Goudsche Courant, dinsdag 16 mei 1893

1893 1 6046 Dinsdag 16 Md 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe inzending van advertantiön kan gesohieden tot e6n uor des namiddags van den dag der uitgave i Slkliling ÏOLKS fiAARKIOKBII wordt gevraagd eene Werkster Oouda Snelpendnik van A BuxkiuK k Zoox KEXXlSGEFtlMG lltOHTINGE WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDEE KUNNEN VBKÜOKZAKEN jSüaöEMEE8TER en WlBTHOl CEES tan Gouda Gezieu nrl 8 rtor Ier Wet Tan den 2en Juni 1875 iSUmMlad m U Doen to weten l at door Heareo Gedoputeerde Staten dezer proTineie bij bcaabililiia van S 8 Mei jl B No U84 Ie Afd O 8 No 41 1 san de Gemeente en hare roebtTerkrijgeiideD verguuuiiig ia verleend om ter uitbreiding barer Gasfnbrielc aenen gasHoudar en cene inrichting tot bereiding van zwavelzuur ammuuiakzout op la richten op bet terrein 2121 2128 en 2119 Itadaater aeotie U noa lBt3 1 S7 Gondn den 13 Mei 1893 Burgemeeater en Wethoudera voornoemd VAN BERGEN IJZE fDOOBN De Secretaria BROUWER BurgorlUke Btaud GEBOREN 10 Mei Suianna oudere 3 Zorgau 8 Blok 12 Jan ouders J Suet en A vanZ tveid Geertruida Maria oudera C Verbart enM van dar Kleij Grietje Cornelia oudera P C van Viiel en A van der Vree OVERLEDEN 10 Mei H van Ben Berg 68 j D Kremp 11 d O van der Klein wed J Saa 64 j B van der Louw wed C Thoen 79 j 18 M C J tau Blokland huisvr vanO van den Berg 71 j ONDERTROUWD 12 Mei U Nqitad te Diepeuneim 29 j on L Trgbits 26 j P Qiel S6 j en C Eobetto 27 j J P van der Kleijn 80 j nu M Voa 21 j B J M Siatermana te Amiterdam 88 j en C A A P van Dillen 29 j J vau der Steen Ie Capello op d lJeel 28 j enC A Zinkhaan 81 j P J Happol 82 j enA Noorlandor 2 j O van don Borg 88 j ooH van Dam 25 j W van Bokkem 86 j en 0 Linlhorat 82 j G Bronkman 89 j on A Tu inonburg 81 j J Swart 87 i on M A Bakker 28 j Beenwljk GEBOREN 4 Mei Suzina Willeraina oudara W van Triet en P Hoogendoorn Cornelia oudera A J van Triet en G van Sobaik Marinua ouden G den H iudijker en A Verkaik OVERLEDEN 4 Mei A van Ea 68 j A BehraKii 41 j 6 V A Terkleg 1 Uaostreoht GEBOREN Huik ouden O W DuQn en A ran Vliet OVERLEDEN S B kker I j 4 m GETBOCWD A de Pater en Q Bakker Zerenbuizea GEBOREN jobannea oudera A ran Rijt en T DuUenhuia OVERLEDEN T Bonienbal 80 j M Sobipidt W j P Ardoo 6 j ONDEETROUWDi A Twigt en M 0 Crone Moordrecbt M i Dirkje oudera P dou BraIgulognr 5 Mei P N de Vrie 8 m gJJI BlfrEOÜWD 10 Mei A van Kranenburg en C de Jong Advertentiën Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbeaden wordt bij deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE toor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats Hebben op ZATËÜDAÜ 8 JUNI a s en de QallotageLgst op ZATËKDAQ 20 MEI gesËotea wordt Namens het Bestunr F BEKMAN Fz Secrelaru flouda 13 Mei 1893 Mevrouw IJssel de Schepper vraagt tegen 1 AUGUSTUS eene bekwame Het i roote aantal zenuwkwalen vHU aeuuwUüofdpyü af lot de voorafgaantie koutüukoiitjn van apoplexie heraeiiberoertu te trolBuonn nog steeds nlle middalfn door de luodische weteaschop aangewend Kerst aan de nieuwan tyd korot do our toe dat zg door hut gpbrmk maken van den eenvoudigfltan weg r fimclijk langs do liuid euiiu pliy siülogischü ontilekkiag gedaau küöft die na houdenlu proofnonnügön thauaovorde gehtelo wureld vorbruid ia eiiterwyl ay lu ffetüusohappulijko kriiigoii de hoogste Maiigstelhng wekt tevens oühü weldaad blijkt ie zyo voor do nan zenuwkwalen iijdende inenschliuid Deze geuouswijiü is uitgoTonden door den guwozon Officier van Gezondheid Roman Weissmnnn to Vilahofen en berust op de ondorpinding opgedaan ia eene sogarigo praktijk Door wasschiag van het hoofd eenmaal per dag wor den daartoe geschikte atoflèn door de haid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zy maakte zouvoel opgung dat van een door den ui vinder geschreven werk ie OVER ZENÜWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds do 25o drulc v erscbonen ia Dit boekje bevat niet alleen voor bet groote publiek verstaanbare verklaringen omtreut bet wezen der nieuwere tberapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetaoschappelyke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze gonoeswgze gewijd z jn zoomedo afschrift van tal van getuigaohriflon van hooggcplnatste geneeskundigen onder welke p Meniere med dr profossor aan de polykliniek te Parijs rue Hougemont 10 SteinKreber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankzinoigeQ gesticht te Cbarenton S initStsrath Ur Cohn te Stettn Grossmnan med dr arrond arts te Jöhliugeu Dr P Porestler geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Etaa Darses med dr geaeesbeerdireo teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zennwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascheubaoh med dr te Corfu Dr Busbaoh arrend arts te Zirknitz Ober stabsarzt JeoM med dr te Weenen Dr O Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en vele endoren Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteokenen zijn ohronlsohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaaudrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand lerder alle zieken die door beroerte gotrotfen werden en oog lyden nau de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeda onder geneeskundige behandeling geweest zyn maar door do i kende middelen ala onthoudings en koudwaterkuur wry ven electriieeren stoomlooi of zeebadei geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zy die vreeS gevoelen l OOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angSttg voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nnder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie caiegoriën van zenuwlijders ala oot aan Jonge mel es lijdende aan bleekzuoht en kracbteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelyke roaotie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te aehaifen hetwelk op aanvrage kOSteiOOS en franco verzonden wordt door LEMAIEi i Co Apotheker te Parya rue de TEohiquier 30 Alleen gereohtigd tot verbreiding der geneeswyie van ROMAN WEISSMAINiN Oad Offioier ran gezondueid eere Hd der Italiaansohe Saniteits orde van het Witte KroiB ea verder te AmsterdaiDi door H CLGBA Co Heiligeweg 43 Rotterdam u F E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 Utrecht LOBRY PORTON Oudegraoht by de Gaardbrug P 180 Op de jongste hygienisch nietliciDale Tentoonstelling te Gent is dtf Weissman ache geneeswijze aoor de medische jur met de Zilveren Medaille bekoond QebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao tai ♦ loa Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde Dibricaüe en uitsluitend gebruik Tan fijne en fijnste grondstoffen garandeerei den verbruiker StoUwerck s Chocolade en Cacao een anbeTelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Krma behaalde 27 Brerets als Hofleveraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Sledallles een bewijs Tan uitmuntend n fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous voua dAMmons une Hedaille d or premltre eloirae en oonsldérfttion de TOtre exoellente fttbrioatlon da Ohooolat bonbons variée eto etc StoUwerck s brikaat is verkrijgbaar bij H H Con eurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jolias HattenUodt Amsterdam Kalverstraat 103 Zeer ITette Gesteendrukte HAAMmRTJEÏ worden GELEVERD door A BRL KM eo Zn De aitgave dezer Coaraut geachieüt dagel k met nitioiideriiig Tan Zon en Feestdagen De prga per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 AfionderlBke Nommers VUK CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Mei 1893 De by bet 4a regiment infADterie lionoemde kapitoin C M I Taa don Heuret Kijnders wordt ingedeeld bij het 5e bataljou van dat korpa Ie Gouda Zaterdag j 1 werd ia de Sociëteit Ons Genoegen de voorjaars vergadering gebonden van te rereentgiiig Tan ooderwjjzera In het arroDdiaaement Gouda Tot Voorziltor werd gekosen de heer Mr M M Schim van dor Loeff en tot Sooretaris de heer R Leopold De heer Tol van Nieuwerkerk sprak over bet volgende onderwerp Hoe geschikt brieven ook aoh oen om ons een blik te doen slaan in bet karakter van personen toch