Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1893

t h aringan in lOuU vu indiiu in blikkan geBoDserraofd wordan aoz Nu w t ieder dat jonge barisfeü maar ntat altijd voor bet vangen zyn op onze kast SleohU in het najaar komt du toer en hoe zou d r aaoo JWbriek van kunnen bestaan Wat is echter de zaak Een paar j i o geleden I ward biar wne hbnek opgenoht voor het rerdnurzamen van kleine isoh voor zoover zy hier gevangen w den van rdioea Met beUogryke opofferingen door het in dienst nemen vai Frauscho werklieden met het coneenreeren van sardines bekend is het mogen gelukken een product ta vervaardigen dat in Italië zeer gereeden aftrok vindt Jammer genoeg voor onze gemeente is die industrie van hier verplaatst Daar Niouw Helvoot Dür brengt zy thans welvaart in vele geiinnen omdat Ui van vrouwen en meiijea er een loonenden arbeid in vinden Wat hierin nu voor scbaidelyks schuilt zal zeker ieder die mei de zaak bekend is zich met verbazios afvragen Dat do etiketten in het Fiausch zijn gesteld geschiedt niet om bedrog te plegen maaralleen omdat de producten voor hot buitenland bestemd zijn Bebaln kompas an aadare halpmtddeleo ter zeevaart hebben de reiagera verscbaideiie reddingsmiddelen en twet booten hy zioh Haar het blyfl een gevaarlyke tocht De Jmvaiode en kat Sat HbL hebbeu omtrent de betsekeuis van het feil dat het beruchte hoofd van Giging naar Koto RÜJja kwam en geheel andere meening dan de J eiicke Crt Zy vinden dat ia het minst geen feit om er zoo over te jubelen als thans weer geschiedt De ervaring zegt het S H heeft al heel wat hooggespannen verwachtingen van dien oanl teleurgeateld Bg da onderwerping van Touangkue Abdul Medja een der laden vin de Sultans familie ging er in Kota Radja een juiehkreet op Toen Habib Abdul Baohmau al Zair machteloos geworden en zejfs zich niet meer veilig achtende te midden van het volk dat by tot verzet en fanatisme had aangevuurd op den 13 October 1678 zy no onderwerping aanbood met een inkomen van SU OOO s jaan werden vreugdetranen gestort omdat men mceade dat daarmede het Atjeh pteit was beslecht Neen zegt Komala gy hebt Habib wel maar ons niet En de avabode betoogt dat bet Oighensobe hoofd tot dien itap alleen gedwongen wrrd om het belang dat de kuststrook van zijn gebied bg de scheepvaartregeling lieefï met een togonstaiidor die zich onderwerpt maar met een ontrouwen vasal die eieren voor zijn gold en van twee kwaden het minite gekozen heeft Eu aan dfze opmerking vo i het blad dan in zijn mail Orerziobt nog oen breedvoerige beschouwing Loe ten betoof e dat de toestand zoo aU hy Hu is I boe langer hoe onhoudbaarder wonll Do Atjehers I omringen onze geconcentreerde stelling aan alle kanten en wagen Ulkens overmoedige overvallen lootlat de rollen nagenoeg geheel egii omgekeerd Waar wy twintig jaar geleden b ironaen zijn met Atjeh aan te ration worden wy tlians door hen op ons grondgebied Taraiang bestookt Ouder leiding van den voorzitter des bestuurs den heer T A O de Bidder burgemeester van Katw k werdgisteien in hat jn rK8n yo e te Amsterdam de zevende jaarlykBohe algemeene vergadering gehouden van de vereenigiog tot bevordering van do Nederiand i scbo Visflcbery De vergadering werd druk bezooht In een korte openingstoespraak constateorde de voorzitter bet reolit van bestaan der roreeniging op grond barer bemoeiingen en de resultaten daarvan maar betreurde het dat voten die direct bij visscherij betrokken waren j kond bloven voor een vereeniginir die aller steun verdient Dat vele visschers en reoders bot dool der veroeniging niet begrijpen ligt in de onbekendheid daarmede en de verkeerde vooretelling die zy zioh er van maken Spreker betreurde het dat waar vele inrloadrijktf mannen steun