Goudsche Courant, dinsdag 9 mei 1893

piMts naar de andere zal befteven is nog niet opgelost De eU Ctrisebe tramlijnen zgu uog ni t gereed en de booten die dv bezoekers over het moer zonden vervoeren waarvan naar men verwachtte veel gebruik zou worden gemaakt varen nog niet alle Men Teest in de ffHaagiohe sprokhelingenff in het Ütr mi Van bttisscbilders gesproken dezer dagen merkte een der bladen op dat er tügeuwoordig onrustbarend veal ongelukken aan ververs overkomen met de vraag er bij of deze tegen invaliditeit verzekerd zijn Onvoldoende of goen toezicht op het materieel dat in dat gevBarlijko ambacht wordt gebruikt schijnt wel voor oen deel de schuld to zyn vau die treurige voorvallen Althans men beweert dat y menigmaal werdeu veroorzaakt door t bezwykeu van natuurlyk onopgemerkt vermolmde laddorsporteu enz Ën in zooverre is nok hier voorkomen door goede inspeotits beier dun genezen Het feit dat des Maauilaiis meer van die ongelukken voorkomen duu op andere dugon in verblind met dit ander ft ït dat in den drukken tyd Jan en alleman maar aan de verfkwast gaat itaan b natuurlyk ook een invloed en ditmaal eeu waarlogen geen toeziclit of andera maalregtilen baten 1 Maar toch is n blyft ten slotfa ook buitendien I het verven van gevels enz een gavearlyk ambacht Nochtans moet naar k meen bepaald ontkennend geantwoord worden op de vraag of die werklieden verzekerd zyu tegen ongelukken Slechts zeer zelden is dat het geval du patroons doen t bijna nooit en de werklui zalven nog v el minder Zou t hier Met eene zaak Kulden waarbij de wetgever zonder later langdurig onderzoek voor nood ig in tussohenbeide mod en knn treden door de verplichting tot deze verzekering op te leggen De uitvo ring is zoo gemokkeUjk to ferzokerun want zoodra er een oiigyluk gebeurt wat niet verborgen is te houden blijkt dadelyk uf de werkgever zyno verplichiing nakwam en kan du wet hem als hy t verzuimde aanaprakelyk verklaren met eene boete voor hot nalaten er bij Of bij zulke algemoene toepassing van het beginsat oen Staatnvarzakerèngsfunds niet de voorkeur zou vijrdi nen ziedaar ueue vraag die ik slechts opper zuiider haar te byaniwoorden In ulk geval vereischt de aansprakelykheid in deze wel eenige nadere voorziening Dit blijkt o 8 uit het geva van don opera korial die by een spoorwug ongevfll bü Delft ip 1891 een oog verloor doordat hy buiten bet raampje naar den coodrain moest grypen en toe een klap van een lelegrnafpaiil kreeg dia ham t oog kostte Hat geval w i8 eenvoudig men zou zeggen door te voldoen aan do vjorachnften der apoorwoK maatschappij werd de man invalitte dus betaalt de maatschappij de schadevergoeding Toi h niet Na een kieinu twee jaron in de doolgangan onzer rechtspraak U hebben roudgedwaald hoeft de man nu van de röchtbauk te Amstenlam de uitspraak gekregon dat dö trein misschien toch wel tot sUan zou zyn gekomen al liad do man niet aan het remtouw getrokken en dut do rem inrichting bAiton aan de wagens miuisterieal goedifekeurd was zoodat de maatachiippy werd ontslnxfu van té verplichting tot aobndüloussielling Voeg daarby nu dnt iemand die ten cioviele met al da daaraan vorboudeii excepliea enz enz tegen eonü macbtiohe mnatschnppy procedeert boven dien uit een finaiiticieel oogpunt vrijwel ia sis do aarden pot tegunover dun yzaron un men zal toogeveo dat in deze nog niet alles volmaakt is Nu de Vereeniging voor Homoeopathie baarjaarvergadoring hield ryat wederom do vraag waarom er toch ook voor dezo geneesmethode in ons land geen oploiding bestaat De overhiiid beboefu toch op medisch terrein geen party te kiezen en rang niet exclusief zijn Iu andere landun zyn er Universiteiten waor de punton Homonopnthie znlfs een eigen fiioulluit bezit Zoo te Ann Arbor in Michigan een van Amanka s bestu itiivuraiteiten met met minder dan 12500 studentan Daar bestaan