Goudsche Courant, dinsdag 9 mei 1893

H 1§93 BiiMdig 9 Nel N 6041 TAflïlEïill ® in Laken Linnen Jutte Chenille Velvet Pluche en Trijp 6R00TE KEUZE WASCH ECHTE LEUREN SCHENK ZN ZÜIVKRK FJRAIMSCHK WIJDEN De bekende BOEDEAUX ft 27 per 48 Flessohen mot aooUns franco huls geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessoben verkrijgbaar Adres WIJDSTKAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eemg Dopöt van Reyawit s Boonekamp Elizter OJ TVAJSGEFd eene QOQDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iDEeading van advertantlên kan geiohleden tot e anr dei namiddags van den dag der uitgave in verschillende Modellen voor Oames en Hinderen BAHLMAl i Co NEÏÏW IIEUW In het Westland beeft het droge zonnige voorjaar wondcrrn gedaan De eerato Unding van de druiveboomen voor den kouden nniur werd reeds vdor 18 April gedaan terwijl in du raamdruiven lóót 1 Mei reed pbl M werd gevaftien iets dat tfAgoM getuigenis van ouden van dagen by hnn weten nog nooit was voorgekomen in ds Wostlandsohe druivencultuur In 1874 ook een zeldzaam dmivenjaar werd da eerste band in de natuurtj lt gelegd orastraeka 10 Mei lerwTjl dit in t vorige jaar geschiedde l do j laatste week van bloeimaaud In 1887 en 88 kon Béthone werd dezer dagen een misdadiger in men niet voor de eerste week van Juni aanbinden bechtenis genomen die een byzonder avontuurlijkeu Poren en pruimen zyn reeds uitgebloeid in April vonsloop heeft gehad Cury zoo heet de man diaen thans ontplooien do appelen een zeldzamen ryk V Dolaurot Umy enz noemde dom an knoppen De eerste niüuwa aardappelen O t krijgsraad te Rijssel wögenazyn reeds verzonden Dit gewas staal prachtig en desortia veroordeeld tot 5 jaron tuchthuisatraf instoeit reeds In da tuinen overat forsche en weelderige Y rechtbank te Parya wegens bedrog tot roei in de weiden en op de akkers echter kwynend maanden itevaugenisstraf in 1874 door de rechtleven en karige ontwikkeling D Cf T T l ep der Sarthe wegens be driegelyke buokbrouk tot 20 jaren dwangarbeid en igyy ij op jjg jeohtbank van het departement Goud Soelperedruk an A auNKUiii Z00N Markt A 68 OooDA bg W P JMKIjVSi GOUDA OPENBARE VERKOOPING door Sterfgeval vaa de C 158 met nanbeliooren en diverse perceelen WEI HOOI en BOUWLAND te zamen groot 18 49 7 t Hektaren in SÜHÜAGT te gJL bg Veiling Verliooging en jiffKÊÊt Afalag op WOENSDAUEN iiiHl ii iHi KB KtB voorm 10 nnr in tns OaooTB Boer te Lekkerkerk t D OTer t n yan den aldaar gevestigden Notaria A J DB MOOIJ ten wiens kantore perceelsbeachryvingen te bekomen zyn De Bonwroanawoning met 18 22 49 Hektareu Land ia verlinurd aan A ds Vos tot 31 Dec 1893 en 1 Mei 1894 Voor 1300 ajaars en 0 27 25 Hektare Bouwland is verhuurd tot 31 Dec 1893 TOor 30 50 ajaars STKEl ROLEl f Prima Kwaliteit VLAMKOLEN geiyk aan Uibernia per waggon franco alle stations der roormalige Hed Rynspoorw Maatsch tO Prima Kwaliteit VETKOLEN gelp aan Bohamrook ï Voor Gouda vrg aan huia ƒ ö hooger A KAPTIJ Gouda April 93 Fluweelensingel 630 ROZET D AMANDE 5 cent per tuk 12 cent het ons VANILLE KOEKJES ZANDKOEKJES KRANSJES BANKET II J JM KABEL OOSTHAVEN B 36 Firma J WKLTER Specialiteit in COHSEÏTEN DAMES BLOÏÏSES KATOENEN en WOLLEN HERGULES KOUSEN Zwarte en Gekleurde voor Dames en Kinderen Meuwe gekleurde Katoenen BAHLMAITF Co GODDA Van VoUenlioven s Stout is de meest gezonde drank Van Tolbhovens L GER ei GEKSTE BIER zgu heerlijke Tafelbieren By G Yi fi Stont a 12 et ontTangtmen gratis de Van VoUenhoven a Stout Marsch Aanbevelend J J van VELZEX Turfmarkt Gonda Openbare VrUwilltge Verkooplai Ten oTerstaao van den Notaris 6 J SPRUUT resideerende te Ouderkerk aan den IJêelt EoUen op WOENSDAG den 10 MEI 18S3bg veiliag en Tffbooging en op WOENSDAG den 17 MEI 1893 bg afslag en toewgzing beide dagen dea Toormiddags ten 10 sre ten bnize van den heer ABIË BROEBË Koffiebnisboader te Ouderkerk aan den IJsel in het openbaar worden verkocht mm wooNEüM met TUIN of OPEN GROND en ER VEN een uitgestrekt GeboQw vroeger gediend hebbende tot het maken van gzeren molenroeden eengroots TIMMER80HUÜK eene BOÜWMAN8W0NING met Koescbaar benevens diverse perceelen WEI HOOI en BOUWLAND groot te zamen 16 Hectaren 59 Aren 16 Centiaren allea staande en gelegen in de gemeente Ouderkerk aan den JJeel