Goudsche Courant, zaterdag 13 mei 1893

ff lT PI U kM idiMbMk IM iDHkrjjfeD ir t torerRMf ui nim toakm dmt m reoUoier F t r Müoeb w fSfCt fa i bUd WMMU tg dcie byioadarbcdea oatlMaeD Een erDtUit tebftiidul bvaft U CbrUtUaia poote poot pptehuddÏDft Rewckt Mrj Pouguar dia udsrt 14 jarea ua b i Uoofd ttoDÜ tm een lurichiinK i a opitMÓiüg ia K arrwl enl wsgeni imibaQdeling der bMr toevertrouwde wiader D Hoew berhMldelyk kUehua werdeo gsboord Bokii own ont gt o onderzoek nood iff Keaiften tyd geleden echter giog de politie tocfa biertoe orer ea qu bleelc dat de dïrectnoe een odmeneobelyk ttrernelsal b d ingevoerd Zy boud de kiDderon en imtMt ben mot eo sireep legde ben dwangbaiwn aso pUetite hen onder druppelead water en pfjnigde de kinderen op elke daukbire wij e Zij eebynt te lijdoa aao godsdientlwunein waat zg meende dat Ood de kinderen voor bun zondi Q zou atraffan en dat door lichamelijke tuohtigingen deze goddelyke straffen konden worden afgewend Het volk wilde d woning vao de dtrectrioe be torraen en de politie moeat haar tegen de woede der oudere beschermen l e atadent in de ucdicgnen nCartylo Harris ter dood veroordeeld wenens het vergeven vau de zeventienjarige Hflieria Poit met wie hy in het gnbeim gehuwd wns is Maandag in de gevnngeniiSiog Sing Nieuw York door middel van oleolriciteit afgemaakt Hy was de elfde op wien de Heleotroeatie werd toegupast De schok deed hem uit den stoel op priiigon waarop bij dood twrugviel Uu welke b Eondurheid men zou opmaken dnt hij nioL zooala vroeger met de veroordeelden geschiedde op den ftoCl wni vast geblind HU Niet lan geledau zijn twee moordenaars uit Btng Sing ontsnapt die harru hadden wille medebomen 11 weigerde echter van de gelegenheid gebruik te maken Tot het laatste too heeft hij zyne onschuld staande gehouden maar hut was bewezen vooreerst dat hy vreesde 2gu huwelijk aan het Hoht te zien komen en ten tweede dat hy het morpbinereoept geschreven bad dat ielma bet leven kostte Da familie Columbus V New ïork wordt aan de Frank y tg gesohrereu AU de Amenkunvu zichzelf en den ovongeii natiuu hadduu willen touiien dal hut K ni i t erfel k u dan badden zy itiut boter kuunea duen dar wat zythuus hebben guduau door don hertog van Vürttj U den afstammeiin van Ooiumbus nunr Amerikii to balen en hem ouder da W orld fair te Chioago ten toon te Btellen Natuurlijk met alle mogeiyke eer zuoals dat bohoort Men höcft den hertog di in Spanje wordt gehouden vüor den besMn fokker van stieren voor stiervugevechten niet ii een kist gepaln en meu stelt hem niut in een vitrine teu toon Ujj komt wel als alle voor d tuntoonatulliug buateradi voorwerpen vrij vau roohton biojien maar als w asi der natiü een eer die na Lufayetio aan niomand meur was te beurt evnll n Dagt l ka worden foesieii te zijner eer gegeven wunrbg tüj duizende lieden de bard schuilt die hj te vorcit nODtt zag va die bij nuoit zal terugiion kronkelden Werktuigolijk volgde de baron Zyu hoofd gloeide en buiiNde on ieder woord zyns vriunds trof b m als pcn hameralag yBewoegri dunen de groothertog beweegredenen F harbaaldo bi als een droumer tfUn lulijk d t bewijzen Hebt gy al van vorstin Tauti nitoin RehoonlP MaHr ÜQiück De mooiö Claudia m jo onbukonde vriendin die gezegd heeft dat ik deori gine Ub en iiutslu kerel ondiT de zou ben t Neem me niet kwalijk die vrnHit i sterk nieu spier vertrok in hel echoip gelaat van dengriutf uWeet je oiik dat e over verspheideno weken hinr anti t Hof verwacht wordt P vEo mot loor nieta Haar moeder een gravinTonn i was de vriendin der groothertogin al vun haarjeugtt uf nnn ze inoetcu suer veel van elkaar gehouden hebben In dw rooda al hangt Tonna a