toezegden de reireeringde voorgenomen vissoherytentoonstelling niet kon steunen op grond van het ongunstig advi os van het rykscollege voor de zeevissoheryen Bene viascheryverzakeringmaatsobappij kwam tot stand en zal reien reeders groota diensten bewijzen Ken goed geredigeerd orgaan traoht op geregelden tyd de belangen der vereenigiog voor te staan De poglngCu voor een nieuwo haven op Ooslerend op Teasel hebben kans vHit slagen Eene mêttmg waarin de Zuiderzee quaestia zal behandeld worde wordt weldra uitgeschreven Zender debat goedgekeurd werd besloten tot oprichting van eau nationaal visscberyfoods De afgevaardigden van Vlaardingeu Katwijk Holder Scheveniogen en Maassluis werden uiigenoodigd om met het hoofdbestuur statuten te ontwerpen By de bagrootiug voor 1893 werdun de inkomsten geraamd op 848 de uitgaven op 750 Na tooliohliog werd een voorstel van de correspondent te IJmiiiden om een wet uit te lokken dat de eigenaar of gezagvoerdur van een vaartuig dat aan een ander m de haven a erij toebrengt voldoende cautie stelto by den haranmeesler onder wiena gebied de averij ontstaan is gesteld in handen van het hoofdbestuur tot onderzoek en spoedige voorziening Een voorstel Katwijk de verbinding per tram of Inoaalspoor to bevorderen Tan Umuiden naar den Hoek van Holland via Katwyk en Schflveningen werd torfgelioht door deu hoer Hoogenraad vun Schoveninifrn die leide dat deze zaak met Katwyk behandeld wordt en dat weldra een ontwerp voor een locaalspoor het hoofdlwstuur ui bereiken Hij hoopt dat alsdan daaraan adhaesie on stuun door da vereeniging kau worileu geschonken Door applaus wordt de wensohelykheid der totstandkoming te kennen gegeven Ëy vonnis van de arrondissements raohtbank te s tiravenbage wenl giator vrUgesprokon mr W v d V directeur der Leidscbe Duinwatcr maatsohappij die terechtstond wogens overtrediug van art 173 Wetb van strafrecht verontreiniging drinkwateiin richting Het vonnis overwoog o a dat niet voldoende gebleken is dat de bokUagfki zioh aan zoo groota onachtzaamheid heeft schuldig gemaakt en dat hy daardoor strafreohtolyk aansprakelijk is terwyl in 1882 toen bet veel besprokon tweede boek reservoir der Leidsche duin waterleiding gemaakt werd do wetenschap betreffenda onderzoek en zuivering van drinkwater op een ander standpunt stond dan heden terwyl onder raeor ook door dr De Loos verklaard is dat bet water afkomstig uit da Leidaofae waterleiding by onderzoek gebleken is niet sehadelyk voor de gezdndbeid te zyn Godurendo de laatste twintig jaren he ft de kunstmatige visofaleelt in de Veraenigde Staten van Amerika zicb ontwikkeld op oen wqte wolko inde auualpn van dezeu tak van wetenschap ea industrie haar weerga niet hoeft Deee ontwikkeling dateert van du instelling in 1881 van eeu byzondore visschery commissie door het oongres waaraan w rd opgedragen een onder oek te doen uaar de oorzaken vso den achteruitgang der viischenj en op middelen te zinnen om de ontvolkte wateren der Vereenigde Staten weder visohryk te maken Hoden ten dage beschikt deze commissie door hel Congres financieel ruim gosieund op verscheiden punten dor kusten en der rivieroevers over stations voor biologische uasporingon over een vloot van I kleine stoomsflhepon voor zoölogische expediticn ca ter verspreiding van de haring en de kabeljmiw maar ook voor het uitzetten van sootten van rivier visch van do Kalm de forel de elft de mt Europa ingovoerden karper mt in de binnouwateren roor welkdoel ook bijzondereapoorwogwagens zijngebouird Onder al deze vischsoorten is moral de elft voor kunstmatige teelt zeer gosohikt gebleken Men haoft tot het weder bevolken van de grooie rivieren by voorkeur dezo visob gekozen niet alleen wagens I baar groote