Goudsche Courant, maandag 15 mei 1893

N 6045 1803 Maandag 15 Met GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De tnïsndlng van advertentiên kan gesohleden tot efln nnr des namlddagg van den dag der uitgave Bij het delM iB de ItalisAaMk Kamer ran sf flruFdi en over de begrooting ma merine bueft OtoHtii duidelijke verklariDgen ifgelegd ter wegnemiag vao jtvyMiDRea bij eeaige spraken H j verklaarde dat ket miDiitene het vaite roorDemen heeft de militaire uiCgareo te ooDtolideereo door te traohleo ze op de meest Mogelijk nuttige wijte voor legeren vloot te doen dienen Maar het iDfnistdrie acht het niet nood daarom over te gaan lot vermiDderlDg Ben machtige vloot aal een groote steun voor het leger zijn De Italiaaasohe nrnnne bexit nitmunteade elementen Door da verminderingen die op de begrooting vao marine zijn moeten worden gedaan is noch de mor ele waarde noch de sterkte der vloot verminderd Afkeuring der begrootiog Mthansbeknibbeling van de civiele lijst en de bozotdii iDgen der ministers is een der maatregelen die de radtoale oppositie in Noorwegen voornemens is op bet ronservatiave ministeriQ Stang toe te passen Zal Zweden dien aldus begonnen str d Igdelijk aanzien F In de haren van Horter in Noorwegen zgn eenige oorlogsschepen en torpedobooton versohenen Hen zegl dat deze bextemd zijn voor Christiania als daar onlusten moohten uitbrakeu In da Kamer zijn reeds inlichtingen omtrent dit eskader gevraagd De toestand begint zeer gespannen ie worden 34 2 Staats loterij 6 KUise Tretking van Trqdag 13 Mei 1803 No 07 1B86B ƒ 1000 No 89B8 9B90 16487 400 No 79 189S 5S38 6S4 ÜOO No 2889 5E81 t7Sl 12801 14388 15631 16869 16709 19604 100 Pry zen van 70 86 3156 8595 7342 9613 126r7 14677 18186 109 S2S8 6638 7687 9712 12761 14785 18302 168 8486 6847 7647 9858 12797 14799 18610 197 8866 6800 7773 9947 12868 16079 18861 199 3691 6033 7994 9961 13139 16161 19060 6S0 8734 6089 8031 9973 13302 16866 19266 706 3801 6098 8038 10119 1S3S0 16370 19374 874 3924 6263 8115 10201 13389 16374 19866 4047 6266 8328 10358 13376 16686 19676 4094 6409 8837 10398 13408 16785 197441328 4128 6601 8347 10418 18617 16142 19793 1227 14 6689 8472 10422 13766 16261 19978 1234 4216 6666 8674 10494 18813 16535 201631616 4242 6724 8689 10586 13876 16747 203231768 4247 6726 8668 10979 13930 16887 303021782 4362 6776 8764 11077 13999 16927 30827 U99 4740 6ÏU3 8968 11160 14018 16961 304448037 47 6977 898S 11826 14124 17693 20606 8133 4776 7134 9l21 11979 14158 11966 30703 3271 488B 7197 9223 13088 14406 18003 207172648 6027 7244 9226 12271 14641 18106 20969 9049 6262 7282 9373 13622 14660 Ondertrouwd BEENABD 3 M S18TEKMAN8 EN CORNELIA A A P T DILLEN Amiterdam N Z VoorbnrgwaU 32 Gouda Wfldstraat A 40 Geen Receptie Eenige kennügeving voor Gouda Ondertrouwd J P VA DBB KLEUN M VOS Gouda 10 Mei 1893 ADVERTENTIÊN Eene hesch DAME middelb leeft wenscbt KOST M iswomm m Gouda of Omstreken tegen den prya van ongeveer 40 gulden Fr br lett M M bgden boekh ALEXANDER 8 MEIJER Dm Boog J F TOK GLAHN en C a MEBRBUR6 Makelaars zullen op MAANDAG 29 MEIISQS dea roormiddags te elf uren in het Koffiehuis HABicoint aan de Markt e rouiAi ten overstaan van den Notaris G C PORTÜUN DROOGLEEVEE aldaar verkoopen de Fabriek vaa Stoom e a Werktoigen genaamd de Qoudsche Uachine Pabriek byzoader ganstig ingericht en gelegen te O OTTID A aan de Vest of Tnrfaingelgracht en de Raam groot volgens kadaster 21 Aren 36 Centiaren bestaande uit FABRIEKSGEBOUW KETELMAKERIJ KANTOÜRLOKAAL en TEEKENBDEEAU benevens OPEN TERREIN Te benchtigen 22 23 24 26 26 27 en 29 Mei De bewezen van eigendom en de Veilconditiën zullen vyf dagen vóór alsmede op den verkoopdag dea voormiddags ter lezing liggen ten kantore van den Notaria G C FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd Daags na deze veiling zullen worden verkocht alle MACHINERIËN vaste en losse GEREEDSCHAPPEN MAGAZUNVOORRAAD enz volgens afzonderiykeu CATALOGUS verkrflgbaar te Gouda aan de Fabriek en bg den