Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1893

Werden hier zoet belaogrijlte en galukkïg zeer gnnrsttre beriebten uit Tamiang ontvangen De vgand heeft ongemakkelijk ktop gehad un hoewel ook iaa onz n kant dtt veriieten niet garing zgn daar iD dapper officer zgn leten voor bet vaderland torwgl een acder zwaar gewond werd onze troepen hebben een groot succes behaald dat voor df Atjebers bet genoden van het doen van uiutapjea Daar Tamiang waurechgnlijk wel voor goed zat bodorveu hnbbfo Attu oen ons walwilluud tor inuge gegeven sohrgTeu van ee eu der declüemers aan de expeditie onlleeneu wg de volgende bijzonderbedeo Zondag 2 dezer werd tegen don vgaod opge rakt die tioh bij Toempa Teogah oabg Loeboe Batil een hi lf ujr stroomopwaarts van Seroeway in vier beutinga gedacht had versterkt Voordat wij dose versterkingen kondon aantasten moosten WD de Atjehm die ongeveer 200 man sterk waren an onze raehtorflank hevig bestookten vordrgven bg wel ce gelejien ieid zij groote verliezen leden daar zij stand bieldon totdat onze ménnokons ben lot op 40 a 50 paa waren genaderd Daarna werd onder dekking van do artillerie tot bol bestormen der bentings overgfgauii die ondanks den wonhopigen tegenstand van don vgand on de zware versperringen die beklommen moesten worden weldra gtDoraen waren ffWg kregen bjj dien aanval doodeu en 37 gevonden onder de luatsten waa de Ie luitenant dor infanterie Van dfr Schroeff die één der eersten op de vgandelijko byrslwonng doodflgV werd getroffen en in den daaropvolgeoden UHcbt eten ttiatslen adem uiiblits Ook werd zwaar gewond de luit ter zee Ie kl Meusort commandant von Hr Ms jtfWaro die eene schotwond boven het oog bekwam terwyl de luil dor lofanlerie Engelen fi do adj ondoroff Arnéns licht gewond werden ffDe vgand liet in do verschillende versterkingen 63 dooden eou aantal geweren eu blanke wapens achter ifÜe houding van onzo troepen zelfs van du joago Javaansebo soldaatjei was voorbeeldig on wekte ook de bewondoring dor marine op De meeste gcwondt n werden per gouv stoomschip Termate en het stoomjacht Slamai naar BeUwan vervoerd waar zij Maandag avond 8 uur aankwamen van daar goicfaiedde het vervoer den volgeuden dag naar hier per eersten treiu De resident do ada resident lie gewest sfdruiaris controlour Wagner en de jorslnaitw off van gez dr Vorm y waren aan het station aanwezig om hon te verwelkomen Gisteren is do Oier naar Tamiang gestoomd ijs meenemende voor de liokcn en gewonden hetgeen zeker zeer welkom zal zijn Ook is de bataljonsmuziek mut die gelogonhoid vertrokken Von oonoii ooggetuige vfmamon w j g nader De 2o zal den AtjeherB heugen R was eeu wnrme d g voor hen zoowei als voor ons Toempah Tengub ligt op c a een half uur aan don tO onover iggoiiden oever va Seroowny on do versterking bestond eigoulgk uil viur bentings Met doodsverachting Btormdet er onze soldaten togon in Javaantjes zeker iiet minder dan de Üliiropoanon en landingdivisies der oorlogs hepen Van do marine waren do Samliaa Sindore Flure on Madura voor Tamiang Luitenant v d Schroelf was reeds op de liorstwenng der Ixnting toen hij door eonen kogel getroffen word en daardoor neerzeeg Tei uggebrnobt naar Öeroeway overleed bg onder hevige pgn des nachts eu werd den Sen met militaire honneurs tui aarde besteld De luitenant dor marine