voedingswaarde maar ook wegens haar I verbazende rrnohtbaarheid welke hot mogelijk maakt hei kweeken van broedsel iu millioenen oxomplarcn te ondernemen De door den nmorikaansoheu rlierkundige Seth Green uitgevonden wijze van teelt van deze visob vordert oen toestel dat van hot apparnnt voor de zalmteell niet veel vereohilt ofschoon de kuit van de zalm van veel grooteren omvai is Terwijl vroeger de eieren van de elft iu de open rivior werden ontwikkeld doordien men bet met kruit gevulde en op den bodem met een Tyn draadnet ofgesloten vier Het Noorsche Vikingerschip dat dezer dagen uit üergen naar de tento nsleliing te Chicago is vervroiEiten is een herinnering nan den tocht van Uif fi liokson den oorspronkelyken ontdekker van het Amerikaanscbe vasteland meer dan duizend jaren geleden Het schip ia gebouwd naar een model in een moeras by SandefjoM gevonden en thans te Ur tiania bewaard Hot is niet zeker dat Leif Edickson precies dat type heeft gebezigd maar een meer histonaohe type beataai niet Daar het twijfel Amerika kon bereiken al waa het sterk genoeg om den golf ilflft te verdragen zeilt het nu met een tndelijk 1 u ® Uem namg een fornuisje heeft W te koken Do dolgatan waaruit langs de zd eneme moeten stoken ziJn hermetisch gesloten Met net groote oreede roer nan een der zijden van Ml schip bevestigd is niet makkelyk te sturen Mr do kapitein u de kleine bemanning zijn vol feden moed na hun proeflocht van Chnstiania naar fWRiu Zij hopen binnen een maand te New York w jyu Dnar zil men bet vaartuig als een echt lngerschip met drakenkoppen enz optuigen W f f dit uo audselhoiiden niet mwr In 6 pCt tou mogeD worden uitgekeerd xooluig é fekerbeidtfondeen ni niet bet maxioiBoi vtn 450 000 briiben bereikt m S Ut d ttkcrdeo sall B nudedeelan in d wioelM die Imhuld wordeo Dasrbjj werden de UriaveD zoodn Big vavtgetteU dat Moe billyks premie rd beta id on ie bij de IgBowvae Toorwnrdm van endteriag nit beginael Mngenomm nu de vanekevdM aUt reobten en voordeelen toe ie kennen die kunnen geven worden zonder Je loliditett der oiMtaobnppy te beusdeeleB Op dese wyw hoopte nen aohielgk vertronwen te winnen en de uitkomst heeft aan de verwachting beantwoord Op ultimo Dec 1698 was verzekerd uu kapitaal een bedrag vat 6 7 4 148 87 en aan nnte een bedrag van 189 00 Sjk Op de gewone W ze de rente tot kapitaal herleid brdroeg dua het rorxtikerde brdrag 10 144 IK8 Ü7 Hetwarewellieht mogelijk gaweett door uitbreiding van het veld der xploitatie dit bedrag aaozieul k grooter to doen i n Stellig echter zouden daarvan grootere onkoeten bet gevolg xyn gaweott en het ia teer de vraag of daardoor da HnMntiaete laat der Maataobappg ion zyn vooruitgegaan Hoe dit zg aan geleidelyke ontwikkeling gepaard aan een zuinig beheer it de voorkeur gegeven Daardoor was het mogatyk reed van 1887 af aao de verzekerden wiuit uit t keeren De eerste uitkeering bad plaaU ia het jaar L888 en tU jaar werd een grooter bedrag tol dat doet be ohikbaar gesteld een bedrag over bet jaar 18 S reeds geklumman tot 10 400 Nog meer dan de eerste afdeeling heeft ztoh de tweede afdeeling der Maatsohappü die de ventekerinti tegeu angalukkoQ ten doel heeft ontwikkeld Hier stonden wy op een geheel onontgonnen terrein Onte Maaiscbappy was da eerste Nedurlandsohe maateohappij tot rartekeriug tegen ongelukken en ook aan de buiten ïandsohe maatsohappyon waa het Bog niet gelukt bier vasten voet te krygen Collectieve verzekeringen van hel personeel in fabrieken en werkplaatsen waren hier te lande nog liyua gohetl onbekend Dnt die verwkenogen in ons land binnen enkele jaren vry algemeen worden gesloten noet zeker in da eerste plaats worden toegeschreven aan de omsiandigheid dat onze Maatachappy juist is