Goudsche Courant, zaterdag 6 mei 1893

Ontvangen eene Groote Collectie 7 E N D B 1 E UET CAHBELASm EnOÜFES Wijdstraat A 131 en 132 N 6040 Art 7 Zy dit in meer du in eme OmueoU huD g wooa rarbljjf boadeo of den zrtel no ban nnogwi hebben ge Mtiird zuIUd tot Ja iuKhrgring TSTpUcht tiJD binnen die gameente alwaar eene dimMdoeode Scbutterjj aanwexig is fijj ildieo in die verKhJlleade Remeenten alleen dieDitdoentle of alleen ruateode Schuttergea bestaan zatten zij zich doen inscbryven in de gfmeente alwaar lij voor de peraoueele belatling zijn aaageslagea en de ambteoarea in die gemeente alwaar zij ambtshalra TMplioht XUQ hun Tarbhjf te houden Art 8 Die Tan bunnen ouderdom geen voMoend bewyi geren zullen door bet plaatadtglc bpstuur worden ingeeobreren naar dezelfi oordeel onverminderd de bevoegdheid van deo ingesohreTene om vao x D juiateo ouderdom nsder t doen blijkon Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gumelde Artikelen vallen dat egn zy die geboren ign in den jare IS68 daarouder begrepen de MiliciensVerlof gangen dor lichting 1888 tnltbgaden de zoodanige tuaecben de H en 34 jnron welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 6 Hei 1893 zioh alhier met der woou bebbfn gevestigd odgeroepeo om zioh op de bovengemelden tgd en plaats aan t melden Zy die nalatig mochten zijn xallen vanwege het Gemeente BuBtuur ambtshalve worden ingeschreven door den Sckutleraraad wor Ien veroordeeld tot een geldboete en ZONDER LOTING bij de SCHüTTËRU mgeUj d indion het blijkt dat er tijdeni de vertuimde inichr mng geene reden tot uiUlmtmg of vrigiUUtng ten hunnen aanzien bestond Voorts wordt den belanghebbenden medegedeeld dit zij by de xtuehrijvit moeten overleggen hun ineyi mn Geboorte hetwelk voor hen die in deze Gemeente zjjn geboren ter SECEKTARIK dezer Gemeente kan wolden verkregen van des morgebi Iten tot des namiddags tm ure en dat g zullen moeten opgeven de straat de wijk en bot nummer van hunne woning hun beroep benevens dat hnnuer onder alsmede sedert wanneer zg ingezetenen dezer Gemeente zgn GOUDA don 4n Mei 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGKN IJZENDOORN De Secreiarit BROUWEU liEXJMlSGEi mG BÜRGEMEESTEt en WETHOUDERö tan do Gemeente GOUDA Gezien Art 888 der Wot v n den Sdsten Juni 18SI StacUtbUi iio 8B regeleode de samenatelting inrlohting en bevoegdheid der Gemeentebesturen Brengen ter kennis van da Ingezetenen dat de termijneo voor de vorderingen len lasle van het Rijk bg de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente van toepassing ziju en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over den iliensi van 1892 voor of uUerlgk op den SOsten Juni aanstaande behooren te worden ingediend Gouda den 5 Mei 1893 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN l e Secretaris BROUWER fiurKerl ke Stand Moordrecht GEBOREN 2 Mei Tennis oudere J Boere on B de Jong I na Maria ouders I den Besten en W Burggraaf Mana Joannes ouders G de Bruin ea G van Jeveren OVERLEDEN 2 Mei M Vermeulen 78 j Wed van C Streng ONDERTROUWD 4 Mei ü van Dam te Gouderak en L van Jevoreu ADVERTENTIËN V VooMpoedig bevallen van een Zoon A M ü TA BERKEL KtiVBBWUDSll Gouia 4 Mei 93 Frot Ziekenhuis te Nijmegen De SPBEI 18 gevallen op VrlendelgkeD dnnk voor de halp en medewerking L MeTr