Goudsche Courant, dinsdag 16 mei 1893

beiluit geDomep de BtemminK orer artikel I dar koloaiald orgaaiaaUe uit te stellen Griekenland beeft weer qod laetige MinisterorisiB omdat Zij Bamenhaofct met de fiDancien Kr wordt getegd dat Triooupia aftrad omdat de onderbandelingeti over de leening die met BageUohe ünaDoiera atoüd gealuten te worden afgesprongen was Het Kabinet verlangde dat de leeaiai aan de Tolksrertegenwoord ging ter bekrachtiging zou worden voorgelegd maar de finanoiers namen biermede geen genoegen en ichonen hoewel de Begeering vaat geloofde dat voor de leening een meerderheid in de Kamer te vinden was op dit punt niet zooveel vertrouwen te hebben z vreesden obscruotie eqi uitstel WaaraohiJDlijk is de Times beter ingelicht waar zij beweert dat de eigtiolpa reden is dat de Ëngelaoha bankiers verlanj den dat er een buitenlandsoh comité van toezicht tou worden ingesteld voor de verv uUing van de voorwaarden der leeniug Tricoupis begreep dat de Kamer nooit haar toestemming tot zoo iets zou gaven en ging daarom liever weg De EngeUche bankiers wilden zonder zulk een waarborg geen geld geveo 1 De stelling vau het Italiaansoho ministerie sohijut niet stevig te zijn Men mag dit opmaken uit de geruchten van oneenigheid tussohon den miniaterpresidetit GioUtti en don minister van buitenlandsohe zaken Brin on het zoeken van Oiolitti om zich vrienden te maken uit afgevaardigden die neiging vertoonden zioh van hem los te raakon Brin heeft openlyk do houding van GioUtti in de zaak der banken veroordeelt Men zegt ook dat Brin dadelgk ua de aanneming van het wetsvoorstel op de banken zijn ontslag zal nemen De regeering heeft de haar welgennde senatoren uitgenoodigd niet weg te blyv n by de beraadslaginjen over de pensioeuwol De oppositie sohynt dan harea slag te willen slaan De vereeni de radicalen uit de Kamer zyn door do verklaring viè Giolitti tegenover enkelen hunner ala zou hij niet van plan zijn bij conservatieven steun tq zoeken der regeering weer gunstiger gezind Er waa reeds sprake van dat de Uiterste linkerzijde zich als ééo man onder Cavalotti zoude scharen den dag zelf als deze weder in de Kamer terugkwam In Spanje verkeert de schatkist in desolaten toestand en baren de financiën des lands het ministerie ernstige zorgen Woensdag heeft do minister van financiën de begrooting bij de kamer ingediend ondanka de oftioieele bloempjes welko de minister aan zijn financieel overzicht toevoegde luidt zijn verslag niet gunstig Op het budget van 1861 bedraagt het deficit ongeveer 76 milhoen p dat vau 1892 93 besomt 47 millioeaj terwijl de nieuwe begrooting ondanks een bezumtteing van 14 millioen eveneens een tekort van 47 millioen zou hebben aaneewezen indieu de minister niet nieuwe be astmgen ingevoerd en oude gewijzigd had Het voorbeeld van bespariijgr gaf de koningin regentes door een millioen lo laten vallen van haar oiviele liJBt die 9i g millioen beloopt Behalve de finaooieole zijn er nog andere moeilijkheden waarmede het ministerie Sagasta beeft te kampen Giattiren moesten in geheel Spanje de verkiezingen voorde gemeenteraden plaatshebbon De regeering bevreesd voor nieuwe onaangename verrassingen van de zijde der republikeinen bij deze verkiezingen gelijk haar bij die voor de Cortea te beurt vielen wenscht de gemeenteraadsverkiezingen zes maanden te verdagen om aldua tijd ta winnen teneinde de kiezers voldoende te bewerken dat zij hun stern uitbrengen op de ministerieela oandidaten in plaats van op republikeinen Dit voornemen stootte op een heftige tegenkanting by de republikeinen en de carlisten daarentegen vond het steun by de conservatieven Opmerking verdient het dat lerwijl het vorig kabinet Sagasta meer naar links zyn steunpunt zocht het tegenwoordige naar rechts uitwijkt Daar het bealuït tot verdaging der gemoeutelijke Tarkiezingen spoedig moest genomen worden opdat de regeering nog tijdig de gemeentebesturen kon onderrichten kwamen de republikeinen overeen het uiterate obatruoiiouisme toe te passen bij de behandeling van het voorstel op deze wijze hoopten zü te kunnen verhinderen d t de atemming tijdig geschiedde Op deze manoeuvre antwoordde de meerderheid met het voorstel permanent bijeen te blijven tot de zaak was afgehandeld Na een langdurig debat werd hiertoe besloten Dag en nacht zijn daarop do diaousaien