Monsort was commandant van do InndiiigsdiviBics van de Madura on heeft eene zeer ernstige schotwond in liet hoofd Luitenant Engelen ia licht gewond aan zijne bond Kapitein T afeber raakte tusschen twee dor bentings handgemeen mot eeiifii Aljohor maar had het go luk zgnen tegenstander met twee revolverschoten neer lo leggen Als een bi wijs mot welke moeilgkbeden men op zulk oorlogsterroin 10 kampen heeft deeble men ons mede dat IJeon met hot over de rivier zotten der twee compagnieën racer Jan twee u ir gemoeid Waa Als staaltje van de brutaliteit der Atjehers dat nadat s morgfl te ongeveer U uur de bentings j geiiomon ivareu toch s mnldags weder op eenu mannealoep werd geschoten dio van daar naar Seroe way lenihkeerde Het vaartuig werd lok on moost op den oever gezet worden Kolonel V d Pol heeft getoond wat bij is bc wondorenswaardijf was gedurendf hot gevocht zgno Umte schoon evengoed nis do soldaten nan bet Jttttr blootgesteld gaf litj zijne bove an nlsof hg op l t statiousplein to Modan stond Allaon reeds l n houding aannemen nla or zooveel op bet spel JWt moet hüt vertiotjiven der soldafon weï kon Wt de tesfenstaiid van bolcertni was bigkt voldoende oit bet aantal Alj hers food in do verst jrkiagen aohteige at ii vn behoorlijk hoofd voor hoofd gesteld Iki OKWt ittduii hel D ia 4a nweoiiig lUt die t knao opeiutoiid omdtt zg jaist io tegeoof erf Mt td riektiQf lUit til meo uo gukraneo gewoon ii De werktumbeden f oor des bouw vaa betobtef Ttiorium op dea top vio ilen Hontblsiui forderea ooder leidiag t d deo uttoooom Jétmm goed Door dieo bendeleider Vttlot werd reedi e D but Toor het p rK n et of erinlit D r oor de foodameoten fan het obeervalorium geen vaele rotenrond maar alleen y t verkrijgen i ui het feirauw op dexclfde wgze ali de Kitfelloren op tien ichroefea ruUen die t mogelijk makfo om bet weer ia zyn normalen stand breat en eranneer de beweging der t eu eaeeuwmasea bet dasrraa mocbt dorn afwijken Het dak ui eon terrae vormen en den koepel dragen dte bvetend ie voor het bergen vin de inelrumeoteu Ken gedeelte vnn het obeervaiorium ui ook inge ricbt worden voor bergbeetijgera De mtniater rin Binnenlandscbe Zaken beeft aao de CvOflamieuriveeu in do provinciën bericht dat in eei bg enkoniat tan diatrioU veeartaen aan zgn departement ter iprake sijn gebracht de maatret el D genomen Ier beteugeling van het moad en kliiuwteer eu al een gevolg van deie eameniprekingen de aacdacbt gevoitigd op de volgende punten lo Wordt met krarht aaflitedrongen nauwteiteud Eorg te dragen dat alteen b uitatek goeohikte on betrouwbare pereoneo tot buiteagewooa veldwachter worden voorgedragen eu doie bovendien onder zoo treiiit mogelgk tofnioht worden gettetd So Zal het in vtle gevnltun wenecbelgk iijn da verdachtverklnring vao vee ruimer toe te paaeen dan tot duiver geachiedde Koodat ook vee hetwelk graast ia lenden grenzende aan die waarin siob beamet vee bevindt omler toezicht kan word n gesteld 3o Het inroepen van miliUire hulp voor de twwakiug van boeren en weiden moet bep rkt worden en aan btirgerlyko bewaking onder goede leiding en goed toeziobt de voorkeur gegeven 4o Di9 verzorging en bebandelinic van xiek en verdacht vee moet door personeu geachiedeu die niet met het gezonde vee Ïd aanraking komen Il dit onmogelyk dan moeten da peraonen die stek