Goudsche Courant, maandag 15 mei 1893

district van handel ngverbeid en taudbouw onjuist de heer Bastert die eenmaal de eer waardig werd gekeurd als Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid op te treden zou voor ons een zeer geschikt vertegenwoordiger zijn Met den heer Bastert hls caudidaat zouden lyij meent spr zeer veel kans van slagen hebbeu De heeren G A D J Gabry en G C de Voogs sluiten zich volkomen aan bij hetgeon de vorige spreker opmerkte ter aapbeveling van den heer Bastert Daarop wordt tot stemming oveigegaon Uitgebracht wordan 83 stemmen Daarvan vereenigen op zich de heer Valette 52 dfl hoer Bastert 3 i uitgebracht De beer Th G G Burgerpliobt De Voorzitter brengt in herinnering dat deze oandidatuur slechts eene voorloopige is daar een definitief candidaat eerst gesteld wordt na overleg mst do overig liberjlo kiesvereenigingen iu het distriet Daaroji wordt de haar Valette uitgenoodigd ter vergodering te verschijnen die daaroan gehoor geeften verklaart de condidotuur te willan aBnvaardonnu een poo groote neerderbeid hem op ondubbelzinnigewijzei geloond had vortrouw n te stellen in zgn candidatuur bpr is er van overtuigd dat bier hoewel in deze vergadering vele goede vrienden tellende geen vriendjes diensf in t spol is De Verkiezgig van eo heer Booga dt indertijd beeft het opnieuw geleerd boe et eékele stemmen eene overwinning ia te betalen bij f de atembuS Datgeeft faoed den strijd opnieujv o t kracht tff ondernemei Wiis apr ïieden aVojbd candidaat itesteldmot echta enkele Stodimen jneerderhoul Ipij zouniet hebbyh kunnen t luitefii zioh de candidotuufte t aten welgevallen thans doatl liij dit gaarne Spr dankt bun dia zooveel vertrouwen in hem stellenen hoopt dat ook zg die liever den hder Basterthadden gesteld gezien ter wi ie van de belangender Liberale partij dun candidaaivan Burgerplicht zulten steunen I Daaro wordt de openbare vergadering gesloten tarvgi 4 blanco biljetten worden Valette is dus candidaat van ADVERTENTIEN OPROEPING Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd ijn a n den boedel en de nalatenschöp vbn den heer AJOniAJÜUS LUIJENDXJK in leven Aannemer en Timmerman gewoond hebbende te Waddinxveen en aldaar overleden op den 3n Mei 1893 wordt verzocht daiirvan vóór den 25n MEI e k opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen De Executeur teataraeutair L EXALTO Moordrecht 10 Mei 1893 Te Uuur ofte Koop aangeboden EENE FLINKE BftOODBAKKERM aan de MARKT te GOUDA die sinds onheugelgke jaren met goed succes is uitgeoefend Ook zeer geschikt voor alle andere aken Te bevragen by H N van SCHAIK Markt Gouda STEE1 R0LEJV Prima Kwaliteit VLAMKOLEN gelijk aan Hibernia par waggOD franco alle stations der roormalige Ned Rjjnspoorw Maatsch ÏO Prima Kwaliteit VETKÜLBN geljk aan Schamrock 3 Voor Gouda vrö aan huis hooger A KAPTIJ2T Qouda April 93 Floweelensingel 030 it Gouda ea van bior gerolgd su Tertrokken te ongeveer elf uren weder Dat zulk een ongewoon tobouwspei eooige Benutie verwekte is te bexrijpen docb alles ging ia de volmaaktste orde zonder eenige de minste staornis De Schoonh Ct bevat het volgende dat wij op verzoek bier overnemeu Veracbilleude bladen melden dat naar men verneemt tussohun de regeering de directie der MaatMhappy tot exploitatie van staatsspoorwegen en eommissarissen der op te richten locaalspoorwegmaatschappij Krimpensrwaard oene ontwerpovereenkomst is opgemnakt