zonder verpoozen voortgezet Na ougeveer 48 uur van beraadslaging schonk de kamer zich ten slotte 25 minuten pauze om daarna opnieuw het debat te hervatten Daar door de oppositie zoovele amendementen waren voorgeatold dat de zitting Woensdag begonnen gevaar liep tot Zondag voort te duren ging de meerderheid tot oen dwangmaatregel over en diende een motie in tot sluiting der beraad alagingen Nieuw en krachtig verzet lokte dit voorstel van de zijde der Carliatea en republikeinen uit de laataten dreigdon de kamer te varlalen in geval van nannemiug dar motie Ondanks dit heftig protest besloot de kamer met 213 tegen 21 stemmen tot sluiting der debatten Sagasta heeft dua gezegevierd en de gemaeuteraa la verkiezingen verdaagd De leider dar oppositie en het kabinet in Hongarije hadden oen vorgelyk getroffen omtrent het gedenkteeken opgericht ter eero vïn de gevallenen in de revolutie de oppositie hoeft dit vergelyk echter verworpen Men zegt dat do president van den ministerraad dr Weokerle zijn ontslag zal nemen De Kamer heeft besloten een krans te doen neer leggon üp het monument dor Konveds Een aansluiting van de vrijzinnigen bij do Duitsohe regeering evenals in Bismarok a tyd schijnt thans waarschijnlykur dan van de ounservatieven Behalve de vrsMfC om bimatallisrae en protectie bevat het verschenen verkiezingsmanifest der conservatieven niuts dan algemeenheden Voor het leger moeten de onontbeerlijk grootere kosten gevonden worden uit vtüt liisver niet aangesproken belastingbronnen Het is zepr onwaarschijnlijk dat dezelfde regeering die da handelstractaten sloot waarbij de in en uitvoerrechten tuaschen de middan Europeesohe staten onderling verlaagd worden by de protectioniatan hulp znl zoeken Doch het stuk bewijst dat na de beaprekingeu over da legerwet heel wat nieuwe eischen te voorschijn zullen komon Afloop van Openbare VerkoopingeD van Onroerende Goederen VEILING IB MEI 1893 Huis en Erf Hooge Gouwe C No 252 kooper J Scheffer Gouda voor ƒ 2310 ADVERTENTIËN OEVBAAGO Toor 1 dag per week op oettea stand Br fr met opgare van oonditiën enz onder lett R aan SWAKTSENBUEG e AdvertentieBnreau Kleiweg £ 92 Gouda Een PERSOON met het Vak bekend zoekt PLAAT als KiCHT in een KAASPAKHUIS Brieven letter B Barean Nieuwe Goudsche Courant Hooge Qouwe hoek Feperstaat TE HUVB ge7raagd te Gouda om direct te kunnen aanvaarden 6 a 8KAMEKS bevattende en liefst zrxet Tia in Opgaven van huarprys enz franco onder No 216 a d Boekhandelaars MEIJER bs SOHAAFSMA te Leeuwarden Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABING flollandache uitgave met 27 afb Pri 3 2 gulden Ieder die aau de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarigka duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVer lagaMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in pOBtzegeU en in eiken boekhandel in Holland ADVEBTENTIEN in alle Binnen en Bnitenlandaehe Couranten worden dadeljjk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Ooiida HEIl ËKEi S 9 Ot per PI 5 Ot per Fl prachtig helder en goed werkend Depot A NORTIER Qouwe C 34 35 FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gheniische en Zwitserselie WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vdB alle Heeren en Dameakleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen gepe st Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bleven en worden onschadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De NIEUWE LONDON doet het grflze Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansrijk eu zacht ia onachadelgk voor de huid en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar bjJ A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten frauco per post 15 et per flacon hooger Stollwerck s i art Cacao e ei4it hoogste th obromin gehalfè Voordeeligl rlcrt CEicao ia fijnste FoederOacao in hart vonn geperad ii ci i oploabaurlieiii fijne gour dflicici se ni i U stcods ptlijkmatigheid des ilmmüs 1 1 r i Ucen bussen a 25 Cacao harten 45 cent ci r fl liart = 1 8 cent = i Ifp m s Vtifcflj ïlfaarbijH H ConflK iira B niUctbaijkei I enz K i i fl nsiiPi iti JiüiuG Knt ci VlDt jVroatDiil im Kalvuia uuit 3 j Men wende zich voor STOFJASSEN MarktA68GonD4 bj W F JMfJtjV Gouda Snelpersdruk van A BuniKMlK i Zoo 1803 N 604T Woensdag 17 Nel GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave deier Courant geschiedt dagelgki met nitionderiiig van Zon en Feestdagen Da pnja per drie maanden ia 1 25 franco per po t 1 70 Aiioaderlgke Nommen VIJF CENTEN ADVEBTENTIEN worden geplutrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedera reg meer 10 Centen GBOOTE LETTEE9 worden berokend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiln gratit opgenomen in het ADVEBTBNTIBBIAD t welk des Maandags verschgnt De Inzending van advertentiea kan geacluedea tol eoa uux ut uamiddags van den dag der uitgave De heer van der Post lid der Commissie van toezicht over de zwemschool merkt op dat het leven aan het strand raar alles in het zand woelt en krioelt geheel verschilt van dat m een stad alt Gouda De dames zullen hier zich meer schuchter en niet zoo vrij gevoelen als in Scheveningeu en daarom achtte doï Commissie eene schutting weoschelgk De heer Noothoven van Goor meent ook dat de vergelgking van een zeebad met onze zwemaohool uiet opgaat Op het strand is men verder verwijderd van de badenden dan hier en bovendien ieder weet dat als men in Scheveningen stil ailaat op de plaats waar dames zwemmen men wordt gelast door te loupcn De politie zou hier met het recht hebben toeschouwers b v op den grond van den heer van Galen te gelasten weg te gaan De heer Dercksen gelooft dat alles went ook het zien van badende ilames Spr wil wel aannemen dat er in den beginne vele nieuwsgierigen zouden zyn maar als teen gewoue zaak is geworden zal niefcand er naar ïien Om nu ƒ ISO uittegeven ten einde nieuwsgiertgtr blikken e weren acht spr niet gerechtvaardigd De bh van dfir Gardoii eu ii ortuyu Droogleever verklaren ziel vóór het voorste om een schuttiujf te plaatsen Dit wordt aangenomen met 14 tegen 2 stemmen die der hh Dercksen en Steens Zynen De Raad keurt vervolgens goed I De Rekening van het Stedelijk Museum van Oudheden dienst 1892 II Het kohier der Plaatselijke directe belastingop de inkomsten dionsi 1898 liel belastbaar inkomen bedraagt 2371050 De percentage 1 84 Het totaal bedrag d aanslagen 43627 32 lil Het voorstel om den aerrol ontslagen Coamies ter Secretarie B Begeer Bz een pensioen te verleenen van 198 s jaars Daarop komen voor de hh 1 H J D£ re ÏGT S 0 WyrÏN SANTEN JPtr visie en benoeming y eene volgende vergadering 4 Een voordraöht voor oudarwyzeres aan de lo Burgerschool vacature Mej J Groot waarop staan de damea U G BURGëRSDIJIC onderwÜEores aan de tusBohoQscliool te Gouda J A KRAMKR8 te Oudewater C VETH te Utrecht Ter visie en benoeming in eane volg vergadering 6 Een voorstel van B en W om den onderwijzer I D Emeis voor do waarneming van de betrekking van hoofd der Tusschensohool een gratificatietoe te kennen Ter visie 6 Een voorstel van B en W om op het terrein TBD de Stedelijke Zwemiiiriohtiag een kranjangssohutting te plaataeo ot Bti de West en Zuidzgde opdat vau deo kant van de kazerne en van da baaodarjj van dea heer vait Galen voortaan niet in de Zweiwobool zat kmmea worden gesien Dit fooretel geschiedt met bet oog op het besluit om voortaan ook vrouwen toe te laten tot het bassic De kosten van deze schutting die eene lengta heeft van 80 M worden geraamd op 130 De Voorzitter stelt voor dit ter visie to leggon De beer Van Veen geeft in overweging het dade lyk te behandelen daar de tyd voor zwemmen niet ver verwijderd is Daartoe wordt besloten De beer Steena Zynen vindt dergelijke sctiutting onooodig en brengt in herinnering dat men overal op allo badplaatsen vrj in zee zwoiat zoodat ook de damea voor ieders oog baden Spr veronderstelt dat ook hier de dames op de zwemschool wel zo ó zullen gekleed te water gaan dat het kiesoh gevoel der heeren geen aanstoot lijdt BINNENLAND GOUDA 16 Mei 1893 In de hedenmiddag etiouden vergadorinf van den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig was de heer Oudijk werden door het nieuwbenoemde raadslid den he r O J Steens Zijnen de bji de wet TOors eflohra eB eeden afgelegd Nadat de Voorzitter den heer Steens Zijnen had geluk genenscht met zyn optreden aU raadslid en de hoop had uitgeaproken dat bij veel ten nutte der Gemeente zon belpen tot stand brengen nam doze zitting Door de Voorzitter word medegedeeld dat Gedeputeerde Staten het raadsbesluit ran 28 April faaddfn goedgekeurd tot het aangaan eener geldigeninir Daarop werd de