en wel twee HUIZEN met PAKHUIZEN de voormalige Roeden maker iJ en de Timmerschunrin het Dorp buitendyks aan de rivier den iJsel waardoor het terrein nitstekend geschikt is voor het oprichten van eene fabriek het aanleggen eener scheepstimmerwerf of Boor felijke zaak overigens alles breeder omschreven in boekjes ter lezing liggende in de voornaamste koffiehaizen te Öouda by den heer van dbn BERGH aan Stolwijkersluis en genoemden heer BROERË en op aanvrage verkr gbaar bg genoemden Notaris die ook de noodige inlichtingen geeft 1 im i mma met KRUIDENIERSWINKEL welke een burgerlgk bestaan oplevert en op flinken stand wordt ter Overname Aangeboden Te bevragen aan het Bureau dezer Courant mmm befot STj k ATSSI OOR Hibernia en Shamrock STEEC KOLEilJ branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima groTe KACHELKOLEN Trjj thnii per H L 0 70 I Stationchef Staatsapoor P DE BOER Arts GOUWE 17 5 O O TT JD i Spreekuren dagelijks 127 1 en ö s Vr DONDERDAGS 1012 Men wende zich voor Os ntgiTe dnn Courant geioliiedt dagelgka at nitsondering Tan Zon en Feeitdagen Dt priji per drie maanden ia 1 25 franco por po k 1 70 AiKndarlöke Nommen VIJF GENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Mei 1893 Woeofdag 24 Mei e k dea namiddags ten S ura beeft van wege de Afd Gouda en omfltrekea der BolUmdtche MttaUehappy van Landbouw op de Marlet alhier eene ringr jderij plaaU om fraaie pnjzen Desa ringrijderij wordt voorafgegaan door een schoonr ilerij ran wege de harddraverg vereenigiag nSrnéracht maakt Maekt alhier met twe wieHge rijtuigen ftangeapaanen met één paard des morgens ten 10 uro wnnrroor als prijzen worden uitgeloofd eeti prijs Van 40 is geld en drie fraaie premien Naar wij vernomen zal de stantsoommiHia voor hel vraagstuk der droogmaking van de Znidarzee 16 en 17 dezor oen besoek brengen aan versohillende havens langs de Zuiderzee in verband met een onderzoek naar de belangen der sobeepvaart en der viaaoherij De Bond van O de door HervormiDtr telt aldns schrijft een oarrespondent van bet Jüblad in de provÏDsie Groninger reeds een tiental afdeelingen met meer dan twee duisend leden en van nlto kanten komen nog bewjjzen van instemming en aanvagen om inlicbtingen Te Groningen zal binnenkort eene groote propagandsvergadering worden gehouden Intuseohen z n sommige afdeelingen reeds aan het werk getogen Oudepekela richtte eene voorsohoikas op Nieawbeerts benoemde commissies om te onderBoeken of het mogelyk zou zi don werklieden goedkoopeu tuingrond te reri MtsD en voor het onderzoek naar de kanalisatie v3b dor Schanscherdgk als middel tot productieve werkverschaffing Ook het hoofdbestuur zit niet stil Het hoeft tot de ifdeelingen hot vcraoek gericht in do eerste FEViLLETOlM O B Ia TT SI Naar het üoogduUack Za hief t hoofd op en zag dan spreker vlak in de ow en ffMaar mijnheer von Nenderscheidt vindt u Igk gesproken zulk een lotsvorzoeking dat op psl zetten van uw ievon dat niemand eeni nut kan smbrengen werkelijk aen man waardig Waarvoor psft ge uw teven prijs Voor eer plicht en vaderiMd die er recht op hebben P Neen voor uw gdelheid voor een paar plaatselyke oouranten die verrukt P dit sensatiebaricht aan zijn gevallen maar toen ik st las weet u wat mijn gedachten waren Hq zag er opeens uit of hij uit dan hemel viel V oogrublik keek hy haar strak in t gelaat toen Mog hy als een berouwvol zondaar bet hoofd voor r ernstif e hel flonkerende oogen en bromde tawchen zijne tanden Nu natuurlijk BMÏn afkeer toorn dat weet ik at u Mnar plotseling laohend het hoofd trover werpend ging hg eerlgk voort De t Weet waarom gg het altijd moet wezen dia voorhoudt dat ik een schandelijk meuschenkind plants middelen te willen zoeken om de kwaal dor werkloosheid krachtig te beBtrfldvn en zooveel raogeJijfc gegevens omtrent de wertlooaheid en werkversehaffing te verzamelen Door het bestuur van den Oranjobdnd to Utrecht is mët de statuten der vereeniging oeue circulaire verspreid waarin o a voorkomt de hwr Eos malen Kepveu van Doorn gaf da stoot aan den beweging Boveodion komen bji die circulaire uitdrukkingen roor die het vefmoeden zouden doen rijzen alsof b den Utrechtsehen Bond meer liefde voor het Oranjehuis veronderaUld koa worden dan b j de ledeu van zijne zustervepeniging