Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1893

1893 Woensdag 10 Mei 6042 Kraepelien en Holm s Qiiina LarocheQt iCr ASSÏE is de meest Kracbttge en Versterkende KINA WUN aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsclie geneeafaeeren Bekroond met EEHEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in fiacona k J i en i Dop t te Oouia bij den Heer A E TI PE Apotheker voorheen C THDI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GtebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Doümati p door de nieuwste iiitTindingen op marhinaa geoied rerbeterde fabrieatlc D uitaluitend gebruik vao fijne en fijnste grondstoffen pirandoorei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Oacao Qon nanbeveieoswaardjg fabrikaat nauwkuurig beantwoordende aan den inhoud der reep Klikction De Firma biiiiaalde 27 Brerets als HofleveraHcler 44 Eere Olploma s gonden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaot Keeds 1 74 sihreef de Accademie national de Paris Noua votu dAoemona one HedstUc d ar première clame en oonaldArktlon de Totre xoellenta fftbrloation de Obooolat bonbons Tsrlea eto oto Stollwerck bbrikaat is verkrijgbaar bij H H ConflBeoni Banketbakkers enz enz Oeneraalrertegenwoordiger roor Nederland Jolios Hattenklodt Amsterdam Kalveratraat 103 Oe Iniendlng van advenenUAii kan guotaiaden M Mn nor doa namlddagi van den dag der uitgave ZS Prot Dr a dxHcan TOOTtaan iMvm Uud c l po iMrd merk Ao tigu fen van den waterval schenen goud bloed en vloei bftir parelmoer Doch boven alles troonde het oude slot zwevond als een fata morgana helder te Glazen stoeten rinkelend tegen elkander I Lnid voorschijn tredend uit de diepe duisternis die den verward getier van door veel wgn verdikte stemmen voet van den slutberg bedokte in zgn verschillende klinkt door de lucht I De vaate bezoekers van deo verlichting gelijkend op t paleis vnn de schoono onsolieden adollji on hoek verrykbn de gedenksohrif slaapster door oene rgke verbeelding tegon de lucht ten van bun cluü geschilderd De belangrijke dag van tordöfeest eindigt met Daarop was al dat licht na een laatste eu sterke een samenkomst in een overdekte gaai derg in t parkflikkering verduisterd en de duisternis gaapte over waar een buffoi is opgeslagen met tal van grootstot en park als had de naobt zich in de harta hertogelijke lakeien ter bedtening tocbtelijkste ijverzucht over al den glans geworpen ïoeu het hof en de daarby boboorende damesen dien veratikt En gelyk de in lompen gehulde zich na de veriichting hadden verwyderd bleef nocschoonheid nog op sommige plaatsen onder het e I een groot deel der beereu in t park on vereenigdnlapte kleed zichtbaar is zoo bestraalden de lampions zich ton slotte aan de kleine marmeren tafels vaade paden als herinnering aan boi vergar e En lang t paviljoen om de driemaal honderdduizend duizamerhand verdoofden ook de Hohten in t nieuwe veltjea op te roepen die zich in t in voraielijken paleis I wnukelder achter vergulde fli sohhaleen verborgen Een lichtscbijn schemerde nog door de kanten hielden gordijnen van oen der bofdame vertrekken De lamp t Was de weusch van dei hoogon asiheer aas hing als een doffen zilveren ol van de beschilderde het gezellig aamenzijn zijner örderidders gcenerid zoldering t zijden gordijn van t l ed wns terugge paal of park te stellen en het feest den weg te slagen Diepe diepe stilten Freule von Sppyern laten volgen dien t zelf aatwreei tliep met da handen gevouwen op de borst ats een De kleine tafel waaraatf uitshiitond rf mnrine beeld van zielevrede en glimlaobte