twee medische fncultaiien eene voor de attop lhio en eeu tweede voor du homeopathie De laatste iiuoft ook uigan hospitalen en labatorium Zo telt zes boo looraren éc n lector uu vier assistenten die allen den graad van Doctor hebben Hut aautal studentuo baloopt by du honderd Het is niet een aanvulael van de andare faculteit maar eeu faculteit dia zelfsUndig do geliueln medische wotensohnp onderwijst mot inbegrip vanlda Chirurgie on Obatotri Zoo doet men in Amerika bét land dor vryheid Hoo in Ne lerland P Stand Het vraagstuk boa men zïoh op liet zoer uitg9= ÏGedurende het jaar 1893 zyn uit de provincie ffMv tentoonstellinïstorpoin Ie Chicago van de eene Friesland als Undbouweri naar Noord Amerika ver B bw t OiM wogent doelfda miadud tot 10 iarea tnchthuiMtraf Hij wist eobter siob laugen tijd te onttrekken uu Aeu itraffen Eindelgk verd b echter t o pt ea Bur Kieuw CaledoDie gevoerd waar hij herhaaldelijk meuwe itraffeo kreeg wegens pogingeD tot rluchten Toch gelukte het hom met een aderen reroordealde te vluebteB in een boot Na een rairt van bijoa IftO mijl a werden de rlucbtetingen die half dood waren n honger en dorst door een Kngelsob schip opgenomen dat hen naar NieuwZeeland braobt Van daar ging Cnry naar Australië dan naar de Vereenigdo Staten bij doorreiede fervolgens Europa en kwam in bet laatst van 1689 te Parijs Daar h eondur middel van beataso was nam hij zijn miwladigers loopbaau weer op maar thans op een voornamere wgxa Nadat hg een bij zijn ttaud passend oostuum had weten machtig te worden maakte hij uitatapjea naar de kleinere provinciesteden bezocht daar de juweliers koos sieraden van booge waarde uit n gaf lost deze in een aan de verkoopera bekend klooster aan zijn adres af te leveren Dit wekte vertrouwen de sieraden werden zonder verdere navraag by de opgegeven kloosters bezorgd en eenige ur n later kwam de oplichter die het pakket in ontvangst nam en zich nooit weer liet lien Bü een opUebting van dezen aard werd Cury te Bétbune gearresteerd De beer Q D Bom H Gzn wijdt in bet Nieu $ V d Doff oen artikel aan Johan Arnold Zoutman by getegeuheid van den lOO jarigen gedenkdag ran z jn sterren Uaaraan ontleenen wij het volgende Als Nedurlaudurs een volk dat aan de zeevaart cijn voornaamste welvaart dankt voegt het ons nW lerroiust de belangrgktte herinneriogsdagen aan de groote mannen op dnt gebied ouopgemurkt voorbij tê luttiu gnuD en daar het nu beden een eeuw geleden IS dat Johan Arnold Zoutman toen luitenantadmiraal van Holland eu West Priestand te sQra venhage den laatstun adem uilblios zoo willen wij dien laatston onzer vlootvoogden die in een zeeslag het bevel voerde en de vlag met eere wist to handhaven een lauwer brengen knn bet zijn door hel doen uttblinkon van zgne grootste verdienste voor het Vaderland Zijn leven was geheel aan onze marine gewijd een leven van trouwe pliolitebetracbting Bftitr zonder eenige zelfverheerlijking Vandaar dat hg dan ook in vuUt oog een miuder schitterende figuur was dan andoren hem wel voorstelden en dat Dr Jurissen in 1881 bjj de herdenking van don Doggersbankalat iu Jilü en Haard goed kon vinden lalfs op ietwat genadig lachenden toon over liem te spreken als van den man die slechts één roemvollen dag in zijn loven bod gehad Wij denken dsar nders over en wannoor we voorop stellen dat ieders leven moet worden besobouwd in de lijst van lijii tijd dan komt Zoulman s leven vooral bvt meest bekende deel ervan nl in eene zeer zwarte l jst De ondernemende hendelaars der 17e oeuw waren veranderd in twiitzieko schooljongens die al kijvende over sohijabeginselen hun eigen welvaart geheel verwoestten en die tegenover net buitenland aan d n tenon kant de rechten van hun grootste moiiedinger Tolkomeii miskenden en zich daardoor zijn billijke wraak op don hals haalden en aau den andoren kant hunne onnoosele