Het hoofdbestuur van den load van Orde door bervoming heeft besloten ten kiaehtigite tegen de e uitdrukkingen te protesteeren ben juist gij die ik zoo geheot en al vertrouw Kijk maar t gezicht dat gg daar net zette was precies dat van de toornige Germania in t jaar 70 toen ze t zwaard opnam tegen de Fransoben ze is de eeuige vrouw die me ooit ontzag heeft ingelioezemd want ze ziet er preoies uit of ze zag gen wil Tefrug of en als men maar een beetje phantasie meer beeft voell men haar roede al op den rug I De Fransohen en ik hebben één ding gemeen we gehoorzamen beiden aan aei schoone toornige vrouw Dus wat moet ik alzoo Toor boste doen P Oude handschoenen opeten P t Ëenige oorlelletje dat me overschiet met groene zijde overtrekken of Fides schudde het hoofd half ran ergernis half van plezier Wat heeft do groothertog wel van uw afscbuwelgk mismaakt oor gez d P f Wel t kwam in hoofdzaak hierop neer dat ik hem moest beloven voor het vervolg zulke wedden schappen te laten f Een goed gehouden belofte 11 Hg dronk haastig arn glas champagne toen zag hjj haar met open blik in het gelaat hut was of do glans zgner ongeduldig ftlkkerendu oogon aen seconde verduisterde bij haalde diep adem Ik eer en bemin den groothertog sla geen tweeden man op de wereld wanneer ik tegenover bem sta voet ik meer ontzag dan ooit in de kerc en al mgn overmoed verdwijnt voor zijn grenzelooze goedheid als da schaduw voor de zon Ma r dat gevoel Blijft ADVEUTENTIEN warden geplipM ran 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Adrertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verachgnt j Ia het heelal oneindig De bokende Eng geleerde Robert Ball bespreekt deze vraag in het Meinummer van de Fortnightly Review en antwoordt er op misïohien By de beoordeehng van dergelyke vragen zegt hg moet men met de waiirschgnIgkheid rekenen Nu ia het niet aan te uemen dat de vrtate ster die wij kunnen waarnemen niut alteen door den sterksten kgker maar ook door middel van de photographie tevens da uiterste ster vau het heelal zou zijn Het ware al zeer onwatreohijn lijk als ons zonnestelsel juist in het midden van het heelal gelegen ware De overgroote waarschijn Igkheid is veeleer dat at wat wij aan den sterrenhemel kunnen waarnemen tot het al bestaande ongeveer in dezelfde verhouding staat als een druppel water tot den oceaan Men moet o a bedenken dat het aantal donkere sterren binnen de ons bekende tt rrenwöreld dia wy niet kunnen zien waarechijnip dnisende malsn grooter is dan het aantal lichte die wij op de bovengepoemds wijzen kunnen waarnomen waaruit de mogelykhaid volgt dat het nietzioht baPB voel grooler ia dan hetgeen xiuh ons tooak i e w say I fcai hesUt eindig is komt eigenlijk neer op de vraag of het aanul beataande moleculen eindig is of niet K i de heer Ball gelooft dat aan dit aantal een rons ia dat hes in een rij cgfers kan worden uitgedrukt niet do eene man kan den anderen man ontsag inboezemen zoolang hg hem met zjjn blik in bedwang houdt gaat hg echter weg dan ia rgn invloed eveneens verdwenen Maar tueschen man en vrouw bestaat er een leedere onzichtbare zielenaan trekking dia een brug slaat waarlangs de gedachten gaan over tijd en ruimte daar schieten de vonken dar sympathie over en wet r daar wc den de woorden van rrnu wen tippen door een echo opgerangen en tot in eeuwigheid weerkaatst De groothertog I heeft ma al veel ernstigs gezegd dat op het oogenI blik zelf grooten indruk op ma maakte maar van at die dingen herïnnor ik me niets meer uw woor don daarentegen on de toon wsarop gg eidot 6en goed gehouden belofte 1 vergeet ik zoo gauw niet mioit I En heuscb freule ali ik ooit een ander mensch kon worden bg voorbeeld een verstandige man zoo een als een moeder voor baar dochter zou wenschon Altijd weer trouwplannen Fidea lachte zacht en vroolijk maar haar hand waarmee ze op d lafot speelde met het gouden beft van een dessertmesje trdde Gij zeidet laatst Do Nennderseheidts zijn mi estal ongelukkig in het huwelyk daarom trouw ik niet Hebt ge dit ook al wser vergeten of zgt ge Liberia ontrouw geworden f Zulk een verauderlijkbeid boezemt weinig vai trouwen ill I ïCfu nog diepere bloa overtoog OUvier s gelaat en helderder schitterde zgn oog toen t op de edele