Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1893

De aitgava deier Gonrant geichiedt dageljki met oitaondering van Zon en Feestdagen De prül per drie maanden is 1 25 Iranoo p r post 1 70 Alioadeilgke Nommers TUK GENTS N Uithoofde van den HEHBLVAARTSDAO verschijnt er morgen geen Nr van dit Blad BINNENLAND GOrOA 10 Mei 1893 Alhier wordt sedert eentKC dassen vermitit de onderwijzer N De man die waarschgitlyk naar Rotterdam vertrokken is is menschenscliuw en ItijEiende zocdat men rreeat dat ham een oufteluk is everkooien Wq leien in bet HaaKsohe Dagblad hIu een artikel orer de Kamerverkrezini un teGouda en te Büverwgk betoojirt bet Jiandeleblad dat de heer HnveUar niet tejjclgkertijd directcurKeneraal der posteryeii en Kamerlid kan zijn omdat kraohiens Koninklijk bentuit het KAmerlidmaatsohap niet Tereenigbaar is met het ambt Tan beto ïd tandiftrnbtenaar bthoorende tot de Depnrtomeiitea vvan Alffemoen Bestuur Do aanhaliiis is juist de toopassinit eobter ni tDe Troe er6 hoofddirectenr was ntlerdaacl ata chefTan de afdeelin posterijen en teUftrafie f ambtenaar behoorende tot oen Uepartement van AluenieeavBestuur doch met den te c nwoordiireD directeurgeucraal is dit niet het gevat Uezo staat geheel buiten het Departement terwijl ntet den Departe mentadienst voor zoover betref die takken vandienst ecD ander boord ambtenaar ia belast Het bedoeirie besluit is daarom met ran toepiwing op den directeur generaal Voor de Rotjerdamsche Ii ohtbank stond Risteren terecht G D 53 jaar zonder beroep wonende te I G E X TT Abor itl HoogdtitKh VI 19 Amor waa nieta kwalijknemend Hij leunde metbeide anneii gemakkelijk op de tafu verplaatstezgu sigfiar naar zijn anderen mondhoek en knikteschalks met de oogen Wanrom haalL hij zijngöastigbeden zoo van Tcrre Als kg er etrsVat uit zgn eigen teven opdiepte zou dat wel tienmaal zoo grappig zgu he grappenmaker Aardige gesch leden isjt B knn hij vfrtell n die Pleutio ik deuk bijvoorbeeld eens nanhotoogen blik dat bij zgn bruid zgn eowton bouquet aanbood Vertel Amor i vertel op Knevelt PUune ondertU38ch om Amor moi d te geven ffHeertm kent u hot verhaal niet Hovenklin ea klapte met zgn hnnden Ik verzoek het woord Pleune gaat zijn eerfllo bezoek hg zijn bruid afsrekon n zooals van zelf sprckt in ch p gnt8tBmraiiig Voor geld e goedt woorden is hij den grootsten bouquet van zgn leven aeblig geworden die hem iintuurlgk gewiddiif KoDder itrgd toMolitD de na KSMbeiden partgea hI bat i irt sfloopea Rtflhter ji drok in ds w er in de Fremmtiffê Zeitung rowt by eeo hcftij taal ook t jt u sga vro cera boD j eDoot n Ue memta Trüxinnigii bieden b b lTo het TngehUU tUMi b m bij In Arntw lde bet BrandenburfCKbe kiauIUtriDt dat Abiwardt naar den EijktdaK zond is na door da ooDiervatiareo e n ander eandidaal gnuleld Ablwardt eg sijn mode anttMmiet LiobermaDD von Sonneobarg zyn candidaat gMteld te Berlyn maar bebben nieti de miuate kan De lof iali ten zijn reeds druk in de weer voor de anttaiDtle verkieiiiTKen Voncheideifl brooburea sijn in bet glebeim veripreid en do iroordvoerderB beginnen recdb den boer op te gaan Ue ocialtaten hopen rooral it i de tea kiesdtttrioten ren Borlyn bun caodidalen Kekoten te zien Do aaarohiften ran hun kant hebben lietlolen alle kiBsrergaderiogeo in de war te ituren gisteren kwamen z j op rergadenngen reede in boiiing met de soeiahsieu De hertog van Orleans hield U Brussel een lang i durigo ojonf trontie met syn staatkundige rrienden te Brussel Zy lieiprakon de mogetyke ontbinding ran de Pransobe Kamera en