omtrent den door den ingeuieur A J Krieger te Amersfoort ontworpen looaalapoorweg Tan Soboonhoren naar Qoudu waardoor naar men siob vleii de totstandkoming dier l n moeilijk meer Kal kannen mislukken Zooals men weet beeft de heet A J Krieger met italen volharding bet spoorwegplan Gouda Schoonboveu getracht tot stand te brengen en is ic do laatste jaren daarbjj krachtig gesteund vau wege bet bestuur deeer en omliggende gemeenten Eindelijk beeft zich eene muetschappij guformeerd die de zaak van meer Qabij bebandolde waarvan rie resultaten zoo wij bopen poedig zullen bekend wutdeu Eobter ia bet met het ontwerporereeokorast de spoorl n nog niet daargesteld Krachtig moet daarvoor worden medegewerkt door de betrokkrn betaagbebbencle gemeentebestureu ea corporatien Alleen wauneor die onmisbare fiuanoieele steun wordt gescbonken kan de totstandkoming der Ign moeilijk meer roislukkeQ Daarom wordt met rertrouwcn verwaobt dat de gevraagde onmisbare steun krachtig zal worden ver eend door hen die daarvan nog de blijken moet geven terwijl aan degenen die reeds zijn voorgegaan een woont van dank ten volle toekomt In de N R Ct leest men De tentoonstelling van voorworpen betrekking kebbende op Zoutman welke te Gouda Zondag 11 werd gehouden heeft oen kalm verloop gebad te rergelijken bg de geestdrift wulke den lande der geünieerde provinciën rloortrilde toen op 10 Augustus 1781 door de s Gravenhaagscbe iVa Gourant den Tolke bericht werd gegeven van den zeeslag welke op 6 Augustus te voren bij Doggersbank bad plaais gebad en die hem tot Dpggersbanker held stempelde Wij willen daaronuer niet brengen de groote eer die hem bewezen werd door de Staten Geueraal en door prins illem V De groote gouden medaille met keten en de eeredegen met massief gooden gevost worden op het gemeente museum te a Grnven bage bewaard on zijn daar om die te bewezen Maar miuder bekend is bet zeker dat daar ook de linten la Zoutman en a la fictoire worAoa bewaard waarmede voornamel k de dames ich tooiden en die op zichzelf 6euo heelo geschiedenis bebben Heeds in de Courant van SI Augustus wordt daarvan gewag gemaakt Mademoiselle Lavergue Marchande de Mode adverteert dat zij aan den dag heeft doen komen dew l het de Voorzienigheid behaagd beeft zijn dierbare zegen over ons klein docb dapper eskader te Jgeven een zeker Lindt gebruikt kunnende worden voor Noeux de Manege oeux de Bmquetier Ivoeux ètEpé alsmede voor hoeden mutsen on toques Dit lindt wordt genoemd Ruban d la Zoutman dit d pi Fictoire Ztj had bet meosto succes want de heelemaal ongelijk heb je toch niet Nenndorscheidt oude jongen ik geloof zoowaar dat je aanleg tot dwepen bebt Daar sta je nu ea bondt fe hoofd vast als een ridder der droefige figuur I Bg hut eu bomel is dat soma de dolle jonker die t Hof een vlieg wil afvaogen I Plink er op tos Een nieuwe streek verzonnen zoo ala je er nog nooit een te vergeven ia geweest 1 Wat denk je bgvoorbeeld van dezen Baron Nenndersoheidt verrast de residentie met een vrouw die ze t allerminst verwacht heeft Geen annkondigiug vooruit Hoon t fait accompli denielfden avond waarop vorstin Claudia haar intocht boudt en ja in godaohte a gevangen beeft Kabaha die gezichten die oogen van Tautunatein zie je oude muiter daarvan kan ik nu al pgn in icgu zijde krijgen van t lacbea En Goaeok lachte werkelijk uitbundig maar t klonk ruw en gedwongen Toch miste t zgo werking uiet op Nenndersobeidt