Goudsche Courant, maandag 8 mei 1893

klaart dat de toebt o a ging do r da FiatorJ aabstraat waar bekla cde ontvluob n wtlde en met dien getuige aan het worstelen geraakte Andere dieaders snahieQ ter bulpe an Wezamonlgk braobt men den arrestant over Onder ket worstelen uitte bekladde aen kreet alsof hij iemVud ter hulpe riep Op bet bureau werd een ondarzoik ingestri maar nieU op beklaagde gavooden zoodat man hom losli Maar oen oogmblik later veraoh n op het bureau een man met zijn zoontje brengerwle het geitolen horloge Het zoontje bad n betl horloge gevonden in fle Pieter Jaoobetraat op de plfats waar de agent en de bekl geworsteld hadden Merkwaardig isdst bekl in de buurt bekend sUat als Lzakkie de Haan l Het O M achtte dat bekl zich aan den ten laste gelegden diefstal had schuldig gemkakt en requireerda drie jaar gevangenisstraf De verdediger mr L W van Oigb achtte daarentegen het bewijs niet geleverd en verzocht vrgspraak km é T 6 d KMur der 8t t8n 0 DerMl U aen dm gnondeii door de beambten an werktiedea van dan Toormalifaa NedarlaDdtohe Eijiupoorwag en all D door de N i laadioiM regeariaf oreiwuncD om door haar ia dieoat ta wordan gnleH vaa de MaaUohappu tot exploitatM v d Nederiaiidacba Suatsipoorwageo waarin j ticli er over bckUKeB dat da Koade gewamteo en gabraikea nMrmade d N B B M huane dienaien belooode geheel en al hebben opgehouden te bestaan Onder die gebruiken hadden da volgende b na kraobt raa wet gekregen Een werkman ward welken leeftgd hy ook bereikte tteedi in den dieoit gehouden met genot sn het foUe bedrag zijn weekgelds bij liekte werd heqt taedf welice de duur van het krankbed was het haUe weekloon uitbetaald by ongolukken door en in den dienat werd eeu flinke uilkeeriag gedaan lijn weduwe en kinderen kragen bij zijn oTarlijdea een bahoorlyk penaioen enz bdx Tbane echter xegt het adr a verzekert niets meer onzen toekomit op dan ouden dag Op fijtra xesiig jarigeD leeftgd kunnen wij rechtens worden OBtilageo aan armoede en gebrek blootgesteld jrDe duur dar ondersteuning bg onze zieken hangt af van de meerdere of mindere gegoedheid van het nieuwe bestuur zonder dal wiy op iets aansprauk mogen maken Dagelijks etolten wij ona in gevaar door den dienst bet leven of het gebruik van onze ledematen te verliezen zonder dnt dit door een enkele zekerheid van rergoediog bg eveitueele ongelukken op prys wordt opgesteld fOnzen wailuwen en weezen reit na onzea dood niets dan den bedelstaf ter b nd te nemen ffOnze voormalige emolumenten in dan vorm van nylgelden zgn gedeeltelijk vervallen Un daarom verzoeken Hilreaiantao dat de Nedarlaudaoba rogeering do belangen van da werklieden die zg onder haar beiohermïng genomen heeft iondar uitEonderiDg zal behartigen Mag een gemeentebestuur bij varordening aan de ingezetenen de verplichting opleggen op gezette tijden de openbare straat voor hunne woningen ta doen schrobben P Deze vraag zal den 29n dezer door den Hoogen Raad worden beantwoord naar aanleiding van d volgende procedure De kanloniechtor te Schagen veroordeelde een ingezetene tot 60 centen boete omdat hij niet ingevolge do aanzegging daartoe vanwege het gemeentebestuur had gezorgd dat de openbare strant voor zgne woning werd geschrobd Hiertegen kwam de ambtenaar van het O M in oassatie van