portret heerlyko doorsohynend als een Üohte nevel ik hoop dat de doohtor eetf beetje barder giibakkön is èO neon ik kan ju vorzokeron dat te zeer lichte waar is 1 Uirvdut se vao dien togtlverschrikker van een ja oersohen man is wpgittiioupen Nenudersclieidt Haalde lachend do schouders op vdat hoort fr tegonwooitlig zoo by on fa in dit gi val nog al begrypelyk ik had toon gfldaa i f e beeft zioh laten achuken door eon onTulterieoftioicr vnn de gar lt met wien se merkwaardig Oidenn 19 April o ik hMb d oDtvaogtt die de Newyorker Kamer fao Koophandel hem in Wal dori Uotel aanbood De plechtigheid woa groolaeh roorbereid eo de hetr Heorj VilUrd de voorzitter van het feeaicomité toonde steb als ma tirt dtplamr niet minder bekwaam dan als spoorwegkoaiBg i e prachtige laleo van het bóteU kkmU weUiefct geen ander hotel ter wereld kaa aaawyiMO w ei aaiaakvl versierd met Amerikoaoacbe bloemen en plonteh met emblema s en Spaaosebe vlaggen Iq de balzaal waar een mniekkapel Spoaniofae wyzen speelde stond omgasen door zyo vrouw een scboone brunette zijn U jarige doobter de overige leden zyner famdie en het comiië liij zelf Wel nam by alle hnldebeluigiDgeo aan alsof zy bem toekwameu maar hij zog er toch waarlyk met uit alsof hy Amerika bod ontdekt of had kuuueu ontdekken Ken middelmatig groo minere geaulie opduune beeueu rust de smalle logevatlen borst met den zwak gebogen rug Het gelaat wordt bedekt door een met auizeude rimpels doorploegde huid en üe oogen gelykon veel op de papieren vensterruiten der armen die niet de verbinding met de bbiteuwereld vergtmakkelykea maar verhinderen Onder bet lage voorhoofd springt de speurneus vau Harpagoa vooruit de bovenlip on do hoekige kin gladgtfscboreu terzijde draagt hy kortgeknipte twkkebaardjea eu daarachter een paar groots ver van bet hoold staande ooren Een meesterstuk van gemis aan uitdrukking zeide ik tot myzelf toen ik deze figuur aanschouwde Maar ik nam dit meesterstuk terug tuen ik den naast den hertog staanden markies van tiarbulea sgn broeder aanzag Want een meesterstuk kan niet m twee exemplaren voorkomen en de broker is hit machinaal oauwkuunge eveuboeid van den hertog alleen met dit kleine verschil dat le marltiea de scheid ug iets meer naar links draagt dan zyn oudere broeder Kn voor hen bogen m defile de bestgevoede best gbkleede eu best geparfumeerde Xew ïorkers 40U0 geullerneu eu ladies waaronder vclaii vol intelligentie muoigü gestalte vol kracht en gratie maar ook benig flSwel eu menig schuonhuid liy do gratie an Worth Toen ik in een zyosal naar hut buffut ging ontmoette ik een oud beer een Amerikaauscbeugtileerde ff Wat doukt gy an Amerika vroeg hy my eu zouder myu antwoord af tu wuobtfo hewees by mij langs hiaturlKohdeduotleven weg hou Amerika langzamerhand Kuropa zou ovurvltiugeleii zoouU Rome eens iriektinland deed Ou analogie kon ik roonl in dat oogeublik niet toestemmen toen ik de vooruaamste Amerikanen had £ ien buigen vuuroiDLundecudunteu hertog en markies Ik ging naar builen naar den altyd loveudigon llroadway en toen vond ik hut Amerika terug dat ziohzutf oneindig meer dankt dandea voorvader van den hertog van Veragaa Ken oud stadgenoot de heer li v II publioeert eeu reek artikelen over Nederlanden waarvan wy op veraoek hut volgende overnemen Duor vele biadon werd lu de eerste daijen dezer muiiud de da lierdachi waarop vour 20 jaren aan Atjeh da noodlultigo parlog werd verklaard ts krgg diu door onze f o u t e n nog voortdunrt iia anii 1 n d 1 e niet aan ons Veeda muer dan 300 inillioeu te iielibüu gekost waurin tal van koalbure nienwhenloTens worden geollenl die loger eu vloot genoeg na sohe iding van baar i ian