in don droom ad plaats genomen bevond zich t dichtst bg dm Maar uwe woorden vergeet ik nooit pompejaansch rooden zijmiBir met wille raarmer Zoet en nameloos gelukmakend klonk de echo in reheAi waar de slingerplanten van de nabijiiiaarde hare ziel zuilui liaro rnukpn Imriden doen heengrocieu 1 Zynor Majesteits Prins A lberl iHtioord t t de Tsie schepen die zich i da iiieuwe duitaGflU TotgeoB e o bi de commiMie van rlen Belgiaeben Seütt iD edt0nd voorttcl in den rolgenden fcrro bjj de rcrkiezfng van B nuiatedeii to x lMUt te ordan D kt E r worden rdeeld in S fitoepan l kapitaal rort ifenwoordif ndo bet vermojten dea haódel da DJjrorbeid en den la dboQw S arbeid fabriekt lacdbouir o aaderc arbflider 3 rrQeof gdaarde baioepen onderwija kauat reebtapraak ftanaeikunfle adminittratie ea nationale Terdadifring Elk deaer Rroepen kieat een gelgk aantal Benaataladen Verdere bapalinf en tgn 0a dri graepon an kiêEsri sUmmeo in afsooderlgke irfdael n D elk kiezer heeft aleehti één taia Do kieswet bepaalt de regela volgena welke de ïietBr aal worden iuftedeeld die voorvaarden beait welke meer da één fcroep oabijkoiaen In elke llFoep kan de wet kieaoollegea roicneo die tegrord tija op bet ooderacbeid dar beroepeu lader dat vaa da hiervoren ftttfi eveii aanwyuDKen fttdt afgewekeo Dit KOU zeker euu belaag nek kende pruefoemiog De Nooraobe Storthintï heeft da motie rai vertrouwer voor b t vruejfero liberate miniaterie StecD Bet 64 tBftea 5U Btumm n aangtmonian ea de motie van wautrouM un tegen b t nieuwe oonaerratieve mini terie8tsu met 53 tegen I stemmen 342 Staats loteriJ 6s KluM Trekkbg in Miuuulig 8 Mn 189S No 7468 1000 No aSU US 9781 11378 ISiOt 400 No 4 4l li887 18S68 UIOS 16318 174411 n ia 88 iOO No 86S 14399 Htll 14951 ea 18480 100 PriJMn aB 70 18 9861 4699 6749 9661 11740 14197 17619 44 878 4899 6770 9606 11801 14409 17868 76 1475 4908 6919 9707 11907 14588 18090 186 i 31 5309 6946 973 18366 14789 18096 1 8 1871 6468 7009 10307 18860 14967 18163 416 1717 6671 7190 10467 11380 16014 18698 01 S714 6593 7889 10467 18447 15047 18889 08 8876 5619 7413 10667 18660 15124 18942 64 1896 5797 7488 10694 11600 16567 19088 716 8981 6820 7667 10748 11776 16736 19127 948 1966 68S0 7677 10841 11809 16809 19861 1008 3031 6964 7998 10866 18840 16863 19293 1116 8042 69 8106 10949 18009 16069 19361 1149 S09I 6034 8133 10094 18138 16804 19769 14S6 8136 6061 8161 11344 13188 16365 20066 1604 8148 6808 8S04 11410 13367 16670 8006J 4I 8886 6314 3763 11147 18482 16738 20145 1714 SS71 6443 8887 11488 13831 17061 20567 1766 3844 6474 8982 11621 18861 17830 20779 1026 3889 694 9064 11717 14176 17426 20898 1115 4004 604 9377 11703 14318 17630 20954 1184 4686 ADVERTENTIÊN PBANSCEE STOOMVEEYERU CbeniLschfi en Zwllsersche W ssckerij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen D OppeDbeimer Kolterd m SpeoinUteit Toor het atoomen en Terren Tan tUe Heeren en D me kleeding tnkken ook tlle loorten Meubelen Ledikantgordynen Talelkleeden Trjpen met nieuwe patronen gepe at Kwaaten Garnitaten Neteldoek TuUea Kanten Veeren en Alle goederen kunnen in elkander bljJTen en worden onaohadelgk oor de geiondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgelererd AGENT Toor Gouda en Omatreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Zeef ïTette Qe teendrukte SUUEAIBTJES worden GELEVERD door A BaiNKMAN eo Zn Een ware Schat Toor de ongelukkige alacbtoffera der Zelfbevlekking Onanie en geheime nilapattingen ia het beroemde werk z Dr Retau 8 ELFBEWABIi G Bollandsche uitgave met 27 afb Prys 2 utden Ied r die aan de verachrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het Ie en de oprechte leering die het geeft redt jaariyiis duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegals en in eiken boekhandel in Holland ADVERTENTIEN f alle B n n en Buittnlaitdtehe Cou t nten worden dadelgk opgezonden door het A rertentieBureaa van A BBINKMAN en ZOON te Gm da De NIEUWE LONDON doethetgr ze Haar binnen enkele dagen verdwynen maakt het glanarjjk eo zacht ia onacba delgk Toor de hnid en verft niet Prga 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per poat 15 et per flacon hooger Gouda Snelpartdnik van A Brinkman Zoon f £Z£NVfm vwïoope op JANSBN TILANUS rriwnTeen Wed M MOL Korte Tiendewej D 3 ia het goedkoopate adres van Nieuwe paraphien en reparatie ïia MKij iiir C Schouten Eapelle s d IJsel levert alle soorten VEEBROOD Puike Kwaliteit Lage Prijzen fo r Gouda verkrijgbaar hg d Heeren A an FEES WIJdHtraat Men wende iitch voor Best Linnengoed MarktAflSGouoi bg f JJÏ AC o uitgave dezer Oourant geachiedt dagelgka aaat niteondering van Zon en Feeatdagen De prija per dne maanden ia 1 25 franoo par poit 1 70 Aluudarlijka Nommera VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 Mei 1893 Had ferzekert in j sohrijft de Hsapche oorrespoodeat in de N Gron Ct dat er poginftflD wordea SDg eweod om mr J G Patjjn onzeD Troef ereD bargemeester te bevegAD ran liberale zijde opaienw een Kamermandaat oor Gouda ta aanvaardeo Of by er loe geneigd ii du liij als advocaat generaal l ü den Moogen Eaad sedert eenigen tyd het politiek leveu hoeft verlaten is zeer twyfelaobtig Doch iQdien L er voor te vinden ware zouden ODEe kansen xeker goed staan jj eea paar Haagiche wielrijdora bestaat het plan in de a s zomermaanden een 14 daagsobe roniireu te oi aniseeren langg Byn Laho ee M ie l geheet ingericht overeenlccMiMtig de Liaaonne reÏMa Het Verste pnot der reis i Frankfort w t getal deelttemen beperkt lot 10 Kr komen desur dagen zooveel laodverhuiaers voor Amerika te Hotterdam aan dat er Zaterdag meer lao 600 moesten aohterblyreo Be menscben zgn nog altijd nieC ui epraat over de zg natioDalle bloem Met een Aitroerig betoog in het tibl beeft de beer Boissevain de waterlelie van Beeta vertrapt en de helmplani aU symbool van Nederland op den voorgrond g cboven en een ander vertelt uu weer dat men het madehe e moet nemen omdat het gele hart vao dat bloempje voor oranje kan doorgaan De beate conclusie is dunkt ons dat in t rorvolg evenaia tot dusver iemand die oec bloem wil dragen daarvoor die moet nemen die hij t mooist vindt i FEVILLETOM G B X XJ SI Naar M UoagdtiUtck VI 18 De leeuw glinsterde stralend onder den vorstenVroon bet zwaard der gerechtigheid trilde als een helblauwe vlam in zQn klauwen en de palmtakken bogen zich knetterend en ronkenapatlciiil met woi derschoone kleuren tot een met vruchten boladen krans Daarboven sisten ontelbare vuurpijlen de lucht in regens van lichtkogels en vergeat mij nieten ver spreidend en neervaltfend iif milüoenen beldfre vonkjes die een brandeodun sneeuwval geleken Vuurinalterktnde sohakeeringeu flikkerde omhoog vermengd met de schelle bliksemschichten van uiteenspattende luohtballea en sterren een verblinden il e dooreenwoelonde nurzee gelijk schoten zonnen bare stralen in dfe trreling on tusachen dat allea dwarrelden kleurrijke RMetten en voetzoekA kraakte knalde en siste het ia den fonkelenden bajert De toppen der boumen van bet park door den kerfst bruin gekleurd weerkaatsten den gloed de wteinmi straalden als nymphenverschijningen in HBeokjtts en de telketis in haar val