Ook hij lachte bitter Je hebt gelgk broedertje dau zou de leiband veranderen in t touwtje waaraan het lam eyn herder Toert en daarom flink in mijn leven ingegrepen en een vrouw oggevischt Een goed zacht onbeduidend kind een nul in bet cijfer waarvan ik de groote één ben Ik geloof werkelijk dat die gedachte van wflge bare oonproakelijkbeid me at prikkelt Dan kan bg God niemand meer zeggen Nennderscheidt likt gehoorzaam wat anderen hem voorkauwen I Eu Toor de schooljuffrouw zou t ook eau uiteen Prinses en alle beerea en dames van distinctie droegen het reeds Zg zou zich te Eotterdam op bepaalde dagen bevinden in Imt logement Hei Bart bij mr Halmans bg de Vlasmarkt overigens kon men zich by haar adresseeren De ooncurrentie bleef niet uit 7 September had ook S Schaasberg dio linten beschilderd a la Zoutman müt werkelijk fraaie vermederiog van teekeoingen met scbepeti geinveuteerd Ook Philippe Mareband Parfumeur et Coiffeur bracht ze in den handel lu de Courant van ISSeptember bericht hij qu il en a troia nouveaux Een tgdgenool schreef dan ook Het ganacbe lend door jubelde men over Zoutman s glorie en over den roem zijner holden vrouwen in aller standen droegen linten en sieraden te hunner eer beBcbilderd Eigenaardig is het wat Lü Froncq von Berkhey daaromtrent in zijn Zee Triumph dirbtte Do achoone juffersobap had den gekrolden vlecht Met keur van kwikjens en van strikjuna vastgebeoht Waarop man Zoutoana vloot ganaoh keurig wiet te maaien Een ander deed er de eer ook van Kinsbergea praalea Deea strikt voor Dedel of etk beid een keurig tint Een deide die weer smaak in treurige strikken vindt Vlecht BiBNTlNOK 8 rouwliut Wij weton dat do zoevoogd Bentiuok aan de gevolgen zyner bekomen wonden op 24 Augustus overleed Door den beer A van der Straaten te BergAmbaobt werd voor enkele weken aangenomen bet leggen van twee dijkeu in den Braakman nabij Biervliet Eergisteren werd het laatste gat ilat primitief 300 M wijd was gedicht Oiroa 400 arbeiders waren te gelyk laaraan bezig n begint de aanleg van den eigenlijken dijk Wanneer deze gereed is zal het aantal polders in den Braukmau tot 3 gestegen zijn Yolgeni te s Graveabage ontvangen bericht is George Victor vorst vau Waldeck Pyrraout yader van U M de koningin Kegeulos in Marienbad overleden De vorst werd op 14 Jan 1831 geboren uil prins George van Waldeck Pyrmont en priosea Erama van Anhalt Barnburg Schauraburg en bnwde op 26 Sept 1S68 met prinses Helena van Naaaau Uit dit buwelyk was onze tegenwoordige Koningin Regentes Emma de tweede dochter s Vorsten eohtgenoote stierf in 1868 eu op 3d Aprd 1891 trad prins Georg Victor opnieuw iu bet huwelijk met prinses Louise van Sleeswijk SonderburgGlucksberg jLn weerwil van de groote vermindering van den zoutaccgns sedert 1 Mei jl schijnt de lust tot smokkelen nog niet geweken te zijn Althans door de ambtenaren v V d V en d B te LüUarenbeek werd deze week een voerman uit Tilburg aangehouden die trachtte 50 Kg zout binnen te smokkelen Dientengevolge werd tegen hem proces verbaal opgemaakt en bat zout mei kar en paard ter waarde van pi m 450 ten belioeve van hot ryk geconfisqueerd en ten rgkakantoro te Tilburg opgebracht Over den Braziliaan Stewart die zooals wij reads spattende zeepbel zgn Top Goseck de grap word uitgevoerd We hebben dadelyk in het eerste bedrgf de lachers op onze baud en in de volgende aoten en bet slottoonnel Bah mijn vrouw Slechts