niet getrouwd is niettegenstaande haar miUio nen I wDo vent zag er uit als een chimpansee helder als een cents kaarsje ik ken hem Hy was bepaald slecHla muldrl om het dcefte bereiken een vau de Moorun die gaan kunnen als ze hun plicht godaan hebbtii Olivior Uchte hartelijk Woet je Gosiok ik noem alle geschiiden vrouwen in lnisolierming ze zyn de verroakelyka die ik ken en als ju niets anders van z verlangt dao met ze te walsen en cbampugne tu drinken dan is dat alleraardigst Zoo met tainolyk gedempte item kwamen de j woonlen vati Oostk a lippen ff en als dat uu eens met zoo onschuldig bleef on ze eens aan taau elkan I der lijmen giu ten wat dan lieve vriend Ulivier bUef stunn Wat wit dat zo en Dit düukorroodu lint hier wordt le eerste stnl uni je by champagne en wu s te binden Nennderscheiilt Doe je uogeu open By God merk je dttu niet wat ze iu hun tcbdd vueruo Je moet trouwen Iruuwcn met de mooie Clmtdia voor wie i geen mitn m er te vinden is itie met schitterende vleugeltjes luchtig eu vluolitig van bloem lot bloem floddi rt tot er een zyn netten naar baai uitwerpt I lOen gek als hij denkt dat hy huar beeft er vyn duizend gaten in t net waardoor ze nog aan zga vingers ontglipt Goseok ik moet ik met Tautenstvin trouwen Nenndèrteh l seltaterdo bet uit van het heeft aitgepui die ons prettige in Indie en ooi aaazien daarbuiten als koloniale mogendheid beeft geschaad om er na niet meer van te zeggen By bet l t n van al de beMskouwingen waartoe die tragedie in t Noorden van Sumatra aanleiding gaf trof bet mij dat niemand daarby de vroegere geaebiedenis raadplegende de beide groota KederUoderi noemde die voor 8 eea en voor teerst onze vlag op A eh r 1ooDden en daar den grond legden voor onie verboadiog tot dat rijk ja tot geheel losalinde Wie myo vorig artikel eenige aandacht schonk ui het begrypelyk vinden waarom ik die leemte wil trachten aan te vullen Ik sloeg den iu myo bezit zgnden afdruk weder op van bet Cort verhaal van t gene wedervaren ia Frederick de Hoatman tot Atchienenz raadpleegde myn aan teeken i gen eens en kwam zoo tot het plan waaraan ik door dit opatel uitvoering geef Men weet dat op den iden April 1 S5 de ge broeders Cornelisen Frederick öeHoatra a n van G o u d a met de pnncevlag in to i en dfn wakkersten moed in t harte Teiels reede verheten Van dien tocht naar ludie staat ebookstaafd ff Hy had een nameloos voordeel gebracht Ae slagboom tusschen Nederland en Oost Indïe was ff voor goed neergeworpen I e Hollandscbe koopman had zich baan gubroffken naar de ryke gewesten die hum den zijnen ffZyn naxeslaobt ja het nitkroosi van geheel zg volk neen weelderige bron van welvaart worden zou Ik Bchryf die woor en hier over eo onderstreep da laatste omdat in mijn eerate vijf opitellen toonde ik hrt roeds aan dit niet meer scbynt te worden erkend althans men hitndelt er niet naar om te tonnen dat men deze zoo vaak en tastbaar bewezen waarhuid nog gelooft Anno 159S den 2 aten Martij sijn uit Holland irt scyl gegaan twee schoepen de Leeuw namelijck eudu Leeuwinue naar Oost India opde Loeaw was Oornolii de Houtman myr broeder als generncl Zoo schrijft Frederick De Houtman de kapitein der L e e u w i u n e in zijn genoemd fCort verbaal enz Op den Uden Septemiwr I59fi werd Cornelia in bel tegenwoordige K o 11 a H a d j a h vermoord terwgl Fr enck met eer ig volk van de schepeodaar 26 maanden gevangen werd gehouden Ik z9i bier het aaiidotniyk verhaal uit bet dagboek met teruggeven maar wil met verwijzing ernaar alleen no doen opmerken dat genoemde wakkere voorgaugera niet de kennis en middelen ter beschikking hadden die wy nu bezitten en dat zy m een geheel ander Atjeh kwamen