atelden in groute trek ken bet rarkiesiugiprograra vast To Londfn cal dri bertog oprneutr met zijn vrienden ooaforuürco en den graaf ran Parjjs outmoeten Ken voltallige rergaderiog van alle leiders der Orleaniiten zal m uf by Londen gehouden worden Xa afloop daarvan sal de graaf van Purijs een nieuw manifeêt riohtuu tot het Vransobe volk UuQ weet dat in bet Kngelsche I agerhuis de begrooting van inkomsten werd aangenomen By art 6 werd een klimmende inkomatenbelasting bepleit Hat S4S tegeu 46 stemmen wenl een amendement ran die strekking verworpeu Eeu amendement om 120 nd Bt af te trekken van de berekening del belasting by inkomsten van met meer dan 500 pd t thans ia bet 400 p i werd met 2U tegec OS stemmen verworpen Na verwerping vim vetaohillende andere amendemonten word een nieuw artikel voorgesteld om by de berekening van den aanslag ia plaats van bet gemiddelde inkomen dor drie laatste jaren elk jaar tot grondslag der berekening voor het volgende tu nemen M ar ook dit werd en zonder storaming verworpen I natioualisteif en radteelen hebben bedenkingen ingabraoht tegen dat gedeelto van Home Bule waarby bet getal lersohe afgevaardigden te Westminster wordt verminderd tot 80 en hun stemrecht beperkt wordt Naar aanleiding daarvan moet volgens ds Tmr9 het Ministerie bevloien hebben het aantal lersohe loden op t 3 te handhaven mot atemreoht t n aanzien van alle behandelde onderwerpen M t4eartikelswyEs behandeling van het Uomerule ootwtrp is gisteren een begin worden gemaakt en t Itl dan de die im dim worden voortgezet De floaaoteéls b tpatingaii dor fit omtrent welke de He geering zelve bet minst vast in hare sohoeoeo staat en dis volgens Uladstone a eigen verklaring neer vatbaar nyn vofirwyziging worden tot na de afdoening der andere artikelen op den aohtergi ond ge ohoveo £ oD motie van Chamberlain om de beraadslaging over artikel L te verdagen werd door Gladstone bditteden eo met 270 tegen 313 stemmen verworpen Darling stelde het volgende amendement op art 1 voor Ds oppermnoht van bet Parlement maf op geen enkels wijze verkort beperkt of veranderd worden ten cpziehie zoowel van alle locale aangelegenheden all vau zaken die het goheele ryk betreffen en ten opzichte van alle personen in Groot Britannib en Ierland Dit amendement werd met 165 t n S83 temmen verworpen De regeering had de dieousaien gesloten dtt gaf aanleiding toV een aeer heftig en opgewonden tooneel De oonaervKtieve afgevaardigde lord Kandolpfa Oburohill stelde vonlaging der beraadslagingen voor alt protest tegen da willekeurige handelingen der rogoering Ka een buitengewoon heftige disouaaie werd hot voorstel mei 807 tegon 265 stemmen verworpen Daarna stelde Balfour vardaging voor deze motie werd met 304 tegen 257 stemmen verworpen maar daar het intussohen reeds over twaalven geworden was werd do zitting rolgens het reglemeut opgoboven Afloop van Openbare Verkoopiagen van Onroerende Goederen VEILING 8 MEI 1898 Hui en Erf Turfmarkt H 76 ƒ 8180 k B BessulzQu Huls on Erf Vogelenzang M 87 ƒ 580 k 8 Boot Huis u Krf Vlamingatraat O SSiea 864 l9S0 k 1 van Vliet Huil an Erf PUntaoen tegenover den Kattenaiogel O 100 ƒ 1878 k i F Tybout Ed 8 Hoizen o Erven Korte Akkeren F 180 tos eo 208 lOW k P Mi Roozeodaal 34 2 Staats loteriJ 5e Kl u Trekking tul Diiudag 9 Hei 1893 No 4ül7 13778 CD 181B7 1000 No 1S058 18304 an J077 400 No 868 8568 1S415 en 17535 00 No 8751 8185 10549 18113 en i i7S 100 Frijeen ren 70 80 2595 117 9876 117S8 14427 1 8 5 18889 191 iS47 SS80 9980 11968 14871 16359 18698 200 S3CI9 