ooren maar at te veek openzetten om te luisteren naar het aoet gefluit val koninklijke gi st tte der spreekster rustte Hij schudde driftig het hoofd Hol is zoo ei niet de vele marittges de raisou mijoer familie in aanmerking genomen ik heb ze pas geteld rGetetd Is uw kroniek zoo onbescheiden alles onverbloemd bij zijn naom te noemen P De jong gedecoreerde ridder der Leeuwenorde stiet een korten lach uit O noen de goede ouile tijd ohilderde zijn opmerkingen met Oost tndisoheit inkt en roode v rf op t papier het tegenwoordig menschdom gaat met den galnoot te werk 1 Toon had mon nog dichterlijko tppkens om geluk of ongeluk san te duiden In die langverdwenau despotieke tijden toen de kinderen in de wieg verloofd werden en de jongen trouwen moesten omdat de ouden t zoo goed vonden ia menig gebroken hnrt mut t wapenschild bedekt geworden Du overlevering verbindt een snge MBO eea onzer fnmiliejuweelon een paarlenoollior vau T f snoeren Wnnneur een Nennderscheidt meteen vrouw huwde van wie hü niet hield gnf bü baar Is eerste geschenk hot parelsnoer en du parels legden zich om huren bats als bevroren tranen bad hü hour lief dan overinodde hij haar met fonkelende klelgesteenten t zinnebeeld van stralend geluk Nu heb ik de portretten mijner voorouders er eens op aangekeken n de meeste vrouwen glimlachen nu draceii gliofterende versierselen t Zoo deden onze voorouders ik hoop dat t na slnciit om zulke sprookjes lacht P Olivier haalde glimlachend de ohouders op irZoo den hnicbeliar dto h a ruim twintig jaar later moreel en fio ntieel geheel zou vernietigen Praukrijk dst in de 17e eeuw steeds den norm bad aangenomen van bet inneriyk verdeelde GrootBrittannie tegen de Republiek der Vereenigde Nederlanden bij te staan bad in de 18e eeuw de rollen omgekeerd voorgevende bat steeds als tjjn plicht te beschouwen om in het belang van beteveoirioht in Kuropa de twakkereo te helpen Het doel was eobter nu door langzame ocizenuwing te verkrijgen wat toeu door oorlog niet te behalen was geweest JMemdo eit Cartkaqo de volkomen verwoesting van ons Oemeentebest boreosl van zijne godsdienstige staatkundige en burgerlijke instellingen Intusscbeu namen de binnenlaodsobe twisten van bet jnar 1777 af by na wekelijks in hefïighoid tue elke gebeurtenis ouk de geringste werd steeds welkom als een twistappel opgegooid en toen eindelijk in December 1870 de oorlogsverklaring van Engeland ontvangen word geleek ons land eeu ware politieke krater waiiruit de oerate gruota lavastroom in 1782 de tweede in 1787 en de derde en al vorwoealende in 1795 vloeide Kn in dien tijd werd Zoutman geroepen als vlootvoogd op te treden in den z g Vierden Eagelschon oorlog niet om evenals De fiuyter of de Trompen met wel uitgeruste eskaders N erland s handel te helpen uitbreiden Neerlaod s koopvaarders en koloniën te helpen beschermen Neerland s grootheid te helpen bevorderen neen om te gaan strijden voor eene zaak die hij zelf als de meest ondoordachte en overspannene beschouwdf om nog niet eens van bet sohandelyke dat er achter verborgen was to spreken met middelen d w z schepen die bijna alle zoowel in geschiktheid als in aantal verre heneden de eiachen van dien tijd bleven en dat tegen een vijand die reeds veertig jnred zioh iu werkelijkheid de grootste zeemogendheid bad betoond en van wiens goed recht hij bovendien ten volle overtuigd was Behoeft het dus nog wet meer betoog dat alleen groot beleid bem met eere uit een strijdperk kon helpen tegen zulk een tegenstander bij wien de moreele en roaterieete overmacht bestond terwgl aan onze zijde bovondion door verdachtmaking van byr a alle zeeofficieren de kracht reeds zoo zwak nog gevaar liep ook zedelijk verflauwd to worden Ann dat beleid dan auo dien hoofdtrek van zijn karakter voortspruitende uit groote nederigheid ware menscbeukunuia en juut plichtbesef