dan t welk wy sedert 20 jaren op zoo bloedige eu kostbare wijze leerde kennen Wie van het Atjeh uit dien tyd meer wil weten neme o a de Tydapiegels an 73 en ter band Ünarin wordt onder meer op gezag van autoriteiten gesproken van oen leger vaQ 50000 krynslLiden eu honderd Ij eriobte olifanten mat geducntd artillerie Van een paleis met 300U vrouwen door 600 gesnedeuen bewaakt van vloten van 2 a 300 zeilen enz Kn wat hiervan nu ock juut of overschat zy waar is het dat Atjeh toen Vswl zuér veel machtiger was dan uu Kn hoe hier in dien goedeH ouden tijd over lachen wierp zioh 6p een bonk en stikte half van vroolykheid ivNutuurlijk trouw je raet haar wanneer t j bevolen wordt klonk t koud un weer een beetje spottend ff Bevolen f Wie heeft me iets te bevelen i i ïiQ Hoogheid Weer lachlo Olivier maar nu kort eu kwaad ffZou ti bent een vors tend ieaaar zoo goed als eeu ander Jij buigt ook ju rug om op te rapen wat je voor dfl voeten wordt gegooid I ffMonsch I ffllöt Hof verbindt je aan zich door alle mogelijke onderscheidingen ze doen je tten moreel hoofdstel aan en laden je daaraan iwaarheen zo je hebben willen of kuq ge het tegendeel bowyien ffïk zal zo I Olivior ademde hoorbaar en zijn neerhangende hand beefde ffWil jo tllof jo tanden toonabP ffDoor ze hartl uil to lachen Ja üoseok Zou jo werkelijk dan moed hebbeu Alle respect voor je Nennderschoid dan zou ïk myn hoed tut op den grond voor je afnemen en myn handteekeniug $ s voor geven dat jo een kerel uit é a stuk bent Tenminste oen dio zelf zyo vrouw wil kiezen Hordt wtrflgd dat tetenwoordtg alUa beheeraeheBde lohrikbeeld A eh gedaohi werd moge o m blyken uit het volgende t welk my der herinnering wel waard Mibyoi In t laatst van November 1601 vertrokken de fSeelaot en de Lange Barqae met een gezantschap voor Prtna Maurits aan boord uit Atjeh en kwamen in Juli 1002 op Wa 1 o h eren aan Hoofd van dat gezetaohap wa de zeventig j arigs A b d o e 1 H 8 m a d die in Augustus 002 te Middelburg stierf en daar begraven werd met een ongekende praal Zel de Staten van Zeeland volitdeu den stoet Kenmerkend voor den geest van dien tijd ia dat het Laiynsche grafschrift later door bowindbebbers der Oostindische Compagnie op fyn graf geplaatst ar melding van maakt dat A b d o e I H a m a d er getuige van was geweest hoe de beide schepen die t gezantschap overvoerden in Maart 1002 te St Helena een rijkbulnden Portugeesch galjoen veroverden en opbrachten De andere gezanlon waren 9 r i M o h a m a d admiraal van de Atjebsche vloot fn prins M i r Hassan noef des Sultans In t gHVolg wareu ook een paar Arabische kooplieden terwijl de vroeger met De Houtman guvangen gehouden Luxemburger W e r a e rals tolk fungeerde Den 5en September 1602 werden die gezanten in plechtig geliDor ont aiigen door Prins Maurits in diens belefreringswerken voor Grave met de hoogste onderscheiding behandeld en met groote praal werd buü alles getoond wat een boog denkbeeld van Hollands grootheid en macht kon geven en men deed ben onder vorstelyk geleiile een reis maken naar Nymegen Buren Culeraborg Utrecht Amersfoort eu Amsterfoort Hut denkbeeld van die reis wordt aan Oldonbar eveldt toegeschreven en oen gelukkige zeer goede greep genoemd Dit verlichte ftaatsman zag in dien tijd reeds scherper dan zg die Uter over zooveel betere gegevens voor e n juist oordeel beschikten en toch zoo mis zagen Nadat in Augustus 1603 d ffgeoommitteorden Z Ki aandienden ff Dat dü Verei iiigde Gompagnio von moeninge was ffden Ambassador vnn Aobijn wederomme ffte sendun met tloot naar hnijs ende syno Ëicelffcelleutie geliefde eenige goscheuken aan do Coninckfflijcko Majusteyt tot Achin