vindt de briefvorm b de romanciers geen bijval Hoe komt datP De liberale kiesveroeniging Burgerplicht te Krimpen a d Lok heeft tot eaiuiidaat voor de Tweede Kamer ia het hoofd kiesdistrict Gouda met overgroole meerderheid gekozen den heer J C van Hattum van Ellewoutsdijk te s Gravenhage De anti reTolutiona4re kio6vereenigiog Nederland en Oranje te Ouderkerk aan den IJsei beeft met algemeene stemmen tot capdidaat gesteld jbr mr A F de Savornin Lohman oud minister Deze week zat de centrale anti rer kiesvereemgingdofinitief eenen candidaat aanwijsen die naar alle waarschijnlijkheid de beer De Savornin Lohman zal zijn Kr zullen pogmgen worden aangeweud om iu de dagen voor de verkiezing te Ouderkerk eene politieke rede mot debat te doen houden hetzij door mr A P de flavornin Lohman lietzij door mr Tb Heemskerk G E FEUILLETON XJ SI Naar iel Uoogdmttch VI SI Overmoedig gelach de stemmen on voetstappen stierven weg in den wind alloen klonken nog afgebroken geluiden na Toen werd alles stil Nennderscbeidt sloeg de band tegen het voorhoofd alsof plotseling een goede gedachte in hem opkwam flHersabrunn juichte hij Hersabruun Hij ging midden op den weg staan staarde do verdwijnende gestalten na en brak in een schaterlach los Dank je Hovenklingen t vraagatuk is opgelost l Met oen tooverslag had zich voor zyn geeptesoog de weg geopend die recht naar t doel voorde Een grenspaal wees de nchting aan naar Hersabrnnn en toen kwam er een kaboutermannetje naast hera ataan en lachte eo knikte hem toe liet oen gouden balletje op zijn tooverstokje balanceeren en speelde r vangballetje mee Nennderscbeidt stak zijn handen in zijn zakken floot eenige airtjes door elkander e stelde zich de kluchtigate geschiedenis van de De Standaard sohr ft ovflr de a at verkieiing in het district jouda het volgende Gouda In de Maasbode wordt oas aan het verstand gebracht dat we op geen steun van Eoomsobe zijde hebben te rekenen tenzg we een candidaat stellea dia tegen pfimle hesrecht uübretdiHg nu reeda zich verzet Een inzender uit Gouda schrijft toch ifWiUen de anti revotutionaireo zioh wederom van de onmisbare hulp der Katholieken verzekeren welnu dan doen zij nu evenals iu November 1891 en houden rekening met de eisohen der Katholieken welke vot roamelijk zijn nGeen persoonlijke dienst plicht geen algemeen atemreeht Wij weten wel dat vooral in dezen tijd algemeen Biemrecbt een ideaal is voor de meeste anti revolutionairen en dientengevolge dezen in het district Gouda in verzoeking zullen komen om een volbloed algemeen atemrecht candidaat te stellen dooh zij zijn ar van verzekerd dat doen zij zulks wat et ook gebeure at er ook plaats bebbeu moge de Bteuu der Katholieken d o vsfere an atgomeen zbVzijn Kr zullen wel eeoige Katholieken gevonden worden die zich hebben laten biologeeren door net gevleugelde woord Ik vrees het algemeen stemrecht niet maar de meesten zullen toonen het algemeen stemrecht niet alleen te vreezen maar zelfs te haten Misschien hopen de anti revolutionairen dat ook de liberalen een kieswetman pur sang zullen candideeren en zij door die omstandigheid den steun der Katholieken zullen verkrijgen maar uls zij dit doen begeven zij zich op een dwaalspoor De ondervinding IS daar om te bewijzen dat de Katholieken in het dwtrict Gouda met een gorust hart de vacante zetels in Tweede Kamer of Provinciale Staten door liberalen laten innemen indien de anti revolutionairen mot dt i grieven en rechten der Katholieken geen rekening i willeD houden wereld toor Hij is weer geheet de oude de regen he ft zijn brem afgekoeld eu hij begrijpt niet boe bij niet vroeger op deze schitterende gedachte gekomen is De dolle jonker komt op bet tooneel waarop le wereld hem de rol van gedwee minnaar wil laten spelen en in plaats daarvan komt hy voor t voetlicht kust de kleine hand der acboone Clandia en stelt baar zijn vrouw voor I Zijn vrouw maart t Is een eenvoudige en kleine rol zoo een als van Statistin de geestverschijning die deux ex machina uit de diepte opstijgt om oen efteet teweeg te brengen on t publiek te