willen wij boden bovenal hulde brengeu In de drie elkander opvolgende merkwaardigste tijdetippen an zijn leven de slag bij Doggersbank de eerbetoogingen daarna en de confurenties root do onderneming naar Brest hadden bü en zijne medestdüdurs bovenal ziohzelven te overwinnen Zy zijn daarin goed geslaagd en hebben bet vaderland door die zelfopoffering nog jarenlang voor den ondergang bühoed Bij de SO jarigo gedachtenis van zijn sterven bosluüt men op initiatief van Dr B Glasius lot de oprichting van bet den beid nog ontbrekende grafmonument in de Herv Kerk te Geertruiden berg dat ruim drie jaar later aldaar werd onthuld by de lUO jarige gedachtenis thans ware ik zoo gaarne gereed geweest mot een hem nog evan ieer ontbrekend volledig leveDsberioht Andere bezigheden lieten mü echter niet at don daartoe beuoodigden tijd zoodat slechts een gedeelte is afgedrukt tocti als de uudeu zongen piepen de jongen is de tyd der manages du raison voorbij Ën daarbij hü hoog zioh mot een ernstig gulnat naar de freule j Koloof ik dat pnarlen u niet kleeden zoudon Gy zult nooit ie t geval komen dat men ze u aanbiedt want gij zult ieder betooverey en gelukkig maken ff Nennderscheidt Op t speciale welzijn van je nieuw Kngelsch paard op je eersten prijs bij de wedrennen als mijne Zerline t veroorlooft 1 Grniif Goseck hief zijn glas op waarin do schuimende wün psroldo en dronk met zijn vriend daarop boog hy euE paar palmbladeren die in den weg stonden tor zijile en wendde zioh tot Fides Lang en uitvoerig beschreef bij haur over de tate lieen den nieuwen aankoop voor do Neonderscheidtsohe statten Olivier wondde eerst ontstemd over dit in de rede vallen t hoofd af maar toen wekte een paar bekende woorden zyn opmerkiatuDheid en hy boog luisterend het hoofd o dien keer dat Nenndersoheidt de fameuse weddenschap aannam om op spiegelglad ys alle mogelijke wendingen te rijden freule op mijn woord schitterend toen blonk zyn oug toen kookte t dolle bloed iu zijn aderen toen was hy weer geheel in vuur en was alles verdrongen wat hom eeu oogenbtik te voren uog op de lippen had gezweefd Doch freule von Speyeru die met gloeiend gelaat en stokkenden adom naar Olivier s woorden geluisterd i had en wier oogen voor het eerst iu haar leven hoop ik véor bet einde des jun den beUngsteïIeaden in onze maritieme geschiedenis dien arbeid ge reed te kunnen aanbieden Men sobriifk uit Scbeveidngeo ua het Sawtek Dagblad Sportten toonstelling nooh sportfeeaten zullen dit jur het badseiioen verdeelen tn alles cal weder bet oude gangetje komen dat echter eeuwig jong blyft De lUrfl natuur zal den boventoon voeren en haar aantrekkingskracht doen gelden naast hetgeen ui ontspanning en afleiding ter Afwisseling op de bad plaats zal worden aangeboden Overal is men du ook druk in de weer om de verrukkend geleisi badplaats in haar zomergewaad teatekeu VooraeB residentiobewoner is dit niet vreemd Deze leeft die toostaodswissotingen meile want geen Zondag gaat henen of bij beeft er voetstappen liggen die reiken van Den Haag door de schilderachtiga groene wandeldreven aan Ver Huëll ver ohuldigd de gedenkbank ter zijnur eere ia weder van zijne houtbedekking ontdaan naar de badptaala en zoo weder langs de atrandtijn naar Den Haag teruggaan Zoo weet hy best wanneer de schoon gelegen eu steeds rermecrderende villa s met haar balkons en loggia s en do dorpskwartieren den schoonmaak ondiTgaas en allerminst wordt bü verrast door de frisohhsid der opgeschilderde gevuis van de herbergüame etablissementen die de beirsoharen van vreemdelingen jaarlijks huisvesten on als dan tegen Pinksteren deze omgeving voor de ontvangst der eanstaaLde badgasten en alle andere bewonderaars van Schevenmgen gereed is en de mitde leute met haar fraai decoratief van groen en bloemen daaraan luister byzet dan is de Hagenaar in paj connu en