in 1868 verpliobi zgn zich roor den DIENST der SCHUTTERIJ te doen insobrgven Dat tot de tnachr vtng gelegenheid zat worden gegeven ter SëCRKTAUIË dezer Gemeente van den i n tot den 31r Mei oanataande dagelgka de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags tien lot dea namiddags een ure Dat de bovengemelde Wet ten aamieu der roor Bchru ene rerplicliting de narolgenda liepalingen on voorschriften bevat Art 1 Ieder ingezeten van bet Rgk die op den lu Januari van elk jaar zgn 26e jaar zal zgn ingetreden en zgn 34e jaar niet voleindigd zal hebtwn zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zgnde verplicht wezen den Sohutterlgken dienst uit te oefenen Art 2 Als ingezetenen worden met betrekking tot du toepassing dezer Wet beiohouwd a Alle Nederlanders binnen bet Rgk biui gewoon ver big f houdende b Alle vreemdelingen bibnen het Rgk woonaohtig welke hun rooroemen om zioh daar ta reatigen zullen hebben aan den d gelegd betzg door raue uitdrnkkelgke rorklanng betzg door het werkelijk overbrengen van den zetel ran hun vermogen en de hoofdmiddelen ran hun bestaan De tyiel ke uitoefening van een t edrg of handwerk UI eenige ondergeschikte betrekking gelgk die van leerling knecht enz kan op ziohzelve met beschouwd worden als een bewga van het roomemeo om zich in it Rgk te reatigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Jum zullen de Ingezetenen welke op den eerateo Januari ran het jaar hun S6e jaar ran ouderdom zullen zgn Ingetreden zander onderscheid of z rermeenen mochten A of met tot de vrggeatelden of uitgestotenen te Hiiooref rerplioht zgn zioh bQ het Bestuur der Gemeente in welke zg wonen roor de Sohuiten j te doen maobrgven