vee behandeld hebben voor zg io aanraking komen met gezond vee zorg drat o voor voldoeode ontametting 60 Wordt krachtig aangedrongen op nauwlettend toezicht van de zijde der gemeente beat uren en burf emee ten en vorder buitengewoon toeEïcbt in den omtrek weniohotijk geacht zoodra zioL eet evat Tan monden klauwzeer heeft voorgedaan Ëen ebeinif enooiichftp ia ouidekt onder studenten en gymnasiasten iii de Uuisisohe boofdstHd 18 perionen werden gearresteerd Men kwam tut de ontdekking door het vinden van oen igïc dat ontboofd WBI 111 een boscbje nan don ipoorwrg naar Warschau t Was bet lyk vaii een gymnaeinit die door t ee studenten vermoord wenl omdat hg uit bet geheim verbond wilde Kuan Onder de middelen tot opruiing bebooren ook de indirecte nanvalleu tegen de Koningin Zooheel nu eeu der lieden die er hun werk van maken de maatlohiippulgke on recht vaardig heden te verkondigen be Nu er ap in tevaren I en een beerje Tempo Vivace dat ik dnt iiogendo weroldwouder nog aun wal büleef I Te vroeg uïlvorsclien is onbesobtiden maar oumbiuatiof maken staat iudei vrg due alle yglazen op het dek heervn I Ik drink o hut wel n der jonkvrouw die ik mg in gedachte ali barttnca vau Neujideraohoidt voiiritel I De prins waohtte eet oog nblik tot de lakeien alle glasen tot aan den rand t e uld hadden en bief toen sgn glas op un er n te bebbeu aangetikt en ledigde hut vervolgens Upiiiüuw Werd t getiprek levond g Graaf Qoseok erblor waa achter Olivier i stoet gaan staan legde beide handeu op diens soboudtirs eu boog zich tot hem over Nuundersctieidt ik gu wtig mag ik jo den vrieudendiaost verzoeken oen eiod uiet me mee te gaan jk zou graag nog iets me je bepraten De baron keek up oen beetje ontstemd Mensoh erger jezelf en n g niui maar zit nog een poesje mee nan bg deiu trolsoha Wikingers I ffUiira Kelgk uudu vHei d ur varen me duizend dingen loor t hoofd die mu te ileukon geven ik beu absoluut in geen stemming meer om te drinken Kom mee ik moet je letb nieuws vortelton t ParK lag stil en eeuMam De herfsiwiutt had kort getedeu de bladerrgke kruinen gedund en t loofAp deo grond goslrooid Slap en kleurloos wueifu U door de koele lucht om t hoofd eu voor de vo6teu der wandelaars wtmdervolle golieimïlnuiga rakend dat d Koningin MiiiokoaMah eft vu 8 B0 iu de minuut Volgen deze berekeuing sou zq dus jaarlgks 1 OU ÜOU genieten t £ s eohtur maar 600 000 Dit geeft zeker nog een vrg hoog ogfer ia de minuut maar als men au ook eeoa de uitgsren opieli die voor het personeel der hofhouding wonlen vereuoht en die voorblurend aau allerlei mMelliugen aan kunst voor tbrengselep aaa armen ent enz worden uitgekeerd dan komt men tot de conclusie dat de Koningin vee meer beeft uit te geven dan zij ontvangt ü sis men au e na de Koningin afsobafte want dit achgnt toch de betloeliitg van die berekening t igo zou er dan door die vermindering van de Btaatibegrooiiog met zes ion zooveel worden geprofiteerd De 4 millioen Nederlanders zouden dan jaarlgks tS cents per hoofd minder behoeven op te brengen maar al de takken van ngverheid die gevoed worden door de uitgaven van bet Hof eu den braedeu kring dton het ziob gevormd heeft zouden groote sobade Igdeu Die 600 000 ii mJisohLeu de meest productieve mtgavu van het budget Men vrage eeut aan de Pargzeuaars welk een nadeetigen invloed de