opgetreden in een tyd waarin zioh de behoefte daaraan meer deed gevoelen en in de tweede plaats aan de medewerking van hoogere en lagere besturen di by aan te besteden werken de verwkeriug der werklieden tegen ongelukken verplichtend hebben gesteld Het behoeft echter geen betoog dat faet toch ook aan het gahe le personeel aan oaie ntaaisohapp verbonden buitengewone Inspauniog heeft gekost die eerste plant op NedertHndsohen bodem tot groei en ontwikkeling te brengen Met des te meer voldoauing mogen daarom op de vorkregen uitkomsten terugzien By bet ituit n van het tienda boekjaar waa iu deze afdeeling verzekerd SS 4SI 02 88 by dood en invaliditeit te urnen Tot dit bedrag hebben da fiolteotieveu verxekeringen van werklieden het leeuwendeel geleverd Uat deze verxekeriitgeu werd een aanvang gamaakt in 1883 en aan het eiade van het jaar was verlakerd 443 000 A en B Binnen den tyd van 10 jaren is dit bedrag gestegen tot 4i tSfl 842 06 Wy zyit overtuigd dat het resutiaat van dezeu tak vsL ons bedryf in broeden kring op belang telling kan rokeuen Duarom hebben wy bet vol I koloniën ondersoheidea hadden Met zeldzameu moed had de bemanning hare zware taak volbracht D de vlag met don duirsobeu adelaar zegevierend door tropiooha hitte en dooroige wildernissen naur bet trotsohe duel Kcvoerd en toen da dappere blauwkielen binnen waren geloopeu had bet welkomstschot uit de haven van Kiel a s dankbetuiging van t vereeiiigd Duitschland hen tegemoet ge londerd Officieren en muoschappeu werden ryk beloonden toen prins Maximiliaaii z ii kamoruden voor het Mrs Ivear aan boord vun d ii Alben mi t eon bezoek vereorde wapperde t stralend lint der lieeuwenoida Is eoH gouden herinnuriugateeken hem na om ala prijs vau waardeeriug op de borst van verscheidene byzonder rerdiunstel fke mauoen te pryken Frisoh en opwb i kend als Neptunus adam wanneer hij door touw en zeilen blnost en helder schuimend als de pi ven ter wereldzee bruiste bet leven aan deze kleine Ifiu Maximiliii in de afgodtsoh vereerde de vrooI beminnM bte aller vorstelykste zeovaardal had root eon sohertsend Hier ben ïk myne hoeren houdt me uu t ezigt onder de officieren pUsU genomen Dat gaf wyding De bijna uitgelate vroolljkhoid leed er niet onder tnteg ndeel bet kleurig schuim van den wijn in i o volirt glazen was t biwld van du uitbundige xeamanshumur die van faun lippen stroomde eu baron Nenu grade sUatje afmaakt dat fl iic denk Mld kan garao van den Toffruitifaag op dit gafaiad Aantal Aantal Aantal ongevallen contracten tdaroollt etief waarvoor LVHETJAAK cnekerde Ipwwjneor V eollacüeTc vanokaring aitkeerlng isgagev iod en ooIleoUef Hy Eood aranwel toch zynen knecht naar kat aaogeduide adrea mat grooie dooien betwaant at Bteeaen De knecht schelde en terstond werd da beatdling in ontvangst genomen Toan hy echter HD betaiiog vroeg weni kam vr en vriendeljjk de deur gswaten 18 8B 87 186 188 889 888 780 168 883 1 6 31 64 119 UO 818 464 475 767 1174 1883 1884 1886 1886 1887 1888 188 1890 1891 1898 319 800 1400 Ï400 8100 4 00 fiOOO 11800 19000 85000 Dal de flesaeheotfwkkars op hnnow neos ge kaken bebben laat zich begrijpen Doch zy hietdra zich goed want toen dan volgenden dag deknecht de leeg doozen terugvroeg kreeg bq nalsof er niets geboord was £ Dit aantal kan sleohts by benaderinc worden opgegeven daar bet niet by alle contracten bekend la Onza maatachapp kan thans als volkomen geconsolideerd worden beschouwd en met vol vertrouwen zien wij dan ook hnre voraero ontwikkeling te gemoet Niet het minst is ons vertrouwen gevestigd op den staf van bekwame inspecteurs en vertegenwoordigers die met zooveel loewyding de belangen der maatachappy behartigen Tc Ooada is de beer A K van derGarden GeoeraalAgent