toch is er voor hem niets onbehaifglijks gelegen in dat schijnbaar eenzelvige dat jaarlijks terugkeert Immer maakt Sohevoningan een frissohen indruk en met Ik seizoen ia t of met dat frissobe het schoone toeneemt Toch levert t aanbrekend seizoen wol t een en ander op waarin t mot vorige verschilt al zou t alleen reeds zijn dat m nieuic decennium aanvangt voor het toonaangevend etablissement met welks bloei die van de badplnats zoo nauw verbomlen Is Dit decanuiom wordt zoo men weet door het Zeeblad Scheveaingen ingeleid met een nieuwen Directeur Generaal den man wiens inzichten en beleid van ontzaglijken invlood zijn op het wel of wee op de groote belangen van de badplaats Het is bekend dat de unsnieme keuzo voor dit gewichtiK teadorschap is gevsUen op den heer Bernard Guldbeck oonsul geueraal an Engeland te Frankfort a M Man heeft een zekere mato van benteuwdheid aan den dag gelegd naar de aanspraken van dezen titularis op deze zoo door velen gewenschte betrekking Hetgeen ons daaromtrent ia ter oora gel omen doel blykeu dat de beste verwacbliugen omtrent deu nieuw benoemdo worden gekoesterd Op den voorgrond dient te worden gesteld dnt de eiscben uit deu aard der zaak niet gering zullen geweest ziin waar t gold den onvergetelijkenbestuiirder van het eerste tienjarig tijdperk wijlen den heer lleiss te verviingeu In de schatting van velen eobter schijnt het ambt of niet voor zoo zwaar te zijn gehouden of men dacht dat met t ambt t verstand wel komt wsnl t nantal sollioitanton was logio De sohifiing moet echter niet zoo zwaar zijn gevallen want in t feit zelf der mededinging van de moesten lag reods d Bohittcrdeö als een voorjaarazonnetje verbleekte slag op slag en geleek een teedere bloem waarop plot soling verradertijk de rijp valt Het gesprek bleef algemeen en spoedig daarna stond men van tafel op Nog eens keek Fides Nenndorscbeidt in de oogen Gy zult dus niet vergeten wat ik gezegd hebP Zyn blik gleed langs hare hooge gastulte omhuld door de plooien van het glanzend satijn Hij reikte haar de hand en hield hnur vingers stevig in de zijne nNeen ik zal ze uïut vergoten jobkrronw Germaiiiat zeidc by gliinlacbend zoo ininalidw hand die bestemd schijnt t rad mijns levens atidsrs te doen wentelen Zijn oog en zijn stem zeiden meer dan zijn Oorden en de smalle vingers der hofdame trilden m zijn hand ffDus geen onbezonnen streek meer Geen een moor Wat ik nu in royo hoofd heb is t verstandigste wat ik nog ooit bob uitgevoerd 1 Ik heb da eer uw hand te kussen freule aldns vnrUruk graaf Goseck bt t gesprek terwijl hij ziJB keurig gekapt hoofd omlaag boog VI De orde insignes verUchlton don nachthemel met een rooden glo Hordt re W unwqdog dat iij weinig of goen begrip schenen te hebben vso aard en omvang van den werkkring die Mn uitgebreido zaakkeunis een ruimen blik en van poote werkkracht en uog vele andere eigenschappt n vonlert De heer Goldbeok de benoemde ia een nao inde kracht des levens van hoogst gunstig uitertyk ennette vormm Hy heeft degelyke ervuring op oommercieol gebied is bekwaam financier en administrateur Dior een langdurig verblijf in wereldstedenals Londen Parys Berlijn enz in bandelspositiun waardoor hy met uiteenloopi nde maatichappelükokringen in aanraking kwam deed hij veel ervannn en mensohenkeonis op j Als consul van Groot Brittanoie en Ierland te Frankfort a M volbracht hy voor de Engelscbo Kegeering met grout succes zeer mouielijku eu delicate zendingen m ar mee bekend in die ïuno ie voor welker aanvsarding hy zich als Ëngelacbmac moest lalun naturaliseeren maakte hij zich duorzjn omstandig rapport op last van Hero Majesteit tie Koningin aan het Parlement uitaebrachi bevattende raad eving n on wenken aun Engolsche toeristen iu Du itschlund De iuboiid lan dit u doice and kintt io BrUuh tourists and Residentt in Oermany opgenomen in no 196 