veraudehug van regeeriiigS vorm op de ngverheid heeft ul eoefend Dit il geen argument voor het beslaan eener dyoutie wg voereu het alleen aan Ier bestrijding van de berekening omtrent het inkomen der Kroon rni Cl t Volgende ourieuse verbaal wordt uit Helmond aan de Litn6 Koerier geschreven 1 Zou neer aan het blad wordt verzekerd duzer dag n op eeu der naburige dorpen zgu voorgekomen Boer Dries v d M was voor ecu paar jaren sedert geruimeo tgd liet vac den Oemeeuteraul en zelli Wethouder Door ziekte sterfgevallen eu tegenspoed van allerlei aard raakt fg deerlgk op t aohtericliip ja wordt een man die erg sukkelen en tobben moet om de oude knecht te blgvon Zgu collega s tn den Baad zien ook dat lig t bard te verantwoorden beeft m dat zgn jas erg kaal is als bg met heu aun de groene taful zit Zgn sjofele kleediog duet ben den neus optrekken en men laat hem vaak eeu euid var alleen zUten Dit verdriet den armen tobbèr niet dio met hort en ziel voor zgn geziu uit is mur de bulaugeu der Uemeeute evonmm uit het oog verliest Dit bewgzen zgn bondige redevoeringen die ter snede zgu en zgu oollega s vaak met bewondering varvullen Toch moet hg vaUên want hg is arm gowordeu O zet jaar z jn om en v d M krggt door de kuiperijen zgner ambtgenooteu de noderlaair hg komt niet eens in berslemiutng t Valt den man hard dat bg uitgeworpen wordt maar ziju boerderij dio erg betast 18 iu den laatsten tgd neemt ziju gebeele ik iu beslag Daar sterft plotseling eeu ongehuwde broeder en laat den armen tubber zijn geheel vermogen na Dries lost de hypotheek uf en wordt weer een gezeten man Ken afgeleefd ItHadstul bedankt eu door de edele bemoeiingen der llaadflledou kumt Dries weer op t kuisen Op den bepaalden dag is bg ter zitting maar vraagt na de luslallutie het wooru i tiier is Dries juist gelijk bg vroeger was hg is niet wgzor gewonlen toen moest bg er uit nu er weer in Zit bet hem hier en meteen noemt g iets uU den zak dat hg op tafel plaatst opent eu dat btgkteen brisven die da natuur aan den mensoh zendt on wier inhoud kort en toch zoo ontzettend enistiz ts Ë u geddcble t vermanend ngedenk to alerveu ia op deze verwelkte bladeren gesclireven Duizenden vertrappen se nl lachend ea pratend slechts weinigen verstaan hnn taal dio stom is en toch luide klinkt en tushoben Uod eu den monsoli du groote brug der verstand boud ing bouwt die met do opgaande zon u toeroept r i oo egt ook gg als belder zonnelicht verrezen ook gij volbrengt uwen weg nsar booger en evanioo zinkt ook gij neder er rerd vgnt menunlo moni Uo aarde straalt eu bloeit in de moizon en zaligen lentetgtl tot het slechte gctg komt met storm on hagel tot de ploeg van hel noodlot groeven snijdt in baar berfstgcloat en de winter zgn vlokken strooit Meeuw op t hpüfd een Igkwado over hot liobaam Verwelkte bladorun zgn do grgze baren der natuur elk heeft een geschiedenis eu elk klopt zaobljes aao uw hart als hot Viorbgdwarrelt en roept n toe Denk aan het jiiidol lorwgl I f toui rilselond geluid onder u voeien storft Uu wind streek langs de wogen on achourile don wolkensluier vaueeu dio de volle maan bedekle De Iwoiinroepen vertoonden ioh in oen mpveracbtig scherpe afwisseling van vorlïWitiug en dnislernis Vlooibaar zilver droop van da twijgen iel sohiUerende Uohtvonken ginnaden op den bemoateii grond en de bebler