788 10249 12122 14886 16414 18726 259 9408 6777 10289 12242 14886 16427 1S767 836 8441 7148 10416 12264 14918 18491 18887 559 8535 7178 10529 12817 14920 16884 18974 742 3589 7492 10683 12664 149J1 17070 19102 950 3633 7731 10792 12682 14998 17217 19269 1036 4046 7753 10956 12667 U 02 17277 19888 1480 4110 79S5 10989 12985 15917 17698 19397 1733 41S6 8004 11086 12988 15290 17678 19678 1747 4681 8269 11116 18102 15418 17842 19686 1858 4742 8608 11144 13325 16514 17991 19845 1866 4758 8653 11167 18452 15786 8196 19914 1893 4884 867 S 11223 13538 15816 18297 19994 2126 5036 8705 11303 1 571 16927 18309 20066 2136 6316 8758 11824 13698 16036 18412 20459 8246 5655 8886 11338 13618 16198 18487 20590 2363 5963 8913 11368 13634 16224 18606 20684 2370 5993 931111516 14163 16285 18636 20723 2456 6001 9328 11669 14260 16303 18670 20756 8686 Vorijje Igst No 8161 70 moet zijn niet Burgerlijke Stand OEBORE 5 Mei Wilheloina ouders P lan Dorp en M C Ketel 6 Johan Eltaa Jaaol oudere N F Kret eo J Heebeen 5 Johanna ouders C Vergeer en N Sandvoort 7 Catliariua ouders T Hoot m J i Ka out 7 ianDi i e ouders J Mokkenstorra en A Mul 8 orne ia Maria ouders C Stolw k on W M van Kuijk Gerardus Hendrikus ouders N J de Jong eo P fCrajo OVKRLKDKN W A I o nder lool liuwrr r n N U Kremp 26 j ADVERTENTIBN Hoogbeemraadscbap RUnland KExNM8GEVIJVÜ DUKGRAAP en hoogheemraden VAN RIJNLAND brengen by deze ter openbare kennis lo dat het Gurderboek voor het loopende ja rt ter inzage ran Ingelanden zal liggen van deo Ssten tot den 22Bten Met aanstaande en wel hot Gaarderboek in zQn geheel ter Secretarie van Eynland te Leiden op eiken werkdf van des morgenii 10 tot des namiddt e 4 nury en uittreksels uit het Gaarderboek op de Gemeen te Secretariën van de hoofdplaataen der districten 2o dat de Ingelanden hunne bezwaren binnea acht dagen na de ter inz e ligging en dns op 29 Mei schriftelgk en met de uoodige bewyastukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden Dykgraaf en Hoogheemraden van Hyuland VAN DER BREGGfiN Dykgraaf Mr EGBERT DE VRIES Secnteris lAiden 6 Mei 1893 C Schouten Eapelle d Usel le ert alle soorten VEEBROOD Puike Kwaliteit Lage Prijien Voor Gouda verkrijgbaar by de Heeren A ran VBBH WUdstraat Uitente PrgMpgaaf geTraagd Toor de LereriDg van 6000 Gouda Kazes 3 5 Kt 2400 Leidsche Kazen 5 7 Ki prima kwaliteit voor N O Indië LEVERING 500 en 200 per maand Aanrang der Lerering Heptember Toewgzoif Angnrtus lb93 Tevens te vermelden fBJjt der Kisten en Blazen Betaling contant Aanbiedingen onder motto Kaaac a h Alg Adv Bureau Ae na La MARAzn Amêtêrdawu Bji het faeerschende weder wordt aan alle rhnmatische lyders ten sterkste aanbevotea hnnne genezing niet langer uit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekends Abshaubbin s en na eene korte aanwending zal men ru sgne araarteiyke pijnen onthereQ zgn Hooiddepot te Delft by A BBEETVELT Az die deze Watten Toor den prge Tan 30 Cent per pakje verkrijgbaar heeft gesteld bg T l 6 V ll Deth C B Verheul Oude ater ej de Wed Ba8niao A Bos Berkel Ooddi ï W J denUijl aclioonh A Prins ZevenliuizoQ M J Ooiidka le Bo8koop A Hoogendijk Cappelle 8 T d Krssts Bleiswijk J lan Dorp Zoetermeer A Kaulinit Atpben üobr Kauling fiodegraren K üosterling Haüstreoht ebr Kauling Weerde i0 v d Geur WaddinireBn ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlanditehe Couranten worden dadelgk opgezonden door bet AdvertentieBareaa van A BBINKMAN en ZOÜN te Gouda Stollwerck s Hart Cacao Hoogste eiwit hoogstetheobramingenilte ht Caca VoordeeligI