Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1893

Zfttertsg n m 1893 6044 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstref pn Oe Inseadtng T n ailvertentien lutn gesoUeden tot een uur des namiddags ran den dag der ultgaw Mederiandscbe Stoomboot Alaatschappij Do Stoomschepon HOLLAND kapt J SMIDT en BATA riEB kapt J SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of paaaige vervoege men zich bij de Cargadoors der Maatachappg Booir pje s 72 Ie Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Ksai te Londen De milicien die onlangs de roode vlag bevestigd heeft aan don vlaf gcstok boven de kazerne Oranje FEVILLETOX C B X XJISI Naar het HoogdwUek VI JO Twijjfelftohtige onderseheidingea F Wat moet dat beduiden V ffKu ja ik lieb er zoo m n eigen gedachten ovor 1 en Goseok lachte zaohjes en klopte hem op den schouder Waarom zou ik nu niets vermoedende oDBobuld je hei genoegen van dit keurig halsbandje bederven I Laat t rusten en goeden nacht mgn jongen Een oogeublik ik haat dergelgke orakelspreuken I De aderen op Nennderscheidt s voorhoofd zwollen op Wat hebt je op deze orde aan te merken n waarom torn je eraan ïeg I Mgn God wat steekt de baron van wal 1 Kom ga naar lied en slaap het weg tis toch niet meer te Veranderen Goseck wendde zich met een half Bedelgdeud en half spottend gebaar af en wilde nggaan Tot zieus morgen bg t ontbgl Goseok V Olivier sneed hem driftig den pas t Wat bevalt e niet aan deze orde of aan mg fie hem draagt Ik verlang antwoord Kraepelien en Ho m s Qiiina LarocheQ iTi TSSE is de meest Krachtige en Versterl ende KINA WUM aanbevoien door tal van binnen en baitenland che geneesheeren Bekroond met EEliE N DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in Bacon a f 100 en f 1 Dop t te Go ida bji den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien llolm Hofleveranciers Zeist A BWlVKlWAlM en Zn Ooud Sn=l er arnk v n A KM 7m A uitrotrioK dar w t betraffwid d renrtftrlooKl kiDÜATM 8 milHoen Toor d im ooiflnf der onderw xvntnetenentm Wat batrtft da uitfC ea foor 1 en mirinfl eoowbI b i den mioUter van marine admiraal Hieuaier tal worden aangedronReo op nog ▼ erdere beaparingen 342 Staats loteriJ te KIiaM Trakking d WooniiUg 10 H IMSNo 10J Ï 15110 1000 No 8886 441 10388 00 No 410 MO No 1 17 3284 tUT tU UiU 1194S U40 180 4 100 PriJMn TU 70 8 i ttU 119 SI98i U 93 14308 16180 18987810 S498 6274 10228 12441 14875 16168 18969186 3397 7187 10252 1249S 14477 16607 18980860 8606 7147 10255 12648 14502 I6 75 19060865 3671 7160 10842 12960 14572 16916 19405457 8818 7344 10371 12976 14590 17066 19685 490 4011 7762 10379 13147 1 606 17159 19668 544 4088 7817 1089B 18295 14655 17185 19700869 4072 7848 105S8 13433 1474J 17218 19899981 4106 7984 10718 18442 14835 17387 20041 1081 4287 8069 10800 18494 15108 17717 20059 1041 4339 8164 11011 18688 1 513 17761 20138 108 4407 8300 1118 13647 15546 17778 201711111 4707 8304 11207 13709 16631 7774 201751247 4784 8868 11209 18741 15650 17791 20197 1262 4846 844111298 1 803 15701 17808 20408 1411 6257 8456 11853 13926 15761 17816 204181448 6880 8794 11712 13919 15827 17885 206721585 5427 8817 11828 14021 15837 17935 206231667 6712 8847 11869 14096 15856 17977 206581788 5721 8969 11097 14103 16898 18126 20681 1874 6789 9016 19123 14165 16110 18177 8882 166 5960 9604 11152 1417 16154 18368 16029 ilTl 6094 9668 11186 14338 16217 187221278 6118 9860 12245 14366 u s HAR TBBBIOH VM N Ooada 10 Mei 1898 Granen met weinig aanvoer waareobijnlyk teng VQlge der ongewone narkldBg Tarwe goed gevraagd 85 cent honger Tarwe Zoeuwiche 6 80 a 7 26 Mindere 6 35 il 6 70 Afwykenil 5 26 5 60 Polder 6 60 i 6 60 Rood 6 25 i 5 75 Angel 6 10 1 f 6 50 Rogge Zeeuwjcbo 5 25 1 5 60 Polder 4 