verlichte weg sliiigcnle zich als blinkood mütiml tmschen de boschjes totdat hg op eens vorïwolyen word door diepe breedo schaduwen Hier geldbat t tqa spreekt wgt bg tot den buidel want het sohgnt bg de beeren dat het venUnd in t geld zit yZijt g itom geldbuit spreekt gg dan Raadsleden waarom zit ik nu weer bier en moest ik voor een paar jaar schuiven ik ben aieU wgzer enkel wat ouder en zwakker geworden Haar dit xeg ik u ik ben weer door uw toedoen gekozen maar ik bedank met zulke lieden om te gaan werken tehrgf maar een nieuwe verkiezing uit ik groet u I Driea nam stok en buidel verwgderde gicb aa liet de Baadabeeren verbluft ziUen Te Antwerpen heeft een groote brand gewoed Df KoopAandtl geeft het volgend verslag van het onxeval Omstreeks half drie Zondag nacht ia een geweldige braiid loagebanteu op den bostknot van den noordvleugel van hel majjazgn yWoo gelagen op den boek der Cadiz en Kapelstraten Het vuur heeft aanvang genomen in de afileeliog A aao een partij van 1000 balen katoen en wol die op het 3e verdiep lagen Zoohaast het alarm gegeven waa kwam van alle kanten hulp toegesneld De pompiers per telefoon verwittigd kwamen met heel hun materieel ter plaatsen hebben 7 d u brand met 35 lansen tegelgk van do waterleidiüK en de fitoorospuiten aangevalleu Hefl de afdeeliog A van het magazijn stond op dit oofienbtik volop in brand want het vuur bad zich met groote snelheid voortgezet aan 9000 zakken beeUuiker en 5000 kasiaa broodsuiker De bevelhebber dor pompiers gaf onraiddelgk bevel bet dak der afdeeling A af te breken ten einde te boleltflu dat do brand Ungs daar overiloey tot de andere afdeelingen Overigens aan blusioben der in brand staande afdeeling viot niet te denken men in leat ztoli dan ookbepalen bg het vrgwsren der undure afdfeliugeuwaar men ten volle in gelukt is Heel de afdeeling A is met den inboedel leeggebrand Het megozgn boort toe nan de Soctéti anoityme dei Üntrepéii Itbrei en staat onder hot bestuur van den boer K van Nea De katoen en de wol booren toe aan da heeren Ubbelobtio on Spannuth du suiker asn de beeren Pereu en Oevers Het rerliea zal volgens den beer bestuurder der magazgnon 4ot een millioen frank opklimmen doch het magazgn on de goedoren zgn door versohiltende manischHppgen verzekerd Do aanpalende muur van de afdoeliug B dreigt in te storten Ër zgn geen perioonigk ongevalion te betreuren Er heeft zich te Brussel aan comité van dames uit do hooge kringen gevormd met prinses Clementine de ongebuwdo dochter van knning Leopold en koningin Henriette ata eere voorzitstor tot het stiolitei van huisboudsoholen aan do Congo Do opmeiking vau sommige bladen sclignt niet ongegrond dal er dichter bg buts nog wel iata dringender behoeften to bevredigen zijn waro bot ook maar bet stichten van huisboudsoholen onderde zwarte bevolking der mgiidistneten Oe Atjehera in Tamiang Maandag avond laat en daar Sühitlerdo een glimworm kenteekeo van een bijzonder warmen nahertst tusschen t gras langs de paden eu oen nachtvogel vloog spookachtig door t droge dennerijs Do kruinen der boomer waarachter t paleis verborgen lag werden flauw basohenen door do hol verliohte gaimderij in den tuin on io de groote lanen die bereden noch beloopan raocbto worden brandden op kleiden afstand van elkaar rood waU mende fakkels Nonndersoheidt bleef staan