meening zynde dat In de betrekkelyka verordening het schrobben an de openbare straat ten onrechte aan de ingezetenen ia opgedragen omdat dit tot de zorg van hot gemeentebestuur zou behooren Hat O M by deu Hoogen Baad oordeelde i ohter dat g nopmde ambtenaar niet voldoende ondersrheidt tusschon de zorg voor reinheid en die voor onderhoud welke laatste alleen op het gemeentebestuur rust on oon oludeerde tut bevestiging van s kantonreohtera bo aliasing Bij ds vorbouwing van het Oude Ziekenhuis aan de Hoogstraat te Botterdam beeft men gister zoo verhaalt bet Botterd N61 eeu griezelige vondat gedaan De WBrkltoden stuitten onder het werk op een muur die blijkbaar later was opgetrokken om eea gewelfde gang af te sluiten Eea zeer bcgrgpfllyke nieuwsgierigheid bewoog beu toen io dioumuuresa gat te maken om te kijken wat er achter was eu of men met een dichtgemaakte galery te doen had en eeu paar man gingen naar binnen mei ontstoken kaarsou in de stikdonkfre ruimte waaruit ecD ba dorvea lucht hun tegemoet kwam zoo bedorven dat de kaarsen uitdoofden Toen men eindelijk kon rondziou waar men zich bevond biëek de ruinnta achter den muur te zijn een ongeveer 6 meter diay booggewelf een paar meters hoog en even zoo breed En op deu vloer waren 8 geraamten verspreid hier een schedel daar een borstkas ilaar een been alias bruin vaa ouderdom Dat heeft waarsohgnlijk al sedert eeuwen zoo gelegen van den tijd af toen hei gebouw tut Lepr zenhuis diende of nog vroeger toen het een andere bestemming bod Nenudersobaidt bief t gelnat op en z n oog flikkerde Weet u wat ik wol zou willen freuleP Uzoudt me hawch genazen kunnen met uwe bittere kroidia en eett aodereu karel vau bm nakaa WerheËih ik geloof als iemand t klaar kon spelen dan was a dat enkel en alleen ut Een sohooue glimlach verhelderde haar gelaat maar zij seliudde t hoofd Wat een geneesmiddelen die bovendien nog lekker smaken heeft de hertog il niet voor den onstuimigen jonker bereid en mt hebban ze geholpen U moet er zalf om toelMn t hoofd schudden I In plaata van myn vermaoiaf over gevaarlyka weddenschappen op te volgen HMt u acht dagen naderhand met graaf Goseck opo wedden of een mensch op den hoogsten omgaagna den stadstoren die zonder leuning is zou kaoMi loopeu zonder du tetig te wordan Wet natuurlijk dat spreekt vanzelf enkaAik gelyk of niet en hg verhief zioh trotach zjjn g hoele ge aat stralend van plezier ik heb hem dria maal omgeloopen en ben nog roor de kraaienaeatsa uitgeweken waar t talrijk kroost over dat verb keu der huiselyke rust verontwaardigd om de politia riep I Fides lachte even maar zag er ontatemd uit ea ook bleeker dai zooeven deu sin kan maken zuohtte Olivier met eeu mislukte poging tot schertsen wij beiden passen zoo goeil b elkaar werkelyk zonder compliment gy zijt de eenige dame in t gezelschap in wier spreken ik belang stel eu om wier oordeel ik geef en tuoh zyn onze opvattingen zoo verschillend ala dag en nacht Gij beknort mij voortdurend en toch zyt gy mijn beste vriendin 1 Ëen warme flikkering blonk in haar oog en t hootd dieper tot deu spreker buigend deed ze de topazen ia de donkerblonde lokken whituren als dauwdroppels ia de zon Ju uw sriuudin myoheer von Kènndersobeidt herhaalde sa m t haar volle eu weeke stem en omdat ik het bon