Goudsche Courant, maandag 15 mei 1893

Openbare VrUwllllge Verkooplng TB WADDl XVEEI ten orerataan van Mr I MOLENAAR Notiiria aldaar van EEN maandag 15 Mei 1893 met AANHOORIGHBDEN C No 46 met een groot perceel Open Terrein of Bouwgrond allergnnstigst gesitueerd aan de rivier de GouWe en yooraan op de Noordkade onder de Gemeente WADDINXVEEN kadaster Sectie B 1914 groot i Aren 40 Centiaren HOZET D AMAITDE 5 Cent per Stuk DIVERSE GEBAKJES verschillend Klein Gebak enz Oostbaven B 36 TE HÜÏÏR gevraagd te Gouda om direct te kunnen aanvaarden 6 a 8 KAMERS bevattende en liefst 3=a et T clLtl Opgaven van hunrprBS enz franco onder No 216 a d Boekhandelaars MEIJER SCHAAFSMA te Leeuwarden Van VoUenlioven s Stout ia de meest gezonde drank Vaa Menhows LAGER eo GERSTE RIER zju heerlpe Tafelbieren Bjj O Vi fi Stout i 12 et ontvangt men gratis de Van VoUenhoven s Stout Marscb Aanbevelend j j van VELZEN Turtmirkt Goud ADVEBTENTIEN j lleBi ne en BuUenlandsehe Cou t woX dadelSk opge nde d AdvertentieBurean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Men wende ich voor MarktAOBGojDA bg W P JMVI VS SCHOON BiT RINGRIJDERIJ Woensdag 24 Mei a s te Gouda il s i m p Mei 1893 ten 11 nre s ïoorm in het Verkooplokaal van m Euitiib aan de Brug In 2 perceelen en gecombineerd Aanvaarding en Betaling op 1 Jnli 1893 Breeder in Billetten Nader onderricht bfl Notaris MOLENAAR TAFELRLEEDEW van de Goedkoopste tot de Fijnste Soorten SCHEi K en ZN Firma J WULTER Specialiteit in CORSETTEN DAMES BLOUSES Heineken s Eierliaiiiiel beveelt zich voortdurend aan voor de LEVERING op Vu8t en op JPleaachen van alle Soorten Heineken s Bieren welke om hunne mollige smaak en pittigheid verre de voorkeur verdienen J H ROODE ZEÜGSTRAAT N 85 Jl f Deze Soorten ajn steeds versch van t vat getapt verkrjgbaar in mgn Bierhalle Openbare Vrijwillige Verkooplng te GOUDA t n overataan van Mr 1 MOLENAAR Notaris te Waddinxveen op MAMDAQ 29 UEI 1893 l s morgens 11 ure in het Calé het Sohiakboïd aan de Kleiweg van Het zeer aangenaan gelegen net onderhouden voor weinig jaren geleden gebouwde Een gerenommeerde Firma in Wflnen zoekt voor Gouda en Omatreken een DEPöTHOUDEU om tegen hooge provisie voor haar werkzaam te zijn Borgstelling vereischt Franco aanbiedingen met opgaaf van referentiën onder letters N D E Algemeen Advertentie Bureau NKGH VAN DITMAB Rotterdam Q No 257 met afeonderioke opgang hebbende BOVENWONING Q No 257a voorts groote WERKPLAATS met TUIN en ERF gelegen aan de Crabelhetraal binnen de gemeente O O XJ 33 Kadaster Sectie A No 2493 groot 2 Aren 1 Cent DeMELKSÜIILER van de Nederl Albuminefabriek Leiden is onmUbaar b de VOEDING van Kinderen bij J F HERMAN ZN Tiendew Het geheele perceel heeft waterleiding Verhuurd het Benedenhnis ca aan den heer V EiJK tot 1 Ang a a tegen 200 p j Het Bovenhuis thans in eigen gebruik is verhuurd geweest tegen 160 p j Aanvaarding en betaling op 1 JÜLI 1893 Te ïien op de gebruikelpe dagen en uren STEENKOLEN BEPOT Sa J A TSSI OOE Hibernia en Shamrock STEEN ROLEIX branden Schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACHBLKOLEN vrj thuis per H L ƒ 0 70 Breeder in billetten Nader onderricht bj voornoemden Notaris MOLENAAR FOIEE OUDE SCHIEDAMMER GENEVER Merk NTGBCTOAP Verkrijgbaar bij M PEETEBS Jz N B Al bewij van echtheid ia StatiOnchef Staatsspoor cachet en kurk ateeds voor oruiEhAU l zien vao den naam der Firma Gouda Scelpendruk van A Bbinkhak Zoon SCHIEPAM I p 2Q j g BINNENLAND GOUDA 18 Mei 1893 Het bestuur der Verüeni n roor Handel eu NgTerheid heeft aan den minister van Justitie eon adrea