en nam zgn bood af om te bekoelen HQ ondervond nu paa hoe koppig de wgn was geweest zijn voorhoofd Iwido en t schoon of vloeibaar liod door zgn aderou stroomde en bokte en stolde in zgn slapen Goseck vertelde zgn nieuwtjes uiterst niets beteekeoeiide berichten dat onder anderen in eenvan zgn kolenmgnen brand was uitgebroken en datin B e n alleriiotste kleine soubrette xioh had doodgeschoten wat kon Nennderscheidt dat alios echelon Potsoling bleef hg staan Nu wel bedankt mgn lieve Zwaan n keer in vredesnaam naarje Wikingore torug of ga naar je bed e slaap denslaap des rtchtvaardigi n op ju Inuweren fu palmtakken Drukken dia Jo niet vriendje en schroevendiè twgfelitchtign ondersohfidingon je de koul mettoe Goseck roep t lint van de Iieouwe lOrde dal om Olivior s hals hing en dr atdu t 3 v tendom de vingers t 0ordt 9êr a op spwjialen last rao den kolootl dia niet maodoei aan het Atjebers dooilan op d gis waarvan men indertgd io Atjeh loo n slag had Uil do confrontatie der Igken bleek dal bot bgni allen tteden waren ml Gruot Atjeb soodal de Tamiaiigun of met meegedaan of liob achterbaks gehoudeo hebben l e hoofdan in Tamiang die onze sgde gehouden hebben geloovun dat de gevluobto bevolking en hunne hoofden tbani wol bet gevaar begrgpen dat lij loopen als ze og langer met de Atjeheis heulen Voorloopig is het plan dat du troepen deu I4an hier lerugkeeren maar zal eone compagnie ter versterking vau bet garnizuen tn Seroeway achterbigven Een vriend va den gi eneuvellen luitenant v d Schroeff schrgft ons De gesneuvelde was een sieraad voor het leger iemand die door zgnr kalmte ouder moeilgke omstandigheden en igne gave om het vertrouwen te wokkeu en 10 behouden ver boven veleu uitstak Van Aljeh afgelost an op de Ouitkutt geplaatst zoo ik het wel heb met de Iwmerking in zijnen con dar persoonlgke hartitoohlen leven de socialisten de vrgiiuoigen de democraten raohta en links Deio zieniwgte ii echter onjuis Bg nader toasien moet men spoedig tot de overtuiging komen dal d kansen voor de tegenwoordige partyen der meerderheid q nooit zoo slecht faebuao gestaan Ia het centrum en bg da vrgiinnigen beersohen toestanden dio voor het aiiasien deser partgen onder hare geeatverwantaa niet iMdenkelgker kunnen zgn Zoo roortredeneerende komt de Kölniêcke Zeittmg tot de slotsom dat hoe ongunstig de vooruitziohten voor de vrgzinuige de ultramontaaDsohe en de KlzasLotharingsche perig staan de vooruitziohten voorde staatsbehoudende parlgen zooveel te gunstiger zgn Ook bg deze heerschl in vetarloi gewichtige quaeitiën strijd en oneenigbuid maar allooi eu wet itaeds zonder eeuige uitzondering zgn zij eensgezind geweest zootira hot Duitscbtands weorbaarbeid dererzekeripg van den Kuropeeschon vrede betrof jvHet bericht van de ontbinding van den Itijkadag schrgfl do Pargsche Tempt hooft ofschoon het verwacht werd in Duitsobland en Kuropa die lichte duitestaat geschikt ora met hot civiel boituur te huivering gewekt die bistorische gel urtenisseD wo lon belast vertrouwde ovorstev d Pol hem j teweeg brengen Het blad noemt de houding van onmiddellijk dc i raoesl aan auuvallou btootgostoldeupost in deze residentie toe en dat hg dat vertrouwen niet besohaamde beeft zgu dood ons bewezen E I P Deli Cl het Centrum voorlreffelgk Do Fufaro hoopt dat de nieuw ta verkiezen Rykidag