moet ik soo dikwijls io uwe oogen vijnmlelijk schijnen aan al wat u lief en waard is Geloof me dikwyls beuqd ïk de damos die nwoor zoo goed wetaii to streelen in een bevallig en schertsend gesprek en dan vali 1 me zelf van harte zwaar eeu valache toon te ziju in deze liefel ke muziek precies als oen doodklopportje dat in voorjaarsgeuren I ll uachtegaalgekweat zyn drosfgoeittige ongeluksprofetie doel hoeren Waorlyk t ia een zware proef Ton zelfverloochening lomaudagooda vriendin te zgn Er is veel moed en naastenliefde noodig om een niend al die bitton geoeeemiddelen toe te dienen die zoo weinig dank oogsten en toch duizendmaal heilzamer sga dan do zoete rozen die geen ander doel beoofoiD dao voor t oogsnblik hun doornen te jvwbergen f onii wtTHl meentea sporadiicha gtnlleB Toar ae stcr vallen te K udr7aoe Podsihe Sobladka Cyganj on Loscaci Lorient bigft in Frankrijk het gevaarlgke brandpoat Ia dia stMl kwamen voB 8 Maart 14 April 107 gevallen vaa oholera voor en io S4 omliggende dorpen 516 gevalleu In dit jaar werdaa asar de Jommai 0 fietel bMiohl in 80 femeaaten rondom Lorient U7 ster alleu aan okotora gaeoBaUuwni Te Quimper dep Fiuiatéra ia de Aoïera in het kraukzmaigengestieht uitgebroken Ia de gisteren gehouden zitting vsn den Hocgen Baad werd door bet Upeabaar Miaisterie conclusie genomen in zake de vordering van de naamlooze venooouchap stMrioe kaarsenfabriek Apollo m Schiedam tegen den burgemeester dier gemeente tot terugbetaling vaa plaaUelgko directe belasting welke ourersobuldigd betaald zou zgn omdat volgens art 245 der gemeentewet geen fictieve personen als naamlooze veQuootBchappen in de plaatselijke directe belastingen mogen worden aangeslagen Adv gen Van Mannen achtte bet moidenteet ooasatieberoep van den verweerder ongegrond doch bet irincipaal beroep gegrond en concludetirde daarom tot vernietiging van het arrest van bet gerechtshof te s tiravcubage en dat de Hooge Baad doende wat hel bof bad bohooron te dooo de oorspronkelgke vordering alsnog zal toewijzen Uitspraak 7 Juni Voorzichtig voor zakkenrollers ook op de tram Aaron Isaak de Haan een koffiebuishouder te Amsterdam stond te recht omdai hg op de tram op den Dam eenen passagier leeraar aan de 11 B S diens goudon liorlogo zou gerold hebben Puur verzinsel zegt de man Hg ia gansch en gaar onschuldig Ug weet er niets meer van dan dat een agent op hem is loegescboteu er hem naar het bureau beeft gebraotit Bg de op Maandag j 1 aangevangen oanigening fan woningen in Klarendal te Ambem doen zioh vele moeilijkheden voor Terwijl het gemeentebestuur den bewopere der ta onteigenen perceelen reeds twee maanden te voren bad doen wnanchuwen dat zij róÓT of op den len Mei hadden teverbuiwn hebben ommige huiieigenaren hunnen huurders weten diets to maken dat er in de eerste vier jam vau de ge heele onteigening niets zon komen Op deze wijze ontliapeo zij hetgevaar datmen begrgpendedat eene Terbuizing onverrngdelgk wai de laatste weken in tebreke zouden hlgreu de huunohuld te voldoen Is gevolg di zer bewering zitten thans vele gezinnen in groote verlegenheid Het gtmeentbestuur dreigtle gisteren met eene gereohtelijke uitzetting en do gelagenkeid om eene andera gesehikte woning te bekomen ia voor de groote meerderheid verkeken Volicans het laaUte