geriobt waarin gewezen wordt op de bedrie eljjko praktijken en oplichterijen van de zg zwarte bende die in den laatston t d op zorgwekkende yze z ii toegenomen Adressant zegt dat oene ganache klasse vau lieden ar haar gewoon bedrgf van maakt goederen zoo binnenals buitenslands te koopen op oredint deze goederen terstond na de levering dflsnooda ver beneden de werlpelgke waarde van de band te doitn en dan met de betaling van den koopprgs ann dan oorspronkelyken verkonper in gebreke ta blijven terwijt ten aanzien vau goederen buitenslands op orediat gekocht eeoe nog eenvoudiger methode van opliohterg gevolgd wordt welke den zwendelaar zelfs ontheft van de moeite om een koo ier voor het bedriegl k verkragen goed te vinden De oplichter aan wien goederen van buitenslands worden toegezonden heeft nl do gewoonte deze opzettelijk en op in het oog vallende wijze te laag in waarde aan de douane aan te geven waarvan voeltyds bet gevolg is oene beuadering waarna alsdan aan den zwendelaar wordt uitbetaald de door bem aangegeven waarde der goederen en daarenboven tien percent terwgl dientengevolge de rerkooper ten slotte noch van zgne goederen noob van den bedongen prijs iets terugziet De vereeoiging wijst er op dat de hier omschreven praktgken niet zgn op zichzelf staande feiten maar eene geheele industrie vormen met een apps raat van telegramadressen pronkende gedrukte of gelithografearde brie venhoofden loketten aan postkantorsD eu wat dtea ew z Adress herinnart daarby dat die bedriagelijke hamlelingen groote schade en gevaar opleveren voorden Nederlandschen handel zoowel direct ats ook vooral indirect omdat z het geloof aan de Nederlandache goede trouw en bet Kederiandsch orediet op bedenkelijke wgze ondermijnen De oorzaak waarom deze opliohtorgen zich op zoo groote schaal hebben kunnen antwikkelen sohrgft adressant hieraan toe dat zij niet worden beteugelddoor de strafwet die den benadeelde slechts eeneciviele actie overlaat welke doorgaans van nul engaener waarde is Hat is dus in het belang van hetorediet en den handel en in het algemeen van het gbheele maatschappelijk verkeer bier te lande hoogst wanaohelgk dat een einde worde gemaakt aan de bedoelde prakt ken van oneerlijkWd bedriegerg en kwade trouw Den minister wordt verzocht het daarheen te leiden dat de mazan der strafwet nauwer worden toegehaald voor geheele categorieën van bedriegers oplichters on Zwendelaars welke tbans slrafeloos btgven tot verderf der maatsohappij Br is weer eens voor 1SS 000 kanon voor onzo oorlogscbepen besteld bij K rupp te Essen Waarde voor oud roest over een paar jaren als Krupp nieuwe kanonnen beeft uitgedacht ƒ lOÜO of daaromtrent waarvoor het mateneol dan door tUBBchenkomst bv van een Boheveninger weer wordt opgekocht ten behoeve van Krupp ta Essen Gelukkige natie wier bestuurders zorgen voor t besteden van tonnen en millioanen aan defensiewerken I Omtrent het overlgden van den 73 jarigon weduwnaar die onlanfts met een 17 jarigo jongedochter in t huwelijk trad wordt aan het L D uit Den Haag bet volgende geschreven Aan zijn weduwe heeft hij het vruchtgebroik van S0 000 vermaakt Op verzoek der kinderen van den overledene is diens Igk naar bot Academisch Ziekenhuis te Iteideu overgebracht teneinde het aldaar deskundig te doen sohouwen Twee Cbineescha jongelingen zoong van den kapiteintitulair Tan Goan Fiauw ta Buitentorg zijn met de Fraowba miil naar Nedarlaad gegaaOi waar de een voor dokter en de ander voor ingenieur zal studoeren De tale rammen van Za nte molden dat do aardbeving voortduurt Men heeft in