FORTÜUN DROOGLEEVEB V GOLPBN OPENBARETRUWILUeETERKOOFINC op VKIJUAG den 12 MEI 1893 dei toormiddags ten 10 are ten aterihaize van den Heer ö WgooBHAn GuLDüMoitT te Krimpen aan den tJsel Tan een m iiiiN liii bestaande in Tafels Stoelen Spiegels Schilderyen Klokken Kabinetten 3 Canapé Secretaire Console Kachels Vloerkleeden Bedden Ledikanten dlTers 6Ia t en Aardewerk en eenig Zilverwerk Voorts Plu toinns 20 000 Mond Bovensteen 30 000 Blanwe Klinkers Kruiwagens 4 Slikhengels Slikkar en Plaatsrol en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Notaris SPROUT OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C PORTDUN DROOGLEEVEB op MAANDAG 8 MEI 1893 des morgens te elf nren in het Koffiehnis Haïhoiiii aan de Markt van No 1 Een g ied onderbonden van gasen waterleiding eh van vele gemakken voorzien WiNRELHÜIS waarin ttiet goed gevolg de Broodbakkerij wordt nitgeoefend voorts WOONHUIS TUIN 2 LOODSEN en ERVEN staande en liggende aan de te Gouda Wflk A No 94 en achter uitkomende aan het water der Zeugstraat Te aanvaarden 1 Juni 1893 No 2 Een goed onderhouden van waterleiding voorzien WOONHUIS Schuur Erven en Plaats aan de Turfmarkt te Gouda wgk fl No 78 bevattende 4 Kamers Keuken Bergplaats en Zolder Te aanvaarden 1 Juni 1893 No 3 Een enkele jaren geleden gebouwd gnnstig gelegen met afzonderlijke BOVEN WONING en Erf aan de Oosthaven te Gouda wjk B No 106 en 106o Terstond te aanvaarden No 4 Een tot winkel ingericht HUIS en Erf aan den Turfsingel te Gouda wp P No 162 Te aanvaarden 15 Mei 1893 No 5 Een HUIS en Erf in de Dubbele Bonrt van den Groeneweg te Gouda wjjk L j No 19 Beneden verhuurd voor 1 50 per week en boven terstond te aanvaarden No 6 Een PAKHUIS met twee afzonderlyke Bovenwoningen en Erf in de Cappeuaaresteeg u Gouda wgk Q No 14 14a en IS Het laatste verhnnrd voor 80 cents per week Te aanvaarden 1 Juni 1893 No 7 Een HUIS en Erf in den Vogelenzang te Gouda wgk M No 87 Verhuurd bg de week voor 1 40 No 8 Een HUIS en Eri in het Klooster aan de Nieuwe Haven te Gouda wgk N No 53 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 No 9 Een HUIS en Erf met een afzonditrlgken opgang hebbend BOVENHUIS in de Vlamingstraat te Gouda Wgk O No 366 en 366a Het Huis van waterleiding voorzien is verhuurd bg de week beneden voor 1 60 en boven voor 0 85 No 10 Een HUISenErfmeteen afzonderlgken opgang hebbend Bovenhuis in de Vlamingstraat te Gouda wgk O No 364 en 364a De Bovenwoning is verhuurd voor 1 65 per week het Benedenfauis is terstond te aanvaarden No 11 Een enkele jaren geleden gebouwd aangenaam gelegen fVOONHUlS en Erf aan het Plantsoen tegenover den Kattensingel te Gouda wgk O Nn 100 Met inbegrip der waterleiding verhuurd voor 2 85 per week tot 9 December 1895 en 3 optiejaren Kn No 12 tot 14 Drie HUIZEN en Erven in de Korte Akkeren bg het Moordrechtsche Verlaat te Gouda wgk P No 180 202 en 203 Verhuurd bg de week elk voor 1 De perceelen zgn te bezichtigen te weten No 1 den In en 3d Mei aanstaande van 11 tot 1 uur No 2 de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 2 tot 4 uren de overige perceelen op dezelfde 3 laatste werkdagen van 10 tot 3 uren en bovendien al de perceelen op den verkoopdag van 9 tot U uren Nadere inlichtingen en Notitiën zgn te hekomen ten kantore van voornoemden Notaris FOKTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda Het ter verkoop aangekondigde HUIS en Erf aan de Tarfmarkt te Gouda wgk H So 35 wordt niet verltocht Zeer ITette Gesteendrukte HAmmiJES worden GELEVERD door A BRI KMAK en Zn Men wende xieh voor Dames ZU ie Handschoenen MarktA68GoiioA bg W f JSVIjV Gouda Soelpondruk van A BaiiMMtN k Zoo 1803 Maandag 8 cl GODDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De mtgave dezer Conrant geeohieüt dagelgks met nitaondering tu Zoo en Feestdagen Do prgs per dne maanden i 1 25 franco per post 1 70 Alaondellgke Nommers VIJK CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels i 50 üenten iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTXaS worden berekend naar plaatsrnimtfl Bovendien worden alle Adverientiên g r a t i i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De iniendlng van advortenttón kan eaohiedeii tot Mn nur des namiddags van den dag der uitgave na een duurde langdurige dieoussto wolke tot oirca 6 uur Ie verordening rest learte de ïcrdealin eu bezoldiginft der onderwiJEera gan de oponliare scholeu GOrTDA 6 Möi 1893 I P ouderwijs herjien Art 7 is gewijïigd volgons eon amendement van den Haer VanGeniiop Het Stedel k Mweum alhier heeft onder zyne Tele j t Btrektciii ï he ft om de onderwijzer tiie niet i i fj u 1 j dg toekomst b ter te sula kunnen en 18 oen jnarwedde tbji 9l 0 De vurige voorsletlen van de agenda werden all goedjtektiurd ook dat tot aanleg van straten aan den Binnenweg in sameDvrerlcing met de beide Maatacliappijen vour irondbeEit In het ffeekblad va het Recht vindon wy een vonnis vermeld vao de roohtbank van Haarlem waarbij dü bekende vraag te borde kwam over het afgeven van aen verklaring door een genecskundiga Bij een polis waa In ail U bedongen dat voor de uitkeerlag o n het bawys van een genuoshedr moet wurd n overgelegd aan welke zieki de verzekerde is gestorven Dit liewijs koP met worden verstrekt omdat de geneesheer bezwaar maakte da ziekte te vermelden iiU in strijd met bet beroepsgeheim en met de wet op de uitoefanin der geneeskunst 1 eiscbor beweerde daarom dat e genoomde voorwaarde nietig was als in strijd met do goede zeden en de wet De rechtbank besliste ttdat bij geen enkele wetsbepaling aan genaeabaeran iB verboden oen verklaring af te geven aan welkd ziükte iemand is overleden dat zij wel is waar verplicht zijn hierbij den door hen afgelegden eed of belofle viui gebeimbouding in acht to nemen en uit dien hoofde bezwaar kun□en □ maken togen die afgifio doch dat voor don alijkfl gevallen in art 14 ia bepaald dat tno het d n belanghebbende onmogelijk is zoodanige verklaring ta leveren I y laii gehouduu is hierin naar het voorsohrift van directeuren op andere wijze to voortien dat mitsdien de gestelde voorwaarde noeb iostrijd is met de wet noch raat do goede zeden noch ook onmogelijk om te vervullen Ook de bewering dat de overeenkomst niutig lou zijn om dat de vervulling der verbintenis enkel afhankelijk zou wezen van den wil der lirecteuren BINNENLAND r zyne i merkwaardige voorwerpen ook eenige belangrijke an j hoofdakte bezilteo ken betr on7 en berooradan landgenoot Johan Arnold jrieeren Het maximum dft dere thans Zoutman Zondag 7 Mei e k is net 100 janr gu I hereiki leden dat h overleed en op dezen gedenkdag