bulletin vas het Km Genmdktidêamt te Berlija handhaaft de obolera sieh staeds U BuaUnd Gallioid en Fraokryk In Builend breidt B zioh vooral uit in de gOQvernemeuten van Bessarabiè en in het gouvernement Cberson In elf andere gouvernementen kwamen in de tweede beriohUweek der vorige maand 164 sterfgevallen aan eholen voor In Gallioio kwamen in een zestal ge Daarover nader De heer diezya horloge verloor begaf zich met de tram Dam Linnaousstraat naar de Plantage om eene voorstelling bg Prot bg to wonen Ëurst in bet theater gekomen miate bg zijn uurwerk Hg heeft op het balkon vau de tram gestaan na vooraf gselijk veel moeite ie hebben gehad om zich eene plaats ta verwerven Eerst den toLgeudeu morgen zag hg zijn horloge terug bj den commiiaaris van de Ie sectie Over de reputatie van bokl is men het uiet eens twee rechercheurs vfoteu van deu man geen kwaad eu evenmin ds itiapecteur Baielt Toch kent deze laatste den beklaagde omdat deze meermalen dar politie iulichtingen gaf bg speelde wet eens voor indicatour Toch is het O M eenigermate verrast over die onwetenbeid van get Batelt want bekl is in de laatste jaren dus deelt het O M mede herbaaldelgk veroordeeld Maar een inspecteur van de Amst Omnibus mg kent den bekl wel hem is deze afgeiobilderd als een gevaarlgk zakkenroller en inderdaad wae betel dan ook herhaaldelijk s avonds op den Dam te zien tegen deu tgd dat de trams druk bezet worden om naar de theaters te gaan Op den avond van 8 April was die inspecteur op den Dam waar hij weder den bekl zag die een paar malen iets ujt zijn zak haalde Get ging hem aohteraa en zag dat bekt nog tweemaal iets uit zgn zak haidda en wel een horloge Denkelijk gerold Uet waarschuwde een agent die den bekl aanhield eu naar een bureau wilde brengtin De agent ver Z n buurvrouw freule Fidea VfolS vou Speyern I hofdame der erf grootbertogio de statige Juco ge atalta mat t deakend eu ernstig gelast welks streng Ngalmotige trekken aan een Grieksche priesterea doen denken en wier groota sttalgryza oogen zoo klaar en rustig in do wereld blikken als wilde ze tol in da diepato dtepta eouer mensobeDziel doorikiogaa Bafooea Fides ia eoti dier laldzarao vrouwen die onvoorwoardal e sfibting afdwingau eu tegenover wie men voelt Overleg bier vi5 r ge spreekt marktgekcfareeaw hoort niel in een kerk thuia Er bestaan liedaren die voorgedragen door een kerk klok tooiRe altstam lang naklinken eu eeu wondarlykau indruk op dan hoorder maken Vol ziel ta arnatig loader treurig ta zgn diep eu vol reïn aochlig gevoel gelijk zulk eeu lied was de atilla batoorering die vaa freule vou Speyereu uiliging Niet ieder voelde ze er waren er in de uitgaande wareld die baar aan pedante vervelende ledespreeksur Boemden die beweerdau te bevriezou in haar koele nabijheid en die liever een walsje van Stmuaa neurieden dan t eindeloos oudarwetsohe Heb muiw 00 waarheid immer Hafl Graaf Goseok s blik gleed langs de wuivasula palmbladaren naar zijn vriend die zioh met denk l4gelhat nat zgn buurvrouw onderhield een spottoMtlM Walde igu lippan en hjj boog zioh een ii t j aar 0U woat li Tfl fnmla waarom ik t at aftar luo het ondfl vaa imt gewelf atuitte mea waar op een muur die nu eveneens doorgebroken zal arden om te zien wat bet verdere van de gang btfot In de gisteren