drie dagen uiet minder dan dertig schokken gevoeld en bij elkun scftok hoort men gemeen eu jammerklachten vau duizenden personen die vreozen dat hun laatste uur gekomen is Hartverscheurende bijzonderheden komen van allo kanten Twoo groote dorpen Bonatio en Gaitanos zijn geheel vernield Tot biirtoe zijn er niet meer dan vgftig dooden Er zijn echter drie of vier maal zooveel gekwetsten van welke vorsoheirlen hun wonden niet zullen overleven Een der belangrijkste schokken wordt door een ooggetuige verhaald ala volgt Ik had nauwelijks de oogen gesloten toon het eiland zijn vreeselijke sprongen weer begon De honden blaften de aarde zuchtte de puinfaoopen kraakten nog staande gebleven muren van een schouwburg stortte in Op een gegeven oogenblik meende ik dat wg allen verloren waren dat alle leven ging verdwijnen en een chaos zich voor onze voeten zou opüuen Toen da eerste schrik voorbij was ging ik op straal De daken kraakten allerwegen een koude wind blies door de straten eu de honilen blaften klagend Uit alle boeken kwamen ongelnkkigen als spoken te voorschyn met van schrik vertrokken aangezichten Zg zeiden nieta hadden zelfs de kracht niet om te spreken Zg schenen het einde van alles nieuwe ellende af te wachten Do grond beefde nog Hebt onder onze voeten en wg voelden trillingen als van een hevigen eleotrisoben atroom Men heeft ook bemerkt dat bfj eiken schok de zee ziob verhief en zware golven op de kust braken Baitenlanil8cli Overzicht Hot Ëngelsobo Lagerhuis heeft artikel I van het Home Ruloontwerp met een meerderbeid van 42 stemmen 309 tegen 267 aangunomen Een motie van Hopwood om do wet waarbij de vaccine verplichtend wordt gesteld af te aöhaffen werd door sir R Waiter Foster bestreden als ontijdig ongepast en weinig oordeelkundig Da motie werd met 136 tegon 70 stemmen verworpen Het uitvoerend comité vaa don reedersbond hield gisteren oene vergadering waarin het pjan voor een vergelgk werd aangenomen zooaU dat ntworpen was door da verteg nwoordigers van do reeders ende werkstakers te Huil De hoofdzaak daarvanis dat de patroons geen voorkeur zullen biitoonen aan Unionisten en vrge warkliedeQ en dat do werklieden ziob niet zullen verzetten tagtm bet in dienstnemen van arbeiders die geen lid zgn van de dokwerk erkers veroeniging I I Door het tot stand komon van qit ergelgk beschouwt men do werkstaking als gt indigd In de Fransche Kamer heeft het inioistetrieel boelu t tot de instelling vnn een afzonderlijk miiiiaiene van koloniën verzet nitgelokt Men was van verschillende zijden van oordeel dat zulk uen ministerie niet zonder de goedkeuring der wotgevgnde vergadering tot sland kan komen Het ministerie bleef echter bg zijne meening dat recht daartoe uitsluitend aan do re ee ring is De medewerking der Kamer kon zich bepalen tot oen interptdlatie gevolgd door eene motie waarin do wenschelijkheid tot instelling van een ministerie uitgesproken werd verder niet Een lutal kamerleden zonden nu een voorstel tot de instelling van een ministerie van koloniën in Tot eene beslissing kwam het niet de beraadslaging werd uitgesteld tot Maandag Generaal Dodds kwam van Dabomey te Marseille aan De gedelegeerde van den Minister van Marine ging vergoEcld van de haven autoriteiten de IkAet op de reade tegemoet om den generaalde berinnerings medaille van Dahomey ter hand te stellen Een gioot aantal booten in de haven waren met vlaggen versierd op den wal stond een dichte menigte Toen de generaal aan wal stapte werd bg begroet door generaal Mathelin den prefect en verdere militaire en burgerlijke autoriteiten