60 6 Herat winter ƒ 4 i 4 60 Zomer 8 76 n 4 10 Oberalier ƒ 5 10 a 6 80 Haver por heet 3 75 i 4 16 por 100 kilo 7 76 i 8 26 llennepiaad InWwh 11 i 11 60 Builenlandioh 7 60 i 7 60 Kanarietaad 14 16 Erwten niet kokende 6 40 1 6 65 Buitenlandaohe per 80 Kilo 6 a f 6 40 Boonen Paardenbooneu f i h 5 60 Duivenboonen ƒ 6 40 i 7 kooliaad 9 i 9 80 M i por 100 KG Boot Amerikannaehe 6 70 ik 6 CünilUantine 15 i 6 60 Vmmaret Melkvee goode aanvoer handel en prtjleli traag Vette varkena rodel aanvoer handel gewoon 21 ü 24 et per half KO Higgei voor Engeland weinig aanvoor handel gew 20 a 21 et per half KO Magore Biggen goede aanvoer handel lug 1 a l V O pi goede aanvoer handel vlug 16 2S Weilnmmeren redelijke aanvoer handel traag 3 1 6 Noohtero kalveren goo lo aanvoer handel vlug 4 i s I okkalveren 8 fi 11 Aangevoerd 74 partyen kana Handel vlug lo q l 14 i 36 2de qual 21 ii ƒ 13 Noor l Hollaud ehe 22 24 Boter red aanvoer handel gewoon Ooeboler f 1 05 ii f 1 20 per kilo Weihplor 0 85 a l per kilo AangévoonI te 8tolw jkeralun 34 parlijei kaa lil qual 24 26 2de qual 19 i 28 Noordllollandsehe 2 part j n 28 ü ƒ 26 Handel vlug KEXXtSGEI imi INBlCHTlNdKN WKLKK JKVAAR SOllADEOF UINDKU KUNSEK VKKOOltóAKEN UBUWMEK ÏKRenWKTHOUDHKS anOouda OrlH dp nrl O en 7 iler Wet van don 2u Juni 1875 StaaUdai Nu 95 BretigcM ter ulgemeone kennis dat op de Seoretarie trr vif io lil gelegd een verzoek mot l jln eu van S da Jong om vergueuing tot bet oprichten eener slagorg in l i t perceel gelegen aan den korten Tien deieg w k n No 73 Kida tor Seotie O No Ï8+7 Dat op Woenedag don 24 Mei 1 9S des nnmtd dag ten een ure op het Ka idtiuiB getegenlieid i om bawaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende rie Ufm té r dien dag op de l reUrie der Gemeente ven de ter aake ingekomen Schriflnren kan worden kenoia genomen Oouda den 10 He 1898 Burgcmeecter en Wethondera voornoemd VAN BBEaES UZKNDOOEN lie SeereUria BBOÜWBB BurgerlUke Stand GKIIOBKN 9 Mi i W llrm na ouder S Bqjawal en M van Roou 9 Petrooella ouden C de Zwart en P Zendgk 10 Trgotje ouder D N de Eooij en A M van Noort 9 Teuni ou len H van Kood en J Wakkior KHUW1 14 Me C Edelman en H J van der Hooft W I unei en H M Straver S i van der Klegn en M H van Waaa J E Korver en M Me J van der Vliet en A J Straver H ü de Roo j en W K Beerman T O van Laeuweo en T Flamman F J van W jk on H Streng ADVERTENTIEN Ondertronwd P GIEL l e Luitenant Adjudant BS CHABLOTTE ROBETTE Gouda 10 Mei 1893 llitCKPTlK 18 Mei van 2 4 aur Fjfni t Kennitgtmng voar Oouda P DE BOER Arts GOUWE 175 a OTJlD A Spreekuren dagelgk Vi V en ü l T DONDERDAGS 10 12 iS NAAI worden GELKVEKD rioor Zeer ITetteMjidrukte lEMMI OPROEPiNG Allen die ieta te rorderen hebbeo rao of renchaldigd xgn an den boedel en de naIfttenschaE rao den heer ADBIANUS LVIJ EN DIJK in leren Aannemer en Timmerman gewoond hebbende te Waddinxveen en aldaar orerleden op den 3n Mei 18f 3 wordt TenEochtf datirran TÓÓr den 25n MKI e k opgave of betaling ts doen ten kantore Tan den NoUria Mr I MOLENAAE te Waddinxveen De Execatear teetamenUir L EXALTO ƒ Moordrecht 10 Mei 1893 OOUDSCHE LAWN TEHiriSCLÜD Bijeenkomst Morgen DONDERDAG om twee uur HET BESTUUR Mtaffettfk verach coorhanOe ROZET I AiHIXDË 5 Cent per Stak DIVERSE GEBAKJES VerscUllend Elein ilEBAE Kransjes Kattentongen H J M KABEL OOSTHAVEN B 36 I Men wende xlrh voor i ili ui liMiSL UiiiJii MarktA68GoiiDa bij W f JMVI VM D nitgne de i Goannt geiehiedt digelglu mat aitendering tu Zon en FeMtdag n Da prga par drie mundan ia 1 25 frmneo p poat 1 70 Afamdarrgka Nommara VIJF CKNTEM BINNENLAND Nmmu te Araitetdam ui roor den krijgaraad terechtstaan eo ia daarvoor oipr Haarlem orerftebraoht AmtUriamm r GOUDA 12 Mei 1898 B koD besluit ii braoemd