HartOaoao Is fijnste PoederOacao in liait vorm geperad Spoedige oploabaarbeid fijne geur deliciriise snaak steeds gelijkmatiglieid des draiibs la blIkkM bnna i 25 Caoao harttn 45 eert 1 CM k rt = 1 8 Ut = 1 kop Caca Verkri g1 aarbijH H Confiaenn Banketbakken enz Engroa Eipeditie Julius Mattenklodt Amaterdam Ealverstraat lOÓ jlfen wende zich voor Markt A 68 Gouda by W f JMIJijVê Gouda Snelpersdruk van A BaiNMi i loo 1803 N 6043 VrQdig 12 Nel GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken AD7ERTBNT1KN worden geplaatst van 1 5 regels b 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTB LBTTEBS worden berekend naar plaaternimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags venchijnt 0 Inxeadlng van advertentidn kan geaolileden tot een nur dei namlddagg van den dag der uitgave tnnde rattap Toen men te J i uur de 4 jiriga dienstbode genaamd Kramor wilde wekken bemerkte men dat zg bewusteloos op haar bed lag hetgLen eveneens het gevnl wai met twee knapen van 16 en 8 jaar foont van den bewoner iliu met baar lu hi tzelfde vertrek op de 4e veidieping gelegen sliepen Men dacht uanvankelgk met drie lijkeu te doen te hebl en In bet slaapvertrek uam men eene sterke gtislucht waar Oiimii deljgk word geneeskundige hulp ingeroepen en twee dukturen hielden zich geruim n tgd mot da nowusteloozeu bezig zonder merkbaar te vorderen Op hunnen raad paste men foortdurend de bekende Toorwhrifteii tn hulpTeileanmg bg plutselinge ongetalleo too ten einde zoo mogelgk het leven op te wekken l ez pogingen werden in zooverre bekroond dat legea den middag de jongste zoon het bewuatign herkreeg Hoewel lutorat twak beitaat er voor hem geofti oog nblikkelijk levensgevaar Krger is het ewuwel gwsteld met dan oudsten zpon die hoewel ti ekenen tan leren gevende te 3 uren gisteren nanwddag nog niet tot bewusttyn was gekomen en nog t raitiger i Wl nut d diiiiiBMboile gMtcId t odat vtyr haar het gevaar dat f er het leven niet zal aflirengen niet gering te achten ia Daaromtrent meldt de N R fi nog het Tolgendei Te 10 uren gisteravond was nog weinig verandering ten itoeda gekomen in den lopstiuid van hen die ten hui e van den beer Jiongnyroux aan den Boerensteiger no 41 doer ontsnapping vsn gak het bewustzijn verloren Üp dat tijdsiip was ook dt 16 j rigo zoou van dien heer even tot bewusttijo gekomen de dionstbode daarentegen wns noit ateoda bowuslelooa Jok de fl jange zoon heeft hevige koortaen gekregen zoodat rno ntlen de toustaiKl hopeloos geacht moet worden Het ta thans haaat zeker gebleken dat de r mp het gevolg ie geireest niet van en lekkage maar van het opendrsniuu ran eene gaskraan door do bowustulooze Meii lliude din Sohoonhoren aangeklaagd dat liij ïoh io het laatst der maand Februari jl of in het begin der maand Maart wederrechtelijk ton hrbbet toegeëiifend een bedrag van 83 toebehoorende aan G T te Berg I Ambacht en hom door of ntnens down in lommen Tan lï en 10 ter hand gesteld ten einde m een door genoemden T toot hut kaotongerechi t Schoonhoven gevoerde en verforen civiele procedure oor dozen de aanteükeoi i bestriding der eerste kosten daarvan te hetox m Uit het verhoor van T en diena vrmw bleek dat Iw doeld bedrag ten voorschreven dueleinde aan bckl was er hand gesteld doch dat deKe aau de opdracht niet had voldaan Hekl ontkende ten voonc reven doeleinde eenig geld U hebbeu ontvaO ka Het U M achtte bet ten laste gelegde beweien Beklaagde behoorde tot die soort vto menachen die er hau W rk an mnken mtndtr unlwikkelden die iu prooeaaen gewikkeld yn