De BoitoH Globe vortelt 10 een barer laatste noromers dat er volgeus den Isjtsten cursus in de Vereenigde Stalen drio millioeD jonggezellon zgn dit ia mannen boven do dertig jaren die nog niet gehuwd zgn Hot bind vraagt hoeveel van deie j vo r leger en marine moet wördeT i oirt ïn dö zich even vgandig zat betconeii tegenover effne verhooging der uitgaven voor bet leger Andere Fransche bladen loonon zich even verheugd over den uitslag En geen wonder De Fraosobe begroolmg voor 1894 wijst een tekort aan van ruim lül 000 000 frs waarvan het grootste deel door buitengewone maatregelen en vooral door bezuiniging op de begroolingen drie milltoen zouden uit vrgo keus en hoevoet door de omstandigheden gedwongen ongehuwd zijn gebleven De factoren die er toe bgdragon iomaud in siaot te stellen een gezin te onderhouden zijn onder do jongste industrieete en sociale verhoudingen in t algemeen g wgzlxd Zoo groot is do oonourrentie geworden in du gemakkelijk te vervullen beroepen eu zoo groot is het aanUl vrouwen geworden dia thans botrokkiugon bokleeden die vroeger alleen door mannen worden vervuld dat jn bett kkelgk groot deel dor mnunon zich tevreden moeten stollen met een inkomen dat hun het huwen onmogelijk maakt Het is gomakketgk de jongu mannen daarom uit la schelden of hot in do jonge dames te lakou dst ze omzien naar mannen mot veel geld Maar uit de slatiitieko opgaven betreffoudti de loonon die in Amerika io de vorschillt ndo bedrijfatakken worden boUald blijkt dutdolijk dot vm do 3 millioen vrggorellen do meordt rhoid uit bittere noodzakelijkheid ongehuwd blij It Do Vereonigdo Staten van Koord Amorika zgndus ook al geoii Dorado meer voor trouwlustige jongedamos zoo althaoa do boscliouwing vun de BostonGlobe niet to donker gekleurd is eerste drie maanden van dit jaar leverden de indireote balsstingeo ruim 18 mitlioeo francs mutdfr op dan in 1692 Voor Frnnkrgk beslaat dus in den oeriten tgd onuor 00 jongste industneeie en sociale vertiomimgen goea mogelijkheid Duiteohlaud in zgn krggitoarus I in ntiromcun ufini fl K n n liogeU bg tO houdflU Iu het Kngdirhe Lagerhuis vroeg Cameron de verste lezing van het wetsontwerp tot scheiding van kerk en slaat in Schotland wolk verzoek door da regoering werd ondersteund Het ontwerp werd by eor te lering met H6 tegen 160 stemmen aangenomen Bg do beraadslaging over artikel I van het HomeRuleontworp werd door den lerachen afgevaardigdeW Redmond als amendement voorgesteld het woord l arloinent in de plaats te itellec voor l egis atiraCoiincil als benaming voor het in 19 stelten wetgevend lichaam Dit amoudemont werd zoowel door Gladstone alsdoor Balfour eu Chamberlain bestreden en met 460 togen 40 stemmen verworpen BnUealandscli Overziclit GiiterenmürgHti hielti do Duitaoim keizer eene Bceds is een oommissio door de Belgische Regoering benourad om op grond van hel thans aangenomen grond wetsartikelN gssens een kirswet te makta Van da Kamer zitten de beerau Nijssens De Smet d Ligy in de oommissio van den Senaat de heer Surmopl vorder ambtenaren en rechters Inmiddels zgn do wetgever thans gevorderd tot het gewichtige vraagstuk dor samenstelling van den Senaal Ook dasrover it men t alles behalve eens inspectie over de troepen Na afloop daarvan wide Door de ooromissie dffr XXI van don Senaat z n da hg volgens de