Tan do reports on subjectê of general and Cof ttttercial inlereat bowijst dat do boer Giddbeok grondig bekend is met eu doorkneed in de eiacben Rn het V reerodeiiUKeovarkeer Dit rapport trok iiidertyd om de behartigenswaardige wenken voor bet reifrud publiek zoozeer de atgemeene Aandacht dat tal van bladen in ICuropa en Amerika er uittraksets V U1 onder de oogen hunner lezers brachten en dat het ifrootendoüls ook werd opgenomen iu da Nieuwe Rotlerdamche touraut geduultolyk ook in nit Voffblad en niidere bladen Hot rapport beh uiilelt nllo onderwerpen welkït bel toeristMnpubliek nutug kunnen zijn tot de Pitkpocketê toe en doet ziwn dat do heer Goldbeck zioh goheel vertrouwd hot ft gemaakt met do tocatandoo in de B b IJ n bad plaatsen en een man is volkomen op de hongte van het wereldverkeer een scli jrpziniiig man bedeeld met ruimen blik eu holder doorarhl toegerust met oriuiriseerand vermogtio alle ei euschuppvn die waarborg opleveren dat li y beantwoorden zhI aun bet groot vortrouweu dat liet n oebad Schevea ngtiu bom heeft geschonken Ook 1 andere opzichten is t een en ander verandenl Ilat hier ter loops zy aangestipt Het Kurhnus is een oeLEaal rijker gowonlen n melijk een rustnurant geheel en al cnar dun PariJKch n trant inirericht raut kunstigu muur en phifondbesohilderiugei van don decoratioschildfr der Kiirzaal dun lu er Van Uoeck uil Brussul samengaande met gfanaryk spiegelelfeot hoogst moderne stolfage en ameublement en duarnovt ns t eu rijk ingerichte rfcepliezaal Hnt Oranje Hotel dat ondor den directeur diuheer GnarUndt oen tijdperk van blooi bolefft zooals t niet keu lo restauruert haar rook eu leeszaaltot e n naar da nieuwere eiscben mgoriohte conversatiezanl en krijgt door oen vtrbouwing aun denZuidelijken vleugel eeu aanwinst van zestien appartementen Berenbak de man die het geheim bezit zoovele duizenden gohemollen to kunnen streden op zijn beeriyk zitj onder de Galeries is dit Jaar ook eigenaar van Hotel Sauci geworden en verrykto dit ttftblissomwnt met ten nieuwen vleugel met kamers alle uitzmnile op zee en ood ruime fraai gtislylde eetzaal welke dusver aan dit Hotel ontbrak met betoovercnd zeezicht AIUb iet men wordt in gereedheid goliraoht en voor we t zullen weten zitten we in de drukt waarvan Pinksteren ouder gewoonte do voorproef zal geven In de Siberische stad Jakoutsk heeft drie weken tang eau sterke roovera an moordenaarsbende hare talonten onifestraft ten toon gespreid Wie zou uok venuoed boboan dat men hat hoofd der bende moaet sien in een dar rykate en moost geziene inwoners der Êv En toch was het zoo In do woning van genoemden ingezt tone een zekere K teafdo de bende er vroolyk op los K werd gt v ingon genomen en nil ideek het dat de gewaande K niemand eudera wna dan een tauggezoohte misdaili er die eeuigen tyd geleden ilen heer K vermoord en zioh van zijno goederen en papieren meester gemaakt had Bij een grondig onderzoek bloek dat velu notabelen der slad in de zaak betntkkeo waren en tnwhtlen haar te smoren Do overheid niet wetende Wat zo doen moeat beeft de zaken gelaten zooals 19 zijn zoodat K nog staeds in de gevangenis op den gouverreur wacht dio het laatste hdofdstuk vuo dezen Siberiachon zedenroman zal levoren trokken ltB4 personen een getal dat iu de laatate tien jaren slechts werd overtroffen in 1889 toen het 1973 bedroeg Het grootste aauUl loverden de bouwttreken Het Bildt Barradeel Oost en WeatDoogeradeel en Meualdumadeel nl Slf Van de 4S Friesohe gemeente waren het alleen de beide eilanden en Botsward waaruit geen landbouwers vertrokken Van de vertrokkenen waren B49 hoofden vun huisgezinnen of vrijgezellen met zioh nemende 183 vrouwen 552 kinderen en 1 dienstbode Van da 649 zyn opgegeven 8 als welgesteld 364 als mingegoed en 177 als behoeftig Buiteolanilscb Uverzirht Par 1 VHu hut regeeringaontwerp der