en de heer F J K van Werkhoven Agent In den omtrek van het Bussische dorp Bogorodska proT Moskou is een meisje een en vyftig dagen lang onder de sneeuw bedolven geweest Zij viel op een hoop stroo ie slaap en bevond zich bij haaront waken begraven onder de sneeu Het arme meisje I leefde eerst van een paar stukken brood dat zij bij zich had toen die op waren had zy niets dan sneeuw om te eten eu z leed ontzettend van den honger Haar hulpgeroep werd door niemand vernomen en intUBSohen hoorde zy telkens voetstappen in de nabybeid van de plok waar zy levend begraven was Toen men haar eindelyk vond was zy bewusteloos en geheel uitgeput Het duurde verscheidene dagen voor zy oenigszioa hersteld was Be Fiparo geeft als hoofdartikel het verslsf ria een onderhoud dal een der redacteuren door hat blad naar Chicago gezonden den 26 April pluj heeft met Kdisoo Deze verklaarde toen aaa dsa journalist zyne laatste uitvinding de kinetogn f op nemer der beweging die voor het oog zat mostn zyn wat de phonovraaf is voor bet oor Eerst ovw twee jaren zeide Edison zou dit nienwe toestel g reed zijn Tut zoolang wilde by nibntit hi réclam oen verlangen waaraan de Figaro door baar 3 kolom groot artikel op eigenaardige wijze traoht te voldoen Wat in dit artikrl staat geeft den iadrek dat aan bet nieuwe werktuig geen nieuw denkhof ten grondslag ligt maar dat hft slechts eene veri irrdo toepassing is van een reeds bekend begiossl hetwelk by veiscKillende speel werk tuigJM is toege past die door snelle ronddraaüng van afbeeldiogea van bewegende liobamen in hunne achtereen volgend bewegiogsphasen aan bet oog den indruk van eea bewegend lichaam gevon Totgens de Figaro doet Edison ook pogingen on zwarte diamant te maken Men zal zich heriuneren bet op 8 Oct jl te Hilversum plaats gehad hebbende ongeluk waarbq A Tilburg in eene put van 40 voet diop bedolvea wt rd djor ïnatorting en daaruit met eigen leieufgevaar gered werd door C van Reenen Deze heldendaad werd door de hooge regaering beloond nut bat schenken aan C vbc Reenen van do zilrem reddiogamedaitle Naar 2 e Jmêterdammer metideelt willen enkele Israëlieten te Amsterdam pogingen in bet werk stelten gelden te verkrygeii voor de oprichting eoner middelbare school op joodschen grondslag Ü n tijd lang geleden varscbenen in het Ontraal Jtr fTeetilad eenige aritlelen waarin het nul van zoodanige instelling wfrd uiteengezet en dezer dagen heeft ook een der Amslerdamsche rabbijnen hel plan ter sprake gebracht Oorzaak van genoemd pogen is dat de jongelui die middelbaar ondervijs op de openbare sohoten genieten ziuh op Uteren leeftyd minder getrouve aanhangers van de joodsohe godsdienstige gebruiken toonen Een banketbakker in Dan Haag kreeg dezer dagen personen in Bijnan winkel die voor eenen rijksdaalder a contant iets kochten en daarna twee laarten bestelden mooie natuurlyk De wiukelior kreeg om naaiA en woonplaats welke opgeseven werden aehterdoflht informeerde bij de politie en vernam daar dat het inderdaad niet te vertrouwen was b v AooT het in olieverf en nan te biedej Thans beeft zich te Arnhem een comité uit versobiUende werkliedenvereeaigiugei gevormd met het doel pogingen in het werk te stetleu om aan dele daad van moed en zelfopoffuring eene blyvende berinnering te verbinden en van da hooge regeeriog alsnog te verkrygen dat C van Reenen benoemd worde tot broeder ran don Nederlandsohen Lseav Tevens doet het comité ee beroep op alle werklieden iu Nedortaud om stoffulgken eu zedelykeo steun teneiujW wn held van de sympat ie der Nederlandsebe aM W C rkJieden oen tastl ar blijk ta geven Zy wirVtrachten deze daad te voroeuwigeB Roen vervaardigen van een portret it aan het ryksmuaeum ten geschenke of we zoodanig