mijn vrouw I i De rol is te klein om er een treurspel van te maken I Wederom veegde hij met zijn zakdoek ovor het warme voorhoofd en de nachtwind die zich plotseling verhief eu door de kruinen der boomeu suisde slingerde verkoelende droppels tegen t koortsachtig gloeiend oangezicbt t Gaat regenen Goeden nacht dua oude vriend ga nog maar eons in gezelschap van de Wikingera over je keus nadenken maar laat die zoo sensatiemakend mogelijk zgn Morgen vroeg kom ik bg je om over de bruidenrovue te spreken a revoir Goeden nacht Goseck t ia laat geworden iV ga dadelgt naar huis je dienaar I angzaam wandelde Nennderscheidt over den eenzamen wegt naar buis De maan hield zich verborgen de wolkengrodfien aan ilen sterrenhemel geleken een reusachtig Alpenlandschap en voor hem uitwoei een grijze nevel die eerst als een sluier voor de sterren hing on daarna zicb hoe langer hoe meer verdikkend ze geheel bedekte t Begon harder teregenen en met groot welbehagen voelde Olivier de koele droppels tegen zgn geiicht slaan en als iiemand die van dorst versmacht slurpte bg de aoherpe nachtluoht in i meedeelden ran Luik naar Amsterdam zal loojien worden nog de volgende byzonderheden geojeld Den 12en Maart 1883 liep William Stewart om Pargs heen ïn 2 u en 20 m dat ia 44 ki om zonder stilstaan Den 25en Mei 1683 liep bg van Montpellier ar Bordeaux 350 kilom in 35 uur afleggend Den 16en Juli 1864 ging hij van Nantes naar la Rocheïlo 618 kilom ih 96 uur loopende Don 16en Aunuatus 1884 gaf hij te Madrid voorstellingen aan het Hof waar hij veel eer behaalde Den 4den Septernber 1886 ging bij een weddenschap aan Vóór de stoomtram die van Milaan naar Binaacc ijdt aan to komen hij kwam 13 minuteneerder i Hij geeft op bet oogenblik voorstellingen in Belgische circussen waar hij evenals een dume Miss Mully tegen de beate harddravers loopt twee harddravers uit de stallen vnn den heer C T Ockbofit te Kotteijdam zullen in Luik tegen den beer Stewut loopen 1 I f Omtrenk den moord Donderdag avön4 te Middelburg geplpegd meldt de Mjddelb Ct j i N P Burgbardt machinist op d ierikseestuie spoorboot had in gezelschap van zijiij t Rotterduu wonenden te J idtlelburg voor pleizi ertoevenden vader een farailtWid naar de tram ran 1 0 15 gebracht en kuerdo met zijnen vader dcjpr de Zustorstraat lerug naar zijne woning in dJ St Jauatraat Op den hoek van beide atratdn werdegti de vreedznme voorbijgangers naar men ü zonder de minste aanleiding daartoe gegeven to hebben jriotaeling aangevallen door een tweetal jongelui dw hen aanpakten tegen de grond wierpen eu mishandelden Vooral was dit het geval met Burgbardt dl zeer hevig tegen eenen muur gewOt en word en wien door eeneu der aanvallers eene a ed b aan bot voorhoofden eene over den reobterpola werdbn toegebracht Op het noodgescbrei van de aangevallenen togen dé aanranders op de vlucht Intusschen wkicn op het göMcht eeaige onwonöiden toegeacbot n ie Burghii lt op da hoogte vna de ViBfjhraarkt in ipenen bloödptaa vonden Jigfe eCo hem opnamen en in de won iig brachten van Öfn winkelier Bullorija Daar werd len zwaar gwvonijen de eerste varpleginjf verleend eu onniiddellijk geneeskuDdige hulp gezdpht Weldra word die door debeeren Verbeijden ién Bolle verstrekt De toestandvan den gewonde bleek zoo ernstig dat aan geenvervoer te denke viel zoodat hij in de woning waar hij was opge men verbleef Gisteren ochtendwerd hij naar het Wist huis vervoerd