Duitsche legerwat werd verworpen Vdér stemden alleen de oonservalieveo Daarop werd bg afroeping der namen 1 tan bet vourstet Hueue met 3l0 tegen 16S stemmen verworpen Slechts één lid stemde niet De rykskanseiior las tom de keizertyke boodschap waarby de KyksdaK ontbonden wordt Voor het voorstel Von Huene stomdeo de oonser vatieten de Uyksparty de natiouaal lihernlen de Polen R vryzinuigon l tricaleu De Ëliasser Buhiand onthield zich Navoerlezing van het bevel tot ontbinding soheidden de leden met een drievoudig ffLeve de keizorl De RetcAsanzeiffer bovat bet keiierlylt besluit waarbij de verkiesingen voor den Ryksdag tegen 15 Juni worden uitgeschrevan Do vryzuiuigen hielden Zaterdagavond eene vergadering waarin besloten werd tot eone vreedzame ontbRiding der party de leden zullen ieder op zioh zelf in bun district optraden on elkaar niet bestrijdan Da partij is dus weer ongeveer in de twee deelen vervallen waaruit zy voor negen jaren door aomensmelting ontslaan is Het Pruiaisohe Huis van afgevaardigden heeft het outwerp tot erbetering der tractemenlen van de ondorwyzers op soholon voor lager ondorwys by tweeda lezing verworpen Ofschoon de ministor van onditrwya verklaarde de vera nt woo rdelykheid voor zijn bestuur niet langer te kunnen dragen wanneer by met in staut werd gesteld om in erkende bezwaren te voor iou hield da meerderheid bestaande uit de conservatieven nn clericalan vaat aan haar besluit om geeno galden voor het schoolwezen too te staan zoolang er geena schoolwet is Do Franscha radicale bladen stemmen in mut den verbolgen toon van da sociale vijfiwege de bebaiidelinit of raisbandeling van twee roode Kamerleden door do politie Daar staat tegenover dnt de geftiatigdo en opportnnistisohe organen den Minister Dupny wegens zïjn flinke houding in da Kamer prij uii Wy meldden dat da rogoering ook vier wethouders te MarsoUla schorste wegens politiek wangedrag op 1 Mei De Gemeantoraad van deze stad beeft uu een besloten vergadering gehouden en verklaard dat de vier geschorste wethoudurs hun outalag behoorden te nemen tan einde door eou berkieziDg den prefect voor zyn maatregel een les loc ta dienen Voorts heeft de maire verklaard dat hy by wyze van protest het diner den eeratdoags uit Dt homey torugrerwaehtcu gunernfll Dodds aan te bieden niet zou bywonen Intuasahen zal een dor geschorsten Cadonat genaamd voor den rechter van instruotie geroopon worden wegens anspoting tot verboden samenaoholingen weigering om aan wettelijke soramalien te gehoorzamen gewebldadig verzet en beleediging vau politieagenten op 1 Mei Het Kngelsche Lagerhuis heeft gisteren da begroo ting van ontvangsten lu derde lozing nangenoraMg Daarna komt er ruim baan voor Kome Ilule man bet is eou slecht teakon dat Ghulstona 2tch genoopt beeft gezien to verzoeken by de disdussie over de artikelen da behaudeliug van de flnancieele artikelen uit te stallen lot na de aanneming van do andere punton Do premier knn hot nameti k niet eens worden met de anti parnellisten over de flnancieele verhoudi g welke er by de nieuwe orde vna zaken zou ziju Van de toestemming der ParnelUsten ia hiorby natuurlijk in t geheel geen sprake Ku wanneer Gladstone de Ieren mot beeft heeft hy ook geen meerderheid Ovor de vraag of het noordelyke graafschap Ulster al dan niet onder een lersob parlement moet worden gebracht Gladstone verklaarde dat by een voorstel daartoe ernstig zou overwegen zijn de lersofauntonisten het niet eens Kolonel Saundenon en eenige andere conservatieven Muden zulks een rfschaiding onrechtvaardig tegenover de prot stant8ohe minderheid in andere graafschappen achten Doch da heer T W üuaseU en de libwrale uniontatan zijn zoo overtuigd dot het Homo Kulo ontwerp mislukken zat dat zy het mat uoodig ncbton reeds nu daarover te sproken io alleu gevalle willen schikking aannamen ry nog geen