stoflelijk blijk aan Vau Boenen delven ta sebenkeD Men aobrijft uit Maassluis In het Maandblad tegen de vervaUchingen van dr P F van Hamel Roos wordt beweerd dat ia on zeeplaatsen geheime fabrieken bestaan waar jonge Ia eon adres aan de Koningia regentas wordt voor Van Beenen de benoeming tot broeder vaD des Neilerlandschen Loeuw gevraagd eu in een adrss aan da Tweede Kamer de toekenning van een nationaal stoffelijk huldeblijk I deert me verbazend met zyu valsob getuigenis I Niet in de rede vallen I Dus aan den piek vaö Teneriffe verbindt zich iw smartelyke ondervinding van onzen geeorden ksmrraad Zuokermanl De arme vent heeft namelijk gauw hartkloppingen Hoe Hoe En vorwyt onzen lieven Heer letteriyk iedere tnp en elk terrein waarbij te klimmen valt Bertten beBtygt hy uit d n aard der zaak s ecbta in gedaekle Maar de piek van Teneriffe 11 Dien wou hy toch eens beklimmen om tegen zyn kleinkinderen te kiianep bluffen Kinderen t waa een verwenickte wandeling maar het beloonde do moeite H gaat op reis hij beslygt een wilden ezel en bfl de eerste poging drukt hy er al twee in twee aegsr laramen moeten hem zijn cognacHasaclion nadrsgen tweemaal verdwaalt hij zesmaal onfc yn minst sterft hy eerst van hitte toen van kou M aarna door vocht ten slotte an honger eu dorst eindelyk kuchend vloekend doodsbleek en klappertandend komt hij boven en daar bodt je Dikke nevel vroeg prins Maximiliaan tea zoorste behagen scheppend in de geschiedenis Ja Uwe Hoogheid en wel zoo dik dat een ongelin t voorbijvliegen uit de wolken bem in zijn wangsB eep en riep Goetleu dag collega Dat a8Amor Schaterend gutaoh weerklonk ffordt 9ênêi d dersoheidt die voisohend zijn blik had doen rondgaant stuurde reobt op dit hem tot dusver onbekende element af ffDaar zit nog leven in flinke kerels die zeeofEcieren Oraaf Goseck volgde hem als een schaduw Ouder aan de tafel werd kaart gespeeld De luitenant der mariniers baron von Barneok een der welgekleedste bekwaamste onder de officieren speelde met tweo kameraden voor t ptatiar van t spel niet om geld Vooruit or mee barton troef Mlloho Maar Barneok hoe leelijk van je hoe durf je by den kleinen Amor van harten praten haha harten 1 Hovenklingen zag rood van t lachen en ook ïe andoren Wat beduidt dat Waar heeft t hart hem eens gepijnigd vroeg prins MaximUïaan met luider stem en Nennderscheidt richtte zicli tot zyn buurman een jongen luitenant met innemend uiterlyk die den bynaaro van Zonneschijntja had en vroeg spottend Hoeft hy zyn hart Iiier of daar laien ritten P We ik zou feggen dat hü een beeljo zenuwauhttg is By hart dunkt hy altyd aan een geval te Tenerilfe Vertel bot opsl De kapitein liiiienant Pleune streek over ziJo goedverzorgden baard en zyn donker oog straalde Amortja zogt altyd dat het niet waar is maar we hebben getuigen zelfs onze Commodore Zeg haver Inoommodore want de man inoommo boekiga vat io da strooming bracht walke het vormen van klonters verhinderde en aan de cieran een voor da ontwikkeling gunstige beweging gaf wonlt thans de knit deze ia grooter dan die van do op onia tafel vanchynaode etft na de bevochtiging zwelt ze tot korreltjes van S s tB in middellyo op viaschary stoom bootjes verzameld in een voohiigen doek geslagen an op vlakke laden gelegd welke boven alkander in een kast worden geschoven Zoo wordt de kuit naar bet station getranaporteerd waar da eieren uit de kastjes genomen en io het eigenlyka ontwikkeliogstoestel gelegd worden Dit een uitvin ding van kolonel Macdonatd bestaat in glaien vaten met gewelfden bodem waarvan elk 60 oanlimctar hoog en 30 centimeter in doorsnede ongeveer 100 000 eieren kan bevatten In elk dier vaten wordt door aen tot op het midden van den bodem reikende glazen buis