tot eontroleur der dinete beissiingeD ioToerreohtan en aoogDseo te Anihem P J A Clararesu oontrolear derulfde middelcD te Uouda Volgens de Indiftndamet ta er sprake van nieuwe posts els uit te geven tQd ns de tentoonstelling te Antwerpen in 1894 met hst wapen dier stad voorzien en welke alleen te Antwerpen en tjjdens de tentoonstelling verkrijgbaM londen zyn A Dinadait zal het 60 jaren geleden cijn dat de heer S S Polak eqn bontelfabriek alhier oprichtte Dat hy het aU patroon met z ne werklieden wal Tinden kan blijkt daaruit d t hij onder igne gecellen er een heeft die 45 jaar een die 88 een die 80 en een die 18 jaar thaua b hem werkuam ia Op Zaterdag en laraelietiiobe feettdaffsn laat de heer Polak niet werken mmar agne bedienden worden iteeda voor de rolls week uitbetaild ofaohoon ae op Zondag ook niet werken fiy koD besluit it aan H Ja Chevallier op k q verzoek eervol ontslag veHeoad als burgemeeater van Schoonhoven De eergisteren te s Hagi houden jaarvergadering der yVereoniging van gepenttonneerde officieren van het Nederlaudsche leger ril door den voorzitter den gepens kolonel Stoop net n hartelgk welkomatwoord geopend waarin hy den wensoh uitsprak dat allen zullen medewerken om tooreel mogel k gepeosionneerde officieren di ïn behoeftige omstandigheden verkeeren of door hoogen ouderdom niet meer in de gelegenheid zjjn i ts b j hun pensioen te verdienen te steunen ondel mededeeling dat het bestuur zal overwegen MO enkele ond gediende hoofdofficieren die zeer r e Jpren actief gediend en slechts JlflOO pensioen hrifiben soo uoodlg een bjjslag op hun pensioen te geven Uen verzoekt ons tegen een peraooa te waorMhawea die er zyn werk van maakt om op naam van gun Btig bekende ingezetenen bjj sommige winkeliers waren te halen Om schade te voorkomen ia hel wenschelijk dat men niet te veel vertrouwen ttett in onbekende personen die in den winkel komen De TeUgraaf meldt het volfrende i Wederom doen icfa te Gouda meerdere gevallen i Tan influenza voor waarvan eenige met doodelijke j afloop Uit één huisgezin in deu Platteweg aldaar stierven vader moeder en schoonzoon De rekening werd goedgekeurd onder rl akbetuigiitg aan dun seeretüris penningmerster den gep kapitein Hissiok Het voorstel van het bestuur om de uitkeering van den byalag ook dit jaar weder te doen plaats hebben werd bjj acclamatie goedgekeurd en voorta aan het bestuur een onbepaald orediet toegestaan om hulp te verleenso in byzondere omstandigheden De aftredende bestuursleden werden herkozen Wederom werd de aandacht gevestigd op de volgens generaal Hao Leod onbillijke en ooverentwoonlelgku behandeling van de gepcnstonaeerden vddr de wat van U77 die nog steeds niet gelgkgesteld zyn met hun kameraden die in lateren t d gepensionneerd werden Gewezen werd op hot voorbeeld door t Maanlicht bescheen t gelaat van den graaf en een etgunaarckg loorende trek om zgn baardloozen mond werd zichtbaar Langzaam trad hij een scbrtide terug Wai me aan dat zgden dasje niet bevalt Dst het tot een leiband is gemaakt om jou als willenioos offer naar je noodlot te sleepee Zoo nu weet je t geef je nu over en zeg zief B nu je A gezegd hebt Stomme verbazing was in Olivier s irekkon te lezen Wat beduidt dat ik begrgp je niet Waarlijk Je bent anders zoo dom niet beste vriend in die dingen I Nog eens legde Goseck zgn hand op den schouder van den ander en schudde het hoofd ffl cg je band op je hart Xennderscfaeidt en zeg eens verbeeldt je j nu werkelgk dal je den gouden Leeuw uit dankbaarheid hebt gekregen voor de groole diensten aan je voderlaod bewezen Wnt hebt je dan verricht ie halben niet scheef goloopen je maag niet bedorven Mooie knollen op de promenade laten kijken operetu n eo bailettun van zakgeld