gebroken sira of wat DOg meer voorkomt die hij op eengegeven oogenblik krygen kan Bat cke Ct Dezer dagen bad de afaoheidsvooratelting van bet oirouBCarré te Amsterdam plattU Volgens oen ver laggever frbeeraabte er eea waas van loomheid fODder artisten publiek a paarden De gedachte aan het Meiden terd eef iedere opgewektheid zegt hy Wij wisten niet dat het Amitcrdamscbe uitgaande publiek zoo gevoelig was vQor het Soheidens weh merkt de Arnh Ct op Veeleer zouden wegolooven dat zoo bet publiek niet opgewekt was dit minder gevolg was van de gedachte aan bet scheiden dan van de loombeid der rtisten on paarden Dat dexe laaUten ook al ficter den indruk waren van de Dadereudsaoheiding itfaMlerdaad merkwaardig Ta LisauwardeB werden VHijdag tussoben de 7000 en BOOO kievitiei f a awDgevoerd welke tegon guotiddeld 14 cent per atnl fferden verhandeld De aeeatfl dier eieren wei JÏMr Engeland verzonden Na Vr dxg 8 Mei mogeo ingevolge de jaehtwet gceo kieritseieren neer gezocht of te koop aangeboden worden Het getal in Friesland gevonden en In den hftndel gebrachte kievitseieren was in het nu afgeloopeu seizoen belangrijk kleiner dan in voriza jaren een gevolg van het gure en droge wedi r do prgzen waren dientengevolge en ook wegens de vele navragen ia het buitenlaud boeier dan de laatste jaren Wij ontvingen het Verslag der Alg vergadering van aandeel houders in de Eerste Ned VerzekeriagMaatschappü op het leven tegen invaliditeit en ongelukken gevestigd te s üravilföhage Aan bet gewone jaarverslag gaat vooraf een korte teragblik op het eerste tienjarig tgdvak an het ADVISRT SNTIIIN orden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meerlOConten GEOOTE LETTBB3 worden berekend naar piaatamimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags veraohynt bestaan dier Maatschappij waaraan wy het volgende otitleenen Voor ene verzekerings maatuthappij zyn de eerats jaren altijd de moeilijkste Tooh waren de opriohters met goeden moefi beeield dat zg op aoliedeo grondslag werkende die moeilijlheden wel te boven zouden komen De uitkomst hoeft deze verwachttogen niet beschaamd integendeel in alle opzlohten overtroffen liet ia aan de Eürato Nederlandscbe Verzekenng MaaiBchappy op bet Leven tegen Invt iditflit en Ongelukken gelukt gedurende de eerste ttyn jaren van haar bestaan eeoe niet onbettngrüke portefeuille van levens en lijfrente renekeringen te verkrggeu en tevens de deeluemiits aan do verB kering tegon ongelukken on invaliditeit in ons laild zeer te bevorderen Ten einde dit te bereikeu waren vooral in dea eersten lyd groote uitgaven noodzakelgk Met te meer voldoening mng er daarom op gewezen wordan dat nieltegenstaaode die iiitgavun de tinanoieele toestand der Mastschappg na haar tieiijari bestaan Beer gunstig kan hMteo De wetenschappelijke re erv was voor de beide afdeelingea op ultimo Deo 18 3 gestegen ot 1 10 713 25 Bovendien wns Jhet mogelijk eitra reserven en zckorheubfondaen te vormen waarin op genoemden dntum 136 764 59 was gestort en de opriohtiugskosien geheel te delgen Het maalsoliappelgk kapitaal dat oorspronkoigr 600 000 bedroog werd uilgs breid tot 500 000 en is geheel geplaatst tegen den koers van 106 ü 108 pCt Wal de eerslc afdeeliiig verzekering op bet leven betreft van don beginne af stond lig ons op den voorgrond dal E zich dnn het meest zoude ontwikkelen zoo niels werd versuimd om aan de verzukorden de grootat mogelijke wnarborfren van zekerheid te geven Daarom werd in de Ütatulen bepaald 1 dat de veriekerden In d n raad van Üommiasarisseo bunne eigen vertegenwoordigers zou