NorddeuUc ie Mlf Ztf tot degen vongo week drio stelsels verwoipon o vertogenraals en stafoÖicieren dat by tot z jn leedwezen was woordiging vnn belangen 2o verkiezing mot twee teleurgesteld in do hoop dat de Kgksdag do leger j trappen 3o meervoudig stamreohl met bfpcrking van wet zou sunneraon Van den nieuwen Rijksdag den leeftijd tot 35 janr verwachtte do keizer aannoraiug der iMgcrwot maar j Heden komt de reohtofzgda van den Senaat bjjoen om over deze denkbeelden te beruadslageu Te Parijs worden dezer ilagon eruohten verspreid over een ontbinding dor Kamer Uo noodzakelijkheid dar ontbinding wordt verkhiard uit de moeioliikheld da bogroüting voor 1894 tgdig af ta doen Blgkbaar is hier alleen sprake van geruehlen want de Kamer heeft daar hot budget nog niet is ingo raoolit hij ooic lil leze rerwachtiog teteiirKestelil worden dnn é t Jiij van plnn atle wal in zijn rermogen was tn doen om zijn doel ie bureilten wanthij as te Mcr an de noodzalcolyjclieiii dor letforwettot behoud van lien vreiie orerttii i Do keizerseule niet te xeloovon dat liet volli zich door onbevoegden zou laten opslokeri integendeel hij wist dat in zake de logarwet zoowel de lancUvorstcn diriid geen gelegenheid gehad zich er mede btiig lb als het volk en hft leger ééi van ziu met hem houden In den miniBterrnm waren Ii8 üondeHag werd UI gehouden is el de budgeUiuaostie besproken en Deze toesprmk des keizers tot de generaals herft werd de uoodzakoljjkheid aangttoond van de aan groot opzien verwekt vooral de zinsnede dat het neming der begroolmg voor hel aüoonen van hit leger n v n zin mot hem is en dat hij allee wat I mandaal der Kamer Dit was niet alleen ren oiaeh in zijn vermogen is in het werk zal sLelloo om de van oen regelmatig finanliee beheer maar zou ook legorwet te ilocn aaiuiemen Door velfn ordt dit zgn in het belang van vole af ov iardi den wier beschouwd als eene toespeling op de uiter le gevol I kiezer zioh wel tweemaal zouden bedenken r zfl gen van een conflict I e I uitBch bladen zgn roeiU melden verkiozings veliltooht begijnen ÏVat gaven aan vertegenwoordigers die i x voldaan hadden aan hun plicEt on niot hai ldön me gewerkt aau do stemming over vier begrootingen In Wat zullen de nieuwo vorkiezii gen opleveren f den ministerraad werd overigens in heVin l i vraagt do rf fo e ï v In do laatste dagen steld dat bet nieuwe budget JimrSni f zoo luidt iu hoofdzaak haar vorloog op dit punt zal bevatten van het tegenwoo o torwül als nim hoonle mon racer en meer de vcrzokerTlie geven l posten alleen zullen wonleu a liomen do orediri dnt onrler do tegenwoordige Uuitengonono tijdiom noodig voor do doorvoering dor nieuw aamrenomên staadi eden met het oog op den zwaron druk die wolten of voortvloeiende uit lo toeüeggingen vanT l op bijna alle nyvero klassen rust mnt bel oog op ministerie de veelvulthgo polilieko ontatommingün die evenzeer Als zulke nieuwe uitgaven dienen genoemd lo tegen do bondsrsgoeringeii als niet minder tegen de worden 800 000 frs voor do verkiezing an d parijen zijn gericht een gemakfelijke zegepraal zil Senaat waarvan oen dtrile dor lo len moet aftreden 1 worden behaald door dio partijen welke ui do eerste 450 000 frs al bgdrane voor veroonigingen lol plaats van do opsohrorving dor niitovredenhrid en jfricliting van neutrale scholen DOO 000 f voor T