te Amsterdam onder voorzitting van genoraal Verspijek gehouden jaarvergadering der rereeniging Moed beleid en trouw word meegedeeld dat uit het ontvangen nfdeelingaverslag der afdeeliog Indié bleek dat io Indie zyn 356 donataura en leden en dat or 7661 ontvangen is Het eindcijfer der rekening stijgt tot 25S12 Het vooratel den Haag om jaarlijks 3 60 contributie te lieifen werd verworpen maar aangenomen om tJs donateur te beschouwen ben die 100 in chob aobwkeo Een voorstel om 100 orediet te geven san de afdeeliugsbesturou eu oorrespoadenten werd ingetrokken Aan art 2 der statuten werd toegevoegd dat burgers met de Militaire Willemsorde bejtiftigd met militaii n gelgk geateld werden en dat met ridders gelgk gesteld worden begiftigden met de medaille voor Moed en Trouw In een der jongste nommers van J e JVteuwe Tijd onafhankelyksooiaaldemocratisob weekblad onder redactie vau mr P i Troelstrn en P van der Goos komt oen hoofdartikel voor onder den titel Haat en Socialisme onderteekend T waarin loUerlgk het volgende ataat te lezen Als de overwiuning van het snoialismo zou m o eteu en kunnen worden behaald door de helft van he meusobdom van bet loven te berooven 1 zou dozo prgs niet to duur zgu voor het geluk dat er voor wierd gekocht De tegenwoordige maatschappij vermoort dag aau dag zedelgk en lichamelijk zoovele meuacben het leven iu eene kapitaliatisobe wereld is zoo eene aaneenschakeling vsn Ugo zorgen en beslommeringen begeerenawaard geluk wordt daarin zód weinig gevonden dat men zeer vele menscben zeTfs tegen hun zin eenen dienst zou bevgzen door hun een pil van cyan kali toe te dienen 1 Biaar ook het leven van den gelukkigste beieekent uieta all hei het geluk van velen in den weg staat 1 Wg spatiaoreo We lazen in do tó Ct Beloven in onza streek de vruohtboomen appelen peren pruimen aal en kruisbessen veel blijkens Derichtcn uit andere streken in ons land is dit vrijwel overal zoo Uit Zuid Beveland wordt ons gemeld dat zioh in de kruisbessen een kleine groenerupsin groote menigte vertoont die ook reeds io de aalbesaea voorkomt waardoor het gewas dat buitengewoon veel beloofde zeer Igdt In bet land van Maasen Waal is de bloei vau pere pruime eu kerseboomen ongekend rgk en geven ook de nppelboomeu hoop op een ryken oogst do Betuwe hoopt op een overvloed van kersen en pruimen terwyl do tuinen op IJnelmoode met zyn vele morellen pore appelen bessenboomen op vele plaatsen ééti bloemenzee gelijken Alles dus juist als by ons maar evenals hier is men ook overal elders zeer bevreesd roor de nachtvorsten die zooveel hoop n goede verwachtingen nog den bodem kunnen inslaan De handel in aapargee bleef in de loaUte dagen levendig 30 28 ot per bos Op den handel in asrdbsien oefende het koude weer een ongunstigen invloed uit de prijs was van 16 82 ct per potje Bulteolaodscli Overzicht De kansen voor de Duiteohe logerwet zgn plotseliiig weer veranderd Er wor en nieuwe onderhanItDgen gevoerd zoowel achter de sofaermeu als openlyk in den foyer tusacHen de ministers de leden der regeeringspartijen en een doel der vrgzinnigeD De afgescheiden vrjjzinnigeD wier positie in de putij ondanks de schijnbare verzoening toch op den duur onhoudbaar geworden is zyn nu weer bereid dadelijk met de party te breken zg willen voor het