overbluffen Haba en wie moet die rol spelen Maria Louize Olivier herinnert zich harer noe zeer vaag Hoe vreemd hij had nooU meer aan die vroolijke dagen te Hersabrunn terruggedaeht en nu stond op eens iedere zelfs d kleinste bijzonderheid hem helder voor den geest Een onzeker lot als dat arije verborgen iviooltje uil den dorpstuin in de vorrtelyke balzaalwordt overgeplant Een barones von Nonndor scheidt is noflit te beklagen t minst riet m dezen lijd waarin de menseben alleen uit berekening hu wen ManaLouize wordt rijkdom rang staat en woelde aangeboden dat is wel genoeg om t hart te i vervangen Olivier fl stap klinkt hol door den nacht over de stecnen voor t paleis van den Groothertog Hij kijkt volgens gewoonte naar de vensters der hofddmos en j voor t eerst voelt hij een weinig rillend dat de l ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ït 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte BoTeudien worden alle Advertentiga gratis opgenomen in het ADVËBTËNTIEBLAO t welk des Maandags Terschgn Vreemd zelfs zonden de anti revolutionairen staan kijken als bet geval zich voordeed dat de liberale candidaat met het oog op de nanhangige kieswet beter waarborgen aanbood voor de Katholieken dan hun candidaat wanl dan zouden vele KatholieksD met de meeste gerustheid hunne stemmen op doa liberalen candidaat uitbrengen Daarom anti revolutionairen in bet district Gouda laat dit eenvoudig woord u ter waarschuwing zqn en scelt geen voorstander van het algemeen of te uitgebreid stemrecht candidaat Denkt ook niet dat w in deze saak ons met een onbepaald antwoord zulleu tevidden stellen volstrekt niet Zuiveren wijn verlangen wij geen versneden goedje Geven de anti rev aan deze waaraohuwir g gehoor tooneu z i zoodoende oen open oog en luisterend oor te hebben voor de billijke en rechtraatiga eischen der Katholfeken dan is okgetffijfeld bun candidaat de overwinning weggelegd want dan zullen de Katholieke kiezers vergevend en vergetend het onrecht dat bun is aangedaan in 1892 bij deze verkiezing in vast aaneengesloten geledoren tf r stembuB gaan om efln algemeen protest uit te brengen tegen m invoering van het algemeen stemrecht gedachtig nan het woord van den onsterfelgken Pius IX het algemeen stemrecht is in een gekkenhuis uitgevonden In het geval dat noch de liberale noch de antirev candidaat voor de Katholieken aannemet k is blijft den laatsten niet anders over dan door bet stellen van een eigen candidaat of wel door een algemeen onthouden te protesteeron tegen de rampzalige kieswet van minister Tak Da hoor A v O die dit stuk on lerteekende oordeelt van zijn standpunt volkomen juist ook al schat hij het getal ïïoomschen dat met ons voor finale kiesreohtuitbreiding is stellig beneden de werkelijkheid Slechts f én ding verstaan on begrypen we niet regen koud is Plotseling wendt hij het hoofd af en haast zich verder VII Op don weg naar Hersabrunn rijdt een lichte en sierlijke eqtiipa Te in gestrekten draf op bet damesgesticht toe Vier prachtige paarden byten schuimend m het gebit de boeven klinken luid op den licht bevroren grond en op dn portieren prjkt t baronnen wapen van Nenoderscheidt Hef zilverbeslag van hot tuig blinkt en schittert in al den glans van zijn rijkdom on kostbaarheid en de ÜTei maakt voel meer vertooning dan die van de lakeien des Grootbertogs Over alles ligt iets feestelyks iets plechtigs De rossen dragen een bouquetje aan het hoofdstel maar ze schndden de manen zoo trotsch eo woBst of zo er een vermoeden van hebben dat ban jonge meester zijn bruid gaat zien en dat ze hem heenvoeren om een govaarlyk spel te spelen een hazardspel waarbij om meer gedobbeld wordt dan jonker Nenndersoheidt ooit bij al de dolle wedrennen en waagstukken op hartenvrouw gezet heeft Hazardspel Het woord trilt en suist in de ooren van Olivier die zioh met gei ogen hoofd naast Goseck op de Zrtchte kussens beeft nitgestrekt t Gesprek is verflauwd beide beoren siaren naar t sparrowfind dat met zijn kale stammen als in dollen dans voorbijrluchi Goseck rookt een sigaar ziin baardelooi f