bg kleine bo iragen veel meer geld te doen betalen dan hun toekwam Ueeds lang had het beklaagdo a handelingen gadegeslagen tot het eindcigk f elukt waa hem te betrappro ilet vorderde z ÜCeSCdMmCJMliH i maanden gevangeniaatrar üitJ pruak over 8 dagen In de kyerne der grenadiers en jagfri zgn in den luatsten tgd geschriften van opruiende strekking verspreid en aangeplnkt Ten einde zoo mogelijk de daders te ontdekktin beeft de regiments commandant gelast dat voortaan alle pakjes aan initiaiuns ge ndressetrd in tegenwoordigheid van dfii coramanflant der kazornewacht geopend moeten worden en dat ite kazerne des nachts meermalen door ecnen adju dantonderofficier moet worden onderzocht Ten huizo van den heer J P Ixmgnyroux aan den Boe ren steiger no 41 te Rotterdam kwam men gisteren ochtend tot de ontdekking van eene ontzet FEVILi ETOI hindert op straat Hg zwaait er rechts en linka mee Eindelijk is hij bij zjjn bruid en in t bijzgn van tgeheelö gezelsohap trekt hij t vloeipapier er af buigt ZHür hoofsch en hemelscb verli gen en ruikt haar een reusachtig let g akelig leeg papieren omhulsel l leune lachte mee mimr balde doi vuist en zei zoo dreigend als zij beminuulijltboid toeliet Wncht maar vriend Bnrni ck dot hebt gg vfrkjapt I M nfc jo uil de kinken Morgen luat ik je mui dy ra op hangen Kiflag hom liever ann bij Ctiprivi De jonge schurk wns bij den laatster hondcnwiicht in zoo n verge tnig niet diplitni ifi ttemminj dut hy met eens opmerkte dat een wehond ondertuasclien een radspgl had ilnoriiiknaagd ütttymdigo vroolijkheid I D stilt nnder hen kftpitt iniiiitenftHt Möller do Moirko op zee met voorliefde door zijn vriend Wit ach dear Sjor j genoemd schurld ernstig t blond hoofd Dat is allemaal tergalo nog met heoren Ala va Inntst tfns M ïonuescligntje haddi n lat n Kt gaan dreef L M Pfifis Alben dt Inrg nts verkoold wrakbout op de OoatïHö 1 Olm Hel en duivel verléil dal eens w t Waa op de roede van 7 ppot verieblji Móllyr geistig Z pneschijntj hnd d wacht op t dek on stond voer vol beimwo naar de kust to stare waar zijn verbeelding di kurkwi van ohorapagnefitfsschnn hoorde ploft o Hij waa zoo in aan schonwiiig verzonken dal hij in t gehm I niet bemerkte dal een vallende tUr on i lukkigerwgs juist aan onzen grooien must Ideef h ikon et Beheitlde een haartje of nlles hi d vlmn gova Ik liop rnog snel hoen en doofde t uit en daardoor ia het den hemel i ïj dank zonder verdere ongelukken afsrolodpt n op een paur braudvlokkon na e iïn in mijn JAS eu éi n in mgn hart De stt mming en het amleriiuufl warden ateedt opgfwekter en ongndivongcntT l PiiiH Miiximibasn wenachte als plaatsvervangend en uiterst beminnelglc gastheer zijnu vrienden door Kchmmeudu glazen t hinden ei h tron von Neuiiderscheult door al vat onaewooQ was duidiet aUHg trok ken zat daar toet I vroülijk stralende oogen onrier alteit alteen in oiviel kleeding en vatte vol gloeieitde geestdrift t besluit I op itn fijn huwelijkBreia rondom lie iv reld o maken I I Prinft Mnximdinnn richtte zijr heldere dftordrin goode oogeri op de boogroode wangttn van don ffdnllen Jonker r tfHuwelgksrniB vroeg hg acht JigH we dan t indelgk tn mgnhecr yUpido s strikken gelonpen en trekt liij Aie nu eens goi l nan im vriend Neon dersehöidt zonde omwege bij du ovorigo alachtoffera te W rpen wWe lioRjn tni t ninar Ood geve t a i Horenklingen lachend ht t glas ophelfiMid en met Olirie driiikfnd Drze streek met do hand ovor t dikke blonde bnar trok een gezicht ts tomand die cbamf agno lu den neui krijgt ci knikte zwggemt f