mode te geven worden 18 Düoeraber tor roede van Texel de ankers gelicht van tivaair senepen onder Steven van der Kagen yls admiruul met liosïemmiug naar Indie Fredorik De Houtman die in rijn gevangensohflp hot eerste Maleisobe woordenboek samenstelde was juist een jaar te voren van zyti boeien hevrijd Tien jaren danrnn herdacht Vondel zyo verdiensten op do bem eigene wyze frDoor lioutmntia kloock beleyd zoo nutten reijaffvoltrootcn enz en 2 g eeuw later verscheen freen iofilicbt Oormilis Houtman van Gouds dit ffffrondleggur un Nuorlands Oosliudiscben handel terwijl een kleine bark don na m vei kreeg i ebroeders Houtma ti j I moest echter nog eeuw Mrloopcn eer oen klein dool der Nedorlauilsohe na openlyk eenigo hulde bracht Han de beide groote miuiiieu aan wio zy zóijvüel verplicht is Üerst den 2en Juli 1880 toch werd te Gouda voor do gebroedere De Houtman oen hoogst beiclieidon monumenlJD outbuld Dü waardige feestredenaar die i i iijn patriottische rede op histonsclw gronden aantoonde dnt onwcderleglmar Cornelia De Houtomn de grondlegger was van bet eersto verbond tusschen Nederland en I n s u 1 ï o d e eindigde met do voljjendc woorden 1 ffWygt er uwo medeburgva op als wegffWijzi r voor henzelveu eiKbunne kinderen Dut Frodurick De Houtmnns graf gevonden wordt in do groote kerk te Alkmaar wordt bij dezon wugblik volludighei lahalve nog aangeteekond Oe Bul iiun wien mijn motto ontleende vraagt ons nu ven r ui zyn gedicht r Ui bt fc erfde 1 van de vad ren ffln ui olfreii sleclit bewaard fOf stroomt u Imn bloed door d ad ren Zijl go ii f aaain en erfi eel waard nKunWt of sloopt gij zeebisteelei ffMtrkt ge Holliinda mogendheid Blijft ge in indre wcrtliidoelen f Wat gij w rdt door hun bclnidP j ffGetft g j uw bamielsmarkt lerlnreu Üf btdioiidt ge HHt go bebt $ Hurft f fl Wdgen om te winnen Als in vader Honlinana tyd Warm van hart en kalm van zinTifnj febüzivekon in den atryd Wie mteot hinop een M lt o Td ie kunnen geren een tweede koloniale mogenüheid waardig Maar reeds omdat dit antwoord beschamend moet zyn ia er aanleiding ftenoeg niet langer te wachten owt te doen wat bereikbaar is on lodie met zyn ryke bronnen voor volktwetvoart meer te doen kennen en waardiereu Kn voegt meo daaraan too da beweegredenen van zedeiyken aard dan voorzeker wordt de pliobi tot habdelen gebiedender Op de volksschool moeten uxmIs ik reeds betoogde de eerste zaden worden gestrooid by t verder onderwya moet dal strooien worden voortgezet en het zaad geleidelijk tot ontkieming en ontwikkeling worden gebracht eu in de kies vereen igingen die allereerst ontwikkelende volksiuslitnten behooren te zyn moet de vrucht tot verwerkbarerypbeid komen Eerst dan kan bet Nederland beter en blyvend goed gaan Want eerst dan zal het van alle andere hervormingen die nu als eieoheu des tyds en als mode artikel do aandacht mw geheel in beslag no men bet voorgestelde heil kunnen verwachten In verband nu met wat ik vroeger onderwerpelyk aanvoerde ten slotte nog dit In Februari fl verspreidden 31 mannen van zoerverschillende kerkelijke un staatkundige overtuiging maar van den hoogeten rang up elk gebied een mautfest waarin beter dan ik dat zeggen kan werdaangetoond wat Indie voor Nederland kan en behoorde te zyn en waarin tot meer toewijding wordtaangespoord j Daarin moeat echter helaas ook geconstateerd j worden Dat het Nederlandschd volk steeds onverschillig schynt te blijven voor den bloei ende outwikkeliiiK zijner prachtige onderlioorighedon terwyl wy Verder nog daarin lezen ffTrefffud is met dit al de koxlitbnverschilliglioid ff waarmede ten onzent al wat de k o I j n i e ii betreft f in t algemeen wordt bejegend Treurig