voorslelHuene stemmen als het blgkt dat door hunne stemmen eene meerderheU wordt verkregen n seoa ntbinding daardoor kaa wordbn roorkoman In den Rgkedag beeracbt groote opgewondenheid en spanning de debatten waarin bgna niemand meer belang stelt worden nog slechte gerekt om Igd te winnen In de vrijzinnige partij beersoht groote verbittering een splitsing is op den duur esvermgd elyk Hot eindresultaat ia nog niet mat zekerheid te voorspellen de mogelijkheid dat het regBeringsont wtrp nog een kleine meerderheid zal halen bestaat Ules hangt van enkele stemmen ai Het debat over de Mines Sigit Hours BUI in het Lagerhuia was ciat onbelangrg E W tap vf don weg der beperking van den werkdag bij e tt is enkele wekea geladsn gedaan door oaona ming der SaÜit ay ServamU Bill fie zorg draagt dat beambten die dienst doen op eau trein of op den weg beseherrad worden door den Board of TratU de bevoegdheid op te dragen daarvoor naar bevind van zaken rogelea vast to stelten die geen algemeen karakter behoeven te dragen Voorla ia in algemeene termen bg motie beslist dal de plaatselgka overheid bet recht moet hebben legen orermaligea arbeid van winkelbedienden te waken Uet thans behandelde wetsontwerp gaat veel vorder het bepaalt in t algemeen dat niemand langer in een mgn uao t werk mag worden houden dan B op ds 24 uren den tyd vaa afdaling en opklimmiug daaronder begrepen op boeto van 40 sh per peraoon Het ontwerp gaat uit van t parlementair initiatief van de heeren Storey eo Woods De partyen zgn er zeer over vordeeld onder de conservatieven vtndt men voorstanders als Churchill en Gorst onder de radicalen togenstaodera ais Morley terwijl de uni onisten grooteudeels tegen zijn is Cbamberlsin er voor Ook da Begeering is verdeeld en Gladstone die zeer vroeg in het debat het woord nam wenscfato terstond deze juaestie niet als een partyzaak beschouwd te zien Zyn meeste ambtgenooteu waren er voor met name de heer A quitb wiens departement de zaak het meest raakt anderen waren er tegen hij zelf wilde door te stemmen voor de tweede lezing zijn ingenomenheid met het beginsel betuigen daar de vroegere leer dat de Staat zioh niet heeft in te laten met den arbeid van volwassenen niet meer opging maar teveus gaf hij reeds te kennen dat hij bg de derde lezing ingrypeode amendementen zou steunen teu eiade het beginsel van local option op te nemen Zgn standpunt was dit rekenend met feit dat zoo al zeer veel mynwerkers mei de wet zyn ingenomen er echter ook velen zijn die haar niet willen achtte bg den Staat niet gerechtigd een dwang op te leggen die door een belangrijke minderheid niet werd begeer l Men weet dat Bet de mijnwerkers van Durham en Northumberland ook weer een deel dia van Zuid Wales zijn dia zich steeds hebben verzet tegenover de meerderheid in Sobotlaud Yorkshire Lancashire Noord Walaa en Comwallis omdat zij door eigen kracbtsontwilfrkeling zelfs reeds e iu korter werkdag hebben weten af te dwingen Maar Churohiil en Sir Charles Dilke kwamen er met kracht tegeu op dat men ten believe van Durham en Northumberland bet beginsel van local option zou invoeren omdat de mgnwerkers daar hun korten werkdag alleen badden verkregen door het toelaten van overwerk von jongena die uren langer dan de volWftssenfeiT ln de mgn ware Zij