De stoet begaf zich vervolgens onder het gejuich der menigte naar het gebouw der prefectuur waar een dejeuner gegeven i w rd i AvoDdi dtoar gevolgd door eangroot bal Generaal Dodds bracht voor zijn vrouween Daho meyaansch meisje van 8 jaar mede Het Hongaarache ministerie Wokerle verkeert in in moeilijkhoden door hot verzet van het Hearenhuis tegen zgne vrg inciiife hervormingsplannen tot invoering van den burgerlijken stand Uit Wekerla a verklaring dat de motie van afkeuring in dai Huis hot ministerio niet treft blijkt echter dat de keizer bosloicn heeft hum in strijd met het verzet der Magnaten te handhaven De iSpaansche liogrooting van inkomsten bedraagt 787 476 300 peseta s die van 787 216 890 zoodat een batig saldo van ruim 359000 peseta s kan worden geconstateerd De rogoering verklaarde dat geen belasting behoeft te wonleii geheven van de rente der binnen en buitenlandsohe schuld Wol zal een lielasting van 5pCt worden ingesteld van de amortieable binnenlandscho schuld De houders dezer schuldbrievau kunnen deze in 4 pGt schuldbrieven doen oonvertaeren Do belasting op de beursoperaties zal bedragen 1 oentima op de IGO peseta s De bezoldigingen der ambtenaren zullen worden verminderd De verklaring der regoering maakten een goeden indruk De minister van finaociéo Gamazo vroeg de goedkeuring van een leouing ontwerp vau 760 milUoen peseta s tegen een rente van 4 pCt tot conversie der vlottende schuld De regoering was zoo voorzichtig te wachten met de voorlezing dor begrooting tot na afloop der beurs opdat do gedane medadeelingen geen invloed zouden hebben op den stand dor koersen Na de lezing van het budget deelde de heer Gamazo mede dat de koninginregentes een millioen peseta s van de civiele Igst had afgestaan Deze verklaring word met luide toejuichingen begroot Op de beurs steeg da koers der binnenlandaohe schuld tot 72 40 maar op het bericht der leaning daalde hg tot 71 70 Bg de beraadalaging over het voorstel tot verdaging der gemeenteraadsverkiezingen werd voorgesteld de zitting permanent ie verklaren Ta één uur s nachts beslootde Kamer tot dezen maatregel over te giian De republikeinen stellen allee in het werk om de bohandeling van het voorstel te rokken Keeds hebben zg 80 amendementen ingediend Dal zg in hun voornemen slaagden blgkt uit later ontvangen telegrammen welke melden dat do Kamer reeds 28 uren aohtoroen beeft vergadert De zitting ia zeer onrustig en tal van incidenten welke voornamelijk door de Cartislen werden uitgelokt kwamen voor Ëen der sprekers wekte het leger tot oproer en ongehoorzaam beid op wat een krachtig protest van den minialer Var oorlog ten gevolge bad Ook buiten hef gebouw der Cortes was het rumoerig Di3 politie moest enkele malen de dichte menigte die in den omtrek der Kamer was verzameld uiteendrgven Het gemeentebestuur heeft kraohtine maatregelen genomen De republikeinen zullen Zondag oen groote batoo ging houden Do motie tot sluiting der discussien is met 218 tegen 21 etemmen aangenonion Da republikeinen zgn op het oogenblik vergaderd om te overleggen wat bun te doen staat LIJST van brieven geadresseerd aau onbekenden en verzonden gedurende de 2de helft der maand April 1893 welke door tuascbenkomst van bet postkantoor te Gouda zijn terug te bekomen Verzontlon van GOUDA M van Leur Amsterdam D Nicolet Amsterdam J de Vraugt Borg Ambacht B Faaij Den Haag Klein van ter Meij Haastrecht Mevr Z de Bruin Nieuwendgk G Scbutteraor Rotterdam L Hoff man Co Van STOLWIJK J van Leeuwen Katteodgk Gouda 10 Mei 189S Da Directeur van het postkantoor VOBSXEE 4