waar zoo iets op goede gronden kan worden getuigd I Gelyktydig vaardigde hut Indische genootschap eenu circulaire uit vnn dezelfde strokkiog Dat genootschap verklaarde daarin o a ffNiet alleen aan bet behoud maar ook aan de ff regelmatige ontwikkeling dor oniobatbnre bezittiugen zyn de handel en n ij v e r h o i d de scheepffvaart in ééa woord de bronnen van toehaart van gonii vaJerland ten nauwste verbonden en voorU Bprekende over de oplossing der koloniale vraagstukk n r welke toen aan de orde waren eu nog zyo ff Niet alleen zul deze kunnen strekken tot bevordering ffder ontwikkeling van do kostbare nalatenschap onzer ffonergieko voorouders maar ook in Nederland d o n i ffnatlonnloo rijkdom vergrooten en de welvaart en het geluk d eringeze l tenon vermeerdoronj Waar zulke hoogst bevoogden als de hier geoiteerdeu ons dnt alles op onwniakbare gronden verzekeren daar kunnen wy veilig v gun ook al hebben wy niet de gelegenheid en den tijd otn er ons van te vergewissen hoe waar di 3 verzekering is Ben natie die haar grüote mannen eert verheftzichzelf eu als zy dm doet door met nnvolgin hunnerenergiu en toewijding in stand te houden en te nut wikkelon wal dio kloeke mannen haar nalieten duneert zij Ji e n on zichzelf het best I Zulk een i atic kan niet ondergaan wat haar ook niogo schokken I En als zy daarbij versianjlig beaeliHt over de middelen die wij hebbon bior maar vooral in ons Indie dan wordt zi lk een natie welvarond ja njk Moge ook voor deze waarheid de oogen opengaan voor het ta laat blijkt Bultenlaailscb Overzlcbt Dondenluginorgeu Ic halfdrie brak iu hot dok to Hul een brand uit dicht bij do plaats iiar onlnnga uen poging werd gedaan om lirand te stichten Het vuur veruiolilö de bergplaats der Humber Kngioeeriog Company De workstttli rs hebbei i esloton onderhandelingen j nan ö kuoopeu met da patroons Volgen do laatste 1 berichten hebben do rüeders een schikking op nieuwe groiidalageii aangeboden wnarbij zy den dokwerkera waarliorgen dat geon ander cheiil zal gemankt worden tudscbcn de ffUnionisten en de vrge werklieden Qok had eeue confventie plaats tusachen afgevaar iligden vnTi do reedors en do werkstakers Kr bestaat hoop op minnvtijko schikking vau hot liangundo geschil Het Engelsohe mtnitteriti gelooft dat na i 0 zitlinf en van bet purlement de Home Itulo wot iii liaar guheel in bet lagerhuis bebuudeld kan wqrden Do iUnionistischo leiders zoggen echter dat voor do bespreking der artikelen ten minaie drie maanden noodig zijn Hit eind der besprekingan is dns nog met te zien Htt amendement van den coniervatiüvaO afjievHardigde va Ulster Thomas W Ruasel op artikl 1 van k t Ho Kul Hmtwarp weid door kot Lagerknis met 895 legen S4 i stammen verworpen Dit amendement was gencht tegen de instelling van eena tweede kamer van Ierland Met de algemeene verkiezingen voor den nienwan rgksdog in bet vooruitziohti gaat het Duitsohe rgk eenige weken van spanning en opgewondenheid tege I moet In bot politieke leven der moderne volkoien brengt misiobien geen gebeurtenis een oorlog uitgesooderd hen in tulk een leoawaohtigeo toe sUnd als een verkifzings oampagne Met dit ver I whyosel hondt ook de Temp rakeviog in verband met de crisis voor de eerstvolgende weken iu Duitoch land uitgebroken te meer is hiermwle rekening te houden omdat het oonflict is omstaan over een quaes tie van militairen aard zoodat te verwachten is dat de internationale politiek de rivaliteiten tasscbeo het eeae on hrt andere land eu de herinnering aan vroegere worstelingen rykel k zullen gebruikt worden om ai umenien te versohaffen aan de pleitbezorgers der regeering Maar volgens den Tempt hoeft men het recht