doorparBicg lucht gebracht daardoor ontstaat in het rit eene van het middelpunt ran den bodom naar alle richtingen aan de glazen warmden opatijgende strooming welke aan de baitenzjjde dar glazen buiaen ziob weder benedenwaarts beweegt eene beweging van bet water derhalve gelykonde op die welke het by bet kok n beeft De kuit wordt door deze strooming IcMgemaakt en elk ei wordt in voortdurende op en nederwasrtseha beweging gehouden Is hot jonge broedsot ontwikkeld dan wordt bet door de strooming in ean vergaarbak gevoerd om later daaruit genomen en in byzondur vaatwerk met eigen spoorwageos verzonden en in te bevolken wateren uitne et te worden Het centraal station te Washington ontwikkeld op die manier in elk seizoen meer dan 100 mitlioen eieren van de ell Door dete teelt op groote sohaal sedert 1S76 is het mogelyk g weitst de visch niet sleohts in de rivieren dio in den Oceaan uiimonden om zoo te zeggen tot iu het oneindige ta vermenigvuldigen maar ook da naar den Stillen Oceaan stroomende wateren ermede te barolken waar de elft vroeger met bekend was Volgens de officieelo statistiek der Vereenigde Staten zijn de resultaten der viasohery mot betrekking tot etft van 1880 tot 1865 35 pCt tot 1888 34 pCt tot 1S87 63 pCt on tot ItlSS SSpCtbetar geworden De waarde van de vangst bedroeg van 1880 tot 1888 niet minder dan 1 689 840 In Frankryk besUat een dergelyke inrichting roor kunstmatige vischteelt door te S intPierre les El boeuf in hel depnriomsnt dor Benedon Seine VIA is zy van belangryk kleinere afmetingen dan de groota stations van Noord Amerika maar toch heeft men er io het eerste seizoen in de lenta van 1891 vier millioenon stuks broecisel en i bet volgand jaar v f milltoeu kunnen telen Baiteolaodscli Overzicht De Norddetittcka Allgenuine Zeititng op het hoogst ernstige dor aaastaaode verkiezingen wyzonde drukt den kiezers op bet gemoed er voor Ie zorgen dat er uit het thans gebeurde roor het Duitscfae r k in zyn aanzien bij het buitenland eu in z ne ontwikkeling geen meerder nadeel ontstaat dan mtssohieo reeds is teweeggebracht bierdoor dat er iu spyt van de beweien tegemoetkoming der ryksreI geering door do sclmld vau den Bijksdag geen overaonstemming tussohen haar en het Parlement is verkregen Of het centrum in den nieuwen Uyksdag in den herfst van dit jaar het legerontwerp zal nannaroaQ kan nog niet voorspeld worden De naaste loekonui ligt iu het donker De tegenwoordige Uyksdag was iu 1890 roornamelyk gekozen oitder t wachtwoord dat overmatige uitgaven voor bet lager bestreden zouden worden Hij ia dus die leus getrouw gebleven Ook in Januari 1887 is de Duitsche Byksdag ontbonden omdat een lagerroorstel verworpn werd D heftige stryd die daarop volgde eu bijna gebaeï I Europa in beroering bracht eindigde met eene over winning van de regeering nadat de paus tuuchen beiden was gokomen De nieuwe meerderheid bestond loon uit oonsarvatieven en nationaal liberalen terwyl do progressiiten het gevoeligst verlies loden Waarscbynlyk eindigt de tegenwoordige slr d op gelyksoortige wijze Da vryziniiige pnrtij heeft zioh gedeeld in de Vrijzinnige Volkspartij onder leiding var Eugen Bicbter I en de Vrijiiunige Vereeniscing onder leiding van fiarth en Hanoi De stcrkto ran dezo partijen is nog niet uaunrkeurig bekend de verhouding is ongeveer ats 2 1 Naar die verhouding ia ook het party vermogen van 180 000 mark verdeeld De vryzinnige Volksparty en da oude ZutdduitBohe Volkspnrty gitveu heden een gemeouschappolyk kiesmanifest uit waarin zij zioh tegen do legorwet en de reactionaire plannen verklaren Misschien komt hot tater tot een samensmelting van botile partije voorloopig is het niets meer dnn een verbond gestbten met het oog op de vorkii zingen