Terjïadering geschorst tot het behandeloii eener zaak die roor publieke behandeling niet geschikt werd geacht Te ongereer 3 ure werd ile openbare vergadering heropend Van de volgende ingekomen itukken werd melding gemaakt lo De rekeningen der Volksgaarkeuken en het Hoffmanagesticht dienst 1892 Worden in handen gesteld eeoer Gommiasie tot leden waarvan werden benoemd de hb Prince van Vreumingen en van Veen 2 De rekpniagen van versobillende liefdadige instellingen dienst 1892 Worden gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan werden benoemd de hli Straver van der Post en Deroksen 3 Een © missive van het Burgerlyk Armbestuur inzendende eene aanbeveling voor een lid in datbestuur ter voorziening in de vacature ontataan doorhet orerlyden van Dr Romeyn FEViLLETOM positie een hemelsbreed versohil f Ik wil niel het hart maar alleen de hand van gravin HerfT verwerven en heb niet hft minste plan om baar tot koningfn van mijn hart te vefhelfen slechts mijn vrouw dat is het devies van de vlag waaronder ivLouizetje als baronnesse von Nennderschoidt zal Btryden V Strijdea Gü spreekt daar een groot woord zepr kalm uit 1 Goseck ï stem klonk hArd boven den wind nit die snerpend als een angstkreet om den ouden windwyzer van het voorgebouw van Hersabrunn loeit Ik geloof nitt dat vorstin Claudia da kleine jwist mot lekkornijeii zal overvoeren maar dio oude die tandeloozQ mevrouw Korbentz 1 Ziet gf Nenndorscheidt om haar als aangetrouwde tante in de residentie te brengen dat vind ik prachtig en boven alle beeohrijviug verheven ffNiet waar Een beerlijk ideeP En de dolle jonker had al zijn bezwaren vergeten en was met hart on ziel bij de zaak i Eii weot go wat ik doen zalP Ik zal mijn vrouw lie rechts van me zit zeer koet behandelen en myn schoonmoeder asn mijn linkerhand bet hof maken razend gloeiend gren gymnasiast zal ooit zoo gedweept hebben I Let maar eens op wat een vermakelijke grap dat zal worden I Haastig rukte Olivier het portier open on sprong trillend van ongeduld op den grond de equipage met dampende rossen had voor den ingang vnn het gesticht atil gehouden G E TJ HZ Naar het HoogduUich VII Een groote ongewone verwarring heersohte hier Van alle kanten kwam men aangetrippeld aangowaggeld en aangeloopeu deurea sloegen dicht vensters piepten knarserd ia de kozynen alles knikte vroeg onderzocht en begroette zoo rnendelyk mogelijk door elkaar heen S3 Eerlijk gezegd Nennderacbeidt in stilte heb ik u verbazond benyd om den schitterenden raad dien ik u gegeven heb en eigenlijk had ik gehoopt daf gij de geheele gesohiedrais den volgenden morgen Tü i den champagneroes zoudt hebben uitgeslapen In myn geest zag ik reeds al de byzopderbeden der verrassing het elfeot dat ik zou bereiken en daar ik eker dacht wKifeot Gyf Wil men u dan ook uithuwelijken P ffNeeo hierin zyt gy alleen de bevoorrechte gy die trouwens dit blijspel ook in vrij wat geesligcr roerden dan ik ten toonaele kan voeren I En toch tnbboU gy nog tegen en wilt op veroveriogen uit gaan Gij doet alsof gij het hoogste lot in handen hadt en het zeer gelaten tot een Udibus oprolt Nenodsrscheidt lachte Sedert wanneer moet ik net iedere uitdrukking zoo voorzichtig zyn alsof die in een staatstuk moest opgenomen worden F Vereveringen maken en zich verloven is och in mijn Zelfs da overste aan wie men de verkeerde boodschap bad overgebracht dat er een hofnjtuig was aangekomen kwam haasti g de bediendentrap af en deed nog in allerijl de groote verblindend witte tinnen boezelaar af die zij ter bescherming van haar donker kleed had omgedaan Het graan werd namelijk op den zolder uitgespreid en de practiache nauwlettende vrouw was er zelf bij tegenwoordig om op dien arbeid toe te zien Lachoud reikte zy Nennderschoidt do kleine mollige haud en begon met de heeren te lerzooken binnen te komen want de dames waren volslagen het hoofd kwijt geraakt door dat verraasonde bezoek en vergaten geheel en al terwijl ij vol verbazing stonden te kijken dat hut in den gaug teer koud on tochtig was Met aekendon bitk had Nennderschoidt rond gezien maar noch mevroutv von Kurbcritz norh haar nicht waron te böspoiiren Graaf ioseek wisselde beleefdheïdshalve eenige woorden met da overste en beloofde toon terstond de inval in Hersabrunn nader op te helderen terwijl by den bediende dia met ontbloot hoofi