heeft de Commiaaie van toezicht over het Museum besloten eene ipeciale tentoonstelling te houden an alles wat op Zoutman betrekking heeft Daaronder bahoort o a een bronzen gedenkpenning op zijn dood een portret een eigenhandige brief en ook zoogenaamde Ter jongste nutsvorgaderinjt te Üuiiewater werden tmamhnt van witte zijde die na den slag van afgevaardigden ter Alg 4e ne Verfradering beDoggersbank oor vrouwen uit a la standen om den da y e j iewiet de Jonge en A C hoed werden gedragen met verschillende opschriften Aeht Tevens werd eerstgenoemd als voorzitter voorzien als Doggetihmk h la Fïctoire auz De ten y y j gt departement berkozeri toonstelling betr Zoutman die 10 Mei 1724 te Reeuwijk nabij deze gemeente geboren werd en 7 I M n ieelt ons mede dat Donderdag den 11 Möi 1798 te s Hage overleed erdi nt zeker aller ai Hemelvaartsdag te Alfen Rijn ie dan sohoo ndaebt waarom wy lejier kannen aanraden Zo d g welbekenden tuin Vanllteniotel Rijnstroom JrtiLsffi met een bezoek t e vereerün dp C J do Wit het voornemen bestaat Uit Haastrecht schrijft meu aan de Schoonh Ct Dinsdagavond kwamen eenige niet beladen wagens langs den IJsoldyk juist toen een wielrijder van Oüdewater kwam aanrijden De eerste twee rydors lieten hem voorbijgaan doch wonkte don denUn en uitstapje genieten willen kunnen zich dan ryder die plotseling zyn paard keerde zoqdat het aldaar aangenaam den dag kortön indiehcerlijkedrevon dwara over nen weg stond De sportman moest daar ♦ i u door van den dyk waardoor by omviel zijn velocipede zeer beschadigde en zijn pantalon san stu een groot luolitvaartfeest te doen plaats liehbcn alsdan zal het schoooe en bekendo luobtschip Koningin Wilhelmina bestuurd door den koenen kapt L 5on Marij alhier precies ten 5 ureopslijeen en daarbij eer miniatuur paraohute uitgelaten worden Degena dio sportman moest daar torwyl kort na het vertri k va den Ballon ecn bal chi pf trs door den heer do Wit gearrangeerd 19 Per rijwiel achtte de rechtbank ongegrond Immisra ludirn de 18 Alfen zooala bekend spoedig ta bereiken en het j directeuren ran hun bevoegdheid misbruik makende gmg m net itorp Icomoodo word er onmiddel ijk aan i gt jX i x begrypen dat dus zeer velen vnii deze aan j de vervulling der voorwaarde mochten verhinderen de pohtie kennis van gegeven Men zal do schuldige gelegenheid gebruik zuUt n maken vooral zou de voorwaarde volgens do wtit voor vervuld 1 By voorbaat den kapt wensohl en tot weerziens trachten op te sporen daar er getuigen zyn dat de jy nabgbeid aldaar 1 moeten worden gehouden vélocipèdist in zfjn volste recht is y voorbaat den kapt oen goede reis loege De Rotterdamsobe Gemeenteraad heeft Donderdag FEVILLETOl dwang on iederon keten ploiseling toornig opstuivend weigort hij gehoorzaamheid en slaat eiken trouwen welmeeneiiden raad in den wind een enkelen blik dea groothurtogs echter had hom dikwijls tot vretle s ebracht een enkel woord hem volgzaam als een bim gemaakt hij alteen had invloed op den dollen jonker en do styven nek boog voor de vorsiclijko indrukwekkende gestalte des hanoga nlsof een duivolsche macht hen in bedwang hield Ongelukkig hadden zulke private gesprekken in s vorsten audic itiokamer maar zelden plaats want Frederik Krnst was met regeeringszakea overladen eu baron van