Notaris en te Amaterdam by de Alakelaars J F VOK GLAHN Voorweg 44 en C 6 MEERBURG Damrak 26 Opentare Verkoopiag op WOENSDAG 17 MEI 1893 by opbod en 24 1893 bg afslag telkens dea morgens te elf uren in het Koffiehuis van den Ueer van dkn Akrbr aan het Kralingsche Veer te Kratingen ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaria e O FORTÜtIN DROOGLEEVER li Uil JJll I lUlj staande en liggende in den Keteoschen polder te Capelic aan den IJssei dicht by het Kralingsche Veer gemerkt Wflk A No 53 tot 65 en 65 A Een in eigen gebruik en de overigen zjn allen by de week verhuurd te aamen voor 15 45 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA teu overstaan ran den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 15 MEI 1893 des morgens te elf uren in het KofiBehnis Harmonie aan de Markt van £ en op gnnstigen stand gelegen WINKELHÜIS en ERF aan de Hooge Gouwe te Gouda Wyk G No 252 bevattende behalve de WINKEL 4 KAMERS KEUKEN en ZOLDER Terstond te aauvaarden Te bezichtigen de 3 laatate werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris aPROEPlNG Allen die iets te vorderen hebbep van of verachnidigd z n aan den boedel én de nalatenschap van den heer AD IASU LVIJlSltDUK in leven Aainemer en Timmerman gewoond hebbende te Waddin veen eü aldaar overleden op den 3n Mei 1893 wordt vetiocht daarvan vóór den 25n MEI e k opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen De Executeur teatamentair L gXALTO Moordrecht 10 Mei 1893 Openbare Vrijwillige Verkoopin Men is van meening ten overstaan van den Notaris G J 8PRDIJT resideerende te Ouderkerk aan den IJael op WOENSDAG deo 3i MEI m bg Yeiliog en Yerhooging en op WOENSDAG dep 7 Ml 1893 by Afslag en Toewyzing beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van J A Kdstbïs Kofflehuishouder te KRIMPEN aan den IJSEL in het openbaar te verkoopen Eene thand boiten werking zynde STEEÜTPABSIEK bestaande in Heerenhais diverse Burger ea Arbeiderswoningen Ovens Tuin Opengroad en Erven benevens Twee Perceelen Weiland en Zes Zellingen te zamen groot 8 Hectarea 30 Aren 33 Jentiaren alles staande en gelegen in de gemeente Krimpen aan den IJael met uitzondering van Twee Zellingen welke gelegen zgn in d gemeente Ouderkerk aan den IJeel breeder omschreven in Boekjes ter Ie zing legende in de voornaamste Koffiehuizen te Gouda by deu Heer van dun Bergh te Stolwijkeraluis en genoemden Heer Kustkrb en op aanvrage verkrygbaar by genoemden Notaris Het Heerenhuis met den daarachter liggenden Opengrond vroeger plaats strekkende tot aan de rivier den IJsel biedt een uitmuntende gelegenheid aan voor het op richten van eene Fabriek het aanleggen eener Scheepëtimmertaerf of aoortgelyke Zaak Het ia gemakkelgk ingericht en bevat diverse Woonen Slaapkamers ruime Keuken Kelder en groeten Zolder De Burgeren Arbeiderswoningen s n in goeden staat de Tuin bevat een groot aantal goeddragende Vruchtboomen het Weiland is van uitstekende hoedanigheid en het geheel voor welke zaak ook ailer gnnstigst gelegen Nadere inhchtingen geeft genoemde Notaris by wien ook een extract van het kadastrale plan ter inzage ligt Te Huur of te Koop aaogeboden EENE FLINKE BROODBAKKËRM aan de MARKT te GOUDA die sinds onhengeiyke jaren met goed succes ia uitgeoefend Ook zeer geschikt voor alleandere zaken Te bevragen bg H N vak 8CHAIK Markt Gouda Men wende xich voor NAUWSTE MW J MarktA68GoDDi 1 Gouda S elper drak v n A SareKHil Z00K De uitgave deier Courant geschiedt dagel ka met nitiondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 tranoo per post 1 70 AtioaderlSke Nommers VIJK OENTEN voor deze byeenkomat uitgenoodigd door 14 was gevolg gegeven De beer A J van Vliet opende dece bijeenkomst dankte de afgevaardigd Oi voor hunne opkomst en belangstelling waarna spreker in korte trekken het doel dezer bijeeakomat uiteenHH Q Daarna werd het woord gegevta aan den W E Gestr Heer H J Iwes fung Loil Arfj der d d Schutterij die daartoe door do Commisaio was uitgenoodijrd Nadat Z E Geatr aan d bettuuratafel had plaats genomen werd door hem in orte dooh krachtige trekken de wensch te keanen gageven dat allen die hier tegenwoordig waren hun aleun en medewerking zouden verleenen en werden aHto verzocht die mei dit doel instemden met hent te roepen leve Kom m Wühelmina waaraan met etn orerend applaus werd gevolg gegeven Verder werden aan de ve Klerden de volgende rie vragen gesteld Kunnen de afgevaardigden astemmen met het doel om den verjawSag van H M Koningin Withelmina feeatel k te he denken 2e Zouden de VoreoeizHUj doh koDnen vereeni gen met dit doclP 8e Eene commiasie m benoemen dia zioh zou willen beiasten met de werkzaamheden ter bereiking van dit doel Punt 1 werd met algemeen applaus als teekea van instemming beantwoord Punt 2 Daar niet alle afgevaardigden gerechtigd waren om op deze vraag direct toestemmend te antwoorden werd dit voorstel na eenige discussie door 18 vereenigingen voorwaardelijk en 5 onvoorwaardelijk aangenomea De voorzitter der Kleermakers Vereonigin gr de heer J J Grootondoral die Eich waarschynlijk niet met het hoofddoel van deze hjjeenkomat kon vereenigen had gedurende de stemming over bovengenoemd punt de vergadering verlaten B j deze Cearont behoort een Byvoegsel binnenlandT GOLTDA 13 Mei 1893 VEEGADERING tak den GEMEENTERAAD Dinsdag deti 16 Mei 189S des namiddags ten 1 ure Aan de orde De rekening fan het Stedelqk Museum van Oudheden dienst 1893 Het Kohier der Plaatselijke directe belasting op de Inkomsten dienst 1893 Het voorste betrefTende hot verleenen van een pensioen aan don eervol ontslagen Commies ter Secretarie B Begeer Bz Het Coaoept Beglement voor het OudArohief jjf Gouda Dv bsDoeming van eenen Voorzitter en vier Xiedep en hunne plaatsverrauxera in de stembnreaux voor de verkiezing van een Lid ven de Tweedel amer der StatenGeneraal Donderdag avond had in het bovealok I van den Heer A Dam eene bgeenkomst plaats van afgevaardigden der verachlUende Vereenigingen die daartoe waren uitgenoodigd door eene Commissie van de Kader Vereeniging der dd Schutterij te Goud bestaande uit de heeren A J van Vliet W K Schuling en A J Kouwenberg Het hoofddoel dezer bijeenkomst was een plan te organiseeren om den Terjaardag van H M Koningin Wilhelmina feestelijk te herdenken Voor de openine der vergadering werd aan de afgevaardigden eene presentielijst ter teekeniog aangeboden waaruit bleek dat van de 27 vereenigingen FEVILLETOM weet de heele wereld I TT IK 3r E Naar iet HoogduiUck VI 81 ff Ala je je niet met Tantenstein verlooft zullen ze uggen dat j een blauwtje hebt geloopen en haar uit den weg te blijven is lafl vMiaschien weet ik er iets beters op Ik vat je Je wilt uit de lucht komen vallen met iemand andere De gedachte is goed maar niet zoo gemakkel k uit te voeren als je wel denkt De rfgroothortogin wenscbt niets liever dan je onder de pantoffel van von Speyern te brengen je doet dat misschien en valt van den regen in den drup Freule von Speyern is t beminnenawaardigflte mensoh onder de zou riep Nennderscheidt driftig ffdeerfgroothenogin heefteen voortreffelijke gedachte gehad en wil altijd alechts wat goed is fO I dus toch een echo van bevelen aan hoogerhandl Ik daoht dat je geen leiband kondt dulden r Neen niet den minsten Het is mijn sobuld niet dst mijn keuze door t Hof goedgekeurd wordt Ik heb veel van Eides gehouden vtïór dat do erfgroothertogin zich met do bofmakerij ging bemoeien dat Do wereld f hahat de wereld ziet alechts wat haar wordt voorgezet en zegt ze zyn van alle kanten komen aandragen en de goede jongen nam lief bescheiden wat het meest voor de hand het beste en eenvoudigste was t Hof vindt dat de dolle jonker een strengen gouverneur noodig heeft die met een roede achter hem aanloopt om hem z n dolle streken te verbieden daarom wordt hij aan freule von Speyern uitgehuwelijkt Olivier steunde met beide handen op de leuning van de tuinbank t waa hem of een vurige nevel langs ziJD oogen trok ffEusuiche zeide hij zacht ala ik niet iBt dat je mijn beate vriend bent als ik niet duizend bewijzen kon aanvoeren dat je t goed met me meent dan zou ik denken dat satan in eigen persoon voor me stond om me te verzoeken lic heb me vaat Toorgonomen Eidea te trouwen Goseck ging vlak naast hem staan maar hij zag hem niet in de oogen doch legde alleen zgn arm om Olivier s schouders ffTerwille van je eigen geluk doe t niet Olivier ledere vrouw zou een geesel en een vloek voor je zyn en je tot vertwyfeiing brengen Ik heb van middag jullie gesprek afgeluisterd en van ergernis gebeefd bij de aanmatiging van dat wezen om je als een schooljongen te beknorren Denk eens aan je huiBplijk geluk t zou een voortdurend bedsermoen geven I Alles wat je geluk heeft uitgemaakt en wat ADVBRTENTIEN wonien geplaatrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTKB3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiên gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verachflnt Daarna werd overgegaan tot de behandeling van punt S n 1 het benoemen eener voorloopige commissie bestaande uit 5 leden Tot loden dier oommissio werden benoemd Heeren H J Iwes D Hoogendyk M M Deroksen A C Cosyn en J van Galen Nadat de Heer J van Qalen nis tolk der aanwezigen aan den Heer H J Iwes voor Je moeielijke taak die hy op zich genomen en waarvan hjj zioh zoo uitstekend gekweten had en tevens de commisaia van de k ad er vereen ig ing der d d sohutterrij als ds ontwerpers van het plan een woord van dank had toegesproken werd de vergadering door den Heer H J Iwes gesloten Ddor een onzer geachte bandel firma s znl op do Tentoonatelling te Batavia worden geèxposeehi nU door de heeren P Goedewaagen en Zoon die op zwart fluweel een zeven honderdtal van hunne verMhiliende soorten pijpen etaleerden Men ziet daar tader allerlei vormen en dessins in vo schillenda kleuren rood wit en bruin in allerlei afmetingen en dew sÜÜ $ ó élégant geaohikt dat M geheet een zeer interessant opzicht oplevert Het éta ajre bord ia 7 Metor breed en maakt een uitstekenden indruk Met koperdraad zijn de pijpen en püpjes daarop zeer handig beveatigd oodat zy onbewegelijk lijn Het i ons aangenaam dat deze belangrijke Goudsohe industrie die ook in het Buitenland zulk een uitatekenden naam heeft te Batavia zal zijn vertegenwoordigd Donderdag had te Reeuwijk eene godsdienstoefening in de open luobt op een afgefloten erf van C V plaats van eene afdeeiing van hot hcilaleger te Gouda onder commands van den kapitein de Groot Beeda in den vroegen morgen arriveerden de heilaBoldaten door een talrijke menigte nieuwsgierigen je bekend heeft gemaakt als do dapperste en ridderlijkste edelmaa komt hier tegen ir opstand en verbiedt het heet ons gezellig vroolijk leven zou uit zijn en Nennderscheidt zou ala een gewoon burgermannetje bij de kachel zitten en de strengen vtor zijn vrouw ophouden Eides houdt van me Gosöok stiet een harden lach uit 0 jij goedgeloovig jongetje In dezen tyd een vronw die liefheoftl Doe je oogen open en kijk rond in doze verstandige wereld du meisjes dwepen niet meer ze wenschon zioh niet meer vol opofferende liefde aan de borst van een man te werpen ze willen oen goade partij doen Kij eens goed in de strenge oogen van het marmerkoude gelaat van freule von Spryem I Zit er gloed in Leeat gy er door tranen omfloerada gelakznligheid in Neen dte oogen kunnen nlleea bevelen En jniat gü Olivier hebt een vrouw noodig die naast je leeft zonder dat je haar hoort of merkt Een schaduw die je noem draagt je stamboom voor uitsterven behoedt en je in t minst niet lastig valt Trouwen uit liefde ia idioot Zulke huwelijken lijken op wilde roosjes die in vier eu twmtig uren zijn uitgebloeid en slechts doornen overlaten Ik weet dat je niets van de vrouwen houdt ea bij deze woorden drukte Nenndersoheidt de handen tegen de slapen f Cu wat je van Fides gezegd hebt j Grooie God ik ben met blindheid gesl en ik heb me verbeeld dat z de eenige was die een veratandigen kerel uit me kon maken maar zoo