voorzien in alle opzichten hoogst verdienstelgke daden maar voor de I eeuwenorde eerste klasse toch nog niet veel te beteekenenl Olivier beet zieh op de lippen co duwde boos de smalle hand van zgn schouder Ais je me beleedigen wilt Eustaéhe kies dan liever een beter oogenblik wnarop ik andere wapenen ten mijnen dienste beb dan mgn vuisten I riep hij opgewonden ffDriftkop Zoudt ge in staat zgn den eenigsten raensch die uit liefde tot jou den moed bezit ADVBRTKNTIEN irorden gaplakbil ran 1 S regela i 50 Centen iedara ragal maar 10 Centen GKOOTK LBTTBR9 worden berekend naar plaatsmimta BoTendien worden klle Adrertentifo gr tU opgenomen in hat DVKRTBNTIBBLAD t welk dea Maandaga reraohgnt Mia België gegeven eo deze aangelegenheid nogmaals het bestuur aaaberolen Met leedwazeo moest de Voorzitter oonstateeren dat niets onbeproefd werd gelaten doch de Tweede Kamer laaUtelyk in 1880 als hare roeening heeft uitgosprokeu dat aan d wet van 1877 geen terugwerkende kracht kan gegeven worden en alle pogingen om de Kamer tot een andor inzicht te brengen hadden tohipbreuk geleden Evenwtil tal nogmaals oene poging worden aangewend Dezer dagen overleed te Berlyn de rentenlw Peter Mhnokow beter bekend onder den naam LugenFoter De 76 jarigen man was vooral bekend in de rWeisbierlokalen in het Koonlooatelljk deel van Berlijn waar hg woonde ru was een gaatiia gexien gast daar lijj door z jn leugenaobtiche verbalen de stamgasten uren lang wist bezig te houden Munebow geloofde ten slotte self d mat loo grooten orost door hem vertelde leugens gn verhalen hadden hoofdzakri k beU kking op Bismarck dieo hij bijzonder vereerde en de conferentie die h j mot dezen voor het begin van den Kulturkimitf hM Toroade het vooRMMMte nummer vu zya programma ï oals de oude man leeffle stierf h ook Op i keren namiddag kreeg M in eeu der bierhuizea welke hg bezocht een beroerte ilg werd te huis gebroht eu door oen ouden bekende een bg hem in de buurt wonenden geneesheer behacdeld Toen het met hem zou nfloopen gaf de dokter san de weenende huishoudster te kennen dat de dood ieder oogenbhk kon intreden Lugeu Peter hoorde dat en 2 ch oprichtende zoide hg Nonsens dokter mgn vriend t Z gebeimroMl b hqt ministerie van Innnenlandsche zaken heeft DOg jaren na zulk oen aanval geleefd In het volgende oogenbiik echter was dn oude inen dood De gewoonte om te liegen giuR bij hem zoover dat hg sioh zelfs onder een valsohea naam je de waarheid te zeggun overhoop e schieten omdat hg je i zand uit de oogec w t wassrben dat vleiende huichelaars met de loftrompet rin geblazen hebben Wat mg betreft goed wat ik niet wt et maakt me niet heet troost je daarmee als een oud wgf Kenndersoheidt veegde zioh haastig met den zakdoek over t gloeiende voorhoofd nZeg dan tooh wat eraan mankeert n wat je aan de decoratie binder Ik lien overtuigd dat je t goe l meent maar la ige inleidingen maken me ongeduldig V rqioedt je dan niet wat Zgn Hoogheid in het zin bod toen hg jou onschuldige jongen als deeerste uit zijn rijk b ftigde Geen sikkepit Ik denk dst hg er niets b gedacht beeft mur me eenvoudig een bewgt heoft willen gbren van zgn goedheid en genade Oosaok s lippen vertrokken zioh spottend O heilige inschuld geen geld geen Zwitsers OHvier t Touwtje dal als bg een hansworst de leilemaie der mepschen in beweging brengt en hun doen en handelen regelt heet egoisme Dat is zonder uitzonderifig t eonigc motief al geven ze t een anderen na m Ga nog een eindje met me mee en ik zal Je de beweegredenen verraden van Hen hooges gever Hg legde zijn hand op Nennderscheidt s arm cq trok hem moe nanr een smal dichtbegroeid zjjweggetjp waarop de stralen van het moanlirht als dunne glinsterende slangetjes door do wuivende twggen