Nennderseheidt een zeer eigenzinig man die wel den titel vnn kamerheer aangenomen liad als zijnde een vereerende mop inkt meer op zijn visltuknartje maar die er niet aan dacht ooit zijn ambtaplieht te verrullen Do hertog bail hem heden de eerste klasse der Leeuwenorde om den hals gehangen ef nig en elloen als nieuw bewijs dor vorstelyke genade dio op het blonda hoofd ueerdaalde als de zonncatralon op voorjaarsgroen zonder dsens verdiensto te sohatfen op verkwistende wijze liefde gevend zonder iets terug te verlangpn Barou von Nennderschaidt zitann bi t Ingereïnd der tafel vlak onder t licht der kroon vfwïr hem styifen Blanke palmtakken uit gouden borens op en doeo de tafclfonteinen fonkelende stralen welriekend water opbruisen Hij houdt reeda oen minuut lang zyn champagneglas omboog zonder dit ann zijn lippen t brengen eigenwaarde OrE TT ik Naar het Uoogdutttck V 16 Daar drinkt eea diender broederscbap met een wakkeren stiiunnan die zioh onder prins Mmirniliaau s flogen bijionder onderscheiden heeft hier byi een niets vermoedende verdienstelyke domein pachter van t sUg van Onkel Brasig van harte in een abrikoos T n vruchtenijs maakt verschrik kei yk ontzette grimassen en houdt zijn band tegen de tanden ca aan gindschon hoek waar de dorpschout en zgn landsman da rijke zeepzieder die zioh uit niets tot ea groot fabrikant heeft opgewerkt en aan de alat den grond voor een nieowe kazerne geschonken heoft t y elkaar zitten heeft het gastmaal reeds de tODgeii loBo emaakt en de harten oneindig week dankbaar en kartelyk gestemd Zij drinken een lakei oe on bou 480 hem aan zijn rokspand vast pst August p je gezondheid 1 Kom toch eens hipr oude jongen giet je er een achter je das laten we een lyntj ttkken 1 t wordt den gegaloneerde zwaar geWikt maar hij slaat t vereeerend aanbod af met 1 mengeling van veromwaardiginf en gestreelde Aan t eind van de vorstentafel waaraan behalvede hoogstgeplaatste personagrs en doorluchtige gastenslechts de verdienstelyksie waardlgheidsbekleederszitten zyn ook baron von Nennderacheidt en graaffïoseck geplaatst een in t oogvallendo onderseheidiog tlia hoofdzakelijk door vreemdelingen opgemerkten fluisterend besproken wordt in de ingewydo hofkringen spreekt dat reeds van zolf want Nenndersoheid de rijkste grondbezitter van t groothertogdom vertbgenwoordigt in zijn bevallige en riddertyke persoonlijkheid den landadel en graaf Goseck behoudtzijn p aats naast hem als enrtint gftto van tdipb mattekfi lichaam Men is t gewoon doze tweo op de welwillendste wyze door de groothertogelijko faimilie beschermd mat ojiderscheidingen overladen en zelfs dikwijls openlijk bevoorrecht Ie zien Zyne 1 Doorluchtigheid bezit oen bijna vaderlijke genegen heid voor den beethoofd Nennderscheult den zoon van zyn voormaligen hofmaarsAhalk en veriroawdenvrtond wiens dolle toeren hora we reeds raeerma ilen de wenkbrauwen dooa saaibtrokkon maar die hytoch lederen keer weer aan geduldig moet vergeven en dio hem steeds doen lachen als de baron ze stralendvan vreugde over t weUlagen op zijn eigenaardiginnemende wijze verhaalt Vol hartstochtelyke vereoring hangt Olivier zijn vorst aan maar liij handoliie daarbij alt een kind dat bij alle liefde toch zoo in en in brutaal kan zyn Zyn onstuimig karakter vepMt zich tegen lederen