zoudeu hot oen schande achten als het Pariemeat voor zulk een exploitatie de mogelgkheid openliet De tweede lezing werd aangenomen met 279 tegen 201 stemmen maar zoover zich voorzien laat is de onveranderde aannemiilg der wet allerminst verzekerd Voor de rust op het Balkanscbieieilaod is het van beteekenis dat in Servië Pashitob waarachijnlgk als leider der radicale part zal aftreden on althana niet moer invloed zal oefenen op do buitenlandsche politiek Deze zal bigkena liet nu versobenan gematigde pt ram van het nieuwe ministerie Dokiteh zioh volkomen van inmenging mei de aangelegenheden van naburige sinten onthouden Alle aandacht zal aan de verbetering van den bedenkelijken geldelijken toestand worden gewQd B u r K e r 1 ti k e Stand GEBOREN 3 Mei Wilhelmus ouders W G Antorman en C J Coppee Jaooba Eogelberta Maria ouders O Heerken an C van Gassel 4 Maria Antniaette ouders A Lambert eu A M J Goringeu Johannes Adrlaoua Maria ouders A W van Berkel ea A K H Klavwrwijden Hendrikus Stephanus Maria ouders J H van Straaten en A M G Breukel OVBBLBDBNi 4 Mm P Minderboud 8 j W Kremp 6 d J Ouwel 77 j OITDSkTROUWD 5 Mei J G Jou ooel 20 j en C van der Stam 19 j G Veikaaik 23 j en G C Jongbloed 23 i H hOTing te Dordrecht SI j en M J Hordy k 82 j J Goedhart 3 j an W von Veen SS j Zevenhuisen GEBOREN Maarten ouders C Bos en M Paul Haimea ouders N Donker en U Hoo endoorn Gerrit ouders H Bakker en H Houwelingen Arina Janna ouder V ICeyzer en S Boa OVERLEDEN D van Meynen e6 j GEHUWD C Breugem en A S Paul Haastrecht GEBOREN Willemijntje ouders W deu Ouden en W van Vliet GEHUWD G Belt en M vaa der VlisL ONDBBTBOÜWD A de Pater en G Bakker Tllst OVERLEDEN P Huisman 68 j E van dar Hoe 1 j en S m ADVERTEfgnBN Voor de rele bewyzen vao deelneming ontrasgen bg het oTerlgden Ton obm galiatdb Moeder en Uehnwdmoeder Merr de Wed D tan HINLOOPËN LABBEBTOM geb WoLnu onzen hartelgken dank Uit idler naam B ja HINLOOPISN UIBBEBTON Dotêbarg 5 Mei 93 V Voor de vele bewgien van deelneming gednrende de ziekte en bg het overlgden Tan mgue geliefde Ëchtgenoote ondervonden betuig ik ook namens de Familie mguen hartelgken dank C B0ÜMAN8 Oouda 6 Mei 1893 Voor de vele bewgzen ran deelneming ondervonden bg de ziekte en het overlgden ran onzen geliefden Tader Behawd en Grootvader BALTHAZAR d JONQ betuigen wg onien hartelgken dank Uit aller nan W i Dl JONQ J H D JONG vm Dm Bkoik Huhfui De Kinderen E 8IBBES ni JoHo D BC JONG W C M rONQ 81 KOÏ J C 8IBBES J F 8IBBBS M JOHO F J D JONG V E D JONG T M 01 JONG öouda a Mei 1893 Mevrouw Van ITER80N vraagt terstond eea EIFDESMEISJE niet ouder dan 13 jaai LTJ1XI01 Levensverzekering Naatscba Opgerlchi i MS 9 Verzekeringen ia geval van overlgden gemengde op een bepaalden dag en gecombiaaerde UitzatvaBekariogaa lieren ten Zich te vervoegen voo aü inliehtijagsa ïU preapectoaieB b § den Hooid Agent te Ooiufo I M Meer W C WEBlflliK DIeekerringdl B 301 SOtU B AGHilTKN GFiVBAAGD Alom te bekomen BS MIML MWS of de beschrjirinff der beroemd geschilderde Keriiglawn ran da Groote of Bi Jacsfaerii te T Ooudt beiwTeiis de geschiedeuM der St Janskerk der Qlozeu der cartonteekeningen enx waarbg is toegeroetld een afzonderlgk lerensberieht der beroemde Glasschilders de Gebroed Dlrb eo Wouter Craftetb Prys 80 Cents A BBlNKUkfl