te hopen dat eon souverein die onlangs nog met veelzeggende bereidwilligheid den titel aanvaardde hem door den prosideot van den Zwitserschen bondsraad gegeven bewbermfaeer vau den vrede in Europa er de band aan z weten te houden dat zyn dienaren en zyn verdedigers zioh van alles onthouden wat van verre of van naby de gevoelens zou kunnen kwetsen waarop deze vrede berust Men mag bovendien aannemen dat rykskanseliar Capnvi die oocb den lust noch misschien de bekwaamheid beeft in de rol van iünropeesohen bnllebak zoo gsarntf door zyn voorganger den heer Von Bismarck gespoeld de verkieziiigatiampagne zal weten te leiden zonder een beroep te uoen op gevuarlyke en schuldige uittartingen Hoe bet Duitache volk over de legerwet denkt zal den kuirer hot best bigken uit de aamoDsteltiog van den toekoip8tif en rijksilag mits hy zyn amlitenaren streng bevol geeft geen hoogen druk op de kieura uit te oofeocu De oummissie van XXI oit don Senaat in Belg beeft Woonsdng tweemaal zitting gebonden s ochtendste 10 Our en S dfimid bigs iVi Aan bet einde barer byecnkomst logon 6 nm s namiddags is zij tot stemming overgegaan over de versohillumlo voorstellen omtieot lumeustetliog en verkiezing van den Senaatbij haur ingediend Do enkelvoudige klesrtiatrictnn on do belangenvertegenwoordiging zyo mot groote meerderheid verworpen het eersie bogmnel lioüchitamd in een voorstal van Baron de BtStbuno met 16 tegon 2 slemmen en 8 onthoudingen eu het laatate voorgesteld door Graaf Uoblel d AlviuUa eu geamendeerd door dr Croq met M tegen 4 stemmen on 2 onthoudingen Aangenomen duarentogon is het voorstel van graaf d Drsel c B voor dert Senaat de verkiezing net twee trappen vaststellende raet 12 togen 8 stemmen en é6nn onthouding Kiezers voor den Ion trap of raet audoro voortien zij die het kiesrolloge voor den Senaat kiezen zijn de kiezers voor de Kamer alloen voor zoover zij 3fi jaar oud iju met 1 1 tegen stommen en 6 onthoudingen werd iit voorstel van den heer Doscamps anngonomon Verkiesbaar voor bot kiescollege zyn slechts de kiez ers velgens urt 47 der grondwet dio recht hebben op moer dan tóne stem flai gonomon met O tegen 7 stemmen eu int onthouding Het mandaat dozer loden van bet Lioico lega of deze kiezers van den tweeden trap duurt 8 jaren aangenomen met 10 tegen 7 stommen en 4 ontliüudtngon Zij wordon gekozen lu de verhouding van I pet der bevolking uangenuineu mot 12 togen 4 stommen en 8 onthoudingen üii met ben zyn nog kiezors vnn den tweeden trap do lodon van de fCaffltfr en den Provinoialen Kand in het arrondiaomont gukozen aangonomon met 11 tegtjn 7 Bleminou en óéno oatbonding Wat do politieke werkzaamheid Vun rlen jongen hertog van Oriü in8 to Hruasel aangaat de olficienaQ Momlmr deelt mede dat bezorkon a daar aan den oudsten zoon van don irasf vnn Parijs gobraoht volstrekt geen conferentie golden dnt dnnrby van een ontbinding der Kamer eu een verkiezingsmanifest geen spraku is geweest en dat Ic Lunilen evenmin een ronforentio zal planta hebben en do ïraaf van i iinja er ook mei nnn dookt en niuuw mnnifust uil te vaardigen Men spreekt te Parys veel van oen nieuw Congres en el l en gunste van lU vrije gen eakunile d w z tot afsohnlKog van het monopolifl der geneoahceren Htt Senaatslid Hervt de Saity en do afgevaardigden Fiirroiil en Fnrny bebbeu reeds hun medoworking toegezegd Het pinn zon voornamelijk zijn npgcvftt met het oo z op 4 gunstige rcBnltatcn in den hiutslen tyd door genöosihethoden van niei epfltenleordo goneoaheereu verkregen Üe llonitaarsoho l amer der msgnaten heeft de hagrnoting goedgekeurd en een besluit genomen inbou dsnde aikSuring van het kerkelyk poÜtiek programma fiÏ