waar bijzonder een enkel oogenblik bij kennis geweest te zijn overleed De vader had geene belangrijkQ kneuzingen bekomen De verslagene iemand van omstreeks dertig jaar is gehuwd en vader van drie kinderen De man stond bekend ala een braaf fatsoenlijk workman die niemand ooit iets in den weg legde geen enkele denkbare aanleiding tot den laffen aanval ia dan ook bekend Gisteren in den vroegen ochtend werden twee peraonen die van de euveldaad verdacht worden gearresteerd De agent van politie Ie klasae J P Timmermans commandant van de nachtwaobt kreeg van bet ge Kerst liep hg of hij plotseling door een wervelwind was aangegrepeu en moeite bad ziob op de been te houden Daarop klaarde gaandeweg zijn door wijn verhitte geest op de dolle jonker nam zgn ziitkop op en sloeg daarmee alle bedenkingen en verwijten terug die zich tusschen zijn gedachten drongen Hg liep steeds sneller lacbte zacht in zichzelf en wierp tekens t hoofd achterover wanneer hQ zicb voornam iets te wagen Ten laatste tiep hij in stormpas Van den hoofdweg waarin het smalle wandelpad uitkwam klonk het getuid van praten en lachen tot hem door Olivier bleef staan bij was niet in een stemming om onder mensches te komen hij zocht in gedochte een bruid Haha geloof tocb dien Zuckerraann niet Die op hem vertrouwt is verloren Hg boudt niet eens zgn woord bg dames Dat da duivel hem hale dien Zuokermann I t Waren da Wikingers Nenuderscheidt trad ferug in de schaduw l n gu je morgen werkelgk op reis HovenklingenP En waarheen Een klein reisje naar buiten ik moet een oude tante in t damesgesticht Hersabrunn bezoeken 1 Hoogal vermakelgk mijne beeren een slag schoonheden om zoo op te verlievon ffordt werwtlgd beurde kennis en veraam dat C J B oud 18jaa zonder beroep en V de B oud 21 jaar van beroep smidsknecht van den aanval verdacht werden Ui ging onmiddellijk op onderzoek uit en begaf ziofc giiteren ochtend omstreeks vier ureuj vergezeld va dsn njkaveldwnchter J J Buurma eu den ageni van politie P Hondnkse naar de woning von B l i die te bed bevonden werd Toen hg wakker g maakt werd un de politie zag was zgn eerste ui roep wat is er ik beb toch geen moord eedaaii ik heb gisteren avond wel gevoohlen totdat de cussi s over de Oandidaten geopend ffworden oan het i Bestuur den naam opgeven von hem dien zg op de Candidatonlgsi wenschen geplaats te zien De hüer D Rujjïer vraagt daarop bet woor en wgst er op hoe de taak van het candidaat8t4len voor een Lid van de Tweede Kumor gewichtia en 1 ernstig is Oiiwillekeurig moest de aandaohl viSlen l op een nmn die reeds rroeger ons district vertegenwoordigde ui mr I G Patijn wiens naam een VIII S i laik had die rioor zgno bogaafdheden en Nader ondervraagd vefklnarde hg omstreeks tieihj beginselen alleszins verdiende opn mieuw afgevaardigd uren in de St Janstraat tegen twee Vlissingera hg niet kende eu raet wie hg óene woordenwiaaelint kreeg gevochten te hebben Hij werd g ftrrestöepil geboeid Baar het raadhuis ov8rgei racht en dapr yerzekenld bewaring gehobdon Uil Daarna gingen de genoemde politiebeambten nai de woning van De B die eveneens tebti la op het verzoek der politie opstond en de deur dpendj Deze verklaarde c ok wel m de St Janstraat in gi zelschap van B raet twee personou govochten hebben doch overigens ergens van te wetwn werd aangepakt naar liijf zeide heeft toen klappj uitgedeeld eu ia cjaarna op de vlucht gegnan Ook dezel persoon wq i geboeid on in ver sekon bewaring gebracht te worden Tocb kan die voorirefTelgto man zegt spr ouïö candidaat niet zijn met het oug op zgn ivaardigde rtior Schiedam toen hij hauueiwijze ala afi door het Burgumeeatt raoTiiip i an den Haag aan yinemen Sobiéüam er aan bloot stelde een afgeva r digde van andere richting te krggen I Intusschen het 18 tbatis niet zooieer de vraag wien wij Aiet moeten hebben ala wion wij wtil zullen stellen Spr wijst er op hoe vroeger meeroitalen depr Burgerplicht atajlgeiiooten candidaat i erden gei steld b v de heerlMr J Fortugn Drpogleevtr ter wyt pok de heer Ü M Noothoven v n or in aan merkjng l wa di echter bedankte fpr hoopt dat ook thans een Madgeuoot sundidaat al warden eza Kiesvoreeuigingj le aangewezen man eatfld nl de Vo ittor van eer T Ü G Valette d Kiesvereenfeing L Bur erpliclhtlifi Hier werd spr Jjoor den V met m ppbierking dtv aten ceikï 8tnak aan dé iet noemen ifnn candjda ip wordUi a1s didat O G inkieUioorl teund dö r lie Ih H nboom Tzn T V Sast t dooii onders und dol G c d n iing doeJca i iyfli te heor V lt aan Dr fF rzitter m de rede gedu aanbeveling ran Jrda isiAthauB is dit voorgesteld de hh be r D Kuijier Horffbamer en D D fe van VreuG m D J 6t dt tol h dat echler liftd overgelidering verf DA tenj ewiiie algoifioë eDOerade kimvereeW l 061 Worden geacht om i betepr üliua jeni eer Rutjter beveelt f M litifK hiter Val tt i een man van vQtilzi f ugü i ekwaamk on ztili politieke beginselen mjhij bor Bter i ichtwlde aangewezen man mar Vordet geacht Hg weet oorta op duidelijke ht ltreTe wijze gn Opiqie uiteen jte zetten In do Kamer izal hij thans vdprM zeer op zijn plaats zijn Impiers Dr Zanger ïieeft de Kamer verïaten en m zgn plaats ia een man von het onderwgs van hel Middelbaar Onderwijs daar zeer gewenscht Zijne toewijding aan de liberalfl beginselen ia ons allen bekend De indruk die zgn optreden ook in verschillende andero geraeenlen van bet District heeft gemaakt waa ecu zoer gunstige en spr beveelt hom daarom met volle overtuiging aan De heer H G Hoefhamer zegt daarop bet volgende M da Voorzitter Na de zon warme aanbeveling van den heer Valette door den vorigen apraker heb ik weinig anders te zoggen dan dat ik zgne woorden volkomen benam Art I van bet Roglement van Burgerplicht schrijft voor dat onze keuze moet zijn een goede keuze en eene in vrijzinnigon geoat Welnu door den heer Valette Candidaat te stellen zullen wij ton volle aan dal voorschrift beantwoorden Ziju karakter en beginselen zgn ons daarvoor borg Dat zgne beginselen vrijzinnig zijn wie uwer zal dit tegenspreken Herhaaldelijk hebben wij bem in debat zien treden met peraocen van de tegenpartij en zoowel zgn redenaarstalent als zgn waarlijk vrijzinnige beginselen traden daarbij in het licht Hg woont in ons midden en toonde zicb steeds bereid waar het pas gaf voor de kiezers op te treden Het ministerie dat thans aan het bewiad is verdient tan volle onzen steun Laat ons derhalve een mou kiezen die bereid is bet dien steun te verleenen en dien man zullen wg hebben door te stellen den heer Voletto De beer D Hoogenboom Tn sluit zich geheel aan bg hetgeen door dan vorigen spreker gezegd ia Vervolgens beveelt de heer D G van Vreumingen don heer J N Bastert aan Spr stelt voorop dat bij den verkiezingstrijd personen van zaken moeten worden onderscheiden om vervolgens de woorden in herinnering te brengen door dan Voorzitter bg den aanvang dezer vergadering uit de Standaard aangehaald dat vroed beleid en voorzi tige taktiek AB elk geval thans raodzaam sullen zgn Met het oog daarop zou de candidaatstellmg van den heer Bastert z i jset gewenscht zgn Deze heeft oen eervol politiek verieden achter zicb Hg deed zich in do Kamer kennen als een man van groote bekwaamheid en eerlijk korakter en vereenigt alle eisoheu in zich die wij in een goed volks vertegen woordiger mogen stellen Op de hoofdpunten toonde bg steeds met de Liberale partij me6 te gaan Wij moeten bovendien zegt spr rekening houden met e eigenaardigheden von ons district bet is eec I ij id en JTOor l vdn zij in i bét hu f t dezer vi i t zeide spi rkiezing noui Giftterp d avondSb TergadeniHi ptagUging lot j stel m maatsöhapjltljn dva De Vooïfctter i e heer ï lide ie met flu meflè leü ug Öölder nlmr lft Rï c ontaiag ha en Womenwegens vertrak uit deze geizijne vele JJzi heden 9pidank tot tüide liaeren voq1lang der Vereenigin ha woord fle vergadering Jiiatora Vervolgens brflcht spr hetin herinnering Gouda bdhidistricten waar dikwgls eene binnen i jaar tijds worden de kiezers ten derdentóale geroepen bun stem uit te brengen en spr onderechrijtl de woorden door de Standaard van 6 Mei gobezigd Jammer genoeg dat in deea beidediatricten weer do stembua opfagaat en dat vooreen mandaat dat uiteraard niet lang van duurkan zgn Hier komt nog bij dat beide districten tot 4 twijfelachtige behooren waar bijna nopit pijl op ia te trekken en waar allerlei vorraasing u wachten ff Wij kunnen Gouda verliezen en ook kan bet blijven wat het 18 Vroed beleid eu voorzichtige taktiek zal in elk geval raadzaam wezen Spr zou dez laatste woorden vooral onder do aandacht willen brengen Had hij gedurfd dun had hg ze zelfs op het oonvocatiebiljot willen doen drukken Intusschen blijkt uit de aangehaalde woorden dal de Standaard l hans inziet dat Gouda niet bepaald antirevo ntionair is Het schijnt dat de laatste verkiezing voor de Provinciale Staten de Standaard tot bet besef hoeft gebracht dat Gouda niet tot de anti r Tolutionaire districten behoort Intusschen voegt de Standaard aan het bovenstaande nog iets toe naar aanleiding waarvan spr een enkel woord wensoht te zeggen Hot blad zegt nl nog het volgende Hoost zouden we bieraan den wensch willen too voegen of bet ditmoal in dat district niet eens zonder lage en veracbtelijko atembua middelen zou kunnen toegaan zonder dat schimpen en amalen Zonder die verochtelgke tasterpraatjes zonder die ongetoekendo biljetten waarin m n verzinsels uitatrooit waarvoor men zich zelf schoarnt En toch we vreezen Gelgk men zicb herinneren zal waren de liberalen vooral m Gouda at zeer weinig kieskeurig Denk aan het atraatkabaal en het maloan der ruitenbg den heer Dercksen Spr veronderatelt dat de Standaard de woorden verachtelijke lasterpraatjes bezigde onder den indruk van het laatste strooibiljet bij de laatste raadsverkiezing te Gouda op bet midderwoohtolgk uur rondgezonden en wat de ingeworpen ruilen bg den heer Dercksen betrof tpr wil er aan berinnerHR dot voor de Rechtbank te Botterdam is gebleken dat zulks höt werk was van kwajongens t rwijl ook bg den toenmoligen Voorzitter van Burgerplicht eeu spiegelrnit is ingeworpen Daarop stolt apr de gelegenheid open tot het ttoenieri vnn